Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.267.2019

Zarządzenie Nr OR . 267 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 5 grudnia 2019 roku

o zmianie Zarządzenia nr OR.16.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 18 stycznia 2019 r., w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działki położone w Chorzowie przy ul. Stalowej.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późniejszymi zmianami) oraz w wykonaniu uchwały Rady Miasta Chorzów Nr XLV/601/01 z dnia 27 września 2001 r. w sprawie obciążania nieruchomości stanowiących własność Miasta Chorzów służebnością gruntową polegającą na prawie przechodu i przejazdu, Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

W Zarządzeniu nr OR.16.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 18 stycznia 2019 r., w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działki położone w Chorzowie przy ul. Stalowej wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 pkt a) otrzymuje brzmienie:
a)  KA1C/00006994/0, obejmującej działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 1730/86 o powierzchni 2.763 m², 1740/86 o powierzchni 1.496 m², 1808/86 o powierzchni 884 m², 1810/86 o powierzchni 2.266 m², 1814/86 o powierzchni 868 m², 1923/86 o powierzchni 2.511 m², 1937/86 o powierzchni 1.747 m², 1952/86 o powierzchni 1.369 m², 1956/86 o powierzchni 1.093 m², 1960/86 o powierzchni 2.040 m², 1961/86 o powierzchni 18.497 m².

2) w § 1 ust. 1 po pkt k) dodaje się kolejne punkty w brzmieniu:
l) KA1C/00050713/0, obejmującej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1811/86 o powierzchni 1.064 m².
m) KA1C/00051833/4, obejmującej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1957/86 o powierzchni 2.331 m².
n) KA1C/00051834/1, obejmującej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1958/86 o powierzchni 1.678 m².

§ 2.

Pozostałe postanowienia Zarządzenia, o którym mowa w § 1 nie ulegają zmianie.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Marta Latacz-Sokół, dnia: 2019-12-05
utworzony: 28-11-2019 / modyfikowany: 06-12-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu