Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.273.2019

Zarządzenie Nr OR . 273 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 12 grudnia 2019 roku

w sprawie inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania będących na stanie poszczególnych Wydziałów Urzędu Miasta Chorzów

Na podstawie art. 31 i art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.), art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości  (Dz. U. z 2019r. poz. 351) oraz § 5 ust. 1 i ust. 2 Instrukcji Inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Chorzów, stanowiącej załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.29.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji inwentaryzacji oraz zasad odpowiedzialności pracowników Urzędu Miasta Chorzów w zakresie inwentaryzacji.

zarządzam:

§ 1.

Przeprowadzić inwentaryzację druków ścisłego zarachowania będących na stanie poszczególnych Wydziałów Urzędu Miasta Chorzów, według stanu księgowego na dzień 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Przeprowadzenie inwentaryzacji, o której mowa w § 1, zlecam stałej komisji inwentaryzacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Miasta Chorzów.

§ 3.

Zobowiązuję Komisję do:

  1. Przeprowadzenia inwentaryzacji przy czynnym udziale osób materialnie  odpowiedzialnych.
  2. Sporządzenia protokołu z przeprowadzonej inwentaryzacji.
  3. Przekazania Skarbnikowi Miasta kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej do dnia 15 stycznia 2020r.

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Rafał Kutynia, dnia: 2019-12-12
utworzony: 16-12-2019 / modyfikowany: 16-12-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu