Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.188.2019

Zarządzenie Nr OR . 188 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 5 sierpnia 2019 roku

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku Skarbu Państwa

Na podstawie § 5 ust. 3 Instrukcji Inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Chorzów, stanowiącej załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.29.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji inwentaryzacji oraz zasad odpowiedzialności pracowników Urzędu Miasta Chorzów w zakresie inwentaryzacji

zarządzam:

§ 1.

Przeprowadzić inwentaryzację składników majątku Skarbu Państwa

§ 2.

Przeprowadzenie inwentaryzacji, o której mowa w § 1 zlecam członkom Komisji Inwentaryzacyjnej w składzie: Pani Katarzyna Hohuł–Musiała (Wydział Księgowości), Pani Agnieszka Chmiel (Wydział Księgowości), Pani Aleksandra Grądys (Wydział Zarządzania Nieruchomościami), Pani Agnieszka Janyszek (Wydział Zarządzania Nieruchomościami)  oraz Pan Radosław Szmyra (Wydział Informatyki). Komisja ta zostaje powołana doraźnie na czas przeprowadzenia inwentaryzacji, a po jej zakończeniu ulega rozwiązaniu.

§ 3.

Inwentaryzację, o której mowa w § 1, należy przeprowadzić według stanu księgowego na dzień 30.06.2019 roku, w terminie do dnia 20.09.2019r.

§ 4.

Zobowiązuję komisję do:

  1. Sporządzenia protokołu z rozliczenia inwentaryzacji.
  2. Przekazania kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej do dnia 20.09.2019r.

§ 5.

Nadzór nad prawidłowym przebiegiem inwentaryzacji oraz dotrzymaniem terminów, o których mowa w § 3, sprawować będzie Skarbnik Miasta.

§ 6.

Traci moc Zarządzenie Nr OR.141.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 13 czerwca 2019 roku w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji dokumentacji księgowej wybranych składników majątku Skarbu Państwa

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta

(-) Wiesław Ciężkowski

Zastępca Prezydenta Miastaosoba odpowiedzialna za treść: Rafał Kutynia, dnia: 2019-08-05
utworzony: 01-08-2019 / modyfikowany: 07-08-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu