Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.204.2019

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.284.2019 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 24.12.2019 R.

Zarządzenie Nr OR . 204 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 30 sierpnia 2019 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR.224.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Chorzów, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr OR.224.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów wprowadza się następujące zmiany:

 1.  § 35 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

  „7. Sprawowanie w imieniu Prezydenta Miasta nadzoru nad następującymi jednostkami miasta:
  1) Przedszkole Nr 1, ul. Obrońców Chorzowa 14,
  2) Przedszkole Nr 3, ul. Cieszyńska 21,
  3) Przedszkole Nr 4, ul. Długa 32a,
  4) Przedszkole Nr 5, ul. Poniatowskiego 27,
  5) Przedszkole Nr 6, ul. Gałeczki 56,
  6) Przedszkole Nr 7, ul. Łagiewnicka 16,
  7) Przedszkole Nr 8, ul. Kochanowskiego 8,
  8) Przedszkole Nr 9, ul. Omańkowskiej 9,
  9) Przedszkole Nr 11, ul. Czysta 12,
  10) Integracyjne Przedszkole Nr 12 im. Marii Montessori, ul. Lipińska 9,
  11) Przedszkole Nr 13, ul. Sobieskiego 13,
  12) Przedszkole Nr 16 Integracyjne, ul. Brzozowa 9,
  13) Przedszkole Nr 17, ul. Kasprowicza 1,
  14) Przedszkole Nr 18, ul. Gałeczki 17,
  15) Przedszkole Nr 19, ul. Karpacka 15,
  16) Przedszkole Nr 20, ul. Ks. J. Czempiela 49,
  17) Przedszkole Nr 21, ul. Ryszki 33,
  18) Przedszkole Nr 23, ul. Floriańska 37,
  19) Przedszkole Nr 24, ul. Lompy 16,
  20) Przedszkole Nr 25, ul. Kilińskiego 3,
  21) Przedszkole Nr 26, ul. Ligonia 14,
  22) Przedszkole Nr 27, ul. Wandy 34,
  23) Przedszkole Nr 29, ul. Siemianowicka 61,
  24) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul. Dąbrowskiego 41,
  25) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II, ul. Sportowa 4,
  26) Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Janusza Kusocińskiego, ul. Ryszki 55
  27) Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Jana Kochanowskiego, ul. Urbanowicza 4,
  28) Szkoła Podstawowa Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Skrajna 2,
  29) Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Styczyńskiego 32,
  30) Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Podmiejska 62,
  31) Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Konstantego Wolnego, ul. 3-go Maja 78,
  32) Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Jana Pawła II, ul. Łagiewnicka 18,
  33) Szkoła Podstawowa Nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. ks. J. Czempiela 52
  34) Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Gerarda Cieślika, ul. Wolności 133,
  35) Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Karola Miarki, ul. Piotra 9a,
  36) Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Powstańców Śląskich, ul. 17-go Sierpnia 1,
  37) Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Ignacego Mościckiego, ul. Lwowska 36,
  38) Szkoła Podstawowa Nr 32 im. ks. Józefa Czempiela, ul. Kaliny 61,
  39) Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 33 im. Jana Brzechwy, ul. Dyrekcyjna 3,
  40) Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Sportowców Hajduckich, ul. Kaliny 55,
  41) Szkoła Podstawowa Nr 37 im. Karola Grzesika, ul. Ratuszowa 20,
  42) Szkoła Podstawowa Nr 38 im. Wojska Polskiego, ul. Śląska 3,
  43) Szkoła Podstawowa Nr 39 im. Józefa Lompy, ul. 11-go Listopada 21,
  44) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, ul. Główna 21,
  45) Uniwersyteckie I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego, ul. gen. H. Dąbrowskiego 36,
  46) II Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Ligonia, ul. 3-go Maja 22,
  47) III Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego, ul. Farna 5 – 7,
  48) IV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Dąbrowskiego 34,
  49) Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego, ul. Harcerska 2,
  50) Zespół Szkół Budowlanych im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ul. Dąbrowskiego 53,
  51) Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych im. Marii Dąbrowskiej, ul. Katowicka 64,
  52) Zespół Szkół Technicznych Nr 1 im. Wojciecha Korfantego, ul. Sportowa 23,
  53) Zespół Szkół Technicznych Nr 2 im. Mariana Batko ul. Powstańców 6a,
  54) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3, ul. St. Batorego 46,
  55) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4, im. Jędrzeja Śniadeckiego, ul. Piotra 1,
  56) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Urbanowicza 2,
  57) Zespół Szkół Specjalnych Nr 3, ul. 3-go Maja 16,
  58) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Racławicka 23,
  59) Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Lompy 13,
  60) Zakład Ekonomiczno-Finansowej Obsługi Jednostek Oświatowych w Chorzowie, ul. Racławicka 23.”

 2. W § 36 ust. 2 dodaje się pkt 7) w brzmieniu:

  „7) prowadzenie spraw związanych z nabywaniem przez Miasto lub Skarb Państwa spadków i darowizn”.

 3. W § 44 ust. 6 dodaje się pkt 16) w brzmieniu:

  „16) koordynacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków”,

 4. W § 46:

  - ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  „1. Planowanie oraz bieżące prowadzenie wydatków i dochodów budżetowych w zakresie następujących rodzajów zadań:
  1) przygotowywanie projektu budżetu Wydziału i koordynowanie prac nad projektami budżetów jednostek nadzorowanych,
  2) ponoszenie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej skierowanych do nich Mieszkańców Chorzowa,
  3) dopłaty do uczestnictwa osób niepełnosprawnych w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie innych powiatów,
  4) dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej,
  5) dotacje dla dzieci z terenu Chorzowa przebywających w niepublicznych placówkach opieki nad dziećmi do lat 3,
  6) przeciwdziałanie problemom uzależnień,
  7) dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego w obszarze polityki społecznej,
  8) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Chorzów,
  9) realizacja zadań z zakresu polityki społecznej finansowanych bądź współfinansowanych z pozyskanych zewnętrznych środków publicznych.”

  - w ust. 2 skreśla się pkt 9),

  - w ust. 4 dodaje się pkt 2) w brzmieniu:
   „2) prowadzenie wykazu dziennych opiekunów”,

  - ust. 5 pkt 1) otrzymuje brzmienie:
  „1) Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Racławicka 19”,

  - ust. 5 pkt 5) otrzymuje brzmienie:
  „5) Rodzinny Dom Dziecka nr 1, ul. Górnośląska 5/3”.

 5. § 75 otrzymuje brzmienie:

  Ӥ 75.
  1. Upoważnień i pełnomocnictw udziela Prezydent z inicjatywy własnej lub na wniosek.
  2. Wydział Organizacyjny i Kadr prowadzi rejestr udzielonych upoważnień i pełnomocnictw.
  3. Szczegółowe zasady przygotowywania i udzielania upoważnień i pełnomocnictw określa odrębne Zarządzenie Prezydenta Miasta.”

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 roku.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Joanna Garba, dnia: 2019-08-30
utworzony: 02-09-2019 / modyfikowany: 02-01-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu