Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.44.2021

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.146.2024 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 12.06.2024 R.

Zarządzenie Nr OR . 44 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 22 lutego 2021 roku

w sprawie powołania składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na lata 2021-2024.

Na podstawie art. 38a ust.1, 5 i 7 i art. 92 ust.1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Powołać w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na lata 2021-2024 (zwaną dalej Komisją) następujących przedstawicieli:

1) Przewodniczący Komisji- Andrzej Kotala,

2) Przedstawiciele powołani w trybie art. 38a ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym:
1) Marcin Michalik,
2) Marcin Weindich,
3) Jacek Króliczek,

3) Przedstawiciele Rady Miasta:
1) Marian Salwiczek,
2) Jan Skórka,

4) Przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji:
1) Grzegorz Kasprzyk,
2) Arkadiusz Bień,
5) Przedstawiciel Prokuratury Rejonowej - Katarzyna Małecka–Kowalczyk,
6) Przedstawiciel Komendy Miejskiej PSP – Paweł Nalepka,
7) Przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień – Piotr Rancia,
8) Przedstawiciel Straży Miejskiej - Izabela Jaron.

§ 2.

Przewodniczący Komisji, stosownie do potrzeb, może powołać do udziału w pracy Komisji inne osoby wykonujące zadania w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie miasta Chorzów.

§ 3.

  1. Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta.
  2. Obsługę kancelaryjną Komisji sprawować będzie Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta.

§ 4.

Traci moc Zarządzenie Prezydenta Miasta Chorzów Nr OR.165.2017 z dnia 25 września 2017 w sprawie powołania składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na lata 2017 - 2020.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

ZMIANA DO ZARZĄDZENIA:osoba odpowiedzialna za treść: Bożena Urbanik-Żmurko, dnia: 2021-02-22
utworzony: 23-02-2021 / modyfikowany: 17-06-2024
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu