Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót ORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA

Treść strony

wersja do druku
powrót | ROK 2008

OR/1/2008 z dn. 2 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia stawek czynszowych za najem lokali użytkowych usytuowanych w budynkach będących własnością lub w zarządzie Gminy Chorzów - nawiązany po 1 stycznia 2008 r.

OR/2/2008 z dn. 3 stycznia 2008 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XVIII w dniu 27 grudnia 2007 roku.

OR/3/2008 z dn. 3 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu za najem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzów.

OR/4/2008 z dn. 3 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu za najem lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach stanowiących współwłasność Gminy Chorzów lub własność prywatną, a pozostających w zarządzie Gminy Chorzów.

OR/5/2008 z dn. 10 stycznia 2008 r. w sprawie cofnięcia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora SPZOZ Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr. E. Hankego w Chorzowie.

OR/6/2008 z dn. 14 stycznia 2008 r. o zmianie postępowania w sprawach dotyczących podatków i opłat lokalnych oraz w sprawach dochodów gminy realizowanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego.

OR/7/2008 z dn. 16 stycznia 2008 r. w sprawie zwrotu pracownikom Urzędu Miasta Chorzów kosztów szczepień ochronnych.

OR/8/2008 z dn. 23 stycznia 2008 r. w sprawie pełnienia obowiązków Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Chorzowie.

OR/9/2008 z dn. 28 stycznia 2008 r. w sprawie realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w m. Chorzów w 2008 roku.

OR/10/2008 z dn. 28 stycznia 2008 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/78/07 Prezydenta Miasta Chorzów z dn. 17 lipca 2007 r. w sprawie zasad prowadzenia w Urzędzie Miasta Chorzów ewidencji majątku trwałego Miasta Chorzów i Skarbu Państwa oraz nie będącego jego majątkiem, użytkowanego lub zarządzanego przez Urząd Miasta Chorzów oraz jednostki organizacyjne Miasta i Skarbu Państwa.

OR/11/2008 z dn. 30 stycznia 2008 r. w sprawie planu wykorzytania gminnego zasobu nieruchomości.

OR/12/2008 z dn. 31 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Chorzów.

OR/13/2008 z dn. 12 lutego 2008 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/133/2007 Prezydenta Miasta Chorzów z dn. 18 grudnia 2007 r. w sprawie powołania Biura Euro 2012 w Chorzowie.

OR/14/2008 z dn. 12 lutego 2008 r. w sprawie powołania rzecznika dyscyplinarnego.

OR/15/2008 z dn. 12 lutego 2008 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XIX w dniu 7 lutego 2008 roku.

OR/16/2008 z dn. 20 lutego 2008 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/129/2007 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie ustalania stawek czynszu dzierżawnego przy ogłaszaniu przetargów, negocjacji i zawieraniu umów dzierżawy w trybie bezprzetargowym oraz z udostępnianie nieruchomości stanowiących własność Miasta Chorzów.

OR/17/2008 z dn. 20 lutego 2008 r. w sprawie objęcia dodatkowych udziałów w Regionalnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, pokrytych aportem w postaci przeniesienia własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Chorzowie przy ulicach Kadeckiej 5 i Rębaczy 1.

OR/18/2008 z dn. 20 lutego 2008 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domach pomocy społecznej na terenie Miasta Chorzów na rok 2008.

OR/18a/2008 z dn. 27 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia programu "Bezpieczne Miasto Chorzów 2008".

OR/19/2008 z dn. 29 lutego 2008 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/97/2007 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 10 września 2007 r. w sprawie ustalenia ramowych zasad realizacji wniosków kierowanych do Gminy Chorzów o wypłatę odszkodowania za okres oczekiwania na wskazanie lokalu socjalnego.

OR/20/2008 z dn. 4 marca 2008 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XX w dniu 28 lutego 2008 roku.

OR/21/2008 z dn. 5 marca 2008 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Projektu profilaktyki przeciw obrzękowej dla osób po mastektomii" oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR/22/2008 z dn. 5 marca 2008 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Profilaktycznych badań mammograficznych poprzedzonych konsultacją lekarską i instruktażem w zakresie samobadania piersi dla mieszkanek Chorzowa w 2008 r." oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR/23/2008 z dn. 5 marca 2008 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Profilaktycznych badań stężenia PSA poprzedzonych konsultacją lekarza urologa wraz z badaniem per rectum dla mieszkańców Chorzowa w 2008 r." oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR/24/2008 z dn. 5 marca 2008 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realiztora "Przeglądowych zdjęć RTG klatki piersiowej dla mieszkańców Chorzowa w 2008 r." oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR/25/2008 z dn. 5 marca 2008 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Profilaktycznych badań słuchu wśród chorzowskich dzieci przedszkolnych w 2008 r." oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR/26/2008 z dn. 5 marca 2008 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Programu profilaktyki wad postawy wśród dzieci chorzowskich szkół podstawowych w 20008 r." oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR/27/2008 z dn. 6 marca 2008 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Chorzów obowiązkowej akcji odszczurzania.

OR/28/2008 z dn. 6 marca 2008 r. w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego ustanowionego na rzecz Państwa Józefa i Marii Szczygieł na gruncie położonym w Chorzowie przy ul. St. Batorego 6 oraz odpłatnego nabycia na rzecz Miasta Chorzów nakładów poniesionych przez Państwo Józefa i Marię Szczygieł na wybudowanie garażu usytuowanego na tym gruncie.

OR/29/08 z dn. 11 marca 2008 r. w sprawie przyznania medalu za osiągnięcia w dziedzinie gospodarki.

OR/30/2008 z dn. 12 marca 2008 r. w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu wolnego lokalu mieszkalnego położonego w Chorzowie przy ul. Bogedaina 6a/12 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, na którym usytuowany jest budynek.

OR/31/2008 z dn. 12 marca 2008 r. w sprawie okresu użytkowania wieczystego ustanowionego do nieruchomości gruntowej położonej w Chorzowie przy ul. Węzłowiec.

OR/32/2008 z dn. 12 marca 2008 r. w sprawie utworzenia punktu informacyjno-konsultacyjnego.

OR/33/2008 z dn. 14 marca 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Chorzów w 2008 roku.

OR/34/2008 z dn. 14 marca 2008 r. w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu w Chorzowie.

OR/35/2008 z dn. 18 marca 2008 r. w sprawie inwentaryzacji sprzętu i środków obrony cywilnej.

OR/36/2008 z dn. 31 marca 2008 r. w sprawie okresu trwania użytkowania wieczystego ustanowionego do nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Wschodniej.

OR/37/2008 z dn. 1 kwietnia 2008 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XXI w dniu 27 marca 2008 roku.

OR/38/2008 z dn. 2 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia nadzoru nad fundacjami i stowarzyszeniami mającymi swe siedziby na terytorium Miasta Chorzów, dla których Prezydent Miasta Chorzowa jest organem nadzorującym.

OR/39/2008 z dn. 11 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dla dyrektorów jednostek organizacyjnych miasta Chorzów posiadających osobowość prawną oraz spółek prawa handlowego, w których udział miasta Chorzów przewyższa 50%.

OR/40/2008 z dn. 14 kwietnia 2008 r. w sprawie likwidacji Biura Euro 2012 w Chorzowie.

OR/41/2008 z dn. 15 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania Zespołu Euro 2012 - UM Chorzów.

OR/42/2008 z dn. 17 kwietnia 2008 r. w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu wolnego lokalu mieszkalnego położonego w Chorzowie przy ul. Katowickiej 115/8 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, na którym usytuowany jest budynek.

OR/43/2008 z dn. 25 kwietnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Profilaktycznych badań stężenia PSA poprzedzonych konsultacją lekarza urologa wraz z badaniem per rectum dla mieszkańców Chorzowa w 2008 r." oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR/44/2008 z dn. 28 kwietnia 2008 r. w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu wolnego lokalu mieszkalnego, położonego w Chorzowie przy ul. Drzymały 10/4a wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, na którym usytuowany jest budynek.

OR/45/2008 z dn. 28 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania komisji celem kontroli ochrony informacji niejawnych.

OR/46/2008 z dn. 29 kwietnia 2008 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/12/2008 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Chorzów.

OR/47/2008 z dn. 29 kwietnia 2008 r. w sprawie odwołania i wyznaczenia nowego przedstawiciela Gminy Chorzów w Radzie Nadzorczej ADM "Chorzów Stary" Spółka z o.o. w Chorzowie.

OR/48/2008 z dn. 29 kwietnia 2008 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Chorzów w Radzie Nadzorczej "Centrum Przedsiębiorczości" Spółka z o.o. w Chorzowie.

OR/49/2008 z dn. 5 maja 2008 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XXII w dniu 24 kwietnia 2008 roku.

OR/50/2008 z dn. 7 maja 2008 r. w sprawie cofnięcia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu w Chorzowie.

OR/51/2008 z dn. 7 maja 2008 r. w sprawie powierzenia funkcji dyrektora Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu w Chorzowie.

OR/52/2008 z dn. 28 maja 2008 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Zarządzenia Nr OR/122/2007 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 16 listopada 2007 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR/11/2007 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 19 stycznia 2007 roku w sprawie powołania Komisji ds. Wynajmu Lokali Mieszkalnych.

OR/53/2008 z dn. 2 czerwca 2008 r. w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 17 przy ul. Kasprowicza 1 w Chorzowie. 

OR/54/2008 z dn. 4 czerwca 2008 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XXIII w dniu 29 maja 2008 roku.

OR/55/2008 z dn. 11 czerwca 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej, w tym ustalenie wysokości opłat za posiłki.

OR/56/2008 z dn. 16 czerwca 2008 r. w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 przy ul. Farnej 5-7 w Chorzowie

OR/57/2008 z dn. 23 czerwca 2008 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę położoną w Chorzowie przy ul. Skrajna.

OR/58/2008 z dn. 30 czerwca 2008 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XXIV w dniu 16 czerwca 2008 roku.

OR/59/2008 z dn. 30 czerwca 2008 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.

OR/60/2008 z dn. 15 lipca 2008 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

OR/61/2008 z dn. 16 lipca 2008 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/12/2008 Prezydenta Miasta Chorzów z dn. 31 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Chorzów.

OR/62/2008 z dn. 17 lipca 2008 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/55/2008 Prezydenta Miasta Chorzów z dn. 11 czerwca 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej, w tym ustalenie wysokości opłat za posiłki.

OR/63/2008 z dn. 28 lipca 2008 r. w sprawie przyznawania nagród dla dyrektorów szkół, w których funkcjonują baseny ogólnodostępne.

OR/64/2008 z dn. 28 lipca 2008 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dla dyrektorów jednostek organizacyjnych miasta Chorzów posiadających osobowość prawną oraz spółek prawa hadndlowego, w których udział miasta Chorzów przewyższa 50%

OR/65/2008 z dn. 5 sierpnia 2008 r. w sprawie zasad udzielania pomocy pracownikom Urzędu Miasta podnoszącym kwalifikacje zawodowe w formie studiów lub kursów.

OR/66/2008 z dn. 7 sierpnia 2008 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/20/2004 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonywanie czynności przekraczających zwykły zarząd we wspólnotach mieszkaniowych, w których udziały posiada Miasto Chorzów

OR/67/2008 z dn. 7 sierpnia 2008 r. w sprawie uruchomienia autonomicznego stanowiska komputerowego w Urzędzie Miasta

OR/68/2008 z dn. 11 sierpnia 2008 r. w sprawie szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony

OR/69/2008 z dn. 12 sierpnia 2008 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/104/2007 Prezydenta Miasta Chorzów, wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej z dnia 21 września 2007 r. w sprawie regulaminu postępowania w sprawach o sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste oraz użytkowanie, wydzierżawienie, najem nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa

OR/70/2008 z dn. 12 sierpnia 2008 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Miasto Chorzów od Skarbu Państwa własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszklanego nr 8 usytuowanego w budynku położonym w Chorzowie przy ul. Józefa Poniatowskiego 19

OR/71/2008 z dn. 18 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działki położone w Chorzowie przy ul. Janasa - 3-go Maja.

OR/72/2008 z dn. 19 sierpnia 2008 r. w sprawie zasad wynagradzania kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Chorzów.

OR/73/2008 z dn. 20 sierpnia 2008 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XXV w dniu 14 sierpnia 2008 roku.

OR/74/2008 z dn. 26 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę położoną w Chorzowie przy ul. 3-go Maja.

OR/75/2008 z dn. 28 sierpnia 2008 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/38/2006 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 15 maja 2006 roku w sprawie ustalenia zasad wydawania zezwoleń na parkowanie i postój na dziedzińcu Urzędu Miasta i na miejscach postojowych przed Urzędem Miasta.

OR/76/2008 z dn. 29 sierpnia 2008 r. w sprawie odwołania i wyznaczenia przedstawicieli Gminy Chorzów w Radach Nadzorczych spółek z udziałem Gminy Chorzów.

OR/77/2008 z dn. 1 września 2008 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących podatków i opłat lokalnych oraz w sprawach dochodów gminy realizowanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego.

OR/78/2008 z dn. 1 września 2008 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/59/2008 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.

OR/79/2008 z dn. 3 września 2008 r. w sprawie przeprowadzenia przeklasyfikowania oraz wybrakowania sprzętu i środków obrony cywilnej.

OR/80/2008 z dn. 3 września 2008 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/55/2008 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej, w tym ustalenie wysokości opłat za posiłki.

OR/81/2008 z dn. 3 września 2008 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XXVI w dniu 28 sierpnia 2008 roku

OR/82/2008 z dn. 5 września 2008 r. w sprawie ustalenia składu i trybu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

OR/83/2008 z dn. 10 września 2008 r. w sprawie ustalenia okresu trwania użytkowania wieczystego do nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Ratuszowej - ul. Trzynieckiej.

OR/84/2008 z dn. 11 września 2008 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Wyceny Składników Majątku Trwałego Miasta Chorzów i Skarbu Państwa oraz nie będącego jego majątkiem, użytkowanego lub zarządzanego przez Urząd Miasta Chorzów oraz jednostki organizacyjne Miasta i Skarbu Państwa.

OR/85/2008 z dn. 12 września 2008 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Chorzów obowiązkowej akcji odszczurzania.

OR/86/2008 z dn. 29 września 2008 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/50/2005 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie przyjęcia procedury postępowania w przypadku niespełniania przez dzieci i młodzież obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

OR/87/2008 z dn. 30 wrzesnia 2008 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XXVII w dniu 25 września 2008 roku.

OR/88/2008 z dn. 7 października 2008 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/84/2008 Prezydenta Miasta Chorzów z dn. 11 września 2008 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Wyceny Składników Majątku Trwałego Miasta Chorzów i Skarbu Państwa oraz nie będącego jego majątkiem, użytkowanego lub zarządzanego przez Urząd Miasta Chorzów oraz jednostki organizacyjne Miasta i Skarbu Państwa.

OR/89/2008 z dn. 13 października 2008 r. w sprawie przeprowadzania kontroli Zakładu Komunalnego "PGM" oraz Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów z podziałem zadań kontrolnych pomiędzy Referatem Kontroli Wewnętrznej, Wydziałem IK i KW.

OR/90/2008 z dn. 21 października 2008 r. w sprawie realizacji zadań Miasta Chorzów współfinansowanych ze źródeł pozabudżetowych.

OR/91/2008 z dn. 22 października 2008 r. w sprawie utraty mocy Zarządzenia Nr OR/19/2003 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 11 lutego 2003 roku w sprawie powołania Zespołu ds. integracji z Unią Europejską.

OR/92/2008 z dn. 24 października 2008 r. w sprawie ustalenia okresu użytkowania wieczystego do nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Wschodniej.

OR/93/2008 z dn. 29 października 2008 r. o zmianie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr OR/59/08 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 30 czerwca 2008 roku, zmienionego Zarządzeniem Nr OR/78/08 Prezydenta Miasta Chrozów z dnia 1 września 2008 roku.

OR/94/2008 z dn. 24 października 2008 r. w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa w sezonie zimowym 2008/2009.

OR/95/2008 z dn. 31 października 2008 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/40/05 z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia programu "Bezpieczne życie".

OR/96/2008 z dn. 31 października 2008 r. w sprawie przystąpienia do wykonania aktualizacji "Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem gospodarki odpadami dla miasta Chorzowa na lata 2007-2011 i prognozą do roku 2015".

OR/97/2008 z dn. 31 października 2008 r. w sprawie zasilania systemu Kryzys ST - komputerowego programu operacyjnego służącego do wspomagania działania Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności oraz Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego przez dane zawarte SIP Chorzów.

OR/98/2008 z dn. 3 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia stawek czynszowych za najem lokali użytkowych usytuowanych w budynkach będących własnością lub w zarządzie Gminy Chorzów.

OR/99/2008 z dn. 4 listopada 2008 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR/70/2006 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 2 października 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

OR/100/2008 z dn.  7 listopada 2008 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działki położone w Chorzowie przy ul. Stacyjnej - Kruszcowej.

OR/101/2008 z dn. 12 listopada 2008 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/62/06 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie określenia stanowisk i rodzajów prac zleconych w Urzędzie Miasta, których zajmowanie może łączyć się z dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową i służbową, wykazu informacji stanowiących tajemnicę służbową oraz szczegółowe wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ZASTRZEŻONE".

OR/102/2008 z dn. 13 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia okresu trwania użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Ratuszowej - Al. Bojowników o Wolność i Demokrację.

OR/103/2008 z dn. 13 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia okresu trwania użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. 23-go Czerwca.

OR/104/2008 z dn. 14 listopada 2008 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XXVIII w dniu 30 października 2008 roku.

OR/105/2008 z dn. 14 listopada 2008 r. o zmianie Zarządzenia Or.I-0137a/10/2000 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 19 kwietnia 2000 roku w sprawie utworzenia pionu ochrony informacji niejawnych.

OR/106/2008 z dn. 14 listopada 2008 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/69/05 z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie sprawowania przez Zakład Komunalny "PGM" w Chorzowie zarządu nieruchomościami stanowiącymi własność i współwłasność Miasta Chorzów.

OR/107/2008 z dn. 14 listopada 2008 r. w sprawie planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na 2009 rok.

OR/108/2008 z dn. 20 listopada 2008 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych na czas nieoznaczony.

OR/109/2008 z dn. 24 listopada 2008 r. w sprawie odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkole, dla których organem prowadzącym jest Miasto Chorzów.

OR/110/2008 z dn. 25 listopada 2008 r.  w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia programu "Z misiem Tulisiem miło i bezpiecznie".

OR/111/2008 z dn. 1 grudnia 2008 r. w sprawie przeprowadzenia w Urzędzie Miasta Chorzów inwentaryzacji środków trwałych i wyposażenia w użytkowaniu.

OR/112/2008 z dn.  2 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia rozkładu czasu pracy w Urzędzie Miasta w 2009 roku.

OR/113/2008 z dn. 3 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XXIX w dniu 27 listopada 2008 roku.

OR/114/2008 z dn. 3 grudnia 2008 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 5 im. J. Lompy przy ul. 11-go Listopada 21 w Chorzowie.

OR/115/2008 z dn. 5 grudnia 2008 r. w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego ustanowionego na rzecz Pana Stefana Breguła, Pani Lidii Żygolewskiej-Klakus, Państwa Marii i Józefa Korzeniowskich na gruncie położonym w Chorzowie przy Placu Piastowskim.

OR/116/2008 z dn. 8 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR/5/2007 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 15.01.2007 r. - w sprawie "zasad zlecania, w trybie otwartego konkursu ofert, zadań publicznych Chorzowa z obszaru polityki społecznej, w tym pomocy społecznej oraz z zakresu ochrony i promocji zdrowia organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego."

OR/117/2008 z dn. 11 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XXX w dniu 9 grudnia 2008 roku.

OR/118/2008 z dn. 12 grudnia 2008 r. w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego ustanowionego na rzecz Danuty i Eugeniusza Dąbrowieckich na gruncie położonym w Chorzowie, przy ul. św. Anny - Wiosennej.

OR/119/2008 z dn.  19 grudnia 2008 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę położoną w Chorzowie przy ul. Siemianowickiej - al. Klonowej POD "Elżbieta".

 osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Garba, dnia: 2008-12-19
utworzony: 14-12-2007 / modyfikowany: 17-02-2012
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów