Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.218.2019

Zarządzenie Nr OR . 218 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 16 września 2019 roku

w sprawie: przyjęcia procedury postępowania w przypadku niespełniania przez dzieci i młodzież obowiązku szkolnego i nauki

Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.506 z późn.zm.) oraz art.41 ust.1 i art.42 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe ( tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.1148 z późn.zm.) w związku z art.2 § 1 pkt 10 i art.20 § 1 pkt.2 ustawy z dnia 17.06.1966 r. postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.1438 z późn.zm) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Wprowadzić „Instrukcję postępowania w przypadku niespełniania przez dzieci i młodzież obowiązku szkolnego i obowiązku nauki”, stanowiącą Załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Pierwszemu Zastępcy Prezydenta Miasta .

§ 4.

Traci moc Zarządzenie Nr OR/191/2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 11września 2018 roku, w sprawie przyjęcia procedury postępowania w przypadku niespełniania przez dzieci i młodzież obowiązku szkolnego i nauki.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załączniki do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik nr 1 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 2 do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Halina Wydor, dnia: 2019-09-16
utworzony: 12-09-2019 / modyfikowany: 16-09-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu