Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.148.2020

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.297.2021 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 17.12.2021 R.

Zarządzenie Nr OR . 148 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 15 lipca 2020 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR.195.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie: regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Chorzów

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282), art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. poz. 936 z późn. zm.) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

 

§ 1.

W Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Chorzów, stanowiącym załącznik do Zarządzenia OR.195.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Chorzów wprowadza się następujące zmiany:

1) § 22 otrzymuje brzmienie:
„§ 22. Zasady wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży ochronnej, roboczej i reprezentacyjnego ubioru służbowego w Urzędzie Miasta Chorzów określa załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.”,

2) w załączniku nr 5 do Regulaminu:
a) skreśla się pkt 2,
b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Pracownikom wykonującym czynności o charakterze reprezentacyjnym, zobowiązanym do używania w trakcie wykonywania obowiązków służbowych reprezentacyjnego ubioru służbowego wypłaca się ekwiwalent pieniężny za jego pranie, konserwację i naprawę w wysokości 50 złotych miesięcznie.”,

3) załącznik nr 6 do Regulaminu otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie podaje się do wiadomości pracownikom Urzędu Miasta Chorzów za pośrednictwem systemu SODIS.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2020 roku.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Ewa Wilk-Wojtowicz, dnia: 2020-07-15
utworzony: 08-07-2020 / modyfikowany: 04-01-2022
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu