Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót ORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA

Treść strony

wersja do druku
powrót | ROK 2006

OR/1/2006 z dn. 5 stycznia 2006 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XLI w dniu 29 grudnia 2005 roku.

OR/2/2006 z dn. 16 stycznia 2006 r. w sprawie określenia "Regulaminu prac Zespołu powołanego w celu dokonywania wyboru realizatorów zadań publicznych w obszarach działalności pożytku publicznego, w tym w zakresie pomocy społecznej".

OR/3/2006 z dn. 17 stycznia 2006 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/63/2003 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie ustalenia ramowych kryteriów i zasad postępowania w sprawach umorzeń oraz stosowania innych ulg w spłacaniu należności z tytułu najmu lub bezumownego korzystania z lokali stanowiących własność Miasta Chorzów.

OR/4/2006 z dn. 18 stycznia 2006 r. w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania.

OR/5/2006 z dn. 19 stycznia 2006 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/108/05 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 26 października 2005 roku w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR/6/2006 z dn. 20 stycznia 2006 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr OR/88/2003 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów do wykonywania zadań w zakresie dróg wewnętrznych, położonych w granicach administracyjnych Miasta Chorzów.

OR/7/2006 z dn. 25 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu za najem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzów.

OR/8/2006 z dn. 25 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu za najem lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach stanowiących współwłasność Gminy Chorzów lub własność prywatną, a pozostających w zarządzie Gminy Chorzów.

OR/9/2006 z dn. 31 stycznia 2006 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XLII w dniu 26 stycznia 2006 roku.

OR/10/2006 z dn. 31 stycznia 2006 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania w powiatowych domach pomocy społecznej na rok 2006.

OR/11/2006 z dn. 13 lutego 2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do spraw nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, a położonych na terenie Chorzowa.

OR/12/2006 z dn. 1 marca 2006 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XLIII w dniu 23 lutego 2006 roku.

OR/13/2006 z dn. 28 lutego 2006 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.I-0153/17/01 Prezydenta Miasta Chorzów z dn. 12.09.2001 r. w sprawie odpłatności za korzystanie z telefonów stacjonarnych w celach prywatnych i po godzinach pracy.

OR/14/2006 z dn. 7 marca 2006 r. w sprawie wdrożenia systemu IPE-PN służącego do porównywania danych zawartych w katastrze nieruchomości oraz w bazach podatku od nieruchomości.

OR/15/2006 z dn. 8 marca 2006 r. w sprawie powołania komisji ds. umorzeń, rozkładania na raty oraz stosowania innych ulg dotyczących należności pieniężnych, wynikających z czynności prawnych Miasta Chorzów.

OR/16/2006 z dn. 8 marca 2006 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działki położone w Chorzowie przy ul. Wandy.

OR/17/2006 z dn. 8 marca 2006 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę położoną w Chorzowie przy ul. Niedźwiedziniec.

OR/19/2006 z dn. 9 marca 2006 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Chorzów na 2006 rok.

OR/20/2006 z dn. 9 marca 2006 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Caritas Archidiecezji Katowickiej Dom Pomocy Społecznej Święty Florian.

OR/21/2006 z dn. 9 marca 2006 r. w sprawie regulaminu przyznawania środków finansowych, dla placówek oświatowych, na realizację programów autorskich w zakresie działalności profilaktycznej i wychowawczej przeznaczonych dla dzieci i młodzieży (uczniów szkoły) ze środowisk zagrożonych.

OR/22/2006 z dn. 13 marca 2006 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Chorzów obowiązkowej akcji odszczurzania.

OR/23/2006 z dn. 10 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia programu "Bezpieczne Miasto Chorzów 2006".

OR/24/2006 z dn. 10 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego regulaminu dotyczącego zasad korzystania z miejskich obiektów sportowych zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w chorzowie.

OR/25/2006 z dn. 20 marca 2006 r. w sprawie inwentaryzacji sprzętu i środków obrony cywilnej.

OR/26/2006 z dn. 22 marca 2006 r. w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego ustanowionego na rzecz Pana J. J. w udziale 1/2 części i małżonków K. i I. G. w udziale 1/2 części na gruncie położonym w Chorzowie, przy ul. ks. J. Czempiela.

OR/27/2006 z dn. 23 marca 2006 r. w sprawie realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w m. chorzów w 2006 roku.

OR/28/2006 z dn. 27 marca 2006 r. w sprawie prowadzenia dokumentacji fotograficznej realizacji inwestycji lub prowadzenia robót remontowych.

OR/29/2006 z dn. 6 kwietnia 2006 r. w sprawie procedury postępowania przy zgłaszaniu i zasiedlaniu pustostanów lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji Gminy Chorzów.

OR/30/2006 z dn. 7 kwietnia 2006 r. w sprawie obowiązku zgłoszenia hodowli i posiadania drobiu i ptaków.

OR/31/2006 z dn. 10 kwietnia 2006 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XLIV w dniu 30 marca 2006 roku.

OR/32/2006 z dn. 11 kwietnia 2006 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

OR/33/2006 z dn. 18 kwietnia 2006 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.

OR/34/2006 z dn. 20 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR/56/2005 z dnia 1.06.2005 r. w sprawie zadad organizacji i finansowania Miejskich Rozgrywek Sportowych Szkół.

OR/35/2006 z dn. 25 kwietnia 2006 r. w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora:
1) Szkoły Podstawowej Nr 17 im. Jana Pawła II przy ul. Łagiewnickiej 18 w Chorzowie;
2) Szkoły Podstawowej Nr 24 im. Powstańców Śląskich przy ul. 17-go Sierpnia 1 w Chorzowie;
3) Gimnazjum Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. ks.J. Czempiela w Chorzowie;
4) Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 przy ul. 3-go Maja 22 w Chorzowie;
5) Zespołu Szkół Budowlanych im. K.K. Baczyńskiego przy ul. Narutowicza 5 w Chorzowie;
6) Zespołu Szkół Technicznych Nr 2 im. M. Batko przy ul. Powstańców 6a w Chorzowie.

OR/36/2006 z dn. 27 kwietnia 2006 r. w sprawie stosowania na księgowych dowodach źródłowych podziałki klasyfikacji wydatków strukturalnych.

OR/37/2006 z dn. 8 maja 2006 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XLV w dniu 27 kwietnia 2006 roku.

OR/38/2006 z dn. 15 maja 2006 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/70/2003 Prezydenta Miasta Chorzowa z dnia 10 czerwca 2003 roku w sprawie ustalenia zasad wydawania zezwoleń na parkowanie i postój na dziedzińcu Urzędu Miasta i na miejscach postojowych przed Urzędem Miasta.

OR/39/2006 z dn. 17 maja 2006 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/35/2006 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora:
1) Szkoły Podstawowej Nr 17 im. Jana Pawła II przy ul. Łagiewnickiej 18 w Chorzowie;
2) Szkoły Podstawowej Nr 24 im. Powstańców Śląskich przy ul. 17-go Sierpnia 1 w Chorzowie;
3) Gimnazjum Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. ks.J. Czempiela w Chorzowie;
4) Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 przy ul. 3-go Maja 22 w Chorzowie;
5) Zespołu Szkół Budowlanych im. K.K. Baczyńskiego przy ul. Narutowicza 5 w Chorzowie;
6) Zespołu Szkół Technicznych Nr 2 im. M. Batko przy ul. Powstańców 6a w Chorzowie.

OR/40/2006 z dn. 31 maja 2006 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XLVI w dniu 25 maja 2006 roku.

OR/41/2006 z dn. 31 maja 2006 r. w sprawie powołania komisji urbanistyczno-architektonicznej i ustalenia jej regulaminu.

OR/42/2006 z dn. 31 maja 2006 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/33/2006 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 18 kwietnia 2006 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.

OR/43/2006 z dn. 7 czerwca 2006 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Chorzów w Radzie Nadzorczej "Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego" Spółka z o.o. w Tychach.

OR/44/2006 z dn. 9 czerwca 2006 r. w sprawie odwołania przedstawiciela Gminy Chorzów w Radzie Nadzorczej Przedsiębiorstwa Techniki Sanitarnej "Alba" Spółka z o.o.

OR/45/2006 z dn. 12 czerwca 2006 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Chorzów w Radzie Nadzorczej Przedsiębiorstwa Techniki Sanitarnej "Alba" Sp. z o.o.

OR/46/2006 z dn. 21 czerwca 2006 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/108/2005 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 26 października 2005 r. w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR/47/2006 z dn. 23 czerwca 2006 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/49/2004 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie podstawowych zasad prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

OR/48/2006 z dn. 30 czerwca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej mienia komunalnego, będącego we władaniu jednostek organizacyjnych miasta.

OR/49/2006 z dn. 30 czerwca 2006 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

OR/50/2006 z dn. 5 lipca 2006 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XLVII w dniu 29 czerwca 2006 roku.

OR/51/2006 z dn. 5 lipca 2006 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

OR/52/2006 z dn. 10 lipca 2006 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

OR/53/2006 z dn. 17 lipca 2006 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez nieruchomość położoną w Chorzowie przy ulicy św. Anny.

OR/54/2006 z dn. 17 lipca 2006 r. w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego ustanowionego na rzecz Państwa Gabryela i Bernadety F. na gruncie położonym w Chorzowie, przy ul. Floriańskiej.

OR/55/2006 z dn. 17 lipca 2006 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę położoną w Chorzowie przy ul. Tęczowej.

OR/56/2006 z dn. 17 lipca 2006 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działki położone w Chorzowie przy ul. Krzywa - Katowicka.

OR/57/2006 z dn. 17 lipca 2006 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę położoną w Chorzowie przy ul. Kaliny 65.

OR/58/2006 z dn. 17 lipca 2006 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

OR/59/2006 z dn. 3 sierpnia 2006 r. w sprawie sprawowania przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie zarządu drogami wewnętrznymi, stanowiącymi własność i współwłasność Miasta Chorzów oraz upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie do wykonywania zadań w zakresie dróg wewnętrznych, położonych w granicach administracyjnych Miasta Chorzów.

OR/60/2006 z dn. 10 sierpnia 2006 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/33/2006 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 18.04.2006 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.

OR/61/2006 z dn. 11 sierpnia 2006 r. w sprawie powołania Zespołu ds. uregulowania spraw związanych z ewidencją środków trwałych stanowiących majątek Miasta Chorzów i Skarbu Państwa.

OR/62/2006 z dn. 29 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia stanowisk i rodzajów prac zleconych w Urzędzie Miasta, których zajmownie może łączyć się z dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową i służbową, wykazu informacji stanowiących tajemnicę służbową oraz szczegółowe wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ZASTRZEŻONE".

OR/63/2006 z dn. 1 września 2006 r. w sprawie określenia danych i informacji stanowiących tajemnicę słuzbową w Urzędzie Miasta Chorzów, nie będącą informacją niejawną.

OR/64/2006 z dn. 5 września 2006 r. w sprawie prowadzenia magazynu.

OR/65/2006 z dn. 6 września 2006 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XLVIII w dniu 31 sierpnia 2006 roku.

OR/66/2006 z dn. 11 września 2006 r. w sprawie przeprowadzenia przeklasyfikowania oraz wybrakowania sprzętu i środków obrony cywilnej.

OR/67/2006 z dn. 19 września 2006 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Chorzów, obowiązkowej akcji odszczurzania.

OR/68/2006 z dn. 19 września 2006 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XLIX w dniu 14 września 2006 roku.

OR/69/2006 z dn. 21 września 2006 r. w sprawie przeprowadzenia ćwiczeń obronnych.

OR/70/2006 z dn. 2 października 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

OR/71/2006 z dn. 27 września 2006 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Miejskiego Zespołu do przeprowadzenia wyborów do rady miasta, sejmiku wojewódzkiego oraz na prezydenta miasta.

OR/72/2006 z dn.3 października 2006 r. w sprawie odpłatnego udostępniania do wspólnego użytku lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji Miasta Chorzów.

OR/73/2006 z dn. 5 października 2006 r. w sprawie postępowania z pojazdami pozostawionymi bez tablic rejestracyjnych, pojazdami, których stan wskazuje na długotrwałe nieużytkowanie oraz z wrakami pojazdów (odpadami).

OR/74/2006 z dn. 10 października 2006 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr L w dniu 5 października 2006 roku.

OR/75/2006 z dn. 10 października 2006 r. w sprawie wyznaczenia miejsc umieszczania plakatów i haseł wyborczych w kampanii wyborczej w wyborach do rady miasta, sejmiku województwa oraz na Prezydenta Miasta.

OR/76/2006 z dn. 12 października 2006 r. w sprawie zasad prowadzenia kampanii wyborczej na gruntach stanowiących własność Miasta Chorzów.

OR/77/2006 z dn. 12 października 2006 r. w sprawie zasad eksponowania transparentów nad ulicą Wolności i ulicami przyległymi.

OR/78/2006 z dn. 18 października 2006 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania medali za osiągnięcia w dziedzinie edukacji.

OR/79/2006 z dn. 30 października 2006 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr LI w dniu 26 października 2006 roku.

OR/80/2006 z dn. 1 listopada 2006 r. w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa w sezonie zimowym 2006/2007.

OR/81/2006 z dn. 8 listopada 2006 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

OR/82/2006 z dn. 10 listopada 2006 r. w sprawie przeprowadzenia treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania.

OR/83/2006 z dn. 10 listopada 2006 r. o zmianie Zarządzenia Prezydenta Miasta Chorzów Nr OR/58/2003 z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Chorzów.

OR/84/2006 z dn. 17 listopada 2006 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę stanowiącą własność Miasta Chorzów, położoną w Chorzowie przy ul. Henryka Sienkiewicza - na rzecz każdoczesnego właściciela i użytkownika sieci elektroenergetycznej.

OR/85/2006 z dn. 28 listopada 2006 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/36/2006 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie stosowania na księgowych dowodach źródłowych podziałki klasyfikacji wydatków strukturalnych.

OR/86/2006 z dn. 28 listopada 2006 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/128/2005 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 14 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia rozkładu czasu pracy w Urzędzie Miasta w 2006 roku.

OR/87/2006 z dn. 6 grudnia 2006 r. w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego ustanowionego na rzecz Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chorzowie na gruncie położonym w Chorzowie, przy ul. S. Konarskiego 1 - ul. ks. J. Machy 1-3 - ul. Francuskiej 6.

OR/88/2006 z dn. 11 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR/70/2006 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 2 października 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

OR/89/2006 z dn. 20 grudnia 2006 r. w sprawie wskazania pierwszego i kolejnych Zastępców Prezydenta Miasta Chorzów.

OR/90/2006 z dn. 21 grudnia 2006 r. w sprawie procedury obiegu dokumentów i spraw w Urzędzie Miasta Chorzów.

 osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Garba, dnia: 2006-12-21
utworzony: 27-12-2005 / modyfikowany: 07-03-2012
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów