Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.195.2019

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.297.2021 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 17.12.2021 R.

Zarządzenie Nr OR . 195 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 14 sierpnia 2019 roku

w sprawie: Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Chorzów

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1282), art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2018r. poz. 936 z późn. zm.) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1

Wprowadza się Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Chorzów w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Dyrektorów Wydziałów, Kierowników Biur, Kierownika USC, Komendanta Straży Miejskiej zobowiązuje się do zapoznania podległych pracowników z treścią Regulaminu, o którym mowa w § 1.

§ 3

Regulamin, o którym mowa w § 1 wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości pracownikom Urzędu Miasta Chorzów za pośrednictwem systemu SODiS.

§ 4

Z dniem wejścia Regulaminu, o którym mowa w § 1 traci moc Zarządzenie Nr OR.155.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 8 sierpnia 2018r. w sprawie: Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Chorzów.

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Chorzów.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]


ZMIANY DO ZARZĄDZENIA:osoba odpowiedzialna za treść: Izabela Duda, dnia: 2019-08-14
utworzony: 14-08-2019 / modyfikowany: 04-01-2022
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu