Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.204.2020

Zarządzenie Nr OR . 204 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 16 września 2020 roku

w sprawie powołania Koordynatora ds. dostępności

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1062) w związku z art.31ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Wyznacza się Panią Monikę Libucką - Inspektora Ochrony Danych Osobowych Urzędu Miasta w Chorzowie do pełnienia funkcji Koordynatora ds. dostępności.

§ 2.

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:

1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miasta Chorzów i miejskie jednostki podległe,
2) powołanie oraz zwoływanie pracy Zespołu Roboczego ds. dostępności,
3) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z wymaganiami określonymi w art.6 ustawy z dni 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
4) monitorowanie działalności podmiotu, w zakresie analizy dokumentacji projektowej, obiektów i inwestycji gminnych w przestrzeni publicznej pod kątem zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
5) przedstawianie Prezydentowi Miasta bieżących informacji o podejmowanych działaniach w zakresie poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
6) przedstawianie Prezydentowi Miasta rekomendacji planu działania w zakresie realizowanych zadań,
7) sporządzanie raportu o stanie  zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta i przekazanie go do publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej,
8) przekazania raportu, o którym mowa w punkcie 7 do właściwego miejscowo wojewody.

§ 3.

Zobowiązuje się :

1) Pracowników Urzędu Miasta Chorzów oraz jednostek podległych do udzielania niezbędnej pomocy i wsparcia Koordynatora w zakresie realizacji zadań.
2) Kierowników jednostek organizacyjnych do wdrożenia rozwiązań wymaganych ustawą oraz ścisłej współpracy z Koordynatorem ds. dostępności.

§ 4.

  1. Koordynator w zakresie realizowanych zadań podlega Prezydentowi Miasta
  2. Obsługę administracyjno-organizacyjna Koordynatora w zakresie realizacji zadań zapewnia pracownik sekretariatu Biura Inspektora Ochrony Danych.

 § 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Magdalena Serafin, dnia: 2020-09-16
utworzony: 17-09-2020 / modyfikowany: 30-10-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu