Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.293.2019

Zarządzenie Nr OR . 293 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 31 grudnia 2019 roku

o zmianie Zarządzenia nr OR.26.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 26 stycznia 2018 r, w sprawie powierzenia jednoosobowej spółce Gminy Chorzów ADM Serwis sp. z o.o. wpisanej do KRS nr 0000175800 z siedzibą w Chorzowie, obowiązkowego zadania własnego Gminy, polegającego na utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Chorzów.

W wykonaniu uchwały nr VII/68/ 15 z dnia 26 marca 2015 r. Rady Miasta Chorzów, podjętej na sesji nr VII w dniu 26 marca 2015 r, oraz na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

W Zarządzeniu NR OR.26.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 26 stycznia 2018 r, w sprawie powierzenia jednoosobowej spółce Gminy Chorzów ADM Serwis sp. z o.o. wpisanej do KRS nr 0000175800 z siedzibą w Chorzowie, obowiązkowego zadania własnego Gminy, polegającego na utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Chorzów wprowadza się następujące zmiany:

 1. załącznik nr 1 do zadanie nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,
 2. załącznik nr 2 do zadania nr 6 i 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

W Zarządzeniu nr OR.26.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 26 stycznia 2018 r, w sprawie powierzenia jednoosobowej spółce Gminy Chorzów ADM Serwis sp. z o.o. wpisanej do KRS nr 0000175800 z siedzibą w Chorzowie, obowiązkowego zadania własnego Gminy, polegającego na utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Chorzów po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

㤠6a

Powierzyć jednoosobowej spółce Gminy Chorzów ADM Serwis sp. z o.o. obowiązki polegające na utrzymaniu czystości i porządku w toaletach miejskich, zlokalizowanych na terenie Rynku w Chorzowie zgodnie z załącznikami:

Zadanie nr 8:

 1. Planem rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik nr 1 do zadania nr 8,
 2. Warunkami wykonania obowiązków stanowiącym załącznik nr 2 do zadania nr 8.”

§ 3.

Pozostałe postanowienia Zarządzenia nr OR.26.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 26 stycznia 2018 r. nie ulegają zmianie.

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Usług Komunalnych i Ekologii.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2020 r.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta

(-) Wiesław Ciężkowski

Zastępca Prezydenta Miasta

Załączniki do Zarządzenia:

 1. Plan rzeczowo – finansowy dla zadania nr 1 – tj. załącznik nr 1 do zadanie nr 1 do Zarządzenia NR OR.26.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 26 stycznia 2018 r.
 2. Warunki wykonania zadania nr 6 i 7 - tj. załącznik nr 2 do zadania nr 6 i 7 do Zarządzenia NR OR.26.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 26 stycznia 2018 r.
 3. Plan rzeczowo – finansowym dla zadania nr 8 – tj. załącznik nr 1 do zadania nr 8 do Zarządzenia NR OR.26.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 26 stycznia 2018 r.
 4. Warunki wykonania zadania nr 8 – tj. załącznik nr 2 do zadania nr 8 do Zarządzenia NR OR.26.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 26 stycznia 2018 r.

pobierz plik: [ Załącznik nr 1 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 2 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 3 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 4 do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Zuzanna Kurczek, dnia: 2019-12-31
utworzony: 02-01-2020 / modyfikowany: 03-01-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu