Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót ORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA

Treść strony

wersja do druku
powrót | ROK 2005

OR/1/2005 z dn. 7 stycznia 2005 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/35/2003 Prezydenta Miasta Chorzów z dn. 4 marca 2003 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.

OR/2/2005 z dn. 10 stycznia 2005 r. w sprawie  lokowania ogłoszeń i informacji prasowych Miasta.

OR/3/2005 z dn. 14 stycznia 2005 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/91/2004 Prezydenta Miasta Chorzów z dn. 25 października 2004 roku w sprawie przeprowadzenia w Urzędzie Miasta Chorzów inwentaryzacji środków trwałych i wyposażenia w użytkowaniu.

OR/4/2005 z dn. 14 stycznia 2005 r. w sprawie zatrudneinia na stanowisku Dyrektora Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

OR/5/2005 z dn. 17 stycznia 2005 r. w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu wolnego lokalu mieszkalnego położonego w Chorzowie przy ul. Kasprowicza 19/2 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, na którym usytuowany jest budynek.

OR/6/2005 z dn. 17 stycznia 2005 r. w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu wolnego lokalu mieszkalnego położonego w Chorzowie przy ul. Asnyka 6/2 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, na którym usytuowany jest budynek.

OR/7/2005 z dn. 21 stycznia 2005 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR/8/2005 z dn. 26 stycznia 2005 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/91/2004 Prezydenta Miasta Chorzów z dn. 25 października 2004 roku w sprawie przeprowadzenia w Urzędzie Miasta Chorzów inwentaryzacji środków trwałych i wyposażenia w użytkowaniu.

OR/9/2005 z dn. 27 stycznia 2005 r. w sprawie wykonania uchwały Nr LII/504/98 Rady Miejskiej w Chorzowie z dnia 26.01.1998 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu i wyrażenia zgody na sprzedaż domów, ich części, lokali mieszkalnych, lokali użytkowych wraz ze sprzedażą lub z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu, na którym są one usytuowane (tekst jednolity stanowiący załącznik do uchwały Nr X/122/99 Rady Miejskiej w Chorzowie z dnia 27 maja 1999 r. z późn. zm.) oraz uchwały nr XIII/236/03 Rady Miasta Chorzów z dnia 30.10.2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzów z późn. zm.

OR/10/2005 z dn. 28 stycznia 2005 r. w sprawie skrócenia okresu trwania użytkowania wieczystego ustanowionego na rzecz Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na gruncie położonym w Chorzowie przy ul. Składowej.

OR/11/2005 z dn.31 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu za najem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzów.

OR/12/2005 z dn. 31 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za najem lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach stanowiących współwłasność Gminy Chorzów lub własność prywatną, a pozostających w zarządzie Gminy Chorzów.

OR/13/2005 z dn. 31 stycznia 2005 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania w powiatowych domach pomocy społecznej na rok 2005.

OR/14/2005 z dn. 4 lutego 2005 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XXIX w dniu 27 stycznia 2005 roku.

OR/15/2005 z dn. 8 lutego 2005 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/58/2003 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Chorzów.

OR/16/2005 z dn. 8 lutego 2005 r. w sprawie utworzenia "Punktu Wolontariatu".

OR/17/2005 z dn. 8 lutego 2005 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/48/2004 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 1.06.2004 r. w sprawie doręczania korespondencji miejscowej za pośrednictwem gońców Urzędu Miasta Chorzów.

OR/18/2005 z dn. 9 lutego 2005 r. w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego ustanowionego na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej "Komunalnik" w Chorzowie na gruncie położonym w Chorzowie przy ul. Krakusa.

OR/19/2005 z dn. 9 lutego 2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

OR/20/2005 z dn. 14 lutego 2005 r.  w sprawie realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w m. Chorzów w 2005 roku.

OR/21/2005 z dn. 17 lutego 2005 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR/115/04 Prezydenta Miasta Chorzów z dn. 31.12.2004 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego Regulaminu dotyczącego zasad przyznawania środków publicznych z budżetu miasta na szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie sportu i rekreacji w różnych dyscyplinach sportu wraz z najmem obiektów sportowych.

OR/22/2005 z dn. 18 lutego 2005 r. w sprawie skrócenia okresu trwania użytkowania wieczystego ustanowionego na rzecz Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na gruncie położonym w Chorzowie przy ul. Krzywej.

OR/23/2005 z dn. 21 lutego 2005 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/14/2005 Prezydenta Miasta Chorzów w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XXIX w dbuy 27 stycznia 2005 roku.

OR/24/2005 z dn. 21 lutego 2005 r. w sprawie opracowania planu przygotowań publicznej i niepublicznej służby zdrowia miasta Chorzów na potrzeby obronne państwa.

OR/25/2005 z dn. 21 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia programu "Bezpieczne Miasto 2005".

OR/26/2005 z dn. 1 marca 2005 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Chorzów na 2005 r.

OR/27/2005 z dn. 1 marca 2005 r. o zmianie Zarządzenia OR/102/2004 r. z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie regulaminu postępowania w sprawach o sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste oraz użytkowanie, wydzierżawienie, najem nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych.

OR/28/2005 z dn. 1 marca 2005 r. w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego ustanowionego na rzecz Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chorzowie na gruncie położonym w Chorzowie, przy ul. Młodzieżowej.

OR/29/2005 z dn. 8 marca 2005 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XXX w dniu 24 lutego 2005 r. 

OR/30/2005 z dn. 9 marca 2005 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Chorzów obowiązkowej akcji odszczurzania.

OR/31/2005 z dn. 10 marca 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za pobyt w Miejskim Domu Pomocy Społecznej "Styria" w Chorzowie na 2005 rok.

OR/32/2005 z dn. 25 marca 2005 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/51/2004 Prezydenta Miasta Chorzów z dn. 7 czerwca 2004 r. w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu pracy Urzędu Miasta Chorzów.

OR/33/2005 z dn. 4 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu 8 kwietnia 2005 roku.

OR/34/2005 z dn. 6 kwietnia 2005 r. w sprawie skrócenia okresu trwania użytkowania wieczystego ustanowionego na rzecz Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na gruntach położonych na terenie miasta Chorzowa.

OR/35/2005 z dn. 14 kwietnia 2005 r. w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydata na dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Miłośników Ziemi Śląskiej przy ul. Harcerskiej 2 w Chorzowie, Zespołu Szkół Ekonomicznych im. O. Langego przy ul. Urbanowicza 2 w Chorzowie oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego Ekonomistów im. L. Krzywickiego w Chorzowie.

OR/36/2005 z dn. 18 kwietnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia "Polityki Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Miasta Chorzów".

OR/37/2005 z dn. 19 kwietnia 2005 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XXXI w dniu 7 kwietnia 2005 roku.

OR/38/2005 z dn. 21 kwietnia 2005 r. w sprawie skrócenia okresu trwania użytkowania wieczystego ustanowionego na rzecz Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na gruncie położonym w Chorzowie przy ul. Dąbrowskiego 4-18.

OR/39/2005 z dn. 22 kwietnia 2005 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/58/2003 Prezydenta Miasta Chorzów z dn. 29.04.2003 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Chorzów.

OR/40/2005 z dn. 26 kwietnia 2005 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia programu "Bezpieczne życie".

OR/41/2005 z dn. 29 kwietnia 2005 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę położoną w Chorzowie przy ul. Bytkowskiej.

OR/42/2005 z dn. 29 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia składu i trybu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

OR/43/2005 z dn. 29 kwietnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji organizacji i działania Archiwum Zakładowego Urzędu Miasta Chorzów.

OR/44/2005 z dn. 29 kwietnia 2005 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.I-0153/16/2001 Prezydenta Miasta Chorzów z dn. 12 września 2001 r. w sprawie zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych.

OR/45/2005 z dn. 6 maja 2005 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XXXII w dniu 27 kwietnia 2005 roku.

OR/46/2005 z dn. 10 maja 2005 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę położoną w Chorzowie przy ul. gen. Henryka Dąbrowskiego.

OR/47/2005 z dn. 10 maja 2005 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.I-0153/16/2001 Prezydenta Miasta Chorzów z dn. 12 września 2001 r. w sprawie zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych.

OR/48/2005 z dn. 12 maja 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu realizacji zadania: "Minimalizacja zjawiska wykluczenia społecznego dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz o niskim statusie materialnym poprzez dofinansowanie wycieczek szkolnych oraz zimowisk organizowanych przez placówki oświatowe" - stanowiącego załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Chorzów Nr OR/73/2004 z dnia 7 września 2004 roku.

OR/49/2005 z dn. 13 maja 2005 r. w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu wolnego lokalu mieszkalnego, położonego w Chorzowie przy ul. Katowickiej 115a/5 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, na którym usytuowany jest budynek.

OR/50/2005 z dn. 16 maja 2005 r. w sprawie przyjęcia procedury postępowania w przypadku niespełniania przez dzieci i młodzież obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

OR/51/2005 z dn. 19 maja 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do "Regulaminu prac Zespołu Opiniującego oferty złożone na realizację zadań publicznych w obszarach działalności pożytku publicznego, w tym w zakresie pomocy społecznej" - stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr OR/109/2004 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 22 grudnia 2004 r.

OR/52/2005 z dn. 23 maja 2005 r. w sprawie regulaminu przyznawania środków finansowych dla placówek oświatowych na realizację programów autorskich w zakresie działalności profilaktycznej i wychowawczej, przeznaczonych dla dzieci i młodzieży (uczniów szkoły) ze środowisk zagrożonych.

OR/53/2005 z dn. 24 maja 2005 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Chorzowie przy ul. Grządziela 5 na rzecz jej dotychczasowego użytkownika wieczystego.

OR/54/2005 z dn.  24 maja 2005 r. w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydata na dyrektora Przedszkola Nr 18 przy ul. ks. J. Gałeczki w Chorzowie, Przedszkola Nr 19 przy ul. Karpackiej 15 w Chorzowie oraz Przedszkola Nr 29 przy ul. Siemianowickiej 61 w Chorzowie.

OR/55/2005 z dn. 1 czerwca 2005 r. w sprawie przeprowadzenia treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania.

OR/56/2005 z dn. 1 czerwca 2005 r. w sprawie zasad organizacji i finansowania Miejskich Rozgrywek Sportowych Szkół. 

OR/57/2005 z dn. 1 czerwca 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac związanych z rekonstrukcją geodezyjnej szczegółowej osnowy poziomej II i III klasy dla obszaru miasta Chorzów.

OR/58/2005 z dn. 3 czerwca 2005 r. w sprawie zasad rozliczania i waloryzacji kaucji mieszkaniowych wniesionych przez najemców lokali mieszkalnych.

OR/59/2005 z dn. 3 czerwca 2005 r. w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 15 przy ul. 3-go Maja 78 w Chorzowie oraz III Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego przy ul. Farnej 7 w Chorzowie.

OR/60/2005 z dn. 8 czerwca 2005 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XXXIV w dniu 2 czerwca 2005 roku.

OR/61/2005 z dn. 13 czerwca 2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

OR/62/2005 z dn. 13 czerwca 2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

OR/63/2005 z dn. 15 czerwca 2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

OR/64/2005 z dn. 16 czerwca 2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

OR/65/2005 z dn. 17 czerwca 2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

OR/66/2005 z dn. 20 czerwca 2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

OR/67/2005 z dn. 22 czerwca 2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

OR/68/2005 z dn. 23 czerwca 2005 r. w sprawie rozwiązania umowy uzytkowania wieczystego ustanowionego na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Chorzowie, przy ul. Gwareckiej.

OR/69/2005 z dn. 23 czerwca 2005 r. w sprawie sprawowania przez Zakład Komunalny "PGM" w Chorzowie zarządu nieruchomościami stanowiącymi własność i współwłasność Miasta Chorzów.

OR/70/2005 z dn. 27 czerwca 2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

OR/71/2005 z dn. 4 lipca 2005 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sescji Nr XXXV w dniu 30 czerwca 2005 r.

OR/72/2005 z dn. 7 lipca 2005 r. w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu wolnego lokalu mieszkalnego położonego w Chorzowie przy ul. Staszica 10/11 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, na którym usytuowany jest budynek.

OR/73/2005 z dn. 7 lipca 2005 r. w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu wolnego lokalu mieszkalnego położonego w Chorzowie przy ul. Katowickiej 115/4 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, na którym usytuowany jest budynek.

OR/74/2005 z dn. 8 lipca 2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczycela mainowanego.

OR/75/2005 z dn. 8 lipca 2005 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/36/2003 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie szczegółowego regulaminu dotyczącego zasad korzystania z obiektów sportowych na terenie Chorzowa.

OR/76/2005 z dn. 8 lipca 2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczyceli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

OR/77/2005 z dn. 19 lipca 2005 r. w sprawie skrócenia okresu trwania użytkowania wieczystego przysługującego Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej do nieruchomości gruntowej położonej w Chorzowie przy ul. 3-go Maja - Żołnierzy Września.

OR/78/2005 z dn. 28 lipca 2005 r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP oraz wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

OR/79/2005 z dn. 1 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR/53/2003 z dnia 25 kwietnia 2003 roku dot. dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

OR/80/2005 z dn. 18 sierpnia 2005 r. w sprawie wyznaczenia miejsc umieszczania plakatów i haseł wyborczych w kampanii wyborczej.

OR/81/2005 z dn. 18 sierpnia 2005 r. w sprawie prowadzenia kampanii wyborczej na terenie jednostek organizacyjnych gminy lub z wykorzystaniem ich mienia.

OR/82/2005 z dn. 18 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad udostępniania lamp na ul. Wolności na cele kampanii wyborczej.

OR/83/2005 z dn. 26 sierpnia 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu realizacji zadania pomocy społecznej p.n. "Minimalizacja zjawiska wykluczenia społecznego dzieci z rodzin o niskim statusie materialnym poprzez dofinansowanie szkolnego wyjazdu śródrocznego ucznia tzw. zielone szkoły".

OR/84/2005 z dn. 31 sierpnia 2005 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez nieruchomość położoną w Chorzowie przy ulicy Wandy.

OR/85/2005 z dn. 5 września 2005 r. w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP w dniu 25 września 2005 r.

OR/86/2005 z dn. 5 września 2005 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XXXVI w dniu 25 sierpnia 2005 roku.

OR/87/2005 z dn. 7 września 2005 r. w sprawie skrócenia okresu trwania użytkowania wieczystego przysługującego Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej do nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Ryszki 49a - 51.

OR/88/2005 z dn. 7 września 2005 r. w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego ustanowionego na rzecz Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chorzowie na gruncie położonym w Chorzowie przy ul. Krzywej.

OR/89/2005 z dn. 8 września 2005 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/70/2003 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 10 czerwca 2003 roku w sprawie ustalenia zasad wydawania zezwoleń na parkowanie i postój na dziedzińcu Urzędu Miasta i na miejscach postojowych przed Urzędem Miasta.

OR/90/2005 z dn. 12 września 2005 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Chorzów obowiązkowej akcji odszczurzania.

OR/91/2005 z dn. 13 września 2005 r. o zmianie Zarządzenie Nr Or.I-0153/16/2001 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 12 września 2001 r. w sprawie zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych.

OR/92/2005 z dn. 15 września 2005 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów na Prezydenta RP w dniu 9 października 2005 roku na terenie miasta Chorzów.

OR/93/2005 z dn. 15 września 2005 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działki położone w Chorzowie przy ul. Niedźwiedziniec.

OR/94/2005 z dn. 15 września 2005 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę położoną w Chorzowie przy ul. 3-go Maja.

OR/95/2005 z dn. 15 września 2005 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działki położone w Chorzowie przy ul. Niedźwiedziniec.

OR/96/2005 z dn. 15 września 2005 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działki położone w Chorzowie przy ul. Niedźwiedziniec.

OR/97/2005 z dn. 15 września 2005 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działki położone w Chorzowie przy ul. Niedźwiedziniec.

OR/98/2005 z dn. 15 września 2005 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działki położone w Chorzowie przy ulicy św. Kingi i ulicy dr Wincentego Styczyńskiego.

OR/99/2005 z dn. 15 września 2005 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr OR/9/2005 z dnia 27.01.2005 r. w sprawie wykonania uchwały Nr LII/504/98 Rady Miejskiej w Chorzowie z dnia 26.01.1998 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu i wyrażenia zgody na sprzedaż domów, ich części, lokali mieszkalnych, lokali użytkowych wraz ze sprzedażą lub z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu, na którym są one usytuowane (tekst jednolity stanowiący załącznik do uchwały Nr X/122/99 Rady Miejskiej w Chorzowie z dnia 17.05.1999 r. z późn. zm.) oraz uchwały Nr XIII/236/03 Rady Miasta Chorzów z dnia 30.10.2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzów z późn. zm.

OR/100/2005 z dn. 15 września 2005 r. w sprawie przeprowadzenia przeklasyfikowania oraz wybrakowania sprzętu i środków obrony cywilnej.

OR/101/2005 z dn. 23 września 2005 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/15/03 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 30 stycznia 2003 roku w sprawie przyjęcia zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dla kierowników jednostek organizacyjnych miasta Chorzów posiadających osobowość prawną oraz spółek prawa handlowego, w których udział miasta Chorzów przewyższa 50%.

OR/102/2005 z dn. 4 października 2005 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/25/2005 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 21.02.2005 r. w sprawie przyjęcia programu "Bezpieczne Miasto Chorzów 2005 r.".

OR/103/2005 z dn. 4 października 2005 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XXXVII w dniu 29 września 2005 roku.

OR/104/2005 z dn. 5 października 2005 r. w sprawie rozwiązania umów użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Chorzowie przy ul. Siemianowickiej.

OR/105/2005 z dn. 5 października 2005 r. w sprawie rozwiązania umów użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Chorzowie przy ul. Wita Hankego.

OR/106/2005 z dn. 11 października 2005 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę położoną w Chorzowie przy ul. ks. Piotra Skargi.

OR/107/2005 z dn. 19 października 2005 r. w sprawie Regulaminu przyznawania nagrody Prezydenta Miasta Chorzów za szczególne osiągnięcia w realizacji polityki społecznej Chorzowa.

OR/108/2005 z dn. 26 października 2005 r. w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR/109/2005 z dn. 26 października 2005 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowejj polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działki położone w Chorzowie przy ul. Marii Konopnickiej i Franciszka Karpińskiego.

OR/110/2005 z dn. 27 października 2005 r. w sprawie przeniesienia "Punktu Wolontariatu".

OR/111/2005 z dn. 2 listopada 2005 r. w sprawie stosowania przez pracodawcę zasad przyznawania dodatków funkcyjnych dla dyrektorów placówek oświatowych działających na terenie Chorzowa.

OR/112/2005 z dn. 2 listopada 2005 r. w sprawie opracowania planu operacyjnego funkcjonowania miasta Chorzów w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

OR/113/2005 z dn. 3 listopada 2005 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/10/2004 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie zasad sprawowania przez Gminę zarządu nieruchomościami stanowiącymi współwłasność Gminy, gdy zasad tych nie ustalono umownie.

OR/114/2005 z dn. 3 listopada 2005 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/9/2004 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie zasad sprawowania przez Gminę zarządu nieruchomościami stanowiącymi własność prywatną, gdy zasad tych nie ustalono umownie.

OR/115/2005 z dn. 7 listopada 2005 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę położoną w Chorzowie przy ul. św. Piotra 9.

OR/116/2005 z dn. 7 listopada 2005 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XXXVIII w dniu 27 października 2005 roku.

OR/117/2005 z dn. 1 listopada 2005 r. w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa w sezonie zimowym 2005/2006.

OR/118/2005 z dn. 18 listopada 2005 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego Regulaminu dot. zasad przyznawania dotacji z budżetu miasta na szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie sportu i rekreacji w różnych dyscyplinach sportu.

OR/119/2005 z dn. 18 listopada 2005 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę położoną w Chorzowie przy ul. Katowickiej 53.

OR/120/2005 z dn. 21 listopada 2005 r. w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego ustanowionego na rzecz Przedsiębiorstwa Budowlanego "DOMBUD" S.A. w Katowicach na gruncie położonym w Chorzowie przy ul. Żołnierzy Września.

OR/121/2005 z dn. 25 listopada 2005 r.  w sprawie przeprowadzenia treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania.

OR/122/2005 z dn. 28 listopada 2005 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XXXIX w dniu 24 listopada 2005 roku.

OR/123/2005 z dn. 29 listopada 2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

OR/124/2005 z dn. 6 grudnia 2005 r. w sprawie Regulaminu przyznawania nagród Prezydenta Miasta Chorzów w dziedzinie sportu i rekreacji.

OR/125/2005 z dn. 12 grudnia 2005 r. w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego ustanowionego na rzecz Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chorzowie na gruncie położonym w Chorzowie przy ul. Wandy 16.

OR/126/2005 z dn. 12 grudnia 2005 r. w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu wolnego lokalu mieszkalnego położonego w Chorzowie przy ul. Katowickiej 115a/7 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, na którym usytuowany jest budynek.

OR/127/2005 z dn. 12 grudnia 2005 r. w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu wolnego lokalu mieszkalnego położonego w Chorzowie przy ul. Katowickiej 115/10 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, na którym usytuowany jest budynek.

OR/128/2005 z dn. 14 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia rozkładu czasu pracy w Urzędzie Miasta w 2006 roku.

OR/129/2005 z dn. 19 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę położoną w Chorzowie przy ul. Siemianowickiej.

OR/130/2005 z dn. 19 grudnia 2005 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XL w dniu 15 grudnia 2005 roku.

OR/131/2005 z dn. 27 grudnia 2005 r. w sprawie odwołania Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w Chorzowie.

OR/132/2005 z dn. 27 grudnia 2005 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/58/2003 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Chorzów.

OR/133/2005 z dn. 30 grudnia 2005 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/28/2004 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie wykonania Uchwały Nr XIII/236/03 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 października 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzów.

 osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Garba, dnia: 2005-12-30
utworzony: 22-12-2004 / modyfikowany: 24-04-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów