Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.276.2019

Zarządzenie Nr OR . 276 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 18 grudnia 2019 roku

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej ds. oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert na realizację zadań:
1. Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej, poprzez rozwój różnych form aktywności i pasji wśród dzieci i młodzieży (realizacja programów profilaktycznych, socjoterapeutycznych, kompensacyjno-terapeutycznych oraz rozwojowych,
2. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku,

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.), Prezydent Miasta Chorzów

z a r z ą d z a:

§ 1.

Powołać Komisję Konkursową ds. oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert na realizację zadań:

 1. Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej, poprzez rozwój różnych form aktywności i pasji wśród dzieci i młodzieży (realizacja programów profilaktycznych, socjoterapeutycznych, kompensacyjno-terapeutycznych oraz rozwojowych,
 2. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku

w następującym składzie:

 1. Danuta SZARY - Przewodnicząca Komisji
 2. Bożena ANTOŃCZYK - Zastępca Przewodniczącej Komisji
 3. Jadwiga CUDZICH - Członek Komisji
 4. Karolina KUBIŚ - Sekretarz Komisji

Ponadto do udziału w pracach Komisji zapraszam Panią Gabrielę SKRZYPEK – przedstawiciela organizacji pozarządowej.

§ 2.

Zadaniem Komisji Konkursowej jest ocena formalna i merytoryczna złożonych ofert na realizację zadania w 2019 roku oraz określenie wysokości dotacji na jego finansowanie.

§ 3.

 1. Posiedzenie Komisji Konkursowej zwoła Przewodniczący (w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego).
 2. Przebieg posiedzenia będzie protokołowany przez Sekretarza Komisji.
 3. Dokumentacja konkursowa, w tym protokół z posiedzenia, przechowywana będzie w Wydziale Polityki Społecznej.

§ 4.

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta Miasta
(-) Wiesław Ciężkowskiosoba odpowiedzialna za treść: Joanna Garba, dnia: 2019-12-18
utworzony: 19-12-2019 / modyfikowany: 19-12-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu