Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA

Treść strony

wersja do druku
powrót | ROK 2004

OR/1/2004 z dn. 6.01.2004 r. w sprawie przyjęcia regulaminu realizacji zadania: "Minimalizacja zjawiska wykluczenia społecznego dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz o niskim statusie materialnym poprzez dofinansowanie wycieczek szkolnych oraz zimowisk organizowanych przez placówki oświatowe".

OR/2/2004 z dn. 6.01.2004 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/67/2003 Prezydenta Miasta Chorzów z dn. 28.02.2003 r. w sprawie udostępniania informacji publicznej w zakresie działalności organów i Urzędu Miasta Chorzów.

OR/3/2004 z dn. 8.01.2004 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w sesji zimowej 2004 r.

OR/4/2004 z dn. 9.01.2004 r. w sprawie zabezpieczenia dokumentów zawierających dane osobowe.

OR/5/2004 z dn. 13.01.2004 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/63/2003 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 7.05.2003 r. w sprawie ustalenia ramowych kryteriów i zasad postępowania w sprawach umorzeń oraz stosowania innych ulg w spłacaniu należności z tytułu najmu lub bezumownego korzystania z lokali stanowiących własność Miasta Chorzów.

OR/6/2004 z dn. 15.01.2004 r. w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu wolnego lokalu mieszkalnego położonego w Chorzowie przy ul. ks. J. Czempiela 77/2 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, na którym usytuowany jest budynek.

OR/7/2004 z dn. 22.01.2004 r. w sprawie przyjęcia „Zasad przyznawania dofinansowania dla placówek oświatowych organizujących półkolonie zimowe i letnie – z przeznaczeniem dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz o niskim statusie materialnym.”

OR/8/2004 z dn. 28.01.2004 r. w sprawie odwołania Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Chorzowie.

OR/9/2004 z dn. 4.02.2004 r. w sprawie zasad sprawowania przez Gminę zarządu nieruchomościami stanowiacymi własność prywatną, gdy zasad tych nie ustalono umownie.

OR/10/2004 z dn. 4.02.2004 r. w sprawie zasad sprawowania przez Gminę zarządu nieruchomościami stanowiącymi współwłasność Gminy Chorzów, gdy zasad tych nie ustalono umownie.

OR/11/2004 z dn. 4.02.2004 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XVI w dniu 22 stycznia 2004 roku.

OR/12/2004 z dn. 9.02.2004 r. w sprawie przyjęcia "Zasad przyznawania środków finansowych na dożywianie dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz o niskim statusie materialnym nie korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie".

OR/13/2004 z dn. 10.02.2004 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/74/2003 Prezydenta Miasta Chorzów z dn. 23.06.2003 r. w sprawie zasad organizacji dostępu do powiatowych baz danych krajowego rejestru systemu informacji o terenie w Systemie Informacji Przestrzennej (SIP-Chorzów) oraz udostępniania materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

OR/14/2004 z dn. 12.02.2004 r. w sprawie rozwiązania umów użytkowania wieczystego ustanowionego na gruncie położonym w Chorzowie przy ul. Krakusa.

OR/15/2004 z dn. 12.02.2004 r. w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego ustanowionego na rzecz Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na gruncie położonym w Chorzowie przy ulicy Krakusa.

OR/16/2004 z dn. 20.02.2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu za najem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzów.

OR/17/2004 z dn. 20.02.2004 r. w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za najem lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach stanowiących współwłasność Gminy Chorzów lub własnośc prywatną, a pozostających w zarządzie Gminy Chorzów.

OR/18/2004 z dn. 20.02.2004 r. w sprawie średniego kosztu utrzymania w powiatowych domach pomocy społecznej na rok 2004.

OR/19/2004 z dn. 20.02.2004 r. w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za pobyt w Miejskim Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekle Somatycznie Chorych "STYRIA" w Chorzowie na rok 2004.

OR/20/2004 z dn. 24.02.2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonywanie czynności przekraczających zwykły zarząd we wspólnotach mieszkaniowych, w których udziały posiada Miasto Chorzów.

OR/21/2004 z dn. 26.02.2004 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/4/03 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 7 stycznia 2003 roku w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr podróży służbowej na obszarze kraju samochodem osobowym stanowiącym własność pracownika.

OR/22/2004 z dn. 27.02.2004 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XVII w dniu 19 lutego 2004 roku.

OR/23/2004 z dn. 4.03.2004 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/36/2003 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie szczegółowego regulaminu dotyczącego zasad korzystania z obiektów sportowych na terenie Chorzowa.

OR/24/2004 z dn. 5.03.2004 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Chorzów obowiązkowej akcji odszczurzania.

OR/25/2004 z dn. 15.03.2004 r. w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu wolnego lokalu mieszkalnego położonego w Chorzowie przy ul. Cmentarnej 4/4 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, na którym usytuowany jest budynek.

OR/26/2004 z dn. 15.03.2004 r. w sprawie rozwiązania umów użytkowania wieczystego ustanowionego na rzecz Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na gruntach położonych w Chorzowie.

OR/27/2004 z dn. 19.03.2004 r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu do przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 13 czerwca 2004 roku.

OR/28/2004 z dn. 22.03.2004 r. w sprawie wykonania Uchwały Nr XIII/236/03 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 października 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzów.

OR/29/2004 z dn. 24.03.2004 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Chorzów na rok 2004.

OR/30/2004 z dn. 26.03.2004 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/17/2004 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki bazowej za najem lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach stanowiących współwłasność Gminy Chorzów lub własność prywatną, a pozostających w zarządzie Gminy Chorzów.

OR/31/2004 z dn. 26.03.2004 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/16/2004 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu za najem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzów.

OR/32/2004 z dn. 29.03.2004 r. w sprawie wyznaczenia miejsc do umieszczania plakatów i haseł wyborczych w wyborach do parlamentu europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r.

OR/33/2004 z dn. 31.03.2004 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XVIII w dniu 25 marca 2004 roku.

OR/34/2004 z dn. 06.04.2004 r. w sprawie odwołania Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Zdrowia Psychicznego w Chorzowie.  

OR/35/2004 z dn. 07.04.2004 r. w sprawie funkcjonowania sekretariatów. 

OR/36/2004 z dn. 06.04.2004 r. w sprawie powołania komisji Konkursowych dla wyłonienia kandydata na dyrektora Przedszkola Nr 5, Przedszkola Nr 6, Przedszkola Nr 7, Przedszkola Nr 12, Przedszkola Nr 13, Przeedszkola Nr 17, Przedszkola Nr 20, Przedszkola Nr 26, Przedszkola Nr 27 w Chorzowie.

OR/37/2004 z dn.13.04.2004 r. w sprawie przyjęcia programu "Bezpieczne Miasto".

OR/38/2004 z dn.14.04.2004 r. w sprawie Regulaminu przyznawania dotacji dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży organizowanego w 2004r.

OR/39/2004 z dn.16.04.2004 r. w sprawie ustalenia wysokości kosztów sporządzania kopii map, rejestrów, wykazów, informatycznych baz danych, katalogów danych geodezyjnych i innych opracowań powstałych w wyniku wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz kalkulacji tych kosztów.

OR/40/2004 z dn. 26.04.2004 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/93/2003 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 2.09.2003 r. w sprawie zatwierdzenia nowego cennika za korzystanie z obiektów sportowych w szkołach gminnych.

OR/41/2004 z dn. 6.05.2004 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XIX w dniu 29 kwietnia 2004 roku.

OR/42/2004 z dn. 14 maja 2004 roku w sprawie  zmiany Zarządzenia Nr OR/41/04 z dnia 6.05.2004r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XIX w dniu 29 kwietnia 2004 roku.

OR/43/2004 z dn. 19 maja 2004 roku w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 13 czerwca 2004 r.

OR/44/2004 z dn. 25 maja 2004 roku w sprawie przeprowadzenia treningu Systemu Wykrywania  i Alarmowania.

OR/45/2004 z dn. 27 maja 2004 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Chorzów w Radzie Nadzorczej "Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego" Spółka z o.o. w Tychach.

OR/46/2004 z dn. 1 czerwca 2004 roku w sprawie zasad udostępniania słupów latarń na ul. Wolności na cele kampanii wyborczej w wyborach do parlamentu europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 roku.

OR/47/2004 z dn. 1 czerwca 2004 roku w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XXI w dniu 27 maja 2004 roku.

OR/48/2004 z dn. 1 czerwca 2004 roku w sprawie doręczania korespondencji miejscowej za pośrednictwem gońców Urzędu Miasta Chorzów.

OR/49/2004 z dn. 1 czerwca 2004 roku w sprawie podstawowych zasad prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

OR/50/2004 z dn. 2 czerwca 2004 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w sesji letniej 2004 r.

OR/51/2004 z dn. 7 czerwca 2004 roku w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu pracy Urzędu Miasta Chorzów.

OR/52/2004 z dn. 8 czerwca 2004 roku w sprawie zatrudnienia Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Zdrowia Psychicznego w Chorzowie.

OR/53/2004 z dn. 9 czerwca 2004 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR/35/2003 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 4 marca 2004 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.

OR/54/2004 z dn. 14 czerwca 2004 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w sesji letniej 2004 r.

OR/55/2004 z dn. 14 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR/47/04 z dnia 1.06.2004 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XXI w dniu 27 maja 2004 roku.

OR/56/2004 z dn. 17 czerwca 2004 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w sesji letniej 2004 r. 

OR/57/2004 z dn. 28 czerwca 2004 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w sesji letniej 2004 r.

OR/58/2004 z dn. 5 lipca 2004 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w sesji letniej 2004 r.

OR/59/2004 z dn. 9 lipca 2004 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu wynagradzania prowizynego pracowników samorządowych wykonujących egzekucję należności pieniężnych

OR/60/2004 z dn. 9 lipca 2004 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XXII w dniu 1 lipca 2004 r.

OR/61/2004 z dn. 12 lipca 2004 r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 12 września 2004 r.

OR/62/2004 z dn. 26 lipca 2004 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym gruntu położonego w Chorzowie przy ulicy Gawliny 3 na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych.

OR/63/2004 z dn. 26 lipca 2004 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym gruntu położonego w Chorzowie przy ulicy Domina na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych.

OR/64/2004 z dn. 26 lipca 2004 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym gruntu położonego w Chorzowie przy ulicy Kasztanowej 36 na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych.

OR/65/2004 z dn. 26 lipca 2004 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym gruntu położonego w Chorzowie przy ulicy Sąsiedzkiej 9 na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych.

OR/66/2004 z dn. 5 sierpnia 2004 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/36/2003 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 10.03.2003 r. w sprawie szczegółowego regulaminu dotyczącego zasad korzystania z obiektów sportowych na terenie Chorzowa.

OR/67/2004 z dn. 11 sierpnia 2004 r. o zmianie Zarządzenie Nr OR/48/04 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 1.06.2004 r. w sprawie doręczania korespondencji miejscowej za pośrednictwem gońców Urzędu Miasta Chorzów.

OR/68/2004 z dn. 20 sierpnia 2004 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu RP w dniu 12 września 2004 r.

OR/69/2004 z dn. 6 września 2004 r. w sprawie powołania Komisji ds. umorzeń, rozkładania na raty oraz stosowania innych ulg dotyczących nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pracy.

OR/70/2004 z dn. 6 września 2004 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Chorzów obowiązkowej akcji odszczurzania.

OR/71/2004 z dn. 6 września 2004 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XXIII w dniu 26 sierpnia 2004 roku.

OR/72/2004 z dn. 7 września 2004 r. w sprawie przeprowadzenia treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania.

OR/73/2004 z dn. 7 września 2004 r. w sprawie przyjcia regulaminu realizacji zadania: "Minimalizacja zjawiska wykluczenia społecznego dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz o niskim statusie materialnym poprzez dofinansowanie wycieczek szkolnych oraz zimowisk organizowanych przez placówki oświatowe".

OR/74/2004 z dn. 15 września 2004 r. w sprawie rozwiązania umowy prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na rzecz Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na gruncie położonym w Chorzowie przy ulicy Krakowskiej.

OR/75/2004 z dn. 21 września 2004 r. w sprawie w sprawie skrócenia okresu trwania użytkowania wieczystego ustanowionego na rzecz Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na gruntach położonych na terenie miasta Chorzowa.

OR/76/2004 z dn. 28 września 2004 r.  w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

OR/77/2004 z dn. 6 października 2004 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XXIV w dniu 30 września 2004 roku.

OR/78/2004 z dn. 7 października 2004 r. w sprawie przeprowadzenia przeklasyfikowania oraz wybrakowania sprzętu i środków obrony cywilnej.

OR/79/2004 z dn. 7 października 2004 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/77/2004 Prezydenta Miasta Chorzów z dn. 6.10.2004 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XXIV w dniu 30 września 2004 roku.

OR/80/2004 z dn. 8 października 2004 r. w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu wolnego lokalu mieszkalnego położonego w Chorzowie przy ul. Jubileuszowej 14/14 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, na którym usytuowany jest budynek.

OR/81/2004 z dn. 12 października 2004 r. w sprawie wykonania uchwały Nr X/122/99 Rady Miasta Chorzów z dnia 27 maja 1999 r. w sprawie przyjęcia zmian i jednolitego tekstu uchwały Nr LII/504/98 z dnia 26.01.1998 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu i wyrażenia zgody na sprzedaż domów, ich części, lokali mieszkalnych, lokali użytkowych wraz ze sprzedażą lub z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu, na którym są one usytuowane, z późniejszymi zmianami.

OR/82/2004 z dn. 12 października 2004 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

OR/83/2004 z dn. 15 października 2004 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działki położone w Chorzowie przy ul. Miechowickiej.

OR/84/2004 z dn. 15 października 2004 r. w sprawie rozwiązania umów użytkowania wieczystego ustanowionego na rzecz Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chorzowie na gruntach położonych na terenie miasta Chorzów.

OR/85/2004 z dn. 18 października 2004 r. w sprawie zatrudnienia Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Chorzowie.

OR/86/2004 z dn. 19 października 2004 r. w sprawie pozyskania możliwości dysponowania lokalami w zasobie mieszkaniowym innym niż gminny.

OR/87/2004 z dn. 20 października 2004 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

OR/88/2004 z dn. 20 października 2004 r. w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa w sezonie zimowym 2004/2005.

OR/89/2004 z dn. 25 października 2004 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XXV w dniu 20 października 2004 roku.

OR/90/2004 z dn. 25 października 2004 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działki położone w Chorzowie przy ul. Żołnierzy Września.

OR/91/2004 z dn. 25 października 2004 r. w sprawie przeprowadzenia w Urzędzie Miasta Chorzów inwentaryzacji środków trwałych i wyposażenia w użytkowaniu.

OR/92/2004 z dn. 28 października 2004 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/35/2003 Prezydenta Miasta Chorzów z dn. 4.02.2003 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.

OR/93/2004 z dn. 29 października 2004 r. w sprawie ustalenia stawki podstawowej opłaty czynszowej za najem lokali użytkowych usytuowanych w budynkach będących własnością lub w zarządzie Gminy Chorzów.

OR/94/2004 z dn. 29 października 2004 r. w sprawie ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR/95/2004 z dn. 2 listopada 2004 r. w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu wolnego lokalu użytkowego położonego w Chorzowie przy ul. Górniczej 13/2 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, na którym usytuowany jest budynek.

OR/96/2004 z dn. 3 listopada 2004 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XXVI w dniu 28 października 2004 roku.

OR/97/2004 z dn. 9 listopada 2004 r. w sprawie utworzenia w Urzędzie Miasta Chorzów stanowiska ds. audytu wewnętrznego.

OR/98/2004 z dn. 9 listopada 2004 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Chorzów Nr OR/81/2004 z dnia z dn. 12 października 2004 r. w sprawie wykonania uchwały Nr X/122/99 Rady Miasta Chorzów z dnia 27 maja 1999 r. w sprawie przyjęcia zmian i jednolitego tekstu uchwały Nr LII/504/98 z dnia 26.01.1998 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu i wyrażenia zgody na sprzedaż domów, ich części, lokali mieszkalnych, lokali użytkowych wraz ze sprzedażą lub z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu, na którym są one usytuowane, z późniejszymi zmianami.

OR/99/2004 z dn. 17 listopada 2004 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

OR/100/2004 z dn. 23 listopada 2004 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania w mieście Chorzów.

OR/101/2004 z dn. 30 listopada 2004 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XXVII w dniu 25 listopada 2004 roku.

OR/102/2004 z dn. 30 listopada 2004 r. w sprawie regulaminu postępowania w sprawach o sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste oraz użytkowanie, wydzierżawienie, najem nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych.

OR/103/2004 z dn. 30 listopada 2004 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/76/2004 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 28 września 2004 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

OR/104/2004 z dn. 1 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia szczegółowego regulaminu przyznawania dotacji z budżetu miasta na projekty w ramach współpracy zagranicznej z instytucjami i organizacjami z miast partnerskich i pozapartnerskich.

OR/105/2004 z dn. 9 grudnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego Regulaminu dotyczącego zasad przyznawania środków publicznych z budżetu miasta na szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie sportu i rekreacji w różnych dyscyplinach sportu wraz z najmem obiektów sportowych.

OR/106/2004 z dn. 10 grudnia 2004 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/94/2004 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 29 października 2004 r. w sprawie ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR/107/2004 z dn. 13 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia rozkładu czasu pracy w Urzędzie Miasta w 2005 roku.

OR/108/2004 z dn. 20 grudnia 2004 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/35/2003 Prezydenta Miasta Chorzów z dn. 4.03.2003 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.

OR/109/2004 z dn. 22 grudnia 2004 r. w sprawie określenia "Regulaminu prac Zespołu Opiniującego oferty złożone na realizację zadań publicznych w obszarach działalności pożytku publicznego w tym w zakresie pomocy społecznej".

OR/110/2004 z dn. 27 grudnia 2004 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działki położone w Chorzowie przy ul. Żołnierzy Września.

OR/111/2004 z dn. 28 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia zasad naliczania opłaty czynszowej dla lokali użytkowych, gdzie w umowach najmu nie określono rodzaju działalności praowadzonej w lokalu.

OR/112/2004 z dn. 28 grudnia 2004 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/97/2004 Prezydenta Miasta Chorzów z dn. 9.11.2004 r. w sprawie utworzenia w Urzędzie Miasta Chorzów stanowiska ds. audytu wewnętrznego.

OR/113/2004 z dn. 29 grudnia 2004 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XXVIII w dniu 22 grudnia 2004 roku.

OR/114/2004 z dn. 30 grudnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego Regulaminu przyznawania dotacji z budżetu miasta na pokrycie części kosztów wydawnictw chorzowskich twórców.

OR/115/2004 z dn. 31 grudnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego Regulaminu dotyczącego zasad przyznawania środków publicznych z budżetu miasta na szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie sportu i rekreacji w różnych dyscyplinach sportu wraz z najmem obiektów sportowych.osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Garba, dnia: 2004-01-02
utworzony: 31-12-2003 / modyfikowany: 24-04-2012
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów