Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.196.2019

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.81.2022 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 12.04.2022 R.

Zarządzenie Nr OR . 196 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 21 sierpnia 2019 roku

w sprawie ustalenia zasad gospodarowania, administrowania i zarządzania lokalami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi stanowiącymi własność lub współwłasność Skarbu Państwa usytuowanych w budynkach położonych na nieruchomościach stanowiących własność lub współwłasność Skarbu Państwa oraz garażami i gruntami użytkowanymi na cele garażowe stanowiących współwłasność Skarbu Państwa.

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 5, pkt 7a i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 Statutu Zakładu Komunalnego PGM w Chorzowie stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLVI/838/18 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/257/92 Rady Miejskiej w Chorzowie z dnia 11 marca 1992 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej w formie zakładu budżetowego o nazwie Zakład Komunalny „PGM”, Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

 1. Niniejsze zarządzenie określa zasady gospodarowania, administrowania i zarządzania lokalami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi stanowiącymi własność lub współwłasność Skarbu Państwa usytuowanymi w budynkach położonych na nieruchomościach stanowiących własność lub współwłasność Skarbu Państwa oraz garażami i gruntami użytkowanymi na cele garażowe stanowiących współwłasność Skarbu Państwa.
 2. Wykaz nieruchomości, o których mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

 § 2.

 1. Powierzyć Wydziałowi Zasobów Komunalnych przeprowadzanie procedury związanej z zawieraniem umów najmu na lokale mieszkalne i użytkowe, stanowiące własność Skarbu Państwa, usytuowane w budynkach położonych na nieruchomościach stanowiących własność lub współwłasność Skarbu Państwa.
 2. Powierzyć Zakładowi Komunalnemu PGM przeprowadzanie procedury związanej z zawieraniem umów dzierżawy na cele garażowe, na nieruchomościach stanowiących  współwłasność Skarbu Państwa.
 3. Zawieranie umów najmu na lokale mieszkalne i użytkowe lub umów dzierżawy na cele garażowe na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Zgoda Wojewody Śląskiego jest wymagana na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów.
 4. Zawieranie umów najmu na lokale mieszkalne i użytkowe lub umów dzierżawy na cele garażowe na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony wymaga zgody Wojewody Śląskiego. Zgoda Wojewody Śląskiego jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, strony zawierają kolejne umowy na ten sam lokal.
 5. W przypadku konieczności wystąpienia do Wojewody Śląskiego z wnioskiem o wyrażenie zgody na zawarcie umowy najmu lub dzierżawy, zgodnie z §2 ust. 4,  Wydział Zasobów Komunalnych oraz Zakład Komunalny PGM przygotowuje wniosek wraz z niezbędną dokumentacją i przekazuje Wydziałowi Zarządzania Nieruchomościami w celu przekazania Wojewodzie Śląskiemu.

 § 3.

 1. Powierzyć Wydziałowi Zarządzania Nieruchomościami realizację zadań związanych z finansowaniem kosztów administrowania i zarządzania nieruchomościami oraz lokalami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność lub współwłasność Skarbu Państwa poprzez pozyskanie odpowiednich środków finansowych od właściwego organu na ten cel oraz regulowanie z tych środków zobowiązań finansowych wynikających z administrowania i zarządzania w/w nieruchomościami i lokalami.
 2. Finansowanie kosztów administrowania i zarządzania nieruchomościami i lokalami, o których mowa w ust. 1, następuje w oparciu o roczne prognozy kosztów dla danej nieruchomości, przygotowywane przez Zakład Komunalny PGM w Chorzowie.
 3. Finansowanie kosztów administrowania i zarządzania nieruchomościami i lokalami, o których mowa w ust. 1 realizuje Wydział Zarządzania Nieruchomościami w porozumieniu z Dyrektorem Zakładu Komunalnego PGM w Chorzowie.
 4. Koszty administrowania i zarządzania nieruchomościami Zakład Komunalny PGM szacuje jako koszty łączne w stosunku miesięcznym dla danej nieruchomości.
 5. Koszty, o których mowa w § 3 ust. 4, Zakład Komunalny PGM szacuje osobno dla każdej nieruchomości.
 6. Koszt administrowania i zarządzania nieruchomością Skarbu Państwa dla danej nieruchomości stanowi iloczyn kosztów miesięcznych dla nieruchomości oraz udziału we własności przypadającego Skarbowi Państwa.
 7. Wykaz miesięcznych kosztów administrowania i zarządzania obliczony dla wszystkich nieruchomości objętych zarządzeniem zgodnie z § 3 ust. 4 i 6 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia i podlega aktualizacji raz w roku zgodnie z § 3 ust. 2.
 8. Wykaz, o którym mowa w § 3 ust. 7, podlega każdorazowo akceptacji przez Skarb Państwa – Prezydenta Miasta Chorzów wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej.
 9. Pokrycie kosztów administrowania i zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa następuje ze środków przyznanych przez Wojewodę Śląskiego na ten cel w ramach dotacji celowej.
 10. Koszty administrowania i zarządzania nieruchomością będą pokrywane na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Zakład Komunalny PGM.

§ 4.

 1. Powierzyć Zakładowi Komunalnemu PGM w Chorzowie bieżące zarządzanie i administrowanie nieruchomościami oraz garażami, lokalami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność lub współwłasność Skarbu Państwa.
 2. W przypadku zarządzania nieruchomością przez inny podmiot, Zakład Komunalny PGM w Chorzowie  realizuje zadanie z ust. 1 w zakresie lokali w tej nieruchomości stanowiących własność lub współwłasność Skarbu Państwa.
 3. Zakład Komunalny PGM w Chorzowie w ramach powierzonych zadań jest zobowiązany w szczególności do obsługi technicznej i administracyjnej powierzonych nieruchomości i lokali, dokonywania rozliczeń z tytułu pobieranych zaliczek na media oraz opłat za najem i przekazywania uzyskanych dochodów z tytułu najmu na rzecz Skarbu Państwa.
 4. Zaliczki na media, opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz inne opłaty eksploatacyjne nie stanowią  dochodu Skarbu Państwa.

 § 5.

 1. Jeżeli przy dokonywaniu wpłaty nie określono inaczej, wpłatę zalicza się w następującej kolejności:
  1) na zaliczki na media, opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz inne opłaty eksploatacyjne związane z danym lokalem,
  2) na poczet naliczonych odsetek od nieterminowej zapłaty,
  3) na spłatę najdawniej wymagalnego długu, proporcjonalnie do udziału Skarbu Państwa i pozostałych współwłaścicieli,
  4) na czynsz bieżący z tytułu najmu lub dzierżawy, proporcjonalnie do do udziału Skarbu Państwa i pozostałych współwłaścicieli.

 § 6.

 1. Zakład Komunalny PGM dokonuje osobno zestawienia wpływów z tytułu czynszu najmu lub dzierżawy, zestawienia kosztów z tytułu administracji i zarządzania powierzonymi nieruchomościami i lokalami oraz zestawienie wpłat dla najemcy/lokatora/dzierżawcy.
 2. Zestawienie wpływów oraz zestawienie kosztów, o których mowa w § 6 ust. 1, przygotowuje Zakład Komunalny PGM osobno dla każdej nieruchomości.
 3. Zestawienie wpływów o którym mowa w § 6 ust. 1 Zakład Komunalny PGM przekazuje raz w miesiącu, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który sporządzane jest zestawienie.
 4. Zestawienie kosztów o którym mowa w § 6 ust. 1 Zakład Komunalny PGM przekazuje raz w miesiącu, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który sporządzane jest zestawienie.
 5. Zakład Komunalny PGM zgodnie z terminami określonymi w Zarządzeniu Nr SK.9.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31 maja 2019r. w sprawie ustalenia procedur dotyczących pobierania i odprowadzania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami przekazuje na konto wskazane przez Wydział Zasobów Komunalnych wpływy z tytułu czynszu w udziale przypadającym Skarbowi Państwa.
 6. Zakład Komunalny PGM sporządza i przekazuje sprawozdania Rb 27ZZ i Rb ZN z zakresu zrealizowanych na rzecz Skarbu Państwa dochodów, o których mowa w § 4 ust.3 zgodnie    z zasadami zawartymi w Zarządzeniu Nr SK.9.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie Miasta Chorzów oraz jednostkach organizacyjnych Miasta Chorzów.

§ 7.

Do odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub umarzania spłat należności pieniężnych z tytułu dzierżawy na cele garażowe oraz najmu lokali stanowiących własność lub współwłasność Skarbu Państwa uprawniony jest Wojewoda Śląski.

§ 8.

Zobowiązać do wykonania niniejszego Zarządzenia odpowiednio Dyrektora Wydziału Zasobów Komunalnych, Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami, Dyrektora Zakładu Komunalnego PGM w Chorzowie.

§ 9.

Traci moc zarządzenie Nr OR.164.2017 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 25 września 2017 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania, administrowania i zarządzania lokalami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi stanowiącymi własność lub współwłasność Skarbu Państwa usytuowanych w budynkach położonych na nieruchomościach stanowiących własność lub współwłasność Skarbu Państwa oraz zarządzenie nr OR.39.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 8 lutego 2018 r. o zmianie zarządzenia Nr OR.164.2017.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załączniki do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik nr 1 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 2 do Zarządzenia ]


ZMIANA DO ZARZĄDZENIA:osoba odpowiedzialna za treść: Adrian Kasprzak, dnia: 2019-08-21
utworzony: 14-08-2019 / modyfikowany: 19-04-2022
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu