Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.149.2020

Zarządzenie Nr OR . 149 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 15 lipca 2020 roku

w sprawie: ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Miasta Chorzów

Na podstawie art. 1042 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.), art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Ustala się Regulamin pracy Urzędu Miasta Chorzów w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dyrektorów Wydziałów, Kierowników Biur, Kierownika USC, Komendanta Straży Miejskiej zobowiązuje się do zapoznania podległych pracowników z treścią Regulaminu, o którym mowa w § 1.

§ 3.

  1. Zarządzenie podaje się do wiadomości pracownikom Urzędu Miasta Chorzów za pośrednictwem systemu SODIS.
  2. Regulamin, o którym mowa w § 1 wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2020 roku.

§ 4.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 5.

Z dniem 1 sierpnia 2020 roku tracą moc:
1) Zarządzenie Nr OR.192.2016 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 15 września 2016 roku w sprawie: wprowadzenia w życie Regulaminu pracy Urzędu Miasta Chorzów,
2) Zarządzenie Nr OR.107.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 21 maja 2018 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.192.2016 z dnia 15 września 2016 roku w sprawie: wprowadzenia w życie Regulaminu pracy Urzędu Miasta Chorzów.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia - Regulamin pracy:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia - Regulamin pracy ]


ZMIANA:osoba odpowiedzialna za treść: Ewa Wilk-Wojtowicz, dnia: 2020-07-15
utworzony: 08-07-2020 / modyfikowany: 19-01-2024
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu