Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.285.2019

Zarządzenie Nr OR . 285 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 23 grudnia 2019 roku

w sprawie: ustalenia czasu pracy Urzędu Miasta Chorzów w 2020 roku.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (tj. Dz.U z 2019r. Poz. 506 z późn. zm.), w związku z art. 130 § 1 i § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. Poz.1040 z póź. zm.) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

 1. Dodatkowy dzień wolny od pracy w 2020 roku za przypadające w sobotę święto 15 sierpnia 2020 roku należy wykorzystać w dniu do wyboru 3 sierpnia 2020r., 10 sierpnia 2020r., 17 sierpnia 2020r., 24 sierpnia 2020r. lub 31 sierpnia 2020r.
 2. Dodatkowy dzień wolny od pracy w 2020 roku za przypadające w sobotę święto 26 grudnia 2020 roku ustala się na dzień 24 grudnia 2020 roku.
 3. Zobowiązuje się Dyrektorów Wydziałów i Kierowników Biur do zapewnienia prawidłowej pracy Wydziału/Biura w wyznaczonych w ust. 1 dniach, a także do przekazania do Referatu Kadr wniosków o udzielenie dodatkowego dnia wolnego pracowników podległego Wydziału/Biura do dnia 24 lipca 2020 roku.

 § 2.

Czas pracy pracowników Urzędu Miasta pracujących w równoważnym systemie czasu pracy w grudniu 2020r. ustala się w następujący sposób:

 1. W grudniu  2020r. nominalny czas pracy wynosi 168 godzin, a faktyczny wynikający z ilości godzin do przepracowania wynosi 172 godzin, w związku z powyższym w dniach 24 grudnia 2020 roku i 31 grudnia 2020 roku wymiar czasu pracy obniża się  z 10 godzin na 8 godzin.
 2. Wymiar czasu pracy pracowników z indywidualnym równoważnym czasem pracy obniża się do 8 godzin w dniach 24 grudnia 2020 roku oraz 31 grudnia 2020 roku. Pozostałe rozbieżności zostaną ustalone indywidualnie.
 3. Osoby pracujące zgodnie z harmonogramem pracy świadczą pracę zgodnie z normą na dany miesiąc.

§ 3.

Postanowienia zawarte w § 1 nie dotyczą pracowników: Urzędu Stanu Cywilnego, obsługujących Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz strażników miejskich.

§ 4.

 1. Czas pracy pracowników Urzędu Stanu Cywilnego 24 grudnia 2020 roku (czwartek), zawarty będzie w godzinach od 7:30 do 13:00.
 2. Zobowiązuje się Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego do ustalenia dat wykorzystania przez swoich pracowników dodatkowych dni wolnych od pracy w zamian za święta przypadające w soboty 15 sierpnia 2020 roku oraz 26 grudnia 2020 roku i przekazania informacji do Referatu Kadr do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc udzielenia dnia wolnego.

 § 5

Zobowiązuję się Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności do ustalenia w miesięcznych rozkładach czasu pracy (harmonogramach) do końca okresu rozliczeniowego, dla pracowników obsługujących Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, dat wykorzystania dni wolnych od pracy, w zamian za święta przypadające w soboty 15 sierpnia 2020 roku oraz 26 grudnia 2020 roku.

§ 6

Zobowiązuję się Komendanta Straży Miejskiej do ustalenia w miesięcznych rozkładach czasu pracy (harmonogramach) do końca okresu rozliczeniowego, dla strażników miejskich, dat wykorzystania dni wolnych od pracy, w zamian za święta przypadające w soboty 15 sierpnia 2020 roku oraz 26 grudnia 2020 roku.

§ 7

Zobowiązuje się Dyrektora Wydziału Obsługi Technicznej do podania do publicznej wiadomości mieszkańcom miasta informacji, o której mowa w § 1, § 2 i § 4

§ 8.

Niezależnie od systemu czasu pracy, wymiar czasu pracy pracowników Urzędu w 2020   roku wynosi 2024 godzin.

§ 9.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Organizacyjnego i Kadr.

§ 10

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Chorzów.

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Ewelina Szafrańska-Wójcik, dnia: 2019-12-23
utworzony: 20-12-2019 / modyfikowany: 30-12-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu