Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.208.2019

Zarządzenie Nr OR . 208 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 3 września 2019 roku

w sprawie  ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach, położonych w Chorzowie, przy ul. Piekarskiej (teren ROD „Jedność”), przy ul. Niedźwiedziniec (teren ROD „Niedźwiedziniec”) i przy ul. Podmiejskiej na rzecz T-Mobile Polska S. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 12.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późniejszymi zmianami), art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr XXXV/638/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami gminnymi, w związku z art. 3051 Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1145), Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Ustanowić na czas nieoznaczony odpłatną służebność przesyłu na nieruchomościach położonych w Chorzowie przy ul. Piekarskiej (teren ROD „Jedność”), przy ul. Niedźwiedziniec (teren ROD „Niedźwiedziniec”), przy ul. Podmiejskiej, oznaczonych działkami:

a) o numerze geodezyjnym 766/10 o powierzchni 19.465 m², dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą nr KA1C/00013440/4,
b) o numerze geodezyjnym 947/12 o powierzchni 1.737 m², dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą nr KA1C/00011772/6,
c) o numerze geodezyjnym 962/17 o powierzchni 12 m², dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą nr KA1C/00006102/1 ,
d) o numerze geodezyjnym 965/17 o powierzchni 46 m², dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą nr KA1C/00025566/0,
e) o numerze geodezyjnym 976/10 o powierzchni 405 m², dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą nr KA1C/00013440/4

– na rzecz Przedsiębiorcy Przesyłowego – T-Mobile Polska S. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 12, jako właściciela urządzeń infrastruktury sieciowej, tj. sieci teletechnicznej.

§ 2.

Wykonywanie prawa służebności przesyłu ograniczone jest do:
a) dla działki nr 766/10 - powierzchni 2,50 m²,
b) dla działki nr 947/12 - powierzchni 3,50 m²,
c) dla działki nr 962/17 - powierzchni 2,00 m²,
d) dla działki nr 965/17 - powierzchni 6,00 m²,
e) dla działki nr 976/10 - powierzchni 4,00 m².

§ 3.

Sposób ustanowienia prawa służebności przesyłu został określony w załącznikach nr 1, 2 i 3 do Zarządzenia.

§ 4.

Z tytułu ustanowienia przedmiotowej służebności ustala się jednorazowe wynagrodzenie w wysokości określonej na łączną kwotę 1.743,96 zł brutto, na którą składają się: wartość służebności wynikająca z operatów szacunkowych wykonanych przez rzeczoznawcę majątkowego w wysokości 1.052,00 zł, powiększona o należny podatek VAT w wysokości 241,96 zł oraz poniesiony przez Miasto koszt wykonania operatów szacunkowych w wysokości 450,00 zł brutto.

§ 5.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Marta Latacz-Sokół, dnia: 2019-09-03
utworzony: 02-09-2019 / modyfikowany: 09-09-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu