Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.141.2020

Zarządzenie Nr OR . 141 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie wykonania Uchwały Nr XXIII/380/20 Rady Miasta Chorzów z dnia 28 maja 2020r. w sprawie przyjęcia „Zasad przeprowadzenia w mieście Chorzów naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenie kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej oraz wysokości obowiązkowej kaucji i maksymalnego dochodu dla mieszkań budowanych z wykorzystaniem finasowania zwrotnego i wsparcia z Funduszu Dopłat”.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz.U. z 2020 r. poz. 713), Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Ustala się:

 1. zasady postępowania w sprawach o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych niewchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzów stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
 2. wzór wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
 3. wzór oświadczeń, do złożenia, których zobowiązane są osoby składające wniosek o zawarcie umowy najmu stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
 4. wzór zaświadczenia o wysokości dochodu stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia,
 5. wzór deklaracji o wysokości dochodów stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia,
 6. wzór potwierdzenia najmu lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy Chorzów stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia,
 7. wzór oświadczenia o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie miasta Chorzów stanowiący załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia,
 8. wzór oświadczenia o rezygnacji z naboru stanowiący załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

 1. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Zasobów Komunalnych Urzędu Miasta.
 2. Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia sprawuje Trzeci Zastępca Prezydenta Miasta.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załączniki do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik nr 1 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 2 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 3 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 4 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 5 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 6 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 7 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 8 do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Maciej Mostowik, dnia: 2020-06-26
utworzony: 01-07-2020 / modyfikowany: 03-02-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu