Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.191.2019

Zarządzenie Nr OR . 191 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 6 sierpnia 2019 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej  dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora jednostki oświatowej w Chorzowie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506) w związku z art. 63 ust. 14  oraz art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1148) zarządzam:

§ 1.

Powołać  Komisję  Konkursową celem wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 8  przy ul. Kochanowskiego 18 w Chorzowie.

§ 2.

W skład Komisji Konkursowej powołuje :

 1. trzech przedstawicieli organu prowadzącego placówkę,
 2. trzech przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej,
 4. dwóch przedstawicieli Rady Rodziców,
 5. po jednym przedstawicielu organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, wyłonionym spośród członków ich jednostek organizacyjnych albo jednostek organizacyjnych organizacji związkowych wchodzących w skład reprezentatywnych organizacji związkowych, zrzeszających nauczycieli, obejmujących swoim zakresem działania szkołę lub placówkę, w której konkurs się odbywa.  

§ 3.

Skład osobowy Komisji Konkursowej określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zobowiązuję członków Komisji Konkursowej do zapoznania się z klauzulą informacyjną ws. wyłonienia kandydatów na stanowisko dyrektorów jednostek oświatowych w Chorzowie stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierzyć Dyrektorowi Wydziału Edukacji.

§ 6.

Zarządzenie  wchodzi  w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta

(-) Wiesław Ciężkowski

Zastępca Prezydenta Miasta

Załączniki do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załączniki do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Małgorzata Kotarska, dnia: 2019-08-06
utworzony: 07-08-2019 / modyfikowany: 07-08-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu