Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.199.2019

Zarządzenie Nr OR . 199 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów – Szefa Obrony Cywilnej
z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie: organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie miasta Chorzów.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 17 ust. 7 i art. 138 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1459 z późniejszymi zmianami) i § 3 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 850) i § 4 pkt 1 lit. d Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U z 2013 poz. 96), oraz Zarządzenia Nr 589/15 Wojewody Śląskiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania oraz Wytycznych Wojewody Śląskiego –  Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 16.01.2018 r. w sprawie rodzajów formacji obrony cywilnej tworzonych na terenie województwa śląskiego, ich struktur organizacyjnych, czasów osiągania gotowości do działania oraz zadań i wyposażenia oraz Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie normatywów w zakresie zaopatrywania organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej z uwzględnieniem ramowych struktur organizacyjnych i podstawowych zadań formacji obrony cywilnej, Prezydent Miasta Chorzów – Szef Obrony Cywilnej Miasta

zarządza, co następuje:

§ 1

 1. Ustala się organizację i zasady działania systemu wykrywania i alarmowania, zwanego dalej „SWA”, w celu wykonania zadań związanych z powszechnym ostrzeganiem i alarmowaniem ludności o zagrożeniach na terenie miasta Chorzów.
 2. Powszechne ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniach obejmuje:
  1) funkcjonujący w czasie pokoju system wczesnego ostrzegania o zagrożeniach (SWO),
  2) system wykrywania i alarmowania (SWA),
  3) system powszechnego ostrzegania wojsk i ludności cywilnej o zagrożeniu uderzeniami z powietrza.
 3. Systemy wymienione w ust. 2 działają w celu zapobieżenia skutkom katastrofy naturalnej, awarii technicznej lub działań terrorystycznych, w przypadku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, w szczególności stanu klęski żywiołowej, a także w przypadku przeprowadzenia ćwiczeń i treningów.
 4. SWA organizują:
  1) Wojewoda Śląski - Szef Obrony Cywilnej Województwa Śląskiego – na potrzeby realizacji zadań związanych z wykrywaniem zagrożeń oraz powszechnym ostrzeganiem i alarmowaniem ludności województwa śląskiego, w sytuacji zagrożenia występującego na obszarze wykraczającym poza granice jednego powiatu;
  2) Prezydent Miasta - Szef Obrony Cywilnej Miasta – na potrzeby realizacji zadań związanych z informowaniem, ostrzeganiem oraz alarmowaniem ludności, w sytuacji zagrożenia występującego na obszarze miast.
 5. Całkowite lub częściowe rozwinięcie systemu wykrywania i alarmowania następuje na podstawie zarządzenia:
  1) Szefa Obrony Cywilnej Województwa Śląskiego – na terenie województwa,
  2) Szefa Obrony Cywilnej Miasta Chorzów – na terenie gminy.

§ 2

 1. Jednostkami organizacyjnymi SWA na terenie Miasta Chorzów są formacje obrony cywilnej wymienione w „Wykazie jednostek organizacyjnych systemu wykrywania i alarmowania” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. Struktury organizacyjne jednostek systemu wykrywania i alarmowania na terenie Miasta stanowią załączniki nr 2 i 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.
 3. Szczegółowe zadania formacji obrony cywilnej, tworzonych na potrzeby SWA i ramowe zasady sporządzania planów działania formacji określa załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.
 4. Szczegółowy zakres wyposażenia formacji obrony cywilnej SWA, w sprzęt, środki techniczne i materiały niezbędne do wykonywania zadań określa załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.
 5. Członkom formacji obrony cywilnej SWA zapewnia się oznakowanie międzynarodowym znakiem rozpoznawczym obrony cywilnej zgodnie ze wzorem określonym w I Protokole dodatkowym do Konwencji genewskich z dnia 12 sierpnia 1949 r. dotyczącym ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych, sporządzanym w Genewie dnia 8 czerwca 1977 r. (Dz. U z 1992 r. Nr 41, poz. 175). Sposób umieszczenia międzynarodowego znaku obrony cywilnej na ubiorze lub umundurowaniu członka formacji obrony cywilnej określa załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia.
 6. W skład SWA włącza się również podmioty, wymienione w załączniku nr 1 do zarządzenia Nr OR. 274. 2012 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania w mieście Chorzów. Wyznaczone podmioty współdziałają z jednostkami organizacyjnymi SWA.

§ 3

Włączenie podmiotów do SWA, nie zmienia ich służbowego podporządkowania i zadań wynikających ze statutowej działalności jednostek, a jedynie nakłada na nie obowiązek przekazywania informacji o skażeniach i zagrożeniach mogących stanowić źródło zagrożenia dla ludzi i środowiska.

§ 4

Dyrektor Wydziału Zarzadzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Chorzów sprawuje nadzór nad opracowaniem i aktualizacją niezbędnej dokumentacji dla formacji SWA – POADA, jej  wyposażenie w sprzęt specjalistyczny oraz szkolenie. Koszty szkolenia i wyposażenia w sprzęt specjalistyczny ponosi Miasto, w ramach środków budżetowych, będących w dyspozycji Wydziału Zarzadzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.

§ 5

 1. W celu zapewnienia sprawnego rozwinięcia i funkcjonowania systemu, ustala się następujące zasady działania SWA:
  1) system wykrywania i alarmowania osiąga pełną gotowość do działania przez rozwinięcie jednostek organizacyjnych w miejscach formowania,
  2) formacje obrony cywilnej wchodzące w skład systemu wykrywania i alarmowania działają na podstawie planów działania, opracowanych przez komendantów formacji,
  3) plany działania o których mowa w pkt. 2 zatwierdzają szefowie tworzący formacje, po uzgodnieniu ich ze szczeblem nadrzędnym,
  4) podczas stałej gotowości obronnej państwa tworzący formacje obrony cywilnej wchodzące w skład systemu wykrywania i alarmowania (jako formacje o wyższym stopniu gotowości do działania) zobowiązani są do :
  a) utrzymywania stopnia obsady osobowo – kadrowej formacji według danych wykazanych w załączniku nr 1 i 2,3,4 do niniejszego zarządzenia.
  b) aktualizowania planów działania formacji.
 2. Jednostki SWA współdziałają ze służbami i instytucjami, których statutowa działalność jest związana z monitorowaniem zjawisk stanowiących zagrożenie dla ludzi oraz koordynują ich działania w czasie wystąpienia tego zagrożenia. Współdziałanie to polega na wzajemnej wymianie informacji uzyskanych w toku własnej statutowej działalności, a mających bezpośredni lub pośredni związek z występowaniem zagrożeń ludności, ich wykrywaniem oraz informowaniem, ostrzeganiem i alarmowaniem.

 § 6

 1. Ustala się następujące zasady przekazywania informacji w systemie wykrywania i alarmowania do jednostek nadrzędnych, podległych i współdziałających:
  1) natychmiast, na hasło „POWIETRZE” przekazuje się informacje:
  a) o wykryciu wybuchu jądrowego,
  b) o wykryciu skażenia promieniotwórczego – natychmiast po wzroście mocy dawki tła promieniowania gamma powyżej dwukrotnej wartości oraz po ponownym jej wzroście o dowolną wartość,
  c) o wykryciu skażeń chemicznych – natychmiast po zaobserwowaniu użycia bojowych środków trujących (BST) lub wyzwoleniu niebezpiecznych materiałów chemicznych (NMCh) i określeniu kierunku przesuwania się obłoku skażonego powietrza oraz po określeniu rodzaju środka lub
  materiału i ewentualnej granicy terenu skażonego (zasięgu obłoku skażonego powietrza),
  d) o wykryciu innych zagrożeń – natychmiast, określając rodzaj zagrożenia,
  2) okresowo przekazuje się informacje dotyczące pomiarów mocy dawki promieniowania gamma, kontroli napromieniowania ludności, skażenia komponentów środowiska i żywności oraz warunków meteorologicznych,
 2. treść przekazywanych informacji przechowuje się na nośnikach trwałych.
 3. W celu zapewnienia sprawnego obiegu informacji wykorzystuje się:
  1) radiową sieć ostrzegania 31 Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania do odbioru komunikatów w Powiatowym Ośrodku Analizy Danych i Alarmowania, sygnałów o zagrożeniu uderzeniami z powietrza, skażeniami i zakażeniami,
  2) radiotelefoniczną sieć do:
  a) sterowania scentralizowanymi systemami alarmowania miasta – ,MCA - 01E
  b) do przekazywania sygnałów ostrzegania i alarmowania w relacjach: Wojewódzki Ośrodek Analizy danych i Alarmowania – Powiatowy Ośrodek Analizy Danych i Alarmowania – Drużyna Wykrywania Zagrożeń,
  c) do przekazywania meldunków i informacji w relacjach: Wojewódzki  Ośrodek Analizy Danych i Alarmowania – Powiatowy Ośrodek Analizy Danych i Alarmowania – Drużyny Wykrywania Zagrożeń,
  3) telekomunikacyjną sieć użytku publicznego:
  a) do bezpośredniego przekazywania informacji o zagrożeniach w relacji: POADA – DWZ – podmioty współdziałania,
  b) do bezpośredniej łączności przewodowej w relacji: WOADA – POADA.
 4. Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego zapewnia środki łączności radiotelefonicznej i telefonicznej dla potrzeb organizowanych jednostek organizacyjnych SWA – w oparciu o sprzęt przewidziany w tabelach należności, określony w Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie normatywów w zakresie zaopatrywania organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej z uwzględnieniem ramowych struktur organizacyjnych i podstawowych zadań formacji.

§ 7

 1. Ustala się ogólne zasady ostrzegania i alarmowania:
  1) do powszechnego ostrzegania i alarmowania stosuje się rodzaje alarmów, treść komunikatów ostrzegawczych, sygnały alarmowe i sposób ich ogłaszania określony w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r. poz. 96),
  2) za upowszechnianie sygnału wśród ludności czyni się odpowiedzialnym Dyrektora  Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności i Rzecznika Urzędu Miasta Chorzów.
  3) przekazywanie informacji o zagrożeniach, komunikatów ostrzegawczych i sygnałów alarmowych odbywa się w pierwszej kolejności za pośrednictwem dostępnych środków łączności oraz środków masowego przekazu,
  4) dopuszcza się przekazywanie ostrzeżeń i alarmowanie ludności w sposób zwyczajowo przyjęty.
 2. Za stworzenie warunków do działania oraz przygotowanie do działania urządzeń alarmowych odpowiada Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony ludności UM Chorzów. Do ostrzegania i alarmowania ludności wykorzystuje się:
  1) rozgłośnie radiowe i ośrodki telewizyjne,
  2) scentralizowane systemy alarmowe miasta,
  3) pojedyncze syreny alarmowe,
  4) urządzenia nagłaśniające na pojazdach.
 3. W przypadku zakłóceń lub uszkodzeń w sieciach radiotelefonicznych i telekomunikacyjnej sieci użytku publicznego należy wykorzystać do przekazywania sygnałów alarmowych i informacji o zagrożeniach wewnętrznych sieci radiotelefoniczne i telefoniczne Państwowej Straży Pożarnej i Policji oraz innych dysponentów systemów i środków łączności.
 4. W przypadku utraty zdolności do wykonywania zadań przez Powiatowy Ośrodek Analizy Danych i Alarmowania (POADA), jego zadania przejmuje Drużyna Wykrywania Zagrożeń powołana na bazie Zakładów Azotowych S.A. i Messer Polska Sp. z .o.o. w Chorzowie i zastępczym miejscu pracy POADA.

§ 8

 1. Dyrektor Wydziału Zarzadzania Kryzysowego i Ochrony Ludność U M w Chorzów zapewni:
  1) pomieszczenia do pracy Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania,
  2) środki łączności, zgodnie z tabelą należności,
  3) nadzór na procesem powołania jednostek organizacyjnych SWA, ich wyposażaniem w sprzęt oraz szkoleniem specjalistycznym,
  4) powiadamianie Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach o zmianach w ewidencji jednostek SWA.
 2. Pracodawcy, na których nałożono zadania na rzecz systemu, aktualizują stosowne zarządzenia w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej SWA, zapewniają ich sformowanie, aktualizację dokumentacji i planów działania formacji obrony cywilnej i, ich przeszkolenia oraz wyposażenia.

 § 9

W celu systematycznego doskonalenia kadr oraz sprawdzenia stanu technicznego infrastruktury SWA, przeprowadza się treningi stałe:
1) ćwiczenia jednostek organizacyjnych SWA (miejskie) - raz na dwa lata,
2) treningi prognozowania skażeń wg normy ATP 45 – kwartalnie,
3) treningi nasłuchu sygnałów o zagrożeniu uderzeniami z powietrza - miesięcznie,
4) głośne próby systemów alarmowych - 2 razy w roku.

§ 10

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzenia Kryzysowego i Ochrony Ludności.

§ 11

Traci moc Zarządzenie Nr OR.93.2012 Prezydenta Miasta Chorzów– Szefa Obrony Cywilnej z dnia 11 maja 2012 roku  w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania.

 § 12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

 Załączniki do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załączniki do Zarządzenia ]


ZMIANA DO ZARZĄDZENIA:osoba odpowiedzialna za treść: Jadwiga Fiema, dnia: 2019-08-27
utworzony: 23-08-2019 / modyfikowany: 02-10-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu