Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.256.2019

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.50.2020 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 11.02.2020 R.

Zarządzenie Nr OR . 256 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 21 listopada 2019 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR.110.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie zasad przeprowadzania naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Chorzów oraz wolne stanowiska dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta Chorzów.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1282) Prezydent Miasta Chorzów

 zarządza:

§ 1.

W Regulaminie naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Chorzów oraz na stanowiska dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta Chorzów, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr OR.110.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie zasad przeprowadzania naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Chorzów oraz wolne stanowiska dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta Chorzów wprowadza się następujące zmiany:

  1. Pkt II skreśla się.
  2. § 13 skreśla się.
  3. W § 15 po lit. c) dodaje się lit. d) w brzmieniu:

„d) zatrudniania pracowników na stanowiska pomocnicze, obsługi oraz pracowników na czas zastępstwa”.

§ 2.

Pozostałe postanowienia Zarządzenia, o którym mowa w § 1 pozostają bez zmian.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Organizacyjnego i Kadr.

§ 4.

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Joanna Garba, dnia: 2019-11-21
utworzony: 19-11-2019 / modyfikowany: 12-02-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu