Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.266.2019

Zarządzenie Nr OR . 266 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 4 grudnia 2019 roku

w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Zwiększenie dostępności pomocy dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz prowadzenie działań podtrzymujących abstynencję trzeźwych alkoholików - Kompleksowy program pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom”

Na podstawie art. 33 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 14 i art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015r.
o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1492 z późn. zm.), Prezydent Miasta Chorzów

z a r z ą d z a:

§ 1

  1. Ogłasza się konkurs ofert na wybór realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Zwiększenie dostępności pomocy dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz prowadzenie działań podtrzymujących abstynencję trzeźwych alkoholików - Kompleksowy program pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom”
  2. Treść ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w ust. 1, stanowi Załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Treść ogłoszenia o konkursie ofert, o którym mowa w §1 podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Chorzów.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 1.1 ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 1.2 ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 1.3 ]osoba odpowiedzialna za treść: Marzena Woźniak, dnia: 2019-12-04
utworzony: 28-11-2019 / modyfikowany: 04-12-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu