Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYRADA MIASTASESJEIV kadencja (2002-2006)

Treść strony

wersja do druku
powrót | SESJA X

PROTOKÓŁ NR X/03

sesji Rady Miasta Chorzów,

odbytej w dniu 26 czerwca 2003 r. o godz. 9.00

w sali posiedzeń Rady Miasta – Rynek Nr 1.

* * *

A. OBECNI :

Obecnych było 23 radnych – lista obecności stanowi załącznik Nr 1.

Nieobecni :

Lesik Wojciech, Wolan Tadeusz.

Ponadto obecni byli :

Prezydent Miasta Chorzowa – mgr inż. Marek Kopel

Zastępcy Prezydenta Miasta – mgr inż. Jan Michalik

mgr inż. Marian Salwiczek

dr inż. Joachim Otte

Sekretarz Miasta - inż. Arnold Dendra

Skarbnik Miasta - mgr Andrzej Kwiatkowski

B. PORZĄDEK OBRAD :

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Zmiany w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu IX sesji Rady Miasta.
 4. Informacja Prezydenta Miasta o podjętych działaniach w okresie między sesjami.
 5. Wręczenie medali „Za zasługi dla miasta Chorzowa” Panom Arnoud de Wall i Petrusowi H.Scholten.
 6. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego.
 7. Sprawozdanie dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie z działalności Ośrodka za rok 2002.
 8. Zmiany budżetu miasta Chorzów na 2003 rok.
 9. Zmiany budżetu miasta Chorzów na 2003 rok. W ramach działu 853 – Opieka społeczna.
 10. Zmiany w budżecie miasta Chorzów na 2003 rok.
 11. Zmiany w budżecie miasta Chorzów na 2003 rok.
 12. Przeniesienie planu wydatków budżetowych między działami w budżecie miasta Chorzów na rok 2003.
 13. 12 a. (wprowadzony na wniosek Prezydenta Miasta) Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia planu wydatków budżetowych między działami w budżecie miasta Chorzów na rok 2003.

 14. Zmiany w wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok.
 15. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Miasta na okres do 31.12.2003 r. oraz określenie zakresów działania Komisji (referują Przewodniczący Komisji Rady).
 16. Rozpatrzenie wezwania Pana B.P. do zmiany treści § 118 uchwały Nr IV/41/03 z dnia 30.01.2003 r. w sprawie statutu Miasta Chorzów jako naruszającego jego interes prawny i uprawnienie.
 17. Zmiana regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest miasto Chorzów.
 18. Zmiana uchwały Nr VIII/110/03 z dnia 24.04.2003 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej za wzrost wartości nieruchomości w wyniku podziału geodezyjnego.
 19. Wyrażenie zgody na objęcie dodatkowych udziałów w RTBS G.A.B. Spółka z o.o. z siedzibą w Tychach, pokrytych aportem w postaci przeniesienia własności nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Mielęckiego 16 – 18.
 20. Zmiana uchwały Nr XLIX/665/01 z dnia 27.12.2001 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 21. Zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy w rejonie ulicy Nomiarki.
 22. Zmiana statutu VII LO w Zespole Szkół Technicznych Nr 4 im. J.Śniadeckiego przy ul. św. Piotra 1 w Chorzowie.
 23. Zatwierdzenie zmian statutu SP ZOZ Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr E.Hankego w Chorzowie.
 24. Wyrażenie zgody na odpłatne nabycie na własność miasta Chorzów gruntów, położonych w Chorzowie przy ulicach gen. H.Dąbrowskiego 101 i 105, Dobrodzieńskiej 3 i 5, Alei Bojowników o Wolność i Demokrację oraz przy Czarnym Rowie.
 25. Wyrażenie zgody na odpłatne przeniesienie prawa własności gruntu zabudowanego częścią garażu murowanego, położonego w Chorzowie przy ul. Piotra Wysockiego 8.
 26. Wyrażenie zgody na sprzedaż gruntu położonego w Chorzowie przy ul. Teodora Kalidego wraz ze sprzedażą usytuowanego na nim obiektu – na rzecz właściciela nieruchomości przyległej.
 27. Wyrażenie zgody na sprzedaż gruntu położonego w Chorzowie przy ul. Opolskiej – na rzecz właściciela nieruchomości przyległej.
 28. Wyrażenie zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu położonego w Chorzowie przy ul. Dobrodzieńskiej 6, wraz ze sprzedażą obiektu usytuowanego na gruncie lub sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości.
 29. Wyrażenie zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu położonego w Chorzowie przy ul. Przyjemnej 5 wraz ze sprzedażą budynku usytuowanego na gruncie lub sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości.
 30. Wyrażenie zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu położonego w Chorzowie przy ul. Wesołej 23 wraz ze sprzedażą budynku i garażu usytuowanych na gruncie lub sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości.
 31. Wyrażenie zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu położonego w Chorzowie przy ul. Prostej – na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości przyległej.

31. Wyrażenie zgody na odpłatne ustanowienie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego częścią budynku mieszkalnego położonego w Chorzowie przy u. Zwycięstwa 5a.

32. Składanie interpelacji przez radnych.

33. Udzielanie odpowiedzi na interpelacje radnych.

34. Wolne wnioski, zapytania i informacje.

35. Zamknięcie obrad.utworzony: 21-10-2003 / modyfikowany: 08-12-2003
wprowadził(a): Tomasz Piechniczek
rejestr zmian

Stopka serwisu