Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót ORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA

Treść strony

wersja do druku
powrót | ROK 2003

OR/1/2003 z dn. 6.01.2003 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przy ul. Anny.

OR/2/2003 z dn. 6.01.2003 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr III w dniu 30 grudnia 2002 roku.

OR/3/2003 z dn.6.01.2003 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/1/02 w sprawie podstawowych zasad organizacji Urzędu Miasta Chorzów.

OR/4/2003 z dn.7.01.2003 r. w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr podróży służbowej na obszarze kraju samochodem osobowym stanowiącym własność pracownika.

OR/5/2003 z dn.8.01.2003 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej kolejność czynności oraz obieg i przechowywanie dokumentów w toku przygotowywania oraz wykonywania uchwał Rady Miasta.

OR/6/2003 z dn.8.01.2003 r. w sprawie powołania rzecznika dyscyplinarnego.

OR/7/2003 z dn.9.01.2003 r. o zmianie Zarządzenia NR OR/18/2002 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie powołania Komisji d/s Wynajmu Lokali Mieszkalnych.

OR/8/2003 z dn. 10.01.2003 r. w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę położoną w Chorzowie przy ul. Szczęśliwej 18.

OR/9/2003 z dn. 10.01.2003 r. w sprawie powołania składu obwodowej Komisji Wyborczej w osiedlu Maciejkowice.

OR/10/2003 z dn. 8.01.2003 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w sesji zimowej 2003 r.

OR/11/2003 z dn. 20.01.2003 r. w sprawie składania przez pracowników Urzędu Miasta Chorzów oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej.

OR/12/2003 z dn. 27.01.2003 r. w sprawie określenia zasad użytkowania słupów ogłoszeniowych stanowiących własnośc Miasta Chorzów.

OR/13/2003 z dn.30.01.2003 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zakładu Komunalnego "PGM" w Chorzowie.

OR/14/2003 z dn. 30.01.2003 r. w sprawie zasad udzielania pomocy finansowej pracownikom Urzędu Miasta podnoszącym kwalifikacje w formie studiów lub studiów podyplomowych.

OR/15/2003 z dn. 30.01.2003 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dla kierowników jednostek organizacyjnych miasta Chorzów posiadających osobowość prawną oraz spółek prawa handlowego, w których udział miasta Chorzów przewyższa 50%.

OR/16/2003 z dn. 4.02.2003 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/18/2002 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie powołania Komisji d/s Wynajmu Lokali Mieszkalnych.

OR/17/2003 z dn. 6.02.2003 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/5/03 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 8 stycznia 2003 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej kolejność czynności oraz obieg dokumentów w toku przygotowywania oraz wykonywania uchwał Rady Miasta.

OR/18/2003 z dn. 7.02.2003 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr IV w dniu 30 stycznia 2003 r.

OR/19/2003 z dn. 11.02.2003 r. w sprawie powołania Zespołu d/s integracji z Unią Europejską.

OR/20/2003 z dn. 12.02.2003 r. w sprawie prowadzenia spraw związanych z zatwierdzaniem stałych i czasowych zmian organizacji ruchu drogowego na szlakach komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta Chorzów.

OR/21/2003 z dn.12.02.2003 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/1/2002 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawie podstawowych zasad organizacji Urzędu Miasta.

OR/22/2003 z dn. 12.02.2003 r. w sprawie powołania dyrektorów rodzinnych domów dziecka.

OR/23/2003 z dn.13.02.2003 r. w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego gruntu, położonego w Chorzowie przy ulicy Henryka Majętnego, ustanowionego na rzecz Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

OR/24/2003 z dn. 14.02.2003 r. w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta Chorzów, podjętej na sesji Nr V w dniu 13 lutego 2003 roku.

OR/25/2003 z dn. 24.02.2003 r. w sprawie ustalenia ogólnych zasad postępowania w sprawach umorzeń należności wynikających z gospodarowania lokalami usytuowanymi w budynkach będących własnością prywatną, a pozostających w dyspozycji Miasta Chorzów.

OR/26/2003 z dn. 26.02.2003 r. w sprawie rozwiązania prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu położonego w Chorzowie przy ul. Kalidego 15, ustanowionego na rzecz Pana Stanisława Wolder.

OR/27/2003 z dn. 26.02.2003 r. w sprawie rozwiązania prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu położonego w Chorzowie przy ul. Cmentarnej 14-16, ustanowionego na rzecz Pani Sybilli Fraj.

OR/28/2003 z dn. 26.02.2003 r. w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego gruntu, położonego w Chorzowie u zbiegu ulic Wiosennej i św. Anny, ustanowionego na rzecz Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

OR/29/2003 z dn. 26.02.2003 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę położoną w Chorzowie między ul. Trzyniecką, ul. Chocimską i ul. Długą.

OR/30/2003 z dn. 28.02.2003 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego Regulaminu przyznawania dotacji z budżetu miasta na szkolenie dzieci i młodzieży w chorzowskich stowarzyszeniach kultury fizycznej i uczniowskich klubach sportowych.

OR/31/2003 z dn. 3.03.2003 r. w sprawie szczegółowego regulaminu dofinansowania do wycieczek, obozów zimowych i letnich organizowanych przez szkoły i innych organizatorów z terenu Chorzowa.

OR/32/2003 r. z dn. 3.03.2003 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu na nieruchomości położonej przy ul. Tysiąclecia w Chorzowie.

OR/33/2003 z dn. 4.03.2003 r. w sprawie lokowania ogłoszeń i informacji prasowych Miasta.

OR/34/2003 z dn. 5.03.2003 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr VI w dniu 27 lutego 2003 roku.

OR/35/2003 z dn. 4.03.2003 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.

OR/36/2003 z dn. 10.03.2003 r. w sprawie szczegółowego regulaminu dotyczącego zasad korzystania z obiektów sportowych na terenie Chorzowa.

OR/37/2003 z dn. 13.03.2003 r. w sprawie skargi o stwierdzenie nieważności decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 13.02.2003 r. sygn. akt KO.G.421/2002 w sprawie uchylenia decyzji Zarządu Miasta Chorzów z dnia 31.10.2002 r. nr GN-722404/KF/1/02 w sprawie ustalenia dodatkowej opłaty rocznej za niedotrzymanie terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowej, oddanej w użytkowanie wieczyste, położonej w Chorzowie przy ul. Katowickiej-Chopina.

OR/38/2003 z dn. 14.03.2003 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.I-0153/14/2002 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 2 maja 2002 roku w sprawie ustalenia składu i trybu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

OR/39/2003 z dn. 17.03.2003 r. w sprawie przyjęcia programu "Bezpieczne Miasto".

OR/40/2003 z dn. 18.03.2003 r. w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej domu mieszkalnego jednorodzinnego położonego w Chorzowie przy ul. J. Kochanowskiego 28 wraz ze sprzedażą gruntu, na którym jest on usytuowany - na rzecz najemcy.

OR/41/2003 z dn.24.03.2003 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego Regulaminu przyznawania dotacji na pokrycie części kosztów wydawania publikacji chorzowskich twórców.

OR/42/2003 z dn. 14.03.2003 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Chorzowa obowiązkowej akcji odszczurzania.

OR/43/2003 z dn. 31.03.2003 r. w sprawie ustalenia okresu na jaki wydaje się zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

OR/44/2003 z dn. 3.04.2003 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr VII w dniu 27 marca 2003 roku.

OR/45/2003 z dn. 4.04.2003 r. w sprawie ustalenia szczegółowego regulaminu przyznawania dotacji z budżetu Miasta Chorzów na współpracę z zagranicą.

OR/46/2003 z dn. 7.04.2003 r. w sprawie warunków udzielania zezwoleń na świadczenie usług komunalnych.

OR/47/2003 z dn. 10.04.2003 r. w sprawie przystąpenia do wykonania "Programu Ochrony Środowiska" dla miasta Chorzowa na lata 2004-2007 wraz z prognozą do roku 2011. 

OR/48/2003 z dn. 10.04.2003 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR/7/2002 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie procedury postępowania przy zgłaszaniu i zasiedlaniu pustostanów lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji Gminy Chorzów.

OR/49/2003 z dn. 11.04.2003 r. w sprawie przyjęcia szczegółowych zasad przyznawania dotacji dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.

OR/50/2003 z dn. 10.04.2003 r. w sprawie odwołania i wyznaczenia przedstawiciela Gminy Chorzów w Radzie Nadzorczej "Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego" Spółka z o.o. w Tychach.

OR/51/2003 z dn. 11.04.2003 r. w sprawie regulaminu premiowania pracowników obsługi zatrudnionych w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR/52/2003 z dn. 15.04.2003 r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu do spraw zabezpieczenia i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego na temat wstąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej w dniu 7 i 8 czerwca 2003 r.

OR/53/2003 z dn. 25.04.2003 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

OR/54/2003 z dn. 25.04.2003 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na dyrektora Przedszkola Nr 24 przy ul. Lompy 16 w Chorzowie.

OR/55/2003 z dn. 25.04.2003 r. w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydata na dyrektora Poradni Psychologiczno-Pegagagicznej przy ul. św. Pawła 11 w Chorzowie oraz Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. M. Kopernika, Al. Planetarium 4 WPKiW w Chorzowie.

OR/56/2003 z dn. 25.04.2003 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR/8/2002 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie wykonania Uchwały Nr XLVI/618/01 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 października 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzów.

OR/57/2003 z dn. 28.04.2003 r. w sprawie ustalenia wysokości podstawy naliczenia opłaty za pobyt w Miejskim Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekle Somatycznie Chorych "STYRIA" w Chorzowie na rok 2003.

OR/58/2003 z dn. 29.04.2003 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Chorzów.

OR/59/2003 z dn. 29.04.2003 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w roku 2003 dla pracowników Urzędu Miasta Chorzów.

OR/60/2003 z dn. 30.04.2003 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/15/03 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 30 stycznia 2003 roku w sprawie przyjęcia zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dla kierowników jednostek organizacyjnych miasta Chorzów posiadających osobowość prawną oraz spółek prawa handlowego, których udział miasta Chorzów przewyższa 50%.

OR/61/2003 z dn. 30.04.2003 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego.

OR/62/2003 z dn. 7.05.2003 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr VIII w dniach 24 i 29 kwietnia 2003 roku.

OR/63/2003 z dn. 7.05.2003 r. w sprawie ustalenia ramowych kryteriów i zasad postępowania w sprawach umorzeń oraz stosowania innych ulg w spłacaniu należności z tytułu najmu lub bezumownego korzystania z lokali stanowiących własność Miasta Chorzów.

OR/64/2003 z dn. 8.05.2003 r. w sprawie zasad przyznawania środków finansowych na dofinansowanie programów autorskich w zakresie działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych miasta Chorzowa.

OR/65/2003 z dn. 16.05.2003 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/55/2003 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydata na dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. św. Pawła 11 w Chorzowie oraz Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. M. Kopernika, Al. Planetarium 4 WPKiW w Chorzowie.

OR/66/2003 z dn. 21.05.2003 r. w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w dniu 7 i 8 czerwca 2003 roku w sprawie wstąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.

OR/67/2003 z dn. 28.05.2003 r. w sprawie udostępniania informacji publicznej w zakresie działalności organów i Urzędu Miasta Chorzów.

OR/68/2003 z dn. 5.06.2003 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr IX w dniu 29 maja 2003 roku.

OR/69/2003 z dn. 12.06.2003 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w sesji letniej 2003 r.

OR/70/2003 z dn. 10.06.2003 r. w sprawie ustalenia zasad wydawania zezwoleń na parkowanie i postój na dziedzińcu Urzędu Miasta i na miejscach postojowych przed Urzędem Miasta.

OR/71/2003 z dn. 16.06.2003 r. w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego ustanowionego na rzecz Pana Marcina Wierzbińskiego na gruncie położonym w Chorzowie, przy ul. 11-go Listopada - Krzyżowej.

OR/72/2003 z dn. 17.06.2003 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w sesji letniej 2003 r.

OR/73/2003 z dn. 23.06.2003 r. w sprawie trybu wyłaniania osób kierowanych do otrzymania mieszkania spółdzielczego w ramach realizacji umów zawartych ze spółdzielniami mieszkaniowymi dla zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych osób eksmitowanych ze spółdzielczych zasobów mieszkaniowych do mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzów.

OR/74/2003 z dn. 23.06.2003 r. w sprawie zasad organizacji dostępu do powiatowych baz danych krajowego systemu informacji o terenie w Systemie Informacji Przestrzennej (SIP-Chorzów) oraz udostępniania materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

OR/75/2003 z dn. 24.06.2003 r. w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu wolnego lokalu mieszkalnego położonego w Chorzowie przy ul. Ratuszowej 4/6 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, na którym usytuowany jest budynek.

OR/76/2003 z dn. 24.06.2003 r. w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działki nr 6/4 o powierzchni 582 m2, zapisaną w KW nr 5236, nr 7/7 o powierzchni 205 m2 KW nr 8424 i nr 7/5 o powierzchni 314 m2 KW nr 7716, położonych w Chorzowie przy ul. Krakusa.

OR/77/2003 z dn. 24.06.2003 r. w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu przeprowadzania przez Referat Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Chorzów kontroli w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta Chorzów.

OR/78/2003 z dn. 30.06.2003 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w sesji letniej 2003 r.

OR/79/2003 z dn. 2.07.2003 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr X w dniu 26 czerwca 2003 roku.

OR/80/2003 z dn. 2.07.2003 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w sesji letniej 2003 r.

OR/81/2003 z dn. 8.07.2003 r. w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty w opłatach rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na obszarze Miasta Chorzów.

OR/82/2003 z dn. 8.07.2003 r. w sprawie ustalenia zasad obowiązujących przy udostępnianiu gruntów Skarbu Państwa w celu wykonania niezbędnych prac związanych z tworzeniem infrastruktury technicznej.

OR/83/2003 z dn. 8.07.2003 r. w sprawie regulaminu postępowania w sprawach o sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, wydzierżawienie oraz najem nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa.

OR/84/2003 z dn. 8.07.2003 r. w sprawie wykonania Uchwały Nr III/29/02 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 grudnia 2002 roku dotyczącej przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego perspektywicznego zagospodarowania przestrzennego Chorzowa.

OR/85/2003 z dn. 8.07.2003 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w sesji letniej 2003 r.

OR/86/2003 z dn. 14.07.2003 r. w sprawie Regulaminu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chorzowie.

OR/87/2003 z dn. 30.07.2003 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. wyłonienia administratorów  zespołów handlowych położonych przy ul. Strzelców Bytomskich i „pod estakadą” nr 4356. 

OR/88/2003 z dn. 31.07.2003 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów do wykonywania zadań w zakresie dróg wewnętrznych, położonych w granicach administracyjnych Miasta Chorzów.

OR/89/2003 z dn. 8.08.2003 r. w sprawie powołania Dyrektora Domu Dziecka w Chorzowie.

OR/90/2003 z dn.11.08.2003 r. w sprawie ustalenia szczegółowego regulaminu przyznawania dotacji z budżetu Miasta Chorzów na współpracę z zagranicą.

OR/91/2003 z dn. 13.08.2003 r. w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego ustanowionego na rzecz Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Monolit” z siedzibą w Chorzowie na gruncie, położonym w Chorzowie przy ulicy Ryszki.

OR/92/2003 z dn. 1.09.2003 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/35/2003 Prezydenta Miasta Chorzów z dn. 4.03.2003 r. w sprawnie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.

OR/93/2003 z dn. 2.09.2003 r. w sprawie zatwierdzenia nowego cennika za korzystanie z obiektów sportowych w szkołach gminnych.

OR/94/2003 z dn. 3.09.2003 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/36/2003 Prezydenta Miasta Chorzów z dn.10.03.2003 r. w sprawie szczegółowego regulaminu dotyczącego zasad korzystania z obiektów sportowych na terenie Chorzowa.

OR/95/2003 z dn. 3.09.2003 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Chorzowa obowiązkowej akcji odszczurzania.

OR/96/2003 z dn. 3.09.2003 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego.

OR/97/2003 z dn. 12.09.2003 r. o zmianie Zarządzenia nr OR.I-0137a/18/2000 Prezydenta Miasta Chorzów z dn. 12.06.2000 r. w sprawie określenia okresów używalności sortów mundurowych oraz ustalenia zasad pokrywania przez Urząd Miasta kosztów czyszczenia i konserwacji umundurowania pracowników Straży Miejskiej.

OR/98/2003 z dn. 15.09.2003 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury Nr 2 przy ul. Lompy 13 w Chorzowie.

OR/99/2003 z dn. 17.09.2003 r. w sprawie skrócenia okresu trwania użytkowania wieczystego ustanowionego na rzecz Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na gruntach położonych na terenie miasta Chorzowa.

OR/100/2003 z dn. 18.09.2003 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XI w dniach 4 i 9 września 2003 roku.

OR/101/2003 z dn. 29.09.2003 r. w sprawie przeprowadzenia przeklasyfikowania, wybrakowania sprzętu i środków obrony cywilnej.

OR/102/2003 z dn. 30.09.2003 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. W. Styczyńskiego w Chorzowie.

OR/103/2003 z dn. 30.09.2003 r. w sprawie zatrudnienia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. A. Mielęckiego w Chorzowie.

OR/104/2003 z dn. 7.10.2003 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w roku 2003 dla pracowników Urzędu Miasta Chorzów.

OR/105/2003 z dn. 7.10.2003 r. w sprawie wykonywania "wydatków budżetu miasta".

OR/106/2003 z dn. 8.10.2003 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XII w dniu 30 września 2003 roku.

OR/107/2003 z dn. 9.10.2003 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, dla których Miasto Chorzów pełni funkcję organu założycielskiego.

OR/108/2003 z dn. 16.10.2003 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/70/2003 Prezydenta Miasta Chorzów z dn. 10.06.2003 r. w sprawie ustalenia zasad wydawania zezwoleń na parkowanie i postój na dziedzińcu Urzędu Miasta i na miejscach postojowych przed Urzędem Miasta.

OR/109/2003 z dn. 22.10.2003 r. w sprawie systemu monitorowania efektów inwestycji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej (ulica Nowa).

OR/110/2003 z dn. 22.10.2003 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na dyrektora Przedszkola Nr 20 przy ul. ks. Czempiela 49 w Chorzowie. 

OR/111/2003 z dn. 20.10.2003 r. w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa w sezonie zimowym 2003/2004.

OR/112/2003 z dn. 31.10.2003 r. w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego ustanowionego na rzecz Przedsiębiorstwa Budowlanego "DOMBUD" S.A. w Katowicach na gruncie położonym w Chorzowie przy ul. św. Barbary - Górniczej.

OR/113/2003 z dn. 31.10.2003 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/105/2003 Prezydenta Miasta Chorzów z dn. 7.10.2003 r. w sprawie wykonywania zestawień "wydatków budżetu miasta".

OR/114/2003 z dn. 4.11.2003 r. w sprawie wdrożenia w Urzędzie Miasta Chorzów informatycznego systemu obiegu dokumentów i spraw.

OR/115/2003 z dn. 12.11.2003 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XIII w dniu 30 października 2003 roku.

OR/116/2003 z dn. 14.11.2003 r. w sprawie zwrotu pracownikom Urzędu Miasta Chorzów kosztów szczepień ochronnych.

OR/117/2003 z dn. 14.11.2003 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Zarządzenia Nr OR/110/2003 Prezydenta Miasta Chorzów z dn. 22.10.2003 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na dyrektora Przedszkola Nr 20 przy ul. Ks. J. Czempiela 49 w Chorzowie.

OR/118/2003 z dn. 25.11.2003 r. w sprawie obciążenia nieruchomości położonej w Chorzowie przy ulicy K. Miarki 16, stanowiącej własność Miasta Chorzów oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka 79/4 o powierzchni 603 m2, zapisana w księdze wieczystej KW 8165, służebnością gruntową polegającą na prawie przechodu i przejazdu.

OR/119/2003 z dn. 1.12.2003 r. w sprawie ustalenia rozkładu czasu pracy w Urzędzie Miasta w 2004 roku.

OR/120/2003 z dn. 3.12.2003 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XIV w dniu 27 listopada 2003 roku.

OR/121/2003 z dn. 29.12.2003 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XV w dniu 18 grudnia 2003 roku.

 osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Garba, dnia: 2003-01-02
utworzony: 16-06-2003 / modyfikowany: 09-05-2012
wprowadził(a): G M
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów