Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót ORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA

Treść strony

wersja do druku
powrót | ROK 2021

OR.1.2021 z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na okres od 01.02.2021 r. do 17.12.2021 r.

OR.2.2021 z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia zajęć szkoleniowych z dziećmi i młodzieżą szkolną i akademicką, zamieszkałą w Chorzowie w dziedzinie sportu i rekreacji w poszczególnych dyscyplinach sportowych na okres od 08.02.2021 r. do 17.12.2021 r.

OR.3.2021 z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na okres od 01.02.2021 r. do 17.12.2021 r.

OR.4.2021 z dnia 4 stycznia 2021 roku  w sprawie powołania Komisji ds. przyznania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym w sportach indywidualnych w kategorii młodzik, junior młodszy, junior, młodzieżowiec w 2020 r.

OR.5.2021 z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Komisji ds. przyznania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym w sportach indywidualnych w 2020 r.

OR.6.2021 z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Komisji ds. przyznania Nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie sportu za rok 2020.

OR.7.2021 z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Komisji ds. przyznania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym.

OR.8.2021 z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Komisji ds. przyznania dotacji celowej klubom sportowym działającym na terenie miasta Chorzów w sportach zespołowych.

OR.9.2021 z dnia 9 stycznia 2021 roku w sprawie ustanowienia na nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Głównej, odpłatnej służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu, na rzecz każdoczesnych właścicieli, użytkowników wieczystych i posiadaczy nieruchomości sąsiedniej.

OR.10.2021 z dnia 12 stycznia 2021 roku w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokali mieszkalnych położonych w Chorzowie wraz z udziałem w częściach wspólnych budynków oraz z udziałem w gruncie.

OR.11.2021 z dnia 12 stycznia 2021 roku w sprawie lokowania ogłoszeń prasowych Miasta.

OR.12.2021 z dnia 14 stycznia 2021 roku o zmianie Zarządzenia nr OR.100.2018 Prezydenta Miasta Chorzowa z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych.

OR.13.2021 z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie autonomicznego stanowiska komputerowego w Urzędzie Miasta.

OR.14.2021 z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert na realizację zadania „Wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, przewlekle lub/i nieuleczalnie chorych oraz ich rodzin, w tym promocja i organizacja wolontariatu na rzecz tych osób”.

OR.15.2021 z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.247.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 10 grudnia 2018r., w sprawie organizacji i funkcjonowania Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

OR.16.2021 z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie powołania, określenia składu i organizacji pracy Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań w 2021 roku.

OR.17.2021 z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert na realizację zadania „Realizacja działań profilaktycznych w celu przeciwdziałania i ograniczania skutków patologii społecznej wynikającej z uzależnień, w szczególności od alkoholu, poprzez rozwój różnych form aktywności i pasji wśród dzieci i młodzieży”.

OR.18.2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia programu „Bezpieczne Miasto Chorzów 2021”.

OR.19.2021 z dnia 27 stycznia 2021 roku o zmianie Zarządzenia nr OR.100.2018 Prezydenta Miasta Chorzowa z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych.

OR.20.2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia „Harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów na rok szkolny 2021/2022.”

OR.21.2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia „Harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów, zamieszkałych poza obwodem, na rok szkolny 2021/2022.”

OR.22.2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie wniesienia wkładów pieniężnych na pokrycie nowych udziałów w spółce Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Chorzowie.

OR.23.2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie wniesienia wkładów pieniężnych na pokrycie nowych udziałów w spółce Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Chorzowie.

OR.24.2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.222.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 15 października 2020 roku w sprawie zmiany organizacji pracy i zasad bezpośredniej obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta Chorzów w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.

OR.25.2021 z dnia 4 lutego 2021 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.228.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z  dnia 2 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

OR.26.2021 z dnia 4 lutego 2021 roku w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu przysługującego Miastu Chorzów w stosunku do nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Teodora Kalidego.

OR.27.2021 z dnia 5 lutego 2021 roku w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XXXI w dniu  28 stycznia 2021 roku.

OR.28.2021 z dnia 8 lutego 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa na okres od 01.03.2021 r. do 17.12.2021 r.

OR.29.2021 z dnia 8 lutego 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami na okres od 01.03.2021 r. do 10.12.2021 r.

OR.30.2021 z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ulicy Bolesława Chrobrego.

OR.31.2021 z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Chorzów i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

OR.32.2021 z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie odwołania członka Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych, powołanej Zarządzeniem Nr OR.149.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych.

OR.33.2021 z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie powołania zespołu do spraw połączenia samorządowych instytucji kultury: Muzeum w Chorzowie oraz Muzeum Hutnictwa w Chorzowie.

OR.34.2021 z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie opracowania „Planu operacyjnego funkcjonowania miasta Chorzów w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”.

OR.35.2021 z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora „Programu szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów szkół podstawowych na terenie Miasta Chorzów na lata 2021-2025” w 2021 r. oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.36.2021 z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora „Programu wczesnego wykrywania gruźlicy wśród osób powyżej 26 lat zamieszkałych na terenie Miasta Chorzów na lata 2021-2025” w 2021 r. oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.37.2021 z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora „Programu stymulacji rozwoju dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz zagrożonej niepełnosprawnością wraz z wdrażaniem rodziny do realizacji programów rehabilitacji w warunkach domowych zamieszkałych na terenie Miasta Chorzów” w 2021 r. oraz powołania Komisji konkursowej.

OR.38.2021 z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora Programu profilaktyki przeciwobrzękowej dla osób po zabiegach z zakresu chirurgii onkologicznej zamieszkałych na terenie Miasta Chorzów w 2021 r. oraz powołania Komisji konkursowej.

OR.39.2021 z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora Programu profilaktyki raka piersi dla kobiet w wieku 45-49 lat zamieszkałych na terenie miasta Chorzów na lata 2019-2022, w 2021 r. oraz powołania Komisji konkursowej.

OR.40.2021 z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste udziału Miasta Chorzów wynoszącego 1/6 części w nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Janasa wraz ze sprzedażą usytuowanego na niej garażu murowanego, stanowiącego własność Miasta Chorzów.

OR.41.2021 z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste udziału Miasta Chorzów wynoszącego 1/7 części w nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Wiejskiej wraz ze sprzedażą usytuowanego na niej garażu murowanego, stanowiącego własność Miasta Chorzów.

OR.42.2021 z dnia 12 lutego 2021 roku w sprawie powołania komisji ds. umorzeń, rozkładania na raty oraz stosowania innych ulg dotyczących należności pieniężnych, wynikających z czynności prawnych Miasta Chorzów.

OR.43.2021 z dnia 18 lutego 2021 roku w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste udziału Miasta Chorzów wynoszącego 1/2 części w nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Morcinka wraz ze sprzedażą usytuowanego na niej garażu murowanego, wybudowanego ze środków własnych osoby fizycznej.

OR.44.2021 z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie powołania składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na lata 2021-2024.

OR.45.2021 z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie odpowiedzialności za wyposażenie użytkowane w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR.46.2021 z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie ustalania stawek czynszu dzierżawnego w postępowaniach przetargowych, bezprzetargowych oraz za udostępnianie nieruchomości stanowiących własność Miasta Chorzów.

OR.47.2021 z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.196.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia zasad gospodarowania, administrowania i zarządzania lokalami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi stanowiącymi własność lub współwłasność Skarbu Państwa usytuowanych w budynkach położonych na nieruchomościach stanowiących własność lub współwłasność Skarbu Państwa oraz garażami i gruntami użytkowanymi na cele garażowe stanowiących współwłasność Skarbu Państwa.

OR.48.2021 z dnia 2 marca 2021 roku w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia za obciążanie nieruchomości stanowiących własność Miasta Chorzów służebnościami gruntowymi, służebnościami przesyłu oraz za udostępnianie w celu budowy i eksploatacji obiektów i urządzeń kubaturowych niezbędnych do korzystania z urządzeń liniowych nie związanych trwale z gruntem, a mieszczących się pod lub na powierzchni terenu.

OR.49.2021 z dnia 5 marca 2021 roku o zmianie: Zarządzenia nr OR.100.2018 Prezydenta Miasta Chorzowa z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych.

OR.50.2021 z dnia 8 marca 2021 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr OR.33.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 17 stycznia 2020r. w sprawie wykonania Uchwały Nr XV/265/19 Rady Miasta Chorzów z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzów.

OR.51.2021 z dnia 9 marca 2021 roku w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XXXII w dniu 25 lutego 2021 roku.

OR.52.2021 z dnia 9 marca 2021 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Chorzów.

OR.53.2021 z dnia 10 marca 2021 roku w sprawie zmiany składu osobowego Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, powołanego pismem Nr OR-I.0060/32/2002 z dnia 14 października 2002 roku.

OR.54.2021 z dnia 15 marca 2021 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.195.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie: regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Chorzów.

OR.55.2021 z dnia 16 marca 2021 roku w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokali mieszkalnych położonych w Chorzowie wraz z udziałem w częściach wspólnych budynków oraz z udziałem w gruncie.

OR.56.2021 z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Miasta Chorzów na rok 2021.

OR.57.2021 z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placowkach opiekuńczo-wychowawczych w 2021 roku.

OR.58.2021 z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie ustalenia kosztu pobytu na 2021r. w hostelu Ośrodka Wsparcia Rodziny, z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Siemianowickiej 58.

OR.59.2021 z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie powołania członka Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych, powołanej Zarządzeniem Nr OR.149.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych oraz zmiany zarządzenia.

OR.60.2021 z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie zasad realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Mieście Chorzów w 2021 i 2022 roku.

OR.61.2021 z dnia 1 kwietnia 2021 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.284.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 24 grudnia 2019 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.

OR.62.2021 z dnia 1 kwietnia 2021 roku w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XXXIII w dniu 25 marca 2021 roku.

OR.63.2021 z dnia 6 kwietnia 2021 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Chorzów oraz sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego przysługującego Miastu Chorzów do nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, a położonych w Chorzowie przy ulicy Miłej i ulicy Kruszcowej.

OR.64.2021 z dnia 7 kwietnia 2021 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Ptasiej.

OR.65.2021 z dnia 7 kwietnia 2021 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Ptasiej.

OR.66.2021 z dnia 7 kwietnia 2021 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Ptasiej.

OR.67.2021 z dnia 7 kwietnia 2021 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Ptasiej.

OR.68.2021 z dnia 7 kwietnia 2021 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Ptasiej.

OR.69.2021 z dnia 7 kwietnia 2021 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Ptasiej.

OR.70.2021 z dnia 7 kwietnia 2021 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Ptasiej.

OR.71.2021 z dnia 7 kwietnia 2021 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Ptasiej.

OR.72.2021 z dnia 7 kwietnia 2021 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Ptasiej.

OR.73.2021 z dnia 7 kwietnia 2021 roku w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokali mieszkalnych położonych w Chorzowie wraz z udziałem w częściach wspólnych budynków oraz z udziałem w gruncie.

OR.74.2021 z dnia 7 kwietnia 2021 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. Racławickiej na rzecz spółki NETIA S. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 13.

OR.75.2021 z dnia 7 kwietnia 2021 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Ptasiej.

OR.76.2021 z dnia 7 kwietnia 2021 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Ptasiej.

OR.77.2021 z dnia 7 kwietnia 2021 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Ptasiej.

OR.78.2021 z dnia 7 kwietnia 2021 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Ptasiej.

OR.79.2021 z dnia 7 kwietnia 2021 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Ptasiej.

OR.80.2021 z dnia 7 kwietnia 2021 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Ptasiej.

OR.81.2021 z dnia 7 kwietnia 2021 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Ptasiej.

OR.82.2021 z dnia 7 kwietnia 2021 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Ptasiej.

OR.83.2021 z dnia 7 kwietnia 2021 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Ptasiej.

OR.84.2021 z dnia 7 kwietnia 2021 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Ptasiej.

OR.85.2021 z dnia 7 kwietnia 2021 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Ptasiej.

OR.86.2021 z dnia 7 kwietnia 2021 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Ptasiej.

OR.87.2021 z dnia 7 kwietnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z rowerów służbowych.

OR.88.2021 z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Ptasiej.

OR.89.2021 z dnia 15 kwietnia 2021 roku w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości gruntowych, położonych w Chorzowie przy ulicy Krakowskiej.

OR.90.2021 z dnia 19 kwietnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez Miasto Chorzów.

OR.91.2021 z dnia 22 kwietnia 2021 roku w sprawie ustalenia cennika za sporządzenie przez biegłych rzeczoznawców majątkowych operatów szacunkowych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Prezydenta Miasta wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie działania Wydziału Zarządzania Nieruchomościami na rok 2021.

OR.92.2021 z dnia 22 kwietnia 2021 roku w sprawie ustanowienia na nieruchomości położonej w Chorzowie róg ul. Alfonsa Zgrzebnioka i ul. Katowickiej, odpłatnej służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu, na rzecz właścicieli i posiadaczy nieruchomości sąsiednich.

OR.93.2021 z dnia 23 kwietnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w zakresie kultury, kultury fizycznej, rekreacji i współpracy międzynarodowej.

OR.94.2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste udziału Miasta Chorzów wynoszącego 1/6 części w nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Wincentego Janasa wraz ze sprzedażą usytuowanego na niej garażu murowanego G-23, stanowiącego własność Miasta Chorzów.

OR.95.2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste udziału Miasta Chorzów wynoszącego 1/7 części w nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Podmiejskiej wraz ze sprzedażą usytuowanego na niej garażu murowanego, stanowiącego własność Miasta Chorzów.

OR.96.2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XXXIV w dniu 22 kwietnia 2021 roku.

OR.97.2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR.98.2021 z dnia 4 maja 2021 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Łagiewnickiej.

OR.99.2021 z dnia 4 maja 2021 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Legnickiej.

OR.100.2021 z dnia 4 maja 2021 roku w sprawie ustalania stawek czynszu dzierżawnego w postępowaniach przetargowych, bezprzetargowych oraz za udostępnianie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

OR.101.2021 z dnia 4 maja 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.44.2021 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 22 lutego 2021r. w sprawie powołania składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku lata 2021-2024.

OR.102.2021 z dnia 5 maja 2021 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.269.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie powierzenia jednoosobowej spółce Gminy Chorzów ADM Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, obowiązkowego zadania własnego Gminy, polegającego na utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Chorzów.

OR.103.2021 z dnia 6 maja 2021 roku w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół prowadzonych przez Miasto Chorzów.

OR.104.2021 z dnia 10 maja 2021 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.228.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z  dnia 2 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

OR.105.2021 z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych w Chorzowie.

OR.106.2021 z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego przysługującego Miastu Chorzów do nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Chorzowie na granicy Miasta Chorzów z Miastem Bytom oraz przy ul. Katowickiej.

 
osoba odpowiedzialna za treść: Anita Badura, dnia: 2021-01-08
utworzony: 30-12-2020 / modyfikowany: 11-05-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów