Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA

Treść strony

wersja do druku
powrót | ROK 2020

OR.1.2020 z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Zastępcy Prezydenta Miasta Chorzów.

OR.2.2020 z dnia 3 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Komisji ds. przyznania dotacji celowej klubom sportowym działającym na terenie miasta Chorzów w sportach zespołowych.

OR.3.2020 z dnia 3 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Komisji ds. przyznania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym.

OR.4.2020 z dnia 3 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Komisji ds. przyznania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym w sportach indywidualnych.

OR.5.2020 z dnia 3 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Komisji ds. przyznania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym w sportach indywidualnych w kategorii młodzik, junior młodszy, junior, młodzieżowiec w 2019 r.

OR.6.2020 z dnia 3 stycznia 2020 roku w sprawie w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XVI w dniu 19 grudnia 2019 roku

OR.7.2020 z dnia 7 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu za najem lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzów.

OR.8.2020 z dnia 7 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu za najem lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach stanowiących współwłasność Gminy Chorzów lub własność prywatną, a pozostających w zarządzie Gminy Chorzów.

OR.9.2020 z dnia 9 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości dotacji celowej klubom sportowym działającym na terenie miasta Chorzów w sportach zespołowych.

OR.10.2020 z dnia 9 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany składu osobowego Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, powołanego pismem Nr OR-I.0060/32/2002 z dnia 14 października 2002 roku.

OR.11.2020 z dnia 9 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Komisji ds. obsługi spotkania wyborczego oraz ustalenia wyników wyborów do Chorzowskiej Rady Seniorów na kadencję 2020 – 2022.

OR.12.2020 z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie lokowania ogłoszeń prasowych Miasta.

OR.13.2020 z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie powołania zespołu roboczego w celu opracowania projektu renowacji krzyża zlokalizowanego na terenie byłej kopalni “ Barbara Wyzwolenie” w Chorzowie.

OR.14.2020 z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie wniesienia wkładów pieniężnych na pokrycie nowych udziałów w spółce Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Chorzowie.

OR.15.2020 z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji i współpracy w zakresie przygotowania, wdrożenia i realizacji inwestycji polegającej na budowie zespołu mieszkalno-usługowego "Smart City" w rejonie ulicy Jałowcowej, Bytkowskiej i 17-go Sierpnia w Chorzowie z granicą z miastem Siemianowice Śląskie.   

OR.16.2020 z dnia 13 stycznia 2020 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.167.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 4 czerwca 2019 roku  w sprawie  zasad stosowania w Urzędzie Miasta Chorzów instrukcji kancelaryjnej, instrukcji archiwalnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz obiegu dokumentów i spra

OR.17.2020 z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie  powołania Komisji ds. przyznania Nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie sportu za rok 2019.

OR.18.2020 z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie  powołania Komisji Konkursowej ds. oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert na realizację zadania „Wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, przewlekle lub/i nieuleczalnie chorych oraz ich rodzin, w tym promocja i organizacja wolontariatu na rzecz tych osób”.

OR.19.2020 z dnia 14 stycznia 2020 r.w sprawie doręczania korespondencji miejscowej za pośrednictwem gońców Urzędu Miasta Chorzów.

OR.20.2020 z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr OR.56.2018 Prezydenta Miasta Chorzow z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzedzie Miasta Chorzów oraz niektórych kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

OR.21.2020 z dnia 15 stycznia 2020 r. o zmianie Zarządzenia nr OR.11.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 9 stycznia 2020 roku ws. powołania Komisji ds. obsługi spotkania wyborczego oraz ustalenia wyników wyborów do Chorzowskiej rady Seniorów na kadencję 2020-2022 oraz wyznczenia terminu spotkania wyborczego.

OR.22.2020 z dnia 15 stycznia 2020 r. o zmianie Zarządzenia nr OR.11.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 9 stycznia 2020 roku ws. powołania Komisji ds. obsługi spotkania wyborczego oraz ustalenia wyników wyborów do Chorzowskiej rady Seniorów na kadencję 2020-2022 oraz wyznczenia terminu spotkania wyborczego.

OR.23.2020  z dnia15 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do spraw udzielania stypendiów dla najzdolniejszych uczniów Miasta chorzów.

OR.24.2020 z dnia 15 stycznia 2020 roku o zmianie Zarządzenia OR.100.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia postepowania o udzielenie zamówień publicznych.

OR.25.2020 z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia „Harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów na rok szkolny 2020/2021.”

OR.26.2020 z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia „Harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów, zamieszkałych poza obwodem,  na rok szkolny 2020/2021.”

OR.27.2020 z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora „Programu stymulacji rozwoju dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz zagrożonej niepełnosprawnością wraz z wdrażaniem rodziny do realizacji programów rehabilitacji w warunkach domowych zamieszkałych na terenie Miasta Chorzów” w 2020 r. oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.28.2020 z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora „Programu profilaktyki przeciwobrzękowej dla osób po zabiegach z zakresu chirurgii onkologicznej zamieszkałych na terenie Miasta Chorzów” w 2020 r. oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.29.2020 z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora „Programu wczesnego wykrywania gruźlicy wśród osób powyżej 26 lat zamieszkałych na terenie Miasta Chorzów” w 2020 r. oraz powołania Komisji Konkursowej. 

OR.30.2020 z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora „Programu szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów szkół podstawowych na terenie Miasta Chorzów” w 2020 r. oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.31.2020 z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Miejskiego Domu Kultury "Batory" w Chorzowie.

OR.32.2020 z dnia 17 stycznia 2020 roku w sprawie określenia zasad zapewnienia transportu dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, organizowanego przez Miasto Chorzów oraz zasad zwrotu kosztów przejazdu w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców lub opiekunów prawnych.

OR.33.2020 z dnia 17 stycznia 2020 roku w sprawie wykonania Uchwały Nr XV/265/19 Rady Miasta Chorzów z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzów.

OR.34.2020 z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia wyników wyborów oraz powołania Chorzowskiej Rady Seniorów na III kadencję na lata 2020 – 2022.

OR.35.2020 z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu działania Komisji ds. Lokalowych.

OR.36.2020 z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr OR. 56 .2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej sprawdzającej znajomość topografii Chorzowa oraz przepisów prawa miejscowego, przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewóz osób taksówką lub kierowcę przez niego zatrudnionego.

OR.37.2020 z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia programu „Bezpieczne Miasto Chorzów 2020”.

OR.38.2020 z dnia 29 stycznia 2020 roku o zmianie zarządzenia nr OR.101.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 11 maja 2018r. w sprawie określenia zasad organizacji kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Mieście Chorzów.

OR.39.2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie ogólnych zasad realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w mieście Chorzów w 2020 roku.

OR.40.2020 z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie określenia regulaminu okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta Chorzów oraz kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Chorzów.

OR.41.2020 z dnia 6 lutego 2020 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości, położonej w Chorzowie, przy ul. Podmiejskiej na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16 Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu.

OR.42.2020 z dnia 6 lutego 2020 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości, położonej w Chorzowie, przy ul. Śląskiej na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16 Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu.

OR.43.2020 z dnia 6 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora Programu profilaktyki raka piersi dla kobiet w wieku 45-49 lat zamieszkałych na terenie miasta Chorzów na lata 2019-2022, w 2020 r. oraz powołania Komisji konkursowej.

OR.44.2020 z dnia 7 lutego 2020 roku w spraiwe ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatorów „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)” w 2020 r. - II dawka oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.45.2020 z dnia 7 lutego 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na organizację i przeprowadzenie projektu pn. „Kibice razem” w ramach profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na okres od 01.03.2020 r. do 17.12.2020 r.

OR.46.2020 z dnia 7 lutego 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert w zakresie prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych o charakterze profilaktycznym mającym na celu przeciwdziałanie problemowi alkoholowemu, uzależnieniom oraz agresji dla dzieci i młodzieży zamieszkałej w Chorzowie na okres od 01.03.2020 r. do 15.11.2020 r.

OR.47.2020 z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie powołania Miejskiego Zespołu do przeprowadzenia i organizacji wyborów Prezydenta RP.

OR.48.2020 z dnia 10 lutego 2020 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.286.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z  dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

OR.49.2020 z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XVII w dniu 30 stycznia 2020 roku.

OR.50.2020 z dnia 11 lutego 2020 roku w sprawie zasad przeprowadzania naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Chorzów oraz na stanowiska dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta Chorzów.

OR.51.2020 z dnia 11 lutego 2020 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.154.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych pomiędzy  jednostką obsługującą a jednostkami obsługiwanymi Miasta Chorzów.

OR.52.2020 z dnia 11 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Chorzów i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

OR.53.2020 z dnia 12 lutego 2020 roku w sprawie sprzedaży prawa własności w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ulicy Miłej.

OR.54.2020 z dnia 12 lutego 2020 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie na rzecz 3S S. A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligockiej 103 bud. 8.

OR.55.2020 z dnia 12 lutego 2020 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości, położonej w Chorzowie między ul. Lwowską a trasą tramwajową na rzecz TAURON Dystrybucja S. A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Podgórskiej 25A Oddział w Gliwicach.

OR.56.2020 z dnia 21 lutego 2020 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.44.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 7 lutego 2020 r.  w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatorów „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)” w 2020 r. - II dawka oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.57.2020 z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chorzowie.

OR.58.2020 z dnia 25 lutego 2020 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.242.2015 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie odpowiedzialności za wyposażenie użytkowane w Urzędzie Miasta Chorzów Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.).

OR.59.2020 z dnia 27 lutego 2020 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.284.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 24 grudnia 2019 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.

OR.60.2020 z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ofert na ustalenie najemcy wolnego lokalu użytkowego w pawilonie D przy ul. Rynek 1D/U1 w Chorzowie stanowiącego własność Miasta, zarządzanego przez Zakład Komunalny „PGM” w Chorzowie z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej i kulturalno-społecznej.

OR.61.2020 z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia „Polityki Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Miasta Chorzów”.

OR.62.2020 z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie prowadzenia Biuletynów Informacji Publicznej przez jednostki organizacyjne Miasta Chorzów.

OR.63.2020 z dnia 3 marca 2020 roku w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.

OR.64.2020 z dnia 4 marca 2020 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.44.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatorów „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)” w 2020 r. – II dawka oraz powołania Komisji Konkursowej zmienionego Zarządzeniem Nr OR.56.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 21 lutego 2020 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.44.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatorów „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)” w 2020 r. - II dawka oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.65.2020 z dnia 4 marca 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.47.2020 z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie powołania Miejskiego Zespołu do przeprowadzenia i organizacji wyborów Prezydenta RP .

OR.66.2020 z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ofert na ustalenie najemcy wolnego lokalu użytkowego w pawilonie C przy ul. Rynek 1C/U1 w Chorzowie stanowiącego własność Miasta, zarządzanego przez Zakład Komunalny „PGM” w Chorzowie z przeznaczeniem na prowadzenie małej gastronomii.

OR.67.2020 z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wydawania materiałów promocyjnych Miasta Chorzów podmiotom zewnętrznym.

OR.68.2020 z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie ustanowienia procedury przyznawania Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta.

OR.69.2020 z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XIX w dniu 27 lutego 2020 roku.

OR.70.2020 z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie zamknięcia od dnia 12 marca 2020r. do odwołania żłobków i klubów dziecięcych funkcjonujących na terenie Miasta Chorzów.

OR.71.2020 z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad obowiązujących na terenie Miasta Chorzów związanych z wystąpieniem koronawirusa COVID-19 na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

OR.72.2020 z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie tymczasowego wprowadzenia szczególnych zasad wykonywania pracy zdalnej na urządzeniach mobilnych w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR.73.2020 z dnia 13 marca 2020 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.44.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatorów „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)” w 2020 r. – II dawka oraz powołania Komisji Konkursowej zmienionego Zarządzeniem Nr OR.56.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 21 lutego 2020 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.44.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatorów „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)” w 2020 r. - II dawka oraz powołania Komisji Konkursowej, zmienionego Zarządzeniem Nr OR.64.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 4 marca 2020 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.44.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatorów „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w 2020 r. - II dawka oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.74.2020 z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie tymczasowego wprowadzenia szczególnego trybu przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek  małżeński przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Chorzowie.

OR.75.2020 z dnia 13 marca 2020 roku o zmianie Zarządzania Nr OR.147.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zasad przeprowadzania przetargu ofert na najem lokali użytkowych przeznaczonych na prowadzenie działalności kulturalnej, artystycznej oraz twórczej.

OR.76.2020 z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie tymczasowego zakazu handlu na terenie targowisk położonych w Chorzowie.

OR.77.2020 z dnia 16 marca 2020 roku o zmianie Zarządzenie Nr OR.76.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie tymczasowego zakazu handlu na terenie targowisk położonych w Chorzowie.

OR.78.2020 z dnia 17 marca 2020 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.136.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej w ewakuacji pracowników.

OR.79.2020 z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Miasta Chorzów na rok 2020.

OR.80.2020 z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie w sprawie ustalenia miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2020 roku

OR.81.2020 z dnia 19 marca 2020 row sprawie ustalenia kosztu pobytu na 2020r. w hostelu Ośrodka Wsparcia Rodziny, z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Siemianowickiej 58.

OR.82.2020 z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie ustalenia zasad obniżki stawki czynszu za najem lokali użytkowych znajdujących się w budynkach będących własnością lub w zarządzie Gminy Chorzów w okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.

OR.83.2020 z dnia 19 marca 2020 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.167.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 16 lipca 2019 roku w sprawie zasad stosowania w Urzędzie Miasta Chorzów instrukcji kancelaryjnej, instrukcji archiwalnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz obiegu dokumentów i spraw oraz wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych, zmienionego Zarządzeniem Nr OR.16.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 13 stycznia 2020 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.167.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 16 lipca 2019 roku w sprawie zasad stosowania w Urzędzie Miasta Chorzów instrukcji kancelaryjnej, instrukcji archiwalnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz obiegu dokumentów i spraw.

OR.84.2020 z dnia 25 marca 2020 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.207.2016 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 10 października 2016 r. w sprawie: ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Chorzów.

OR.85.2020 z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr OR.70.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zamknięcia od dnia 12 marca 2020 r. do odwołania żłobków i klubów dziecięcych funkcjonujących na terenie Miasta Chorzów.

OR.86.2020 z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola Nr 6 w Chorzowie.

OR.87.2020 z dnia 2 kwietnia 2020 roku w sprawie wyznaczania, użytkowania i ustalenia stawek opłat abonamentowych za wydzielone stanowiska postojowe zastrzeżone „kopertą” na drogach publicznych na terenie miasta Chorzów.

OR.88.2020 z dnia 6 kwietnia 2020 roku w sprawie czasowego zawieszenia pobierania opłat za postój pojazdów w strefie płatnego parkowania w Chorzowie na okres ogłoszonego stanu epidemii.

OR.89.2020 z dnia 6 kwietnia 2020 roku w sprawie tymczasowego wydłużenia godzin otwarcia placówek handlu detalicznego na terenie Miasta Chorzów na okres stanu epidemii.

OR.90.2020 z dnia 6 kwietnia 2020 roku w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XX w dniu 26 marca 2020 roku.

OR.91.2020 z dnia 6 kwietnia 2020 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.40.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie określenia regulaminu okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta Chorzów oraz kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Chorzów .

OR.92.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 roku w sprawie przedłużenia okresu refundacji poniesionych kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR.93.2020 z dnia 14 kwietnia 2020 roku w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR.94.2020 z dnia 14 kwietnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR.95.2020 z dnia 14 kwietnia 2020 roku w sprawie ustanowienia odpłatnych służebności przesyłu na nieruchomościach, położonych w Chorzowie przy granicy miasta z Siemianowicami Śląskimi na rzecz Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Składowej 1.

OR.96.2020 z dnia 15 kwietnia 2020 roku sprawie uchylenia zarządzenia porządkowego Nr OR.76.2020 z dnia 16 marca 2020 roku.

OR.97.2020 z dnia 16 kwietnia 2020 roku w sprawie tymczasowego ustalenia terminu identyfikacji i analizy ryzyka w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR.98.2020 z dnia 16 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.82.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad obniżki stawki czynszu za najem lokali użytkowych znajdujących się w budynkach będących własnością lub w zarządzie Gminy Chorzów w okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.

OR.99.2020 z dnia 20 kwietnia 2020 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. Bytkowskiej (Katowice) na rzecz TAURON Ciepło Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49.

OR.100.2020 z dnia 20 kwietnia 2020 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. Nowej na rzecz Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Składowej 1.

OR.101.2020 z dnia 23 kwietnia 2020 roku w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Muzeum w Chorzowie.

OR.102.2020 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR/184/2017 z dnia 07 listopada 2017r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego III kadencji w Chorzowie.

OR.103.2020 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie przekazania w drodze darowizny prawa własności nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Chorzowie przy ul. Miłej.

OR.104.2020 z dnia 28 kwietnia 2020 roku wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XXI w dniu 16 kwietnia 2020 roku.

OR.105.2020 z dnia 28 kwietnia 2020 roku o zmianie zarządzenia nr OR.101.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 11 maja 2018r. w sprawie określenia zasad organizacji kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Mieście Chorzów.

OR.106.2020 z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia jednolitej procedury postępowania w sprawie zakupu środków ochrony osobistej i dezynfekcji przez Miasto Chorzów w związku z ogłoszonym stanem epidemii.

OR.107.2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.286.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

OR.108.2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie odwołania zarządzenia w sprawie czasowego zawieszenia pobierania opłat za postój pojazdów w strefie płatnego parkowania w Chorzowie na okres ogłoszonego stanu epidemii.

OR.109.2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia okresu trwania dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy ul. Ratuszowej 3 i ul. Ratuszowej 5.

OR.110.2020 z dnia 5 maja 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Żłobka Miejskiego w Chorzowie w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

OR.111.2020 z dnia 13 maja 2020 roku w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XXII w dniu 30 kwietnia 2020 roku.

OR.112.2020 z dnia 26 maja 2020 roku sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.165.2017 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 25 września 2017r. w sprawie powołania składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na lata 2017-2020.

OR.113.2020 z dnia 18 maja 2020 roku w sprawie zasad przyznawania, przekazywania oraz rozliczania dotacji podmiotowej i celowej przyznawanej z budżetu miasta dla samorządowych instytucji kultury.

OR.114.2020 z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie standardów zatrudniania pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Miasto Chorzów.

OR.115.2020 z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie powołania, określenia składu i organizacji pracy Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku.

OR.117.2020 z dnia 28 maja 2020 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.286.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z  dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

OR.118.2020 z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w Chorzowie przy ul. Opolskiej na rzecz Krempa Jerzy „TELPOL” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Montażowe Urządzeń Elektronicznych z siedzibą w Chorzowie przy ul. Racjonalizatorów 10.

OR.119.2020 z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w Chorzowie przy ul. Krakusa 2c, pl. Powstańców Śląskich, ul. Floriańskiej 42, ul. Sienkiewicza 3 i ul. Teatralnej na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16 Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu.

OR.120.2020 z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w Chorzowie przy ul. Krakusa 2c, pl. Powstańców Śląskich, ul. Floriańskiej 42, ul. Sienkiewicza 3 i ul. Teatralnej na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16 Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu.

OR.121.2020 z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie skrócenia okresu trwania użytkowania wieczystego ustanowionego na rzecz współużytkowników wieczystych nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Grabowej.

OR.122.2020 z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. św. Barbary na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16 Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu.

OR.123.2020 z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Wileńskiej na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16 Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu.

OR.124.2020 z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w Chorzowie przy ul. Podmiejskiej i Obrońców Chorzowa na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16 Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu.

OR.125.2020 z dnia 28 maja 2020 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.126.2012 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dla dyrektorów jednostek organizacyjnych miasta Chorzów posiadających osobowość prawną oraz członków zarządów spółek prawa handlowego, w których udział Miasta Chorzów przekracza 50% kapitału zakładowego.

OR.126.2020 z dnia 5 czerwca 2020 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w Chorzowie przy ul. Redena, na rzecz TAURON Dystrybucja S. A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Podgórskiej 25A Oddział w Gliwicach.

OR.127.2020 z dnia 5 czerwca 2020 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w Chorzowie przy granicy miasta z Bytomiem, na rzecz TAURON Dystrybucja S. A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Podgórskiej 25A Oddział w Gliwicach.

OR.128.2020 z dnia 5 czerwca 2020 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Omańkowskiej 9, na rzecz TAURON Ciepło Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49.

OR.129.2020 z dnia 5 czerwca 2020 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Chorzowie między al. Wojska Polskiego a granicą miasta z Katowicami na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16 Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu.

OR.130.2020 z dnia 5 czerwca 2020 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Podmiejskiej, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16 Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu.

OR.131.2020 z dnia 5 czerwca 2020 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Gdańskiej i Społecznej na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16 Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu.

OR.132.2020 z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XXIII w dniu 28 maja 2020 roku.

OR.133.2020 z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr OR.82.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad obniżki stawki czynszu za najem lokali użytkowych znajdujących się w budynkach będących własnością lub w zarządzie Gminy Chorzów w okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

OR.134.2020 z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie nowych akcji w spółce Ruch Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie.

OR.135.2020 z dnia 16 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr OR.52.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Chorzów i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

OR.136.2020 z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Chorzowie w Parku Róż, na rzecz NETIA S. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 13.

OR.137.2020 z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert na realizację zadań:
1. Zapewnienie, w ramach placówek wsparcia dziennego, pomocy dzieciom i młodzieży oraz rodzinom z zaburzoną funkcją opiekuńczo-wychowawczą, w szczególności z problemem alkoholowym,
2. Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci pochodzących z terenu Miasta Chorzów.

OR.138.2020 z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert na realizację zadania: Prowadzenie Ośrodka Wsparcia – Dziennego Domu Pomocy.

OR.139.2020 z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.61.2017 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 21 marca 2017r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chorzowie.

OR.140.2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.50.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie: zasad przeprowadzania naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Chorzów oraz na stanowiska dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta Chorzów.

OR.141.2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie wykonania Uchwały Nr XXIII/380/20 Rady Miasta Chorzów z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia "Zasad przeprowadzenia w mieście Chorzów naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenie kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej oraz wysokości obowiązkowej kaucji i maksymalnego dochodu dla mieszkań budowanych z wykorzystaniem finansowania zwrotnego i wsparcia z Funduszu Dopłat"

OR.142.2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XXIV w dniu 18 czerwca 2020 roku.

OR.143.2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie wniesienia wkładów pieniężnych na pokrycie nowych udziałów w spółce Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Chorzowie.

OR.144.2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie ustanowienia na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Metalowców, odpłatnej służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu, na rzecz każdoczesnych właścicieli, użytkowników wieczystych i posiadaczy nieruchomości sąsiedniej.

OR.145.2020 z dnia 7 lipca 2020 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

OR.146.2020 z dnia 13 lipca 2020 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

OR.147.2020 z dnia 15 lipca 2020 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia nr OR/25/2003 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 24 lutego 2003 roku w sprawie ustalenia ogólnych zasad postępowania w sprawach umorzeń należności wynikających z gospodarowania lokalami usytuowanymi w budynkach będących własnością prywatną, a pozostających w dyspozycji Miasta Chorzów.

OR.148.2020 z dnia 15 lipca 2020 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.195.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie: regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Chorzów.

OR.149.2020 z dnia 15 lipca 2020 roku w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Miasta Chorzów.

OR.150.2020 z dnia 22 lipca 2020 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.286.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

OR.151.2020 z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

OR.152.2020 z dnia 24 lipca 2020 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora Programu profilaktyki raka piersi dla kobiet w wieku 45-49 lat zamieszkałych na terenie miasta Chorzów na lata 2019-2022, w 2020 r. – II edycja oraz powołania Komisji konkursowej.

OR.153.2020 z dnia 24 lipca 2020 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora „Programu wczesnego wykrywania gruźlicy wśród osób powyżej 26 lat zamieszkałych na terenie Miasta Chorzów” w 2020 r. - II edycja oraz powołania Komisji Konkursowej. 

OR.154.2020 z dnia 24 lipca 2020 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora Programu stymulacji rozwoju dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz zagrożonej niepełnosprawnością wraz z wdrażaniem rodziny do realizacji programów rehabilitacji w warunkach domowych zamieszkałych na terenie Miasta Chorzów, w 2020 r.– II edycja oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.155.2020 z dnia 24 lipca 2020 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatorów „Programu szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Chorzowa powyżej 60 roku życia” w 2020 r. oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.156.2020 z dnia 24 lipca 2020 roku w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste udziału Miasta Chorzów wynoszącego 1/21 części w nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Sztygarskiej wraz ze sprzedażą usytuowanego na niej garażu murowanego, wybudowanego ze środków własnych osoby fizycznej.

OR.157.2020 z dnia 24 lipca 2020 roku w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste udziału Miasta Chorzów wynoszącego 1/5 części w nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Janasa wraz ze sprzedażą usytuowanego na niej garażu murowanego, wybudowanego ze środków własnych osoby fizycznej.

OR.158.2020 z dnia 24 lipca 2020 roku w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste udziału Miasta Chorzów wynoszącego 1/5 części w nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Gwareckiej wraz ze sprzedażą usytuowanego na niej garażu murowanego, wybudowanego ze środków własnych osoby fizycznej.

OR.159.2020 z dnia 24 lipca 2020 roku w sprawie sprzedaży trzech udziałów Miasta Chorzów każdy wynoszący po 1/10 części w nieruchomości, położonej w Chorzowie za ul. Racławicką 20 a wraz ze sprzedażą usytuowanych na niej garaży murowanych, wybudowanych ze środków własnych przez osoby fizyczne.

OR.160.2020 z dnia 24 lipca 2020 roku w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste udziału Miasta Chorzów wynoszącego 1/4 części w nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Podmiejskiej wraz ze sprzedażą usytuowanego na niej garażu murowanego, wybudowanego ze środków własnych osoby fizycznej.

OR.161.2020 z dnia 24 lipca 2020 roku w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste udziału Miasta Chorzów wynoszącego 1/5 części w nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Gwareckiej 51K wraz ze sprzedażą usytuowanego na niej garażu murowanego, wybudowanego ze środków własnych osoby fizycznej.

OR.162.2020 z dnia 27 lipca 2020 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonych w Chorzowie przy ulicy Klonowej.

OR.163.2020 z dnia 27 lipca 2020 roku w sprawie cofnięcia upoważnień i pełnomocnictw udzielonych Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie.

OR.164.2020 z dnia 27 lipca 2020 roku w sprawie cofnięcia upoważnień i pełnomocnictw udzielonych Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie.

OR.165.2020 z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Sztygarskiej wraz ze sprzedażą usytuowanego na niej garażu murowanego, wybudowanego ze środków własnych osoby fizycznej.

OR.166.2020 z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy granicy z Siemianowicami Śląskimi.

OR.167.2020 z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Miłej.

OR.168.2020 z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu ustnego nieograniczonego gruntu, położonego w Chorzowie przy ulicy Trzynieckiej.

OR.169.2020 z dnia 11 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Chorzowa nr OR.95.2018 z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie utworzenia listy kandydatów na biegłych rzeczoznawców majatkowych oraz nadania Regulaminu określającego procedurę utworzenia i prowadzenia listy oraz powoływania biegłych w postępowaniach administacyjnych prowadzonych przez Prezydenta Miasta wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie działania Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

OR.170.2020 z dnia 11 sierpnia 2020 roku w sprawie ustalenia cennika za sporządzenie przez biegłych rzeczoznawców majatkowych operatów szacunkowych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Prezydenta Miasta wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie działania Wydziału Zarządzania Nieruchomościami na rok 2020.

OR.171.2020 z dnia 11 sierpnia 2020 roku w sprawie ustanowienia na nieruchomości położonej w Chorzowie pomiędzy ul. Michałkowicką a granicą miasta Siemianowicami Śląskiemi, odpłatnej służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu, na rzecz każdoczesnych właścicieli i posiadaczy nieruchomości sąsiedniej.

OR.172.2020 z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr OR.35.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu działania Komisji ds. Lokalowych.

OR.173.2020 z dnia 12 sierpnia 2020 roku w sprawie ustanowienia na nieruchomościach położonych w Chorzowie przy ul. Truchana 4 i 6, służebności gruntowych, polegających na prawie przechodu i przejazdu, na rzecz każdoczesnych właścicieli, użytkowników wieczystych i posiadaczy nieruchomości sąsiednich.

OR.174.2020 z dnia 19 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Nagród ds. opiniowania kandydatur do „Nagrody Prezydenta Miasta Chorzów w dziedzinie kultury”.

OR.175.2020 z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie określenia zasad organizacji kształcenia dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Mieście Chorzów.

OR.176.2020 z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu ustnego nieograniczonego dwóch udziałów Miasta Chorzów wynoszących po 1/185 części w nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Sztygarskiej wraz ze sprzedażą usytuowanych na niej garaży murowanych, wybudowanych ze środków własnych osób fizycznych.

OR.177.2020 z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Janasa.

OR.178.2020 z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr OR.106.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 28 kwietnia 2020 roku, w sprawie wprowadzenia jednolitej procedury postępowania w sprawie zakupu środków ochrony osobistej i dezynfekcji przez Miasto Chorzów w związku z ogłoszonym stanem epidemii.

OR.179.2020 z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Chorzowie.

OR.180.2020 z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola Nr 6 w Chorzowie.

OR.181.2020 z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w Chorzowie.

OR.182.2020 z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Chorzowie.

OR.183.2020 z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Sportowymi w Chorzowie.

OR.184.2020 z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 w Chorzowie.

OR.185.2020 z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Chorzowie.

OR.186.2020 z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 15 w Chorzowie.

OR.187.2020 z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 21 w Chorzowie.

OR.188.2020 z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 29 w Chorzowie.

OR.189.2020 z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 37 w Chorzowie.

OR.190.2020 z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Chorzowie.

OR.191.2020 z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 14 w Chorzowie.

OR.192.2020 z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Chorzowie.

OR.193.2020 z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 32 w Chorzowie.

OR.194.2020 z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 34 w Chorzowie.

OR.195.2020 z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 29 w Chorzowie.

OR.196.2020 z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 23 w Chorzowie.

OR.197.2020 z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 19 w Chorzowie.

OR.198.2020 z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 18 w Chorzowie.

OR.199.2020 z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 4 w Chorzowie.

OR.200.2020 z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej, położonej w Katowicach przy ul. Hetmańskiej.

OR.201.2020 z dnia 3 września 2020 roku w sprawie ustanowienia na nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Granicznej, odpłatnej służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu, na rzecz każdoczesnych właścicieli, użytkowników wieczystych i posiadaczy nieruchomości sąsiedniej.

OR.202.2020 z dnia 7 września 2020 roku w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XXV w dniu 27 sierpnia 2020 roku.

OR.203.2020 z dnia 16 września 2020 roku w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR.204.2020 z dnia 16 września 2020 roku w sprawie powołania Koordynatora ds. dostępności.

OR.205.2020 z dnia 17 września 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert na realizację zadania: „Prowadzenie ośrodka wsparcia – dziennego domu pomocy dla osób od 24 roku życia z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi”.

OR.206.2020 z dnia 22 września 2020 roku w sprawie wniesienia wkładów pieniężnych na pokrycie nowych udziałów w spółce Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Chorzowie.

OR.207.2020 z dnia 24 września 2020 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych i wyposażenia Gminy Chorzów w drodze spisu z natury.

OR.208.2020 z dnia 28 września 2020 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Chorzowskie Dni Profilaktyki Uzależnień”.

OR.209.2020 z dnia 28 września 2020 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.284.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 24 grudnia 2019 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.

OR.210.2020 z dnia 29 września 2020 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.286.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z  dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

OR.211.2020 z dnia 30 września 2020 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.199.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie miasta Chorzów systemu wczesnego ostrzegania w mieście Chorzów.

OR.212.2020 z dnia 2 października 2020 roku w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XXVI w dniu 24 września 2020 roku.

OR.213.2020 z dnia 7 października 2020 roku w sprawie ustalenia wykazu planowanych dyżurów na terenie Miasta Chorzów w 2021r. w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

OR.214.2020 z dnia 7 października 2020 roku w sprawie powołania Komisji ds. weryfikacji propozycji zadań do realizacji w ramach 8. Budżetu Obywatelskiego Miasta Chorzów.

OR.215.2020 z dnia 8 października 2020 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.136.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej w ewakuacji pracowników.

OR.216.2020 z dnia 9 października 2020 roku w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste udziału Miasta Chorzów wynoszącego 1/5 części w nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Armii Krajowej 125 wraz ze sprzedażą usytuowanego na niej garażu murowanego, wybudowanego ze środków własnych osoby fizycznej.

OR.217.2020 z dnia 9 października 2020 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Kasztanowej.

OR.218.2020 z dnia 12 października 2020 roku w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ulicy dr Wincentego Styczyńskiego.

OR.219.2020 z dnia 13 października 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert na realizację zadania „Chorzowskie Dni Profilaktyki Uzależnień”.

OR.220.2020 z dnia 13 październka 2020 roku w sprawie w sprawie powołania Zespołu Roboczego ds. dostępności.

OR.221.2020 z dnia 14 października 2020 roku w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XXVII w dniu 9 października 2020 roku.

OR.222.2020 z dnia 15 października 2020 roku w sprawie zmiany organizacji pracy i zasad bezpośredniej obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta Chorzów w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.

OR.223.2020 z dnia 23 października 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do spraw zbywania i oddawania w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Miasta Chorzów oraz nieruchomości będących przedmiotem użytkowania wieczystego Miasta Chorzów.

OR.224.2020 z dnia 23 października 2020 roku w sprawie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do spraw zbywania i oddawania w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz nieruchomości będących przedmiotem użytkowania wieczystego Skarbu Państwa.

OR.225.2020 z dnia 27 października 2020 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do spraw udzielania stypendiów dla najzdolniejszych uczniów Miasta Chorzów.

OR.226.2020 z dnia 28 października 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do spraw zbywania i oddawania w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Miasta Chorzów oraz nieruchomości będących przedmiotem użytkowania wieczystego Miasta Chorzów.

OR.227.2020 z dnia 28 października 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do spraw zbywania i oddawania w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz nieruchomości będących przedmiotem użytkowania wieczystego Skarbu Państwa.

OR.228.2020 z dnia 2 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

OR.229.2020 z dnia 6 listopada 2020 roku w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Chorzowie za ul. Sportową 4, przy ul. Drogowa Trasa Średnicowa i przy ul. Bartosza Głowackiego.

OR.230.2020 z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie powołania komisji do wyboru Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Miasta Chorzów.

OR.231.2020 z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji powierzonych jednostkom zewnętrznym własnych składników aktywów drogą potwierdzenia salda.

OR.232.2020 z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji wartości niematerialnych i prawnych drogą weryfikacji salda w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR.233.2020 z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą weryfikacji salda w Mieście Chorzów środków trwałych do których dostęp jest utrudniony oraz innych środków trwałych nie podlegających spisowi z natury.

OR.234.2020 z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie określenia zasad korzystania z programów do wideokonferencji w Urzędzie Miasta w Chorzowie.

OR.235.2020 z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XXVIII w dniu 29 października 2020 roku.

OR.236.2020 z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie zwrotu pracownikom Urzędu Miasta Chorzów kosztów szczepień ochronnych.

OR.237.2020 z dnia 19 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania dotacji z budżetu Miasta Chorzów organizacjom pozarządowym oraz  podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, kultury fizycznej, turystyki i współpracy międzynarodowej.

OR.238.2020 z dnia 19 listopada 2020 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego IV kadencji w Chorzowie.

OR.239.2020 z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert na realizację zadania pn.: „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z edukacją prawną na terenie Miasta Chorzów w 2021 r.”.

OR.240.2020 z dnia 24 listopada 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu kultury, kultury fizycznej, turystyki i współpracy międzynarodowej.

OR.241.2020 z dnia 24 listopada 2020 roku w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR.242.2020 z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania  do opłat pobieranych  w 2020 przez uczelnie lub placówki doskonalenia  nauczycieli za dokształcanie nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Chorzów.

OR.243.2020 z dnia 26 listopada 2020 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.87.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 2 kwietnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia, użytkowania i ustalenia stawek opłat abonamentowych za wydzielone stanowiska postojowe zastrzeżone „kopertą” na drogach publicznych na terenie miasta Chorzów.

OR.244.2020 z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokali mieszkalnych położonych w Chorzowie wraz z udziałem w częściach wspólnych budynków oraz z udziałem w gruncie.

OR.245.2020 z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie w sprawie składania przez kierowników jednostek podległych informacji dot. ochrony danych osobowych w podległej jednostce.

OR.246.2020 z dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

OR.247.2020 z dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli palenisk oraz innych miejsc, gdzie może dochodzić do termicznego przekształcania odpadów poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów, na terenie miasta Chorzów.

OR.248.2020 z dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawie inwentaryzacji depozytów i innych walorów znajdujących się w kasach Urzędu Miasta Chorzów.

OR.249.2020 z dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawie inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania będących na stanie poszczególnych Wydziałów Urzędu Miasta Chorzów.

OR.250.2020 z dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawie przeprowadzenia w Urzędzie Miasta Chorzów inwentaryzacji materiałów i wyposażenia w magazynie.

OR.251.2020 z dnia 10 grudnia 2020 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.112.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 24 maja 2018r. w sprawie ustalenia procedury postępowania przy realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego.

OR.252.2020 z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatorów zadań z zakresu zdrowia publicznego pn. „Organizacja specjalistycznego wsparcia i pomocy dla dzieci i młodzieży, eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi” oraz „Zapewnienie w ramach działalności prowadzonej przez środowiska abstynenckie wsparcia osobom uzależnionym i współuzależnionym od alkoholu, w tym prowadzenia działań podtrzymujących abstynencję trzeźwych alkoholików”.

OR.253.2020 z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XXIX w dniu 26 listopada 2020 roku.

OR.254.2020 z dnia 10 grudnia 2020 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.286.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z  dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

OR.255.2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste udziału Miasta Chorzów wynoszącego 1/5 części w nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Janasa wraz ze sprzedażą usytuowanego na niej garażu murowanego, wybudowanego ze środków własnych osoby fizycznej.

OR.256.2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste udziału Miasta Chorzów wynoszącego 1/18 części w nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Sztygarskiej wraz ze sprzedażą usytuowanego na niej garażu murowanego, wybudowanego ze środków własnych osoby fizycznej.

OR.257.2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert na realizację zadania „Organizacja poradnictwa rodzinnego dla rodzin naturalnych i rodzinnych form pieczy zastępczej skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie”.

OR.258.2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert na realizację zadań:
1. „Organizacja specjalistycznego wsparcia i pomocy dla dzieci i młodzieży eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi”,
2. „Zapewnienie w ramach działalności prowadzonej przez środowiska abstynenckie wsparcia osobom uzależnionym i współuzależnionym od alkoholu, w tym prowadzenia działań podtrzymujących abstynencję trzeźwych alkoholików”.

OR.259.2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia czasu pracy Urzędu Miasta Chorzów w 2021 roku.

OR.260.2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.222.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 15 października 2020 roku w sprawie zmiany organizacji pracy i zasad bezpośredniej obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta Chorzów w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.

OR.261.2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert na realizację zadań:
1. „Organizacja specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego dla rodzin, w szczególności z problemem alkoholowym – mieszkańców Chorzowa”,
2. „Prowadzenie dziennego Domu „Senior +” w lokalu usytuowanym w Chorzowie, przy ul. Skrajnej 2A”.

OR.262.2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XXX w dniu 17 grudnia 2020 roku.

OR.263.2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie powierzenia jednoosobowej spółce Miasta Chorzów ADM Serwis Sp. z o.o., z siedzibą w Chorzowie, zadania polegającego na usunięciu z terenu Miasta Chorzów pojemników na odzież używaną wraz z zawartością, uporządkowaniu terenu wokół pojemników oraz oddaniu pojemników do składnicy złomu.

OR.264.2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr OR.106.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia jednolitej procedury postępowania w sprawie zakupu środków ochrony osobistej i dezynfekcji przez Miasto Chorzów w związku z ogłoszonym stanem epidemii.

OR.265.2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Katowickie.

OR.266.2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy dr Andrzeja Mielęckieg.

OR.267.2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Granicznej.

OR.268.2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.228.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 2 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

OR.269.2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie powierzenia jednoosobowej spółce Gminy Chorzów ADM Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, obowiązkowego zadania własnego Gminy polegającego na utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Chorzów.

 

 osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Czechowska, dnia: 2019-12-20
utworzony: 20-12-2019 / modyfikowany: 03-02-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu