Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.264.2019

Zarządzenie Nr OR . 264 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora Programu profilaktyki raka piersi dla kobiet w wieku 45-49 lat zamieszkałych na terenie miasta Chorzów na lata 2019-2022, w 2019 r. oraz powołania Komisji Konkursowej.

Na podstawie art. 48 b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1

 1. Ogłosić konkurs ofert na wybór realizatora zadania Programu profilaktyki raka piersi dla kobiet w wieku 45-49 lat zamieszkałych na terenie miasta Chorzów na lata 2019-2022, w 2019 r.
 2. Treść ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

 § 2

Przeprowadzenie konkursu ofert nastąpi zgodnie ze szczegółowymi warunkami i informacjami o przedmiocie konkursu ofert stanowiącymi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Konkurs przeprowadza Komisja w składzie przewodniczący, zastępca przewodniczącego oraz członkowie.

§ 4

 1. W celu przeprowadzenia konkursu, o którym mowa w § 1, powołać Komisję Konkursową, zwaną dalej Komisją, w składzie:

  1) Przewodnicząca:
  Mariola Roleder - Zastępca Prezydenta Miasta Chorzów

  2) Zastępca Przewodniczącej:
  Bożena Łuczyńska - Dyrektor Wydziału Zdrowia Urząd Miasta Chorzów

  3) Członkowie:
  Agnieszka Nowak-Czop - Główny specjalista Wydział Zdrowia Urząd Miasta Chorzów
  Sylwia Fojcik - Inspektor Wydział Zdrowia Urząd Miasta Chorzów

 2. Regulamin pracy Komisji stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

 § 5

W posiedzeniach Komisji, z głosem doradczym, mogą wziąć udział:

1) Halina Hiltawska - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Chorzów
2) Barbara Tabin - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Chorzów
3) Bernadeta Biskup - Członek Komisji Zdrowia Rady Miasta Chorzów
4) Marek Dudek - Członek Komisji Zdrowia Rady Miasta Chorzów

§ 6

Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Chorzów.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załączniki do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załączniki do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Bożena Łuczyńska, dnia: 2019-11-28
utworzony: 26-11-2019 / modyfikowany: 28-11-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu