Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2024

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.16.2024

Zarządzenie Nr OR . 16 . 2024
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 17 stycznia 2024 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR.149.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 15 lipca 2020 roku w sprawie: ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Miasta Chorzów

Na podstawie art. 1042 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1465) oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r.  poz. 40 z późn. zm.) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

W Regulaminie pracy Urzędu Miasta Chorzów, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr OR.149.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 15 lipca 2020r. w sprawie ustalenia  Regulaminu pracy Urzędu Miasta Chorzów wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 12 po ust. 8 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:
„9. Odpracowanie może odbywać się jednorazowo lub w częściach, z których żadna, poza ostatnią, nie może trwać krócej niż 15 minut.”;

2) w § 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Pracownicy pracujący w równoważnym systemie czasu pracy, pracują według następującego rozkładu:

1) poniedziałek 7:15 – 15:15
2) wtorek 7:15 – 15:15
3) środa 7:15 – 15:15
4) czwartek 7:15 – 17:15
5) piątek 7:15 – 13:15.”;

3) w § 28 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwającej 20 minut oraz prawo do dodatkowej przerwy w pracy trwającej 15 minut, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy jest dłuższy niż 9 godzin. Przerwy, o których powyżej mowa, wlicza się do czasu pracy.”;

4) Załącznik nr 5 oraz Załącznik nr 6 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 1 i w załączniku nr 2 do Zarządzenia.

 

§ 2.

Pozostałe postanowienia Zarządzenia, o którym mowa w § 1 nie ulegają zmianie.

 

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Chorzów.

 

§ 4.

Zmiany do Regulaminu pracy o którym mowa w § 1 wchodzą w życie po upływie 14 dni, od dnia podania go do wiadomości pracownikom Urzędu Miasta Chorzów za pośrednictwem systemu SODiS.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załączniki do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załączniki do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Izabela Duda, dnia: 2024-01-17
utworzony: 19-01-2024 / modyfikowany: 19-01-2024
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu