Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.253.2019

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.237.2020 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 19.11.2020 R.

Zarządzenie Nr OR . 253 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 12 listopada 2019 roku

w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania dotacji z budżetu Miasta Chorzów organizacjom pozarządowym oraz  podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, kultury fizycznej, turystyki i współpracy międzynarodowej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e i art. 221 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm. )

zarządzam:

§ 1.

Ustalić Regulamin przyznawania dotacji z budżetu Miasta Chorzów organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, kultury fizycznej, turystyki i współpracy międzynarodowej, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki, a nadzór nad jego wykonaniem Pierwszemu Zastępcy Prezydenta Miasta.

§ 3.

Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzania traci moc Zarządzenie Nr OR.190.2017 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania dotacji z budżetu Miasta Chorzów organizacjom pozarządowym oraz  podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, kultury fizycznej, turystyki i współpracy międzynarodowej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Aleksandra Łamik-Hypa, dnia: 2019-11-12
utworzony: 07-11-2019 / modyfikowany: 20-11-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu