Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelURZĄD MIASTAWYDZIAŁY, BIURA, STANOWISKA SAMODZIELNEWYDZIAŁ ZASOBÓW KOMUNALNYCHLOKALE UŻYTKOWE

Treść strony

wersja do druku
Lokale użytkowe do wynajęcia poza przetargiem

Wydział Zasobów Komunalnych informuje:

 

Wnioskujący o najem lokali poza przetargiem są zobowiązani zapoznać się ze stanem technicznym lokalu oraz zakresem podstawowych prac remontowych do wykonania w obecności upoważnionego pracownika Biura Obsługi Mieszkańców dla danego budynku, (po wcześniejszym umówieniu terminu) godziny urzędowania BOM: poniedziałek, wtorek 7:00 - 15:00;  czwartek  7:00 - 17:00,  piątek  7:00 - 13:00. UWAGA! W środy Biura Obsługi Mieszkańców są zamknięte dla obsługi klienta!

Aby ubiegać się o najem lokalu użytkowego poza przetargiem należy złożyć zamkniętą kopertę opisaną adresem lokalu zawierającą:

Wniosek o najem lokalu użytkowego poza przetargiem, stanowiący załącznik nr IX Regulaminu prowadzenia licytacji stawki czynszowej, przetargu ofertowego na wynajem lokali użytkowych, postępowania w przypadku wynajmu lokalu poza przetargiem, postępowania w przypadku wynajmu lokalu na preferencyjnych warunkach na rzecz organizacji pozarządowych oraz przeprowadzania przetargu ofert na szczególnych warunkach.

Wymienione dokumenty w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem lub nazwą podmiotu składającego ofertę z adnotacją „Wniosek o najem lokalu użytkowego poza przetargiem przy ul. …- NIE OTWIERAĆ” należy złożyć w pokoju nr 2 znajdującym się na parterze budynku Urzędu Miasta lub w pok. 120 I piętro.

Złożenie pierwszego wniosku rozpoczyna bieg 7 dniowego okresu w ciągu, którego przyjmowane są inne wnioski na ten sam lokal użytkowy. Informacja o terminie końcowym zamieszczona będzie na stronie www.bip.chorzow.eu

Szczegółowych informacji na temat wszelkich formalności związanych z wynajęciem lokalu użytkowego udziela telefonicznie Wydział Zasobów Komunalnych Urzędu Miasta pod nr tel. 32-416-5000 wew. 5315 lub 695-561-274 dodatkowe informacje są dostępne na stronie www.lokale.chorzow.eu  i  www.bip.chorzow.eu /zakładka Wydziały, Biura, Stanowiska Samodzielne/ Wydział Zasobów Komunalnych / lokale użytkowe /.

Potencjalni najemcy lokali w budynkach prywatnych oraz w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w których planowana jest sprzedaż alkoholu, winni uzyskać w pierwszej kolejności zgodę właściciela budynku lub wspólnoty mieszkaniowej na prowadzenie takiej działalności. Potencjalni najemcy lokali, w których planowana jest działalność rozrywkowa, hazardowa, zakładów wzajemnych, gier na automatach, wymagająca koncesji, powinni przed przystąpieniu do przetargu uzyskać zgodę Wydziału Zasobów Komunalnych na prowadzenie takiej działalności w lokalu. Prace remontowo-modernizacyjne związane z instalacjami gazowymi, elektrycznymi, wentylacyjnymi, ogrzewania, itp. mają być ustalone i prowadzone pod nadzorem zarządcy budynku. Na terenie województwa śląskiego obowiązuje uchwała antysmogowa, która określa typy instalacji grzewczej dopuszczone do stosowania. Zawarcie umowy najmu ze zwycięzcą przetargu nastąpi na czas nieokreślony z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Przetarg prowadzony będzie w oparciu o Regulamin prowadzenia licytacji i przetargu ofert na wynajem lokali użytkowych, będący załącznikiem do Zarządzenia Nr OR.118.2021 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 18 maja 2021 roku.

Zgodnie z § 6 uchwały Nr XXIX/484/2020 Rady Miasta Chorzów z dnia 26 listopada 2020 r. zwalnia się z podatku od nieruchomości lokale użytkowe stanowiące własność miasta Chorzów lub Skarbu Państwa, niewynajęte przez ostatnie sześć kolejnych miesięcy przed datą podpisania umowy najmu. Szczegółowych informacji udziela Wydział Podatków i Opłat Lokalnych.

   

Zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego znajdującego się w strefie centrum uzależnione jest od zabezpieczenia realizacji zobowiązań finansowych wynikających z umowy najmu oraz obowiązku wydania Wynajmującemu opróżnionego lokalu po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy najmu poprzez złożenie przez Najemcę oświadczenia w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji ( atr. 777 §1 pkt.4 i 5 KPC) w ciągu 14 dniu od daty zawarcia umowy najmu (pod rygorem odmowy wydania lokalu).

Lokal przy ul. Wolności 29/U2 przeznaczony jest do wynajęcia na prowadzenie działalności gastronomicznej.

 Prezydent Miasta Chorzów zastrzega sobie prawo do wycofania lokalu użytkowego z listy lokali do wynajęcia poza przetargiem w każdym czasie przed podpisaniem umowy najmu bez podania przyczyny.

 UWAGA!!!

Wyniki  zostaną opublikowane na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta.

Okres zwolnienia z czynszu będzie udzielany po wykonaniu prac remontowych przez najemcę wskazanych w protokole przekazania lokalu przez odpowiednie Biuro Obsługi Mieszkańców

 

UWAGA!!

Lokal przy ul. Cmentarnej 3/u1 przeznaczony jest do wynajęcia tylko na cele gospodarcze.

Zastępca Prezydenta Miasta Chorzów w dniu 05.01.2024 r. wycofał lokal użytkowy przy ul. Jagiellońskiej 3/u1  z listy lokali użytkowych do wynajęcia poza przetargiem.

 

LOKAL PRZY UL. FICKA 6/U1 ZOSTAŁ WYNAJĘTY


Na lokal użytkowy przy ul. Krzywej 15/u2 została złożona oferta. Rozpoczyna się bieg 7 dniowego okresu, w ciągu którego przyjmowane będą pozostałe oferty.
Termin składania ofert upływa w dniu 31.01.2024 r.
UWAGA!
Została złożona 1 oferta na lokal użytkowy przy ul. Krzywej 15/u2. Oferta spełnia wymogi formalne.
Oferent zaproponował 10,00 zł/m2 oraz 3 miesiące zwolnienia z opłat czynszowych.
Zastępca Prezydenta Miasta Chorzów w dniu 02.02.2024 r. wycofał lokale użytkowe przy:

ul. Wolności 29/u1;
ul. Wolności 29/u2;
ul. Wolności 82/u1
z listy lokali użytkowych do wynajęcia poza przetargiem.


pobierz plik: [ Lokale użytkowe do wynajęcia poza przetargiem - ogłoszenie nr 5/2023 ]

pobierz plik: [ Ulotka remontowa ]

pobierz plik: [ Wniosek o wynajem lokalu użytkowego poza przetargiem ]osoba odpowiedzialna za treść: Marcin Ciszewski, dnia: 2024-02-08
utworzony: 08-07-2021 / modyfikowany: 08-02-2024
wprowadził(a): Marcin Ciszewski
rejestr zmian

Stopka serwisu