Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA

Treść strony

wersja do druku
powrót | ROK 2021

OR.1.2021 z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na okres od 01.02.2021 r. do 17.12.2021 r.

OR.2.2021 z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia zajęć szkoleniowych z dziećmi i młodzieżą szkolną i akademicką, zamieszkałą w Chorzowie w dziedzinie sportu i rekreacji w poszczególnych dyscyplinach sportowych na okres od 08.02.2021 r. do 17.12.2021 r.

OR.3.2021 z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na okres od 01.02.2021 r. do 17.12.2021 r.

OR.4.2021 z dnia 4 stycznia 2021 roku  w sprawie powołania Komisji ds. przyznania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym w sportach indywidualnych w kategorii młodzik, junior młodszy, junior, młodzieżowiec w 2020 r.

OR.5.2021 z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Komisji ds. przyznania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym w sportach indywidualnych w 2020 r.

OR.6.2021 z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Komisji ds. przyznania Nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie sportu za rok 2020.

OR.7.2021 z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Komisji ds. przyznania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym.

OR.8.2021 z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Komisji ds. przyznania dotacji celowej klubom sportowym działającym na terenie miasta Chorzów w sportach zespołowych.

OR.9.2021 z dnia 9 stycznia 2021 roku w sprawie ustanowienia na nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Głównej, odpłatnej służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu, na rzecz każdoczesnych właścicieli, użytkowników wieczystych i posiadaczy nieruchomości sąsiedniej.

OR.10.2021 z dnia 12 stycznia 2021 roku w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokali mieszkalnych położonych w Chorzowie wraz z udziałem w częściach wspólnych budynków oraz z udziałem w gruncie.

OR.11.2021 z dnia 12 stycznia 2021 roku w sprawie lokowania ogłoszeń prasowych Miasta.

OR.12.2021 z dnia 14 stycznia 2021 roku o zmianie Zarządzenia nr OR.100.2018 Prezydenta Miasta Chorzowa z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych.

OR.13.2021 z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie autonomicznego stanowiska komputerowego w Urzędzie Miasta.

OR.14.2021 z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert na realizację zadania „Wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, przewlekle lub/i nieuleczalnie chorych oraz ich rodzin, w tym promocja i organizacja wolontariatu na rzecz tych osób”.

OR.15.2021 z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.247.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 10 grudnia 2018r., w sprawie organizacji i funkcjonowania Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

OR.16.2021 z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie powołania, określenia składu i organizacji pracy Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań w 2021 roku.

OR.17.2021 z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert na realizację zadania „Realizacja działań profilaktycznych w celu przeciwdziałania i ograniczania skutków patologii społecznej wynikającej z uzależnień, w szczególności od alkoholu, poprzez rozwój różnych form aktywności i pasji wśród dzieci i młodzieży”.

OR.18.2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia programu „Bezpieczne Miasto Chorzów 2021”.

OR.19.2021 z dnia 27 stycznia 2021 roku o zmianie Zarządzenia nr OR.100.2018 Prezydenta Miasta Chorzowa z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych.

OR.20.2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia „Harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów na rok szkolny 2021/2022.”

OR.21.2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia „Harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów, zamieszkałych poza obwodem, na rok szkolny 2021/2022.”

OR.22.2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie wniesienia wkładów pieniężnych na pokrycie nowych udziałów w spółce Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Chorzowie.

OR.23.2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie wniesienia wkładów pieniężnych na pokrycie nowych udziałów w spółce Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Chorzowie.

OR.24.2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.222.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 15 października 2020 roku w sprawie zmiany organizacji pracy i zasad bezpośredniej obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta Chorzów w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.

OR.25.2021 z dnia 4 lutego 2021 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.228.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z  dnia 2 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

OR.26.2021 z dnia 4 lutego 2021 roku w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu przysługującego Miastu Chorzów w stosunku do nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Teodora Kalidego.

OR.27.2021 z dnia 5 lutego 2021 roku w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XXXI w dniu  28 stycznia 2021 roku.

OR.28.2021 z dnia 8 lutego 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa na okres od 01.03.2021 r. do 17.12.2021 r.

OR.29.2021 z dnia 8 lutego 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami na okres od 01.03.2021 r. do 10.12.2021 r.

OR.30.2021 z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ulicy Bolesława Chrobrego.

OR.31.2021 z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Chorzów i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

OR.32.2021 z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie odwołania członka Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych, powołanej Zarządzeniem Nr OR.149.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych.

OR.33.2021 z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie powołania zespołu do spraw połączenia samorządowych instytucji kultury: Muzeum w Chorzowie oraz Muzeum Hutnictwa w Chorzowie.

OR.34.2021 z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie opracowania „Planu operacyjnego funkcjonowania miasta Chorzów w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”.

OR.35.2021 z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora „Programu szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów szkół podstawowych na terenie Miasta Chorzów na lata 2021-2025” w 2021 r. oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.36.2021 z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora „Programu wczesnego wykrywania gruźlicy wśród osób powyżej 26 lat zamieszkałych na terenie Miasta Chorzów na lata 2021-2025” w 2021 r. oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.37.2021 z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora „Programu stymulacji rozwoju dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz zagrożonej niepełnosprawnością wraz z wdrażaniem rodziny do realizacji programów rehabilitacji w warunkach domowych zamieszkałych na terenie Miasta Chorzów” w 2021 r. oraz powołania Komisji konkursowej.

OR.38.2021 z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora Programu profilaktyki przeciwobrzękowej dla osób po zabiegach z zakresu chirurgii onkologicznej zamieszkałych na terenie Miasta Chorzów w 2021 r. oraz powołania Komisji konkursowej.

OR.39.2021 z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora Programu profilaktyki raka piersi dla kobiet w wieku 45-49 lat zamieszkałych na terenie miasta Chorzów na lata 2019-2022, w 2021 r. oraz powołania Komisji konkursowej.

OR.40.2021 z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste udziału Miasta Chorzów wynoszącego 1/6 części w nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Janasa wraz ze sprzedażą usytuowanego na niej garażu murowanego, stanowiącego własność Miasta Chorzów.

OR.41.2021 z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste udziału Miasta Chorzów wynoszącego 1/7 części w nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Wiejskiej wraz ze sprzedażą usytuowanego na niej garażu murowanego, stanowiącego własność Miasta Chorzów.

OR.42.2021 z dnia 12 lutego 2021 roku w sprawie powołania komisji ds. umorzeń, rozkładania na raty oraz stosowania innych ulg dotyczących należności pieniężnych, wynikających z czynności prawnych Miasta Chorzów.

OR.43.2021 z dnia 18 lutego 2021 roku w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste udziału Miasta Chorzów wynoszącego 1/2 części w nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Morcinka wraz ze sprzedażą usytuowanego na niej garażu murowanego, wybudowanego ze środków własnych osoby fizycznej.

OR.44.2021 z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie powołania składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na lata 2021-2024.

OR.45.2021 z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie odpowiedzialności za wyposażenie użytkowane w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR.46.2021 z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie ustalania stawek czynszu dzierżawnego w postępowaniach przetargowych, bezprzetargowych oraz za udostępnianie nieruchomości stanowiących własność Miasta Chorzów.

OR.47.2021 z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.196.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia zasad gospodarowania, administrowania i zarządzania lokalami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi stanowiącymi własność lub współwłasność Skarbu Państwa usytuowanych w budynkach położonych na nieruchomościach stanowiących własność lub współwłasność Skarbu Państwa oraz garażami i gruntami użytkowanymi na cele garażowe stanowiących współwłasność Skarbu Państwa.

OR.48.2021 z dnia 2 marca 2021 roku w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia za obciążanie nieruchomości stanowiących własność Miasta Chorzów służebnościami gruntowymi, służebnościami przesyłu oraz za udostępnianie w celu budowy i eksploatacji obiektów i urządzeń kubaturowych niezbędnych do korzystania z urządzeń liniowych nie związanych trwale z gruntem, a mieszczących się pod lub na powierzchni terenu.

OR.49.2021 z dnia 5 marca 2021 roku o zmianie: Zarządzenia nr OR.100.2018 Prezydenta Miasta Chorzowa z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych.

OR.50.2021 z dnia 8 marca 2021 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr OR.33.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 17 stycznia 2020r. w sprawie wykonania Uchwały Nr XV/265/19 Rady Miasta Chorzów z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzów.

OR.51.2021 z dnia 9 marca 2021 roku w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XXXII w dniu 25 lutego 2021 roku.

OR.52.2021 z dnia 9 marca 2021 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Chorzów.

OR.53.2021 z dnia 10 marca 2021 roku w sprawie zmiany składu osobowego Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, powołanego pismem Nr OR-I.0060/32/2002 z dnia 14 października 2002 roku.

OR.54.2021 z dnia 15 marca 2021 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.195.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie: regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Chorzów.

OR.55.2021 z dnia 16 marca 2021 roku w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokali mieszkalnych położonych w Chorzowie wraz z udziałem w częściach wspólnych budynków oraz z udziałem w gruncie.

OR.56.2021 z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Miasta Chorzów na rok 2021.

OR.57.2021 z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placowkach opiekuńczo-wychowawczych w 2021 roku.

OR.58.2021 z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie ustalenia kosztu pobytu na 2021r. w hostelu Ośrodka Wsparcia Rodziny, z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Siemianowickiej 58.

OR.59.2021 z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie powołania członka Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych, powołanej Zarządzeniem Nr OR.149.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych oraz zmiany zarządzenia.

OR.60.2021 z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie zasad realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Mieście Chorzów w 2021 i 2022 roku.

OR.61.2021 z dnia 1 kwietnia 2021 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.284.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 24 grudnia 2019 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.

OR.62.2021 z dnia 1 kwietnia 2021 roku w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XXXIII w dniu 25 marca 2021 roku.

OR.63.2021 z dnia 6 kwietnia 2021 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Chorzów oraz sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego przysługującego Miastu Chorzów do nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, a położonych w Chorzowie przy ulicy Miłej i ulicy Kruszcowej.

OR.64.2021 z dnia 7 kwietnia 2021 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Ptasiej.

OR.65.2021 z dnia 7 kwietnia 2021 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Ptasiej.

OR.66.2021 z dnia 7 kwietnia 2021 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Ptasiej.

OR.67.2021 z dnia 7 kwietnia 2021 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Ptasiej.

OR.68.2021 z dnia 7 kwietnia 2021 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Ptasiej.

OR.69.2021 z dnia 7 kwietnia 2021 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Ptasiej.

OR.70.2021 z dnia 7 kwietnia 2021 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Ptasiej.

OR.71.2021 z dnia 7 kwietnia 2021 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Ptasiej.

OR.72.2021 z dnia 7 kwietnia 2021 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Ptasiej.

OR.73.2021 z dnia 7 kwietnia 2021 roku w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokali mieszkalnych położonych w Chorzowie wraz z udziałem w częściach wspólnych budynków oraz z udziałem w gruncie.

OR.74.2021 z dnia 7 kwietnia 2021 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. Racławickiej na rzecz spółki NETIA S. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 13.

OR.75.2021 z dnia 7 kwietnia 2021 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Ptasiej.

OR.76.2021 z dnia 7 kwietnia 2021 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Ptasiej.

OR.77.2021 z dnia 7 kwietnia 2021 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Ptasiej.

OR.78.2021 z dnia 7 kwietnia 2021 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Ptasiej.

OR.79.2021 z dnia 7 kwietnia 2021 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Ptasiej.

OR.80.2021 z dnia 7 kwietnia 2021 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Ptasiej.

OR.81.2021 z dnia 7 kwietnia 2021 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Ptasiej.

OR.82.2021 z dnia 7 kwietnia 2021 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Ptasiej.

OR.83.2021 z dnia 7 kwietnia 2021 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Ptasiej.

OR.84.2021 z dnia 7 kwietnia 2021 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Ptasiej.

OR.85.2021 z dnia 7 kwietnia 2021 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Ptasiej.

OR.86.2021 z dnia 7 kwietnia 2021 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Ptasiej.

OR.87.2021 z dnia 7 kwietnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z rowerów służbowych.

OR.88.2021 z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Ptasiej.

OR.89.2021 z dnia 15 kwietnia 2021 roku w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości gruntowych, położonych w Chorzowie przy ulicy Krakowskiej.

OR.90.2021 z dnia 19 kwietnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez Miasto Chorzów.

OR.91.2021 z dnia 22 kwietnia 2021 roku w sprawie ustalenia cennika za sporządzenie przez biegłych rzeczoznawców majątkowych operatów szacunkowych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Prezydenta Miasta wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie działania Wydziału Zarządzania Nieruchomościami na rok 2021.

OR.92.2021 z dnia 22 kwietnia 2021 roku w sprawie ustanowienia na nieruchomości położonej w Chorzowie róg ul. Alfonsa Zgrzebnioka i ul. Katowickiej, odpłatnej służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu, na rzecz właścicieli i posiadaczy nieruchomości sąsiednich.

OR.93.2021 z dnia 23 kwietnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w zakresie kultury, kultury fizycznej, rekreacji i współpracy międzynarodowej.

OR.94.2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste udziału Miasta Chorzów wynoszącego 1/6 części w nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Wincentego Janasa wraz ze sprzedażą usytuowanego na niej garażu murowanego G-23, stanowiącego własność Miasta Chorzów.

OR.95.2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste udziału Miasta Chorzów wynoszącego 1/7 części w nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Podmiejskiej wraz ze sprzedażą usytuowanego na niej garażu murowanego, stanowiącego własność Miasta Chorzów.

OR.96.2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XXXIV w dniu 22 kwietnia 2021 roku.

OR.97.2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR.98.2021 z dnia 4 maja 2021 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Łagiewnickiej.

OR.99.2021 z dnia 4 maja 2021 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Legnickiej.

OR.100.2021 z dnia 4 maja 2021 roku w sprawie ustalania stawek czynszu dzierżawnego w postępowaniach przetargowych, bezprzetargowych oraz za udostępnianie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

OR.101.2021 z dnia 4 maja 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.44.2021 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 22 lutego 2021r. w sprawie powołania składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku lata 2021-2024.

OR.102.2021 z dnia 5 maja 2021 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.269.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie powierzenia jednoosobowej spółce Gminy Chorzów ADM Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, obowiązkowego zadania własnego Gminy, polegającego na utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Chorzów.

OR.103.2021 z dnia 6 maja 2021 roku w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół prowadzonych przez Miasto Chorzów.

OR.104.2021 z dnia 10 maja 2021 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.228.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z  dnia 2 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

OR.105.2021 z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych w Chorzowie.

OR.106.2021 z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego przysługującego Miastu Chorzów do nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Chorzowie na granicy Miasta Chorzów z Miastem Bytom oraz przy ul. Katowickiej.

OR.107.2021 z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie powierzenia jednoosobowej spółce Miasta Chorzów ADM Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, zadania polegającego na usunięciu z terenu Miasta Chorzów pojemników na odzież używaną wraz z zawartością, uporządkowaniu terenu wokół pojemników oraz oddaniu pojemników do składnicy złomu.

OR.108.2021 z dnia 13 maja 2021 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynajmowania lokali mieszkalnych dla realizacji programu „Mieszkanie przy ul. Miarki dla Seniora”.

OR.109.2021 z dnia 13 maja 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.34.2021 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie opracowania „Planu operacyjnego funkcjonowania miasta Chorzów w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”.

OR.110.2021 z dnia 13 maja 2021 roku w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół prowadzonych przez Miasto Chorzów.

OR.111.2021 z dnia 13 maja 2021 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Głównej.

OR.112.2021 z dnia 13 maja 2021 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Głównej.

OR.113.2021 z dnia 13 maja 2021 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Głównej.

OR.114.2021 z dnia 13 maja 2021 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Głównej.

OR.115.2021 z dnia 13 maja 2021 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Głównej.

OR.116.2021 z dnia 14 maja 2021 roku o zmianie Zarządzenia nr OR.100.2018 Prezydenta Miasta Chorzowa z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych.

OR.117.2021 z dnia 17 maja 2021 roku w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste udziału Miasta Chorzów wynoszącego 1/6 części w nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Wincentego Janasa wraz ze sprzedażą usytuowanego na niej garażu murowanego G-26, stanowiącego własność Miasta Chorzów.

OR.118.2021 z dnia 18 maja 2021 roku w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi znajdującymi się w budynkach będących własnością lub w zarządzie Miasta Chorzów.

OR.119.2021 z dnia 18 maja 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert w zakresie prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych, w tym prelekcji o charakterze profilaktycznym, mającym na celu przeciwdziałanie problemowi alkoholowemu, uzależnieniom oraz agresji dla dzieci i młodzieży zamieszkałej w Chorzowie na okres od 10.06.2021 r. do 15.11.2021 r.

OR.

OR.120.2021 z dnia 18 maja 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na organizację i przeprowadzenie projektu pn. „KIBICE RAZEM” w ramach profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na okres od 10.06.2021 r. do 17.12.2021 r.

OR.121.2021 z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.284.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 24 grudnia 2019 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.

OR.122.2021 z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego przysługującego Miastu Chorzów do nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Chorzowie przy ulicy Targowej.

OR.123.2021 z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste udziału Miasta Chorzów wynoszącego 155/1000 części w nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Długiej wraz ze sprzedażą usytuowanego na niej garażu murowanego, wybudowanego ze środków własnych osoby fizycznej.

OR.124.2021 z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Tęczowej.

OR.125.2021 z dnia 21 maja 2021 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.234.2012 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie powołania, organizacji i trybu pracy Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

OR.126.2021 z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Miasta Chorzów  oraz sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego przysługującego Miastu Chorzów do nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, a położonych w Chorzowie przy ulicy Kruszcowej.\

OR.127.2021 z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora „Programu wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci w wieku 5 lat zamieszkałych na terenie Miasta Chorzów na lata 2021-2025” w 2021 r. oraz powołania Komisji Konkursowej. 

OR.128.2021 z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora „Programu wczesnego wykrywania wad słuchu u dzieci w wieku 6 lat zamieszkałych na terenie Miasta Chorzów na lata 2021-2025” w 2021 r. oraz powołania Komisji Konkursowej. 

OR.129.2021 z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości jednorazowych opłat z tytułu obciążania służebnościami przesyłu nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości

OR.130.2021 z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół prowadzonych przez Miasto Chorzów.

OR.131.2021 z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej  dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych w Chorzowie.

OR.132.2021 z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udziału Miasta Chorzów wynoszącego 1/6 części w nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Wincentego Janasa wraz ze sprzedażą usytuowanego na niej garażu murowanego, wybudowanego ze środków własnych osoby fizycznej.

OR.133.2021 z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie planu wykorzystania zasobu nieruchomości Miasta Chorzów na lata 2021 – 2023.

OR.134.2021 z dnia 7 czerwca 2021 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.228.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 2 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

OR.135.2021 z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XXXV w dniu 27 maja 2021 roku.

OR.136.2021 z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ulicy Wschodniej.

OR.137.2021 z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta Chorzów, podjętej na sesji Nr XXXVI w dniu 7 czerwca  2021 roku.

OR.138.2021 z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynajmowania lokali mieszkalnych dla realizacji programu „Mieszkanie dla Dużych Rodzin”.

OR.139.2021 z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej  dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych w Chorzowie.

OR.140.2021 z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej  dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych w Chorzowie.

OR.141.2021 z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert na realizację zadania „Działania wspomagające rozwój społeczności lokalnej – najstarszych mieszkańców miasta – programy służące aktywizacji i integracji społecznej osób w podeszłym wieku”.

OR.142.2021 z dnia 11 czerwca 2021 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.29.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji inwentaryzacji oraz zasad odpowiedzialności pracowników Urzędu Miasta Chorzów w zakresie inwentaryzacji.

OR.143.2021 z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości gruntowych, położonych w Chorzowie przy ulicy Alfonsa Zgrzebnioka.

OR.144.2021 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie przekazania składników majątku stanowiącego własność Miasta Chorzów uczestnikom projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chorzowa korzystających z pomocy społecznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, Oś priorytetowa 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki”.

OR.145.2021 z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Medali oceniającej złożone wnioski o przyznanie medalu za osiągnięcia w dziedzinie społecznej.

OR.146.2021 z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi  w Chorzowie.

OR.147.2021 z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 4 w Chorzowie.

OR.148.2021 z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 6 w Chorzowie.

OR.149.2021 z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Integracyjnego Przedszkola Nr 12 w Chorzowie.

OR.150.2021 z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 17 w Chorzowie.

OR.151.2021 z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 18 w Chorzowie.

OR.152.2021 z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 19 w Chorzowie.

OR.153.2021 z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 23 w Chorzowie.

OR.154.2021 z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 29 w Chorzowie.

OR.155.2021 z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Chorzowie.

OR.156.2021 z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 w Chorzowie.

OR.157.2021 z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 15 w Chorzowie.

OR.158.2021 z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. Podmiejskiej na rzecz spółki Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowiewie przy ul. Wojciecha Banbrowskiego 16, Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu.

OR.159.2021 z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Wincentego Janasa.

OR.160.2021 z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości jednorazowych opłat z tytułu obciążania służebnościami przesyłu nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości.

OR.161.2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany składu osobowego Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, powołanego pismem Nr OR-I.0060/32/2002 z dnia 14 października 2002 roku.

OR.162.2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert na realizację zadania „Zapewnienie, w ramach placówek wsparcia dziennego, pomocy dzieciom i młodzieży oraz rodzinom z zaburzoną funkcją opiekuńczo-wychowawczą, w szczególności z problemem alkoholowym.

OR.163.2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR/238/2020 z dnia 19 listopada 2020r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego IV kadencji w Chorzowie.

OR.164.2021 z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie powierzenia jednoosobowej spółce Gminy Chorzów ADM Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, obowiązkowego zadania własnego Gminy polegającego na utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Chorzów.

OR.165.2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr OR.106.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia jednolitej procedury postępowania w sprawie zakupu środków ochrony osobistej i dezynfekcji przez Miasto Chorzów w związku z ogłoszonym stanem epidemii.

OR.166.2021 z dnia 2 lipca 2021 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.16.2021 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie powołania, określenia składu i organizacji pracy Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań w 2021 roku.

OR.167.2021 z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XXXVII w dniu 24 czerwca 2021 roku.

OR.168.2021 z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie nowych akcji w spółce Ruch Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie.

OR.169.2021 z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie nowych akcji w spółce Ruch Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie.

OR.170.2021 z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

OR.171.2021 z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Sportowymi w Chorzowie.

OR.172.2021 z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 14 w Chorzowie.

OR.173.2021 z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 21 w Chorzowie.

OR.174.2021 z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Chorzowie.

OR.175.2021 z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 29 w Chorzowie.

OR.176.2021 z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 32 w Chorzowie.

OR.177.2021 z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 34 w Chorzowie.

OR.178.2021 z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 37 w Chorzowie.

OR.179.2021 z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi w Chorzowie.

OR.180.2021 z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 24 w Chorzowie.

OR.181.2021 z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 39 w Chorzowie.

OR.182.2021 z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie zasad przyznawania, przekazywania oraz rozliczania dotacji podmiotowej i celowej przyznawanej z budżetu miasta dla samorządowych instytucji kultury.

OR.183.2021 z dnia 20 lipca 2021r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości, położone w Chorzowie przy ul. Brzozowej na rzecz Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalziacji Sp. z o.o z siedzibą w Chorzowie przy ul. Składowej 1.

OR.184.2021 z dnia 20 lipca 2021r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zadodowy na stopień naczyciela mianowanego.

OR.185.2021 z dnia 22 lipca 2021r. w sprawie sprawowania przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie zarządu drogami wewnętrznymi stanowiącymi własność lub współwłasność Miasta Chorzów oraz upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie do wykonywania zadań z zakresie utrzymania, remontów i modernizacji na drogach wewnętrzych położonych w granicach administracyjnych Miasta Chorzów.

OR.186.2021 z dnia 22 lipca 2021r. w sprawie określenia szczegółowych zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrzych należących do Gminy Chorzów - Miasto na prawach Powiatu a będących w trwałaym zarządzie Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie.

OR.187.2021 z dnia 22 lipca 2021r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste udziału Miasta Chorzów wynoszącego 1/11 części w nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. Podmiejskiej wraz ze sprzedażą usytuowanego na niej garażu murowanego, wybudowanego ze środków własnych osoby fizycznej.

OR.188.2021 z dnia 22 lipca 2021r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego przysługującego Miastu Chorzów do nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Chorzowie przy ul. Targowej.

OR.189.2021 z dnia 22 lipca 2021r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Chorzowie.

OR.190.2021 z dnia 22 lipca 2021r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego w Chorzowie.

OR.191.2021 z dnia 22 lipca 2021r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Chorzowie.

OR.192.2021 z dnia 22 lipca 2021r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Techniczych Nr 2 w Chorzowie.

OR.193.2021 z dnia 22 lipca 2021r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chorzowie.

OR.194.2021 z dnia 22 lipca 2021r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Chorzowie.

OR.195.2021 z dnia 22 lipca 2021r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Tadeusza Kościuszki.

OR.196.2021 z dnia 22 lipca 2021r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa użytkowania wieczystego przysługującego Miastu Chorzów do nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Chorzowie przy ulicy Metalowców.

OR.197.2021 z dnia 22 lipca 2021r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach, położonych w Chorzowie przy ul. Słonecznej oraz ul. Szczęśliwej na rzecz Jerzego Krempa prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Krempa Jerzy „TELPOL” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Montażowe Urządzeń Elektronicznych z siedzibą w Chorzowie (41-506) przy ul. Racjonalizatorów 10.

OR.198.2021 z dnia 2 sierpnia 2021r. w sprawie zasad wyznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Chorzów wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkową część gruntu, w którym usytuowane są budynki oraz zasad ustalania ceny sprzedaży lokali mieszklanych wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, na któtym usytuowane są budynki.

OR.199.2021 z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie powierzenia jednoosobowej spółce Gminy Chorzów ADM Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, obowiązkowego zadania własnego Gminy polegającego na utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Chorzów.

OR.200.2021 z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Porzeczkowej.

OR.201.2021 z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Porzeczkowej.

OR.202.2021 z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Porzeczkowej.

OR.203.2021 z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Ptasiej.

OR.204.2021 z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Ptasiej.

OR.205.2021 z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Ptasiej.

OR.206.2021 z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Ptasiej.

OR.207.2021 z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora Programu szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów szkół podstawowych na terenie Miasta Chorzów na lata 2021-2025 w 2021 r. oraz powołania Komisji konkursowej.

OR.208.2021 z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta Chorzów, podjętej na sesji Nr XXXVIII w dniu 16 sierpnia 2021 roku.

OR.209.2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokali mieszkalnych położonych w Chorzowie wraz z udziałem w częściach wspólnych budynków oraz z udziałem w gruncie.

OR.210.2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. o zmianie: Zarządzenia Prezydenta Miasta Chorzów Nr OR.61.2020 z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia „Polityki Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Miasta Chorzów”.

OR.211.2021 z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie odwołania członka Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych, powołanej Zarządzeniem Nr OR.149.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych oraz zmiany zarządzenia.

OR.212.2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. Alei Widokowej na rzecz Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Składowej 1.

OR.213.2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. Piotra Niedurnego i ul. 11 Listopada na rzecz Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Składowej 1.

OR.214.2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. Rodziny Oswaldów 47-51 na rzecz Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Składowej 1.

OR.215.2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. Nomiarki na rzecz Chorzowsko - Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Składowej 1.

OR.216.2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. 3 Maja na rzecz spółki Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu.

OR.217.2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości, położonej w Chorzowie między ul. Skrajną a koleją piaskową na rzecz Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Składowej 1.

OR.218.2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę nieruchomości zabudowanej budynkiem Muzeum Hutnictwa, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. Metalowców 4A.

OR.219.2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udziału Miasta Chorzów wynoszącego 1/6 części w nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Wincentego Janasa wraz ze sprzedażą usytuowanego na niej garażu murowanego, wybudowanego ze środków własnych osoby fizycznej.

OR.220.2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Chorzowskie Dni Profilaktyki Uzależnień”.

OR.221.2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.284.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 24 grudnia 2019 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.

OR.222.2021 z dnia 1 września 2021 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola Nr 24 w Chorzowie.

OR.223.2021 z dnia 2 września 2021 r. w sprawie w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania wniosków o zapewnienie dostępności.

OR.224.2021 z dnia 6 września 2021 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XXXIX w dniu 26 sierpnia 2021 roku.

OR.225.2021 z dnia 7 września 2021 r. w sprawie ustalenia okresu trwania dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie w rejonie ul. Kluczborskiej.

OR.226.2021 z dnia 8 września 2021 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.36.2013 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie powołania Zespołu ds. ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, w drodze z pracy do domu i z domu do pracy.

OR.227.2021 z dnia 9 września 2021 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.228.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 2 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

OR.228.2021 z dnia 14 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert na realizację zadania „Chorzowskie Dni Profilaktyki Uzależnień”.

OR.229.2021 z dnia 14 września 2021 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.259.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenie czasu pracy Urzędu Miasta Chorzów w 2021 roku.

OR.230.2021 z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości kwoty nagród pieniężnych oraz powołania Komisji Nagród ds. opiniowania kandydatur do „Nagrody Prezydenta Miasta Chorzów w dziedzinie kultury”.

OR.231.2021 z dnia 17 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny wniosków złożonych w ramach 9. Budżetu Obywatelskiego Miasta Chorzów.

OR.232.2021 z dnia 20 września 2021 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Armii Krajowej 28.

OR.233.2021 z dnia 22 września 2021 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Nomiarki.

OR.234.2021 z dnia 24 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków dotyczących przyznania „Medalu za osiągnięcia w dziedzinie gospodarki”.

OR.235.2021 z dnia 27 września 2021 r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości, położonej w Chorzowie w obrębie Parku na Górze Redena na rzecz ORANGE Polska S. A. z siedzibą w Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 160.

OR.236.2021 z dnia 28 września 2021 r. w sprawie wykonania ustalenia regulaminu wynajmowania lokali mieszkalnych dla realizacji programu „Mieszkanie dla Seniora”.

OR.237.2021 z dnia 30 września 2021 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.236.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie zwrotu pracownikom Urzędu Miasta Chorzów kosztów szczepień ochronnych.

OR.238.2021 z dnia 1 października 2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia programu „Bezpieczne życie”.

OR.239.2021 z dnia 4 października 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu planowanych dyżurów na terenie Miasta Chorzów w 2022r. w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

OR.240.2021 z dnia 7 października 2021 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XL w dniu 30 września 2021 roku.

OR.241.2021 z dnia 7 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji Medali oceniającej złożone wnioski o przyznanie medalu za osiągnięcia w dziedzinie społecznej.

OR.242.2021 z dnia 7 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji Nagród opiniującej złożone wnioski z kandydaturami do Nagrody Prezydenta Miasta Chorzów za szczególne osiągnięcia w realizacji polityki społecznej Chorzowa.

OR.243.2021 z dnia 8 października 2021 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.203.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 16 września 2020 roku w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR.244.2021 z dnia 12 października 2021 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.228.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z  dnia 2 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

OR.245.2021 z dnia 14 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do spraw udzielania stypendiów dla najzdolniejszych uczniów Miasta Chorzów.

OR.246.2021 z dnia 18 października 2021 r. w sprawie ustalenia zasad okresowej weryfikacji spełniania przez najemcę kryterium wartości dochodu uzasadniającej oddanie w najem lub podnajem lokalu w mieszkaniowym zasobie Gminy Chorzów.

OR.247.2021 z dnia 18 października 2021 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ulicy Inwalidzkiej.

OR.248.2021 z dnia 18 października 2021 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego wraz z koncepcją zagospodarowania nieruchomości, położonej w Chorzowie przy placu Powstańców Śląskich.

OR.249.2021 z dnia 19 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji obcych środków trwałych powierzonych Miastu Chorzów do użytkowania, w drodze spisu z natury.

OR.250.2021 z dnia 19 października 2021 r. w sprawie ustalania stawek czynszu z tytułu najmu w postępowaniach przetargowych, bezprzetargowych  nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, stanowiących własność Skarbu Państwa.

OR.251.2021 z dnia 19 października 2021 r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości, położonej w Chorzowie przy al. Bojowników o Wolność i Demokrację na rzecz Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Składowej 1.

OR.252.2021 z dnia 20 października 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.44.2021 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 22 lutego 2021r. w sprawie powołania składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku lata 2021-2024.

OR.253.2021 z dnia 22 października 2021 r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. 3 Maja na rzecz spółki Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu.

OR.254.2021 z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wyodrębnienia lokali w nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Siemianowickiej 58.

OR.255.2021 z dnia 28 października 2021 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.228.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z  dnia 2 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

OR.256.2021 z dnia 29 października 2021 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.199.2021 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 2 sierpnia 2021r. w sprawie powierzenia jednoosobowej spółce Gminy Chorzów ADM Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, obowiązkowego zadania własnego Gminy, polegającego na utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Chorzów.

OR.257.2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji wartości niematerialnych i prawnych drogą weryfikacji salda w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR.258.2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji powierzonych jednostkom zewnętrznym własnych składników aktywów drogą potwierdzenia salda.

OR.259.2021 z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XLI w dniu 28 października 2021 roku.

OR.260.2021 z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. Wincentego Janasa i ul. Osiedlowej na rzecz Chorzowsko - Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Składowej 1.

OR.261.2021 z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynajmowania lokali mieszkalnych dla realizacji programu „Mieszkanie dla Młodych Rodzin”.

OR.262.2021 z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych za rok 2021 oraz za rok 2022 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie.

OR.263.2021 z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości, położonej w Chorzowie przy granicy miasta z Świętochłowicami, przy Drogowej Trasie Średnicowej, ul. Nomiarki na rzecz Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Składowej 1.

OR.264.2021 z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia okresu trwania dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. Racławickiej.

OR.265.2021 z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia Planu Obrony Cywilnej Miasta Chorzów.

OR.266.2021 z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu za najem lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzów.

OR.267.2021 z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie ustalania wysokości stawek czynszu dla lokali mieszkalnych, stanowiących własność Skarbu Państwa albo współwłasność Skarbu Państwa i Gminy Miejskiej Chorzów, względem których Miasto Chorzów pełni rolę wynajmującego oraz ustalania odszkodowania za bezumowne korzystanie z przedmiotowych lokali.

OR.268.2021 z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XLII w dniu 10 listopada 2021 roku.

OR.269.2021 z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania pn.: „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z edukacją prawną na terenie Miasta Chorzów w 2022 r.”.

OR.270.2021 z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie powołania członka Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych, powołanej Zarządzeniem Nr OR.149.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych oraz zmiany zarządzenia.

OR.271.2021 z dnia 19 listopada 2021 r. sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu kultury, kultury fizycznej, turystyki i współpracy międzynarodowej.

OR.272.2021 z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą weryfikacji salda w Mieście Chorzów środków trwałych do których dostęp jest utrudniony oraz innych środków trwałych nie podlegających spisowi z natury.

OR.273.2021 z dnia 25 listopada 2021 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.228.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 2 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

OR.274.2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu prac Komisji Konkursowych powoływanych w celu opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w obszarze polityki społecznej oraz w zakresie ochrony i promocji zdrowia ustalonego Zarządzeniem nr OR.236.2015 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 30 listopada 2015r.

OR.275.2021 z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. Kluczborskiej na rzecz spółki Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu.

OR.276.2021 z dnia 30 listopada 2021 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.222.2017 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie: ewidencji majątku trwałego w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR.277.2021 z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XLIII w dniu 25 listopada 2021 roku.

OR.278.2021 z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Muzeum Hutnictwa w Chorzowie.

OR.279.2021 z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Muzeum w Chorzowie.

OR.280.2021 z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

OR.281.2021 z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr OR.33.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 17 stycznia 2020r. w sprawie wykonania Uchwały Nr XV/265/19 Rady Miasta Chorzów z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzów.

OR.282.2021 z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego ds. odbioru protokołu końcowego realizacji usługi operatorskiej pn. "System Chorzowskiego Roweru Miejskiego Kajteroz".

OR.283.2021 z dnia 7 grudnia 2021 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.228.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 2 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

OR.284.2021 z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Ptasiej.

OR.285.2021 z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Teodora Kalidego.

OR.286.2021 z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie autonomicznego stanowiska komputerowego w Urzędzie Miasta.

OR.287.2021 z dnia 8 grudnia 2021 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.249.2021 Prezydenta Miasta Chorzów w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji obcych środków trwałych powierzonych Miastu Chorzów do użytkowania w drodze spisu z natury.

OR.288.2021 z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego przysługującego Miastu Chorzów do nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Chorzowie przy ulicy Metalowców.

OR.289.2021 z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. „Zapewnienie w ramach działalności prowadzonej przez środowiska abstynenckie wsparcia osobom uzależnionym i współuzależnionym od alkoholu, w tym prowadzenia działań podtrzymujących abstynencję trzeźwych alkoholików”.

OR.290.2021 z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań:
1. „Zapewnienie, w ramach placówki wsparcia dziennego, pomocy dzieciom i młodzieży oraz rodzinom z zaburzoną funkcją opiekuńczo-wychowawczą, w szczególności z problemem alkoholowym”,
2. „Prowadzenie dziennego Domu „Senior+” w lokalu usytuowanym w Chorzowie, przy ul. Skrajnej 2a”.

OR.291.2021 z dnia 13 grudnia 2021r. w sprawie ustalenia czasu pracy Urzędu Miasta Chorzów w 2022 roku.

OR.292.2021 z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania będących na stanie poszczególnych Wydziałów Urzędu Miasta Chorzów.

OR.293.2021 z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów i wyposażenia w magazynach Urzędu Miasta Chorzów.

OR.294.2021 z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie inwentaryzacji depozytów i innych walorów znajdujących się w kasie Urzędu Miasta Chorzów.

OR.295.2021 z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie wszczęcia procedury wyboru członków Chorzowskiej Rady Seniorów IV Kadencji.

OR.296.2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu dokonania oceny złożonych ofert pod względem formalno-merytorycznym na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. „Zapewnienie w ramach działalności prowadzonej przez środowiska abstynenckie wsparcia osobom uzależnionym i współuzależnionym od alkoholu, w tym prowadzenia działań podtrzymujących abstynencję trzeźwych alkoholików”.

OR.297.2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Chorzów.

OR.298.2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.149.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 15 lipca 2020 roku w sprawie: ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Miasta Chorzów.

OR.299.2021 z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie u zbiegu ulic Torowej – Kresowej – Rębaczy.

OR.300.2021 z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy 11-go Listopada 36.

OR.301.2021 z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Procedury obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR.302.2021 z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Katowickiej.

OR.303.2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wdrożenia w Urzędzie Miasta Chorzów Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń.

OR.304.2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Michała Wolskiego.

OR.305.2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XLIV w dniu 16 grudnia 2021 roku.

OR.306.2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Muzeum Hutnictwa w Chorzowie.

OR.307.2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na okres od 01.02.2022 r. do 17.12.2022 r.

OR.308.2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na okres od 01.02.2022 r. do 17.12.2022 r.

OR.309.2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia pozalekcyjnych zajęć szkoleniowych z dziećmi i młodzieżą szkolną i akademicką, zamieszkałą w Chorzowie w dziedzinie sportu i rekreacji w poszczególnych dyscyplinach sportowych na okres od 10.02.2022 r. do 10.12.2022 r.

OR.310.2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami na okres od 01.02.2022 r. do 10.12.2022 r.

OR.311.2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Chorzów i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

OR.312.2021 z dnia 31 grudnia 2021 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.284.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 24 grudnia 2019 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.

OR.313.2021 z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie powierzenia jednoosobowej spółce Gminy Chorzów ADM Serwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie, ul. Strzelców Bytomskich 23, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego pod nr KRS 0000175800, NIP: 6272239965 o kapitale zakładowym w wysokości 260 300,00 zł obowiązkowych zadań własnych gminy – zarządu drogi, tj.
- obowiązku utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych;
-obowiązku uprzątnięcia i pozbycia się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, jeżeli zarząd drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku.

OR.314.2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji celowej klubom sportowym działającym na terenie miasta Chorzów w sportach zespołowych.
osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Czechowska, dnia: 2021-01-08
utworzony: 30-12-2020 / modyfikowany: 10-01-2022
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu