Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYRADA MIASTASESJEIV kadencja (2002-2006)

Treść strony

wersja do druku
powrót | SESJA XI

PROTOKÓŁ NR XI/03

sesji Rady Miasta Chorzów,

odbytej w dniach 4 i 9 września 2003 r. o godz. 9.00 i 10.00

w sali posiedzeń Rady Miasta – Rynek Nr 1.

* * *

A. OBECNI :

Obecnych było 23 i 19 radnych – listy obecności stanowią załączniki Nr 1 i 2.

Nieobecni :

4.09. – Zofia Dytko, Zenon Machowski

9.09. – Zofia Dytko, Henryk Komander, Zenon Machowski, Franciszek Prajs, Stefan Sierotnik, Tadeusz Wolan.

Ponadto obecni byli :

Prezydent Miasta Chorzowa – mgr inż. Marek Kopel

Zastępcy Prezydenta Miasta – mgr inż. Jan Michalik

mgr inż. Marian Salwiczek

dr inż. Joachim Otte

Sekretarz Miasta - inż. Arnold Dendra

Skarbnik Miasta - mgr Andrzej Kwiatkowski

B. PORZĄDEK OBRAD :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Zmiany w porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu VIII sesji Rady Miasta.

4. Informacja Prezydenta Miasta o podjętych działaniach w okresie między sesjami.

5. Obsadzenie wygasłego mandatu radnego w okręgu wyborczym nr 1.

6. Zmiany budżetu miasta na 2003 rok.

7. Zaciągnięcie kredytu bankowego długoterminowego.

8. Przeniesienie planu wydatków budżetowych między działami w budżecie miasta Chorzów na 2003 rok.

9. Przeniesienie środków budżetowych między działami w budżecie miasta Chorzów na 2003 rok.

10. Zmiany w budżecie miasta Chorzów w ramach działu 801 – Oświata
i wychowanie.

11. Przeniesienie środków budżetowych między działami w budżecie miasta Chorzów na 2003 rok.

12. Zmiany w budżecie miasta Chorzów na 2003 rok.

12a (wprowadzony na wniosek Prezydenta Miasta) Zmiana uchwały Nr IV/49/03 Rady Miasta Chorzów z dnia 30.01.2003 r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok

12b (wprowadzony na wniosek Prezydenta Miasta) Zmiany budżetu miasta Chorzów na 2003 rok

13. Zmiana budżetu miasta na 2003 rok.

14. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia SP ZOZ–Szpitala im. dr J. Rostka, SP ZOZ-Szpitala im dr W. Styczyńskiego z SP ZOZ–Szpitalem im. dr A Mielęckiego w Chorzowie, zmiany nazwy SP ZOZ–Szpitala dr A. Mielęckiego w Chorzowie oraz zatwierdzenia statutu Zespołu Szpitali Miejskich.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

16. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia stawki czynszu w budynku Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego GAB sp. z o.o. w Tychach położonego przy ul. Rębaczy 2 w Chorzowie.

17. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia stawki czynszu w budynku Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego GAB sp. z o.o. w Tychach położonego przy ul. Ratuszowej 14 w Chorzowie.

18. Nadanie statutu Miejskiemu Ośrodkowi Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

19. Zmiana uchwały Nr XXXIII/422/2000 Rady Miejskiej w Chorzowie z dnia 21.12.2000 r. w sprawie utworzenia środka specjalnego w Miejskim Ośrodku Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

20. Nadanie statutu Domowi Pomocy Społecznej „Nadzieja”.

21. Zmiana regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest miasto Chorzów.

22. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji inwestycji wieloletniej pod nazwą „Budowa sali gimnastycznej w SP Nr 37 przy ul Ratuszowej w Chorzowie”.

23. Podjęcie uchwały w sprawie inwestycji wieloletnich w obiektach sportowych na terenie miasta Chorzowa w latach 2004 – 2008.

24. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji inwestycji pod nazwą „Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu „Węzłowiec” w Chorzowie”.

25. Powołanie Zespołu do przedstawienia Radzie opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników ludowych.

26. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia pojazdu na własność gminy.

27. Uzgodnienie wartości jednego punktu w celu ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowo – wychowawczych Miasta Chorzów.

28. Rozpatrzenie wezwania Pana B.P. do uchylenia uchwały Nr LVII/869/02 Rady Miasta Chorzów z dnia 26.09.2002 r. w sprawie sposobu rozpatrzenia skargi wniesionej przez Pana A.P.

29. Wyrażenie zgody na nieodpłatne przejęcie na własność Miasta Chorzów nieruchomości położonych w Chorzowie przy ul. Narutowicza, Pokoju, 3-go Maja, Adamieckiego, Azotowej, Częstochowskiej oraz Siemianowickiej.

30. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu przy ul. Powstańców 27 w Chorzowie, na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych. 

31. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu położonego w Chorzowie przy ul. gen. H. Dąbrowskiego 20 (przy Parku Hutniczym) wraz ze sprzedażą obiektów usytuowanych na gruncie lub sprzedaż nieruchomości.

32. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu położonego w Chorzowie przy ul. Górniczej – Gałeczki.

33. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu położonego w Chorzowie przy ul. Miłej – Stawowej.

34. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu położonego w Chorzowie przy ul. Gdańskiej.

35. Zmiana uchwały Nr IV/41/03.Rady Miasta Chorzów z dnia 30.01.2003 r. w sprawie Statutu Miasta Chorzów.

36. Zmiana wysokości diet przysługujących członkom Rady Osiedla Maciejkowice.

36 a (wprowadzony na wniosek Komisji Rewizyjnej) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana R.G.

36 b (wprowadzony na wniosek Komisji Rewizyjnej) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Z.P.

36 c (wprowadzony na wniosek Komisji Rewizyjnej) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana F.P.

36 d (wprowadzony na wniosek Komisji Rewizyjnej) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana E.S.

36 e (wprowadzony na wniosek Komisji Rewizyjnej) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani M.M.

37. Składanie interpelacji przez radnych.

38. Udzielanie odpowiedzi na interpelacje radnych.

39. Wolne wnioski, zapytania i informacje.

40. Zamknięcie obrad.utworzony: 03-11-2003 / modyfikowany: 08-12-2003
wprowadził(a): Tomasz Piechniczek
rejestr zmian

Stopka serwisu