Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.205.2019

Zarządzenie Nr OR .  205 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 30 sierpnia 2019 roku

w sprawie: przeprowadzenia w Urzędzie Miasta Chorzów inwentaryzacji składników majątkowych zgodnie z harmonogramem na rok 2019

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019r. poz. poz. 506 ze zm.) oraz § 5 ust. 3 lit. b oraz § 6 ust. 1 Instrukcji Inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Chorzów, stanowiącej załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.29.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji inwentaryzacji oraz zasad odpowiedzialności pracowników Urzędu Miasta Chorzów w zakresie inwentaryzacji

zarządzam:

§ 1.

Przeprowadzić w Urzędzie Miasta Chorzów inwentaryzację składników majątkowych w Wydziale Egzekucji i Windykacji, Biurze Miejskiego Rzecznika Konsumentów oraz Biurze Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

§ 2.

Przeprowadzenie inwentaryzacji, o której mowa w § 1, zlecam stałej komisji inwentaryzacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Miasta Chorzów, powołanej Zarządzeniem Nr OR.38.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 11 lutego 2019 roku.

§ 3.

Inwentaryzację, o której mowa w § 1, należy przeprowadzić według stanu księgowego na dzień 31.08.2019 roku, w terminie od dnia 9.09.2019r. do dnia 14.10.2019r.

§ 4.

Zobowiązuję komisję do:

  1. Sporządzenia protokołu z rozliczenia inwentaryzacji.
  2. Przekazania kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej do dnia 14.10.2019r.

§ 5.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Rafał Kutynia, dnia: 2019-08-30
utworzony: 02-09-2019 / modyfikowany: 02-09-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu