Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.226.2019

Zarządzenie Nr OR . 226 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 30 września 2019 roku

w sprawie: przyznania medalu za osiągnięcia w dziedzinie społecznej.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.) oraz  uchwały Nr XLV /910/06 Rady Miasta Chorzów z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie ustanowienia medali za osiągnięcia w różnych dziedzinach życia miasta - Prezydent Miasta Chorzów.

zarządza:

§ 1.

Za osiągnięcia w dziedzinie społecznej przyznaje się medal z wizerunkiem postaci księdza Franciszka Gębały na awersie.

§ 2.

Decyzję o przyznaniu medalu podejmuje Prezydent Miasta, na podstawie pisemnego wniosku, który składać mogą radni, grupy osób, instytucje oraz organizacje społeczne, w oparciu o opinię komisji, powołanej do oceny złożonych wniosków.

§ 3.

Wzór wniosku, o którym mowa w §2 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Kandydatem do medalu może być osoba fizyczna (zespół osób), osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca na terenie Miasta Chorzów lub/i na rzecz jego mieszkańców, mająca znaczące osiągnięcia w dziedzinie społecznej, będąca pozytywnym wzorem do naśladowania.

 § 5

Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr OR/98/2007 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 12 września  2007r. w sprawie przyznania medalu za osiągnięcia w dziedzinie społecznej.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Karolina Kubiś, dnia: 2019-09-30
utworzony: 02-10-2019 / modyfikowany: 02-10-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu