Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2024

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.80.2024

Zarządzenie Nr OR . 80 . 2024
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 26 marca 2024 roku

o zmianie zarządzenia Nr OR.118.2021 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi znajdującymi się w budynkach będących własnością lub w zarządzie Miasta Chorzów

Na podstawie art. 26 ust. 1 oraz art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.) oraz uchwały nr XXII/420/16 Rady Miasta Chorzów z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi znajdującymi się w budynkach będących własnością lub w zarządzie Gminy Chorzów – Prezydent Miasta zarządza:

§ 1.

W zarządzeniu Nr OR.118.2021 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi znajdującymi się w budynkach będących własnością lub w zarządzie Miasta Chorzów wprowadza się następujące zmiany:

1) § 10 otrzymuje brzmienie:

㤠10.

Czasowe obniżenie stawki czynszu

 1. Prezydent Miasta na pisemny uzasadniony wniosek Najemcy, który nie posiada zaległości z tytułu umowy najmu, może wyrazić zgodę na czasowe obniżenie stawki czynszowej za najem lokalu użytkowego, w szczególności w przypadku:
  1) prowadzenia przez Miasto Chorzów bądź na jej zlecenie prac remontowych lub inwestycyjnych pasa drogowego, jeśli lokal użytkowy znajduje się w budynku usytuowanym bezpośrednio przy fragmencie remontowanego pasa drogowego i przekłada się na utrudniony dostęp do lokalu;
  2) zaistnienia klęski żywiołowej wpływającej na dostępność do lokalu użytkowego;
  3) obiektywnych warunków wpływających na ograniczenie prowadzonej działalności gospodarczej w wynajmowanym lokalu użytkowym;
  4) stanu technicznego budynku mającego wpływ na brak możliwości korzystania z lokalu zgodnie z zawartą umową najmu.
 1. Prezydent Miasta może obniżyć miesięczną stawkę czynszu za najem lokalu użytkowego o 15% na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, w przypadku spełnienia przez Najemcę, prowadzącego działalność gospodarczą w najmowanym lokalu, łącznie następujących warunków:
  1) Najemca złożył wniosek stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia;
  2) Najemca nie posiada zaległości wobec Miasta Chorzów lub Zakładu Komunalnego „PGM” z tytułu najmu lub dzierżawy;
  3) Najemca wynajmuje lokal objęty wnioskiem od co najmniej 5 lat;
  4) Najemca za pomocą dowodów księgowych wykazał spadek dochodu netto z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej w najmowanym lokalu w ostatnim zamkniętym rocznym okresie rozliczeniowym w stosunku do analogicznego poprzedniego rocznego okresu rozliczeniowego, o co najmniej 20%.

 2. Po upływie okresu obniżenia stawki czynszu, o której mowa w ust. 2 Najemca ma możliwość uzyskania ponownej obniżki stawki czynszu, jednak nie wcześniej niż po upływie 3 lat od zakończenia okresu obowiązywania obniżki.

 3. Obniżka, o której mowa w ust. 1 i 2 następuje z uwzględnieniem przepisów z zakresu pomocy publicznej.
 1. Najemca może ubiegać się o obniżkę stawki czynszu, o której mowa w ust. 1 albo ust. 2, po spełnieniu kryteriów jej przyznania. W okresie korzystania z obniżki czynszu, Najemcy nie przysługuje prawo do obniżki czynszu z innego tytułu, z zastrzeżeniem odrębnych uregulowań.”;
2) dodaje się załącznik nr 4, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie jest realizowane przez Wydział Zasobów Komunalnych pod nadzorem właściwego resortowo Zastępcy Prezydenta Miasta.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Maciej Mostowik, dnia: 2024-03-26
utworzony: 27-03-2024 / modyfikowany: 27-03-2024
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu