Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.277.2019

Zarządzenie Nr OR . 277 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia miejskiego ćwiczenia obronnego.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) w związku z § 3 ust.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października 2015r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. z 2015r poz.1829), zgodnie z zarządzeniem nr 46/17 Wojewody Śląskiego z dnia 7 lutego 2017r. w sprawie zasad organizacji, realizacji i finansowania szkolenia obronnego oraz z programem szkolenia obronnego Urzędu Miasta Chorzów na lata 2018 – 2020, Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§1

W dniu 9 stycznia 2020r., zostanie przeprowadzone miejskie ćwiczenie obronne z elementami działań praktycznych pod kryptonimem „FERIE 2020”, zwane dalej ćwiczeniem.

§ 2

Tematem ćwiczenia będzie „Przygotowanie Urzędu Miasta Chorzów oraz podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych do realizacji wybranych zadań operacyjnych w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa, stanu wyjątkowego, stanu wojennego i w czasie wojny”.

§ 3

Ćwiczenie odbędzie się w obiektach Urzędu Miasta Chorzów oraz siedzibach wybranych podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych Miasta Chorzów.

§ 4

Udział w ćwiczeniu wezmą:

 1. Kierownicza kadra Urzędu Miasta Chorzów – Zastępcy Prezydenta i Dyrektorzy Wydziałów.
 2. Pracownicy Urzędu Miasta realizujący zadania obronne obecnie i planowani do ich realizacji w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa i w czasie wojny.
 3. Kierownicy oraz wyznaczeni przez nich pracownicy niżej wymienionych podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych planowanych do współdziałania w realizacji zadań operacyjnych:
  a) Zespołu Szpitali Miejskich,
  b) Ośrodka Pomocy Społecznej,
  c) Zakładu Komunalnego PGM,
  d) Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu
 4. Kierownicy administracji zespolonej i niezespolonej:
  a) Komendy Miejskiej Policji,
  b) Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
  c) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny,

§ 5

Celem ćwiczenia jest:

 1. Weryfikowanie procedur i koncepcji wykonywania wybranych zadań operacyjnych przyjętych w „Planie Operacyjnym Funkcjonowania Miasta Chorzów w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” zwanym dalej „Planem operacyjnym”.
 2. Sprawdzenie funkcjonowania w Mieście elementów systemu kierowania obroną państwa - obsady stałego dyżuru Prezydenta Miasta.
 3. Ocena stanu przygotowań do realizacji zadań wynikających z Regulaminu Głównego Stanowiska Kierowania Prezydenta Miasta.
 4. Doskonalenie umiejętności osób funkcyjnych w kierowaniu realizacją zadań operacyjnych.
 5. Ocena stanu przygotowań obronnych w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta oraz w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych w warunkach osiągania wyższych stanów gotowości obronnej państwa.

§ 6

Prezydent Miasta Chorzów będzie osobiście kierował ćwiczeniem, a jego zastępcą będzie II Zastępca Prezydenta Miasta.

§ 7

Do przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia powołuje się zespoły:

 1. Zespół Oceniający.
 2. Zespół Autorski.

§ 8

W skład Zespołu Oceniającego wchodzą:

 1. Prezydent Miasta Chorzów – Szef Zespołu.
 2. Członkowie Zespołu Autorskiego.

§ 9

Do zadań Zespołu Oceniającego należy w szczególności:

 1. Przygotowanie bieżących materiałów niezbędnych do przeprowadzenia oceny stopnia opanowania rozpatrywanych problemów, organizacji pracy ćwiczących, sposobu wypracowania decyzji, sposobu określenia i wyboru wariantów działania, oceny realności przygotowanych kalkulacji, umiejętności przewidywania rozwoju sytuacji, synchronizacji działań, konkretności, terminowości przekazywania zadań podwładnym, oceny skutków podjętych działań.
 2. Przygotowania materiałów pozwalających na dokonanie oceny realizacji celów ćwiczenia oraz sprawności działania i współdziałania elementów systemu obronnego funkcjonujących w Urzędzie Miasta Chorzów.

§ 10

W skład Zespołu Autorskiego wchodzą:

 1. Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności - Szef Zespołu.
 2. Główny Specjalista Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.

 § 11

Do zadań Zespołu Autorskiego należy w szczególności:

 1. Opracowanie „Koncepcji przygotowania i przeprowadzenia miejskiego ćwiczenia obronnego pk. „FERIE 2020”.
 2. Przygotowanie i przedstawienie uczestnikom ćwiczenia „Planu przeprowadzenia ćwiczenia” oraz struktury organizacyjnej obowiązującej w czasie ćwiczenia.
 3. Przekazanie opracowanego „Planu przeprowadzenia ćwiczenia” wszystkim uczestnikom ćwiczenia.
 4. Przygotowanie i zapoznanie ćwiczących z innymi dokumentami normatywnymi ćwiczenia.
 5. Określenie wymagań stawianych poszczególnym ćwiczącym.
 6. Przygotowanie i przedstawienie procedur dotyczących oceny ćwiczenia i wykonania dokumentów sprawozdawczych.
 7. Rozesłanie do uczestników wszelkich dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia ćwiczenia.
 8. Dokonanie uzgodnień i przygotowanie niezbędnych porozumień pozwalających na sprawne przeprowadzenie ćwiczenia.
 9. Przygotowanie sygnałów i zadań operacyjnych do wykonania przez ćwiczących i ich uruchomienie.
 10. Przegląd i skompletowanie dokumentacji po zakończeniu ćwiczenia.
 11. Zebranie uwag i wniosków po zakończeniu ćwiczenia.

 § 12

W celu właściwego przygotowania ćwiczenia zobowiązuję:

 1. Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta do:
  a) opracowania koncepcji przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia oraz przedstawienia jej Prezydentowi do akceptacji;
  b) opracowania planu ćwiczenia oraz przedstawienia Prezydentowi do zatwierdzenia;
  c) uzgodnienia opracowanej dokumentacji ćwiczenia z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego;
  d) przeprowadzenia instruktażu w zakresie realizacji zadań przewidzianych w programie ćwiczeń dla uczestniczących w nim pracowników Urzędu;
  e) wydania kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek organizacyjnych - uczestnikom ćwiczenia - dokumentu stanowiącego podstawę jego przeprowadzenia.
 2. Dyrektorów Wydziału Informatyki oraz Wydziału Obsługi Technicznej do zabezpieczenia przebiegu ćwiczenia pod względem logistycznym
  a) zapewnienia odpowiednich warunków socjalno - bytowych dla uczestników ćwiczenia oraz sprawnego funkcjonowania systemu łączności – według terminów określonych w Koncepcji przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia;
  b) do zabezpieczenia sprawnego funkcjonowania systemu obsługi teleinformatycznej dla uczestników ćwiczenia – według terminów określonych w Koncepcji przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia
 3. Dyrektorów Wydziałów Urzędu Miasta Chorzów do zapoznania się z dokumentacją ćwiczenia.

§ 13

Wszystkich uczestników ćwiczenia zobowiązuje się do przestrzegania przepisów  o ochronie informacji niejawnych. Kontrolę w tym zakresie powierza się Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

§ 14

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.

§ 15

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Grzegorz Barczyk, dnia: 2019-12-19
utworzony: 19-12-2019 / modyfikowany: 20-12-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu