Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.245.2019

Zarządzenie Nr OR . 245 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 30 listopada 2019 roku

w sprawie zmiany Regulaminu prac Komisji Konkursowych powoływanych w celu opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w obszarze polityki społecznej oraz w zakresie ochrony i promocji zdrowia ustalonego Zarządzeniem Nr OR.236.2015 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 30 listopada 2015r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.), art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2019r., poz. 688 z późn. zm.), Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

W Regulaminie prac Komisji Konkursowych powoływanych w celu opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w obszarze polityki społecznej oraz w zakresie ochrony i promocji zdrowia, stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr OR.236.2015 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 30 listopada 2015r., wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 3 ust. 1 i 2 otrzymują nowe następujące brzmienie:

  „1.   W ramach oceny formalnej Komisja bada złożone w odpowiedzi na konkurs oferty, pod kątem spełnienia przez nie wymogów formalno-prawnych, określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przepisach wykonawczych do tej ustawy i w Programie współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi na dany rok.
  2. Szczegółowe kryteria oceny formalnej zawarte są każdorazowo w ogłoszeniu konkursowym.”

 2. W załączniku nr 3 do Regulaminu, w punkcie II., po punkcie 7 dopisuje się punkt 8, w następującym brzmieniu: „Inne (zgodnie z treścią ogłoszenia konkursowego), ………”  

§ 2.

Pozostałe postanowienia Regulaminu, o którym mowa w § 1,  nie ulegają zmianie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala
osoba odpowiedzialna za treść: Jadwiga Cudzich, dnia: 2019-10-31
utworzony: 24-10-2019 / modyfikowany: 05-11-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu