Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYRADA MIASTASESJEIV kadencja (2002-2006)

Treść strony

wersja do druku
powrót | SESJA IX

PROTOKÓŁ NR IX/03

sesji Rady Miasta Chorzów,

odbytej w dniu 29 maja 2003 r. o godz. 9.00

w sali posiedzeń Rady Miasta – Rynek Nr 1.

* * *

A. OBECNI :

Obecnych było 24 radnych – lista obecności stanowi załącznik Nr 1.

Nieobecny :

Zenon Machowski

Ponadto obecni byli :

Prezydent Miasta Chorzowa – mgr inż. Marek Kopel

Zastępcy Prezydenta Miasta – mgr inż. Marian Salwiczek

Sekretarz Miasta - inż. Arnold Dendra

Skarbnik Miasta - mgr Andrzej Kwiatkowski

B. PORZĄDEK OBRAD :

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Zmiany w porządku obrad.
  3. Informacja Prezydenta Miasta o podjętych działaniach w okresie między sesjami.
  4. Zmiana uchwały Rady Miasta Nr VI/61/03 z dnia 27.02.2003 r. w sprawie budżetu miasta Chorzów na 2003 rok.
  5. Zmiany budżetu miasta Chorzów na 2003 rok w ramach działu 851 – Ochrona zdrowia.
  6. Zmiany w budżecie miasta Chorzów na 2003 rok.
  7. Zmiany w budżecie miasta Chorzów na 2003 rok.
  8. Zmiany w budżecie miasta Chorzów w ramach wydatków majątkowych w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.
  9. Zmiany w budżecie miasta Chorzów w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie.
  10. Przeniesienie planu wydatków budżetowych między działami w budżecie miasta Chorzów na rok 2003.
  11. Przeniesienie planu środków budżetowych między paragrafami w budżecie miasta Chorzów na 2003 rok.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie programu działań edukacyjnych Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej.
  13. Zmiana statutu KZK GOP w Katowicach.
  14. Zmiana statutu KZK GOP w Katowicach.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie protestu do zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego i rewaloryzacji Chorzów Śródmieście dla części obszaru gminy położonego przy ulicach Powstańców 40 i Wolności 53 a.
  16. Przystąpienie do zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego i rewaloryzacji Chorzów Śródmieście dla części obszaru gminy Chorzów położonego w rejonie ulic Katowickiej, Parkowej i Mościckiego.
  17. Zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego i rewaloryzacji Chorzów Śródmieście dla części obszaru gminy położonego przy ulicach Powstańców 40 i Wolności 53 a.
  18. Zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy w rejonie ulicy Nomiarki.
  19. Podjęcie uchwały w sprawie protestu do zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego i rewaloryzacji Chorzów Śródmieście dla części obszaru gminy położonego w Parku Hutniczym przy ul. Dąbrowskiego 20.
  20. Zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego i rewaloryzacji Chorzów Śródmieście dla części obszaru gminy położonego w Parku Hutniczym przy ulicy Dąbrowskiego 20.
  21. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości diet przysługujących członkom Rady Osiedla Maciejkowice.
  22. Zmiana uchwały Nr XV/206/99 z dnia 28.10.1999 r. w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu statutu Osiedla Maciejkowice.
  23. Zmiana uchwały Nr XII/147/99 z dnia 8.07.1999 r. w sprawie uzgodnienia wartości jednego punktu w celu ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej w Chorzowie.
  24. Uzgodnienie wartości jednego punktu w celu ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowo – wychowawczych w Chorzowie.
  25. Przyjęcie Programu współpracy miasta Chorzowa z podmiotami nie zaliczanymi do sektora finansów publicznych realizującymi zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia, polityki prorodzinnej i pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania alkoholizmowi.
  26. Określenie zasad zbywania, wydzierżawiania lub wynajmu majątku trwałego sp zoz oraz zmiany uchwały Nr XXXV/468/01 z dnia 22.02.2001 r. w sprawie zasad gospodarowania aparaturą i sprzętem medycznym przez sp zoz, dla których miasto Chorzów pełni funkcję organu założycielskiego.
  27. Zmiana nazwy SP ZOZ Chorzowskie Centrum Pediatrii i Rehabilitacji im. dr E.Hankego w Chorzowie oraz zatwierdzenia statutu SP ZOZ Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr E.Hankego w Chorzowie.
  28. Zatwierdzenie statutu SP ZOZ Szpital im. dr W.Styczyńskiego w Chorzowie.
  29. Zatwierdzenie statutu SP ZOZ Szpital im. dr A.Mielęckiego w Chorzowie.
  30. Zmiana uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania statutu Muzeum w Chorzowie.
  31. Wyrażenie zgody na nieodpłatne przejęcie przez miasto prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich 54.
  32. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu gruntu położonego w Chorzowie u zbiegu ulic dr W.Styczyńskiego i Sokoła.
  33. Wyrażenie zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu położonego w Chorzowie przy ul. 3 Maja – na rzecz właściciela nieruchomości przyległej.
  34. Wyrażenie zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Chorzowie przy ul. Stacyjnej na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości przyległej.

   34 a (wprowadzony na wniosek grupy radnych) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany stawek czynszowych w lokalach użytkowych znajdujących się w budynkach miejskich będących w zarządzie ZK „PGM”.

   34 b (wprowadzony na wniosek Komisji Rewizyjnej) Rozpatrzenie skargi wniesionej przez Pana A.P.

   34 c (wprowadzony na wniosek Komisji Rewizyjnej) Rozpatrzenie skargi wniesionej przez Pana Cz.R.

35. Przyznanie medalu „Za zasługi dla miasta Chorzowa”.

36. Składanie interpelacji przez radnych.

37. Udzielanie odpowiedzi na interpelacje radnych.

38. Wolne wnioski, zapytania i informacje.

39. Zamknięcie obrad.utworzony: 21-10-2003 / modyfikowany: 08-12-2003
wprowadził(a): Tomasz Piechniczek
rejestr zmian

Stopka serwisu