Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót ORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA

Treść strony

wersja do druku
powrót | ROK 2010

OR/1/2010 z dn. 7 stycznia 2010 r. o zmianie Zarządzenia Prezydenta Miasta Chorzów Nr OR/10/2009 z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania dotacji z budżetu Miasta Chorzów organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom na realizację zadań publicznych  z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, sportu i rekreacji, turystyki i krajoznawstwa oraz współpracy międzynarodowej.

OR/2/2010 z dn. 8 stycznia 2010 r. o uchyleniu Zarządzenia Nr OR/87/2009 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych na czas nieoznaczony oraz na czas oznaczony do 3 lat.

OR/3/2010 z dn. 8 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu za najem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzów.

OR/4/2010 z dn. 8 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu za najem lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach stanowiących współwłasność Gminy Chorzów lub własność prywatną, a pozostających w zarządzie Gminy Chorzów.

OR/5/2010 z dn. 12 stycznia 2010 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Przeglądowych zdjęć RTG klatki piersiowej dla mieszkańców Chorzowa w 2010 r." oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR/6/2010 z dn. 12 stycznia 2010 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Profilaktycznych badań stężenia PSA poprzedzonych konsultacją lekarza urologa wraz z badaniem per rectum dla mieszkańców Chorzowa w 2010 r." oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR/7/2010 z dn. 12 stycznia 2010 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Programu profilaktyki wad postawy wśród dzieci chorzowskich szkół podstawowych w 2010 r." oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR/8/2010 z dn. 12 stycznia 2010 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Profilaktycznych badań mammograficznych poprzedzonych konsultacją lekarską i instruktażem w zakresie samobadania piersi dla mieszkanek Chorzowa w 2010 r. " oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR/9/2010 z dn. 12 stycznia 2010 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Profilaktycznych badań słuchu wśród chorzowskich dzieci przedszkolnych w 2010 r." oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR/10/2010 z dn. 14 stycznia 2010 r. w sprawie zatrudnienia Pana Jerzego Szafranowicza na stanowisku Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie.

OR/11/2010 z dn. 15 stycznia 2010 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. gen. H. Dąbrowskiego - na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Katowice S.A.

OR/12/2010 z dn. 15 stycznia 2010 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy ul. Rymera, ul. Krzyżowej, ul. Dombka - na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Katowice S.A.

OR/13/2010 z dn. 15 stycznia 2010 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. Ryszki - na rzecz Vattenfall Distribution Poland S.A.

OR/14/2010 z dn. 15 stycznia 2010 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy ul. 3-go Maja, ul. F. Waxmana - na rzecz Vattenfall Distribution Poland S.A.

OR/15/2010 z dn. 15 stycznia 2010 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie za ul. Mazurską, przy Pl. Piastowskim, za ul. Kadecką - na rzecz Vattenfall Distribution Poland S.A.

OR/16/2010 z dn. 15 stycznia 2010 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Chorzowie za ul. Hajducką 22 i ul. ks. Augustyna Kordeckiego.

OR/17/2010 z dn. 15 stycznia 2010 r. o zmianie zarządzenia nr OR/116/2007 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31 października 2007 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działki stanowiące własność Miasta Chorzów, położone w Chorzowie przy ul. Henryka Sienkiewicza.

OR/18/2010 z dn. 20 stycznia 2010 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr OR/84/2008 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 11 września 2008 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Wyceny Składników Majątku Trwałego Miasta Chorzów i Skarbu Państwa oraz nie będącego majątkiem, użyutkowanego lub zarządzanego przez Urząd Miasta Chorzów oraz zmiany Zarządzenia Nr OR/115/2009 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 4 września 2009 roku w sprawie zasad prowadzenia w Urzędzie Miasta Chorzów ewidencji majątku trwałego Miast Chorzów i Skarbu Państwa oraz nie będącego jego majątkiem, użytkowanego lub zarządzanego przez Urząd Miasta Chorzów oraz jednostki organizacyjne Miasta Chorzów.

OR/19/2010 z dn. 20 stycznia 2010 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Programu szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla chorzowskich uczniów III klas szkół gimnazjalnych" oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR/20/2010 z dn. 20 stycznia 2010 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Programu profilaktyki przeciw obrzękowej dla osób po zabiegach z zakresu chirurgii onkoligicznej" oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR/21/2010 z dn. 20 stycznia 2010 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Chorzowie na lata 2008 - 2010 w zakresie prowadzenia grup wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych od substancji psychotropowych" oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR/22/2010 z dn. 20 stycznia 2010 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Chorzowie na lata 2008 - 2010 w zakresie prowadzenia działań edukacyjnych metodą partyworking dla osób zagrożonych narkomanią, eksperymentujacych z narkotykami i używających narkotyków" oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR/23/2010 z dn. 22 stycznia 2010 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez nieruchomość położoną w Chorzowie przy ul. Wschodniej.

OR/24/2010 z dn. 22 stycznia 2010 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/51/2008 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 7 maja 2008 roku w sprawie powierzenia funkcji dyrektora Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu w Chorzowie. 

OR/25/2010 z dn. 25 stycznia 2010 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XLV w dniu 14 stycznia 2010 roku.

OR/26/2010 z dn. 26 stycznia 2010 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/93/2008 Prezydenta Miast Chorzów z dnia 29 października 2008 roku o zmianie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr OR/59/08 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 30 czerwca 2008 roku, zmienionego Zarządzeniem Nr OR/78/08 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 1 września 2008 roku.

OR/27/2010 z dn. 28 stycznia 2010 r. w sprawie okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych urzędniczych, w Urzędzie Miasta Chorzów oraz niektórych kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

OR/28/2010 z dn. 29 stycznia 2010 r. w sprawie realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w m. Chorzów w 2010 roku.

OR/29/2010 z dn. 29 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia programu "Bezpieczne Miasto Chorzów 2010".

OR/30/2010 z dn. 2 lutego 2010 r. w sprawie powołania komisji celem kontroli ochrony informacji niejawnych.

OR/31/2010 z dn. 4 lutego 2010 r. w sprawie ustanowienia regulaminu pracy sieci radiokomunikacyjnej Prezydenta Miasta Chorzów.

OR/32/2010 z dn. 5 lutego 2010 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/62/2009 Prezydenta Miasta Chorzowa z dnia 27.04.2009 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych.

OR/33/2010 z dn. 8 lutego 2010 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domach pomocy społecznej na terenie Miasta Chorzów na rok 2010.

OR/34/2010 z dn. 9 lutego 2010 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez nieruchomość położoną w Chorzowie przy ul. Wschodniej.

OR/35/2010 z dn. 15 lutego 2010 r. w sprawie Regulaminu Straży Miejskiej w Chorzowie, umiejscowionej w strukturze organizacyjnej urzędu miasta.

OR/36/2010 z dn. 15 lutego 2010 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Chorzów.

OR/37/2010 z dn. 17 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia okresu trwania użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Okrężnej.

OR/38/2010 z dn. 17 lutego 2010 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.

OR/39/2010 z dn. 23 lutego 2010 r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

OR/40/2010 z dn. 25 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Chorzów w 2010 roku.

OR/41/2010 z dn. 8 marca 2010 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Chorzów obowiązkowej akcji odszczurzania.

OR/42/2010 z dn. 10 marca 2010 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XLVI z dnia 4 marca 2010 roku.

OR/43/2010 z dn. 11 marca 2010 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 1 im. W. Korfantego przy ul. Sportowej 23 w Chorzowie.

OR/44/2010 z dn. 16 marca 2010 r. w sprawie ustalenia okresu trwania użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Franza Waxmana.

OR/45/2010 z dn. 17 marca 2010 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/118/2009 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 11 września 2009 r. w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR/46/2010 z dn. 17 marca 2010 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.I-0137a/36/96 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 30 grudnia 1996 r. w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji inwentaryzacji oraz zakresu odpowiedzialności pracowników Urzędu Miasta Chorzów w zakresie inwentaryzacji.

OR/47/2010 z dn. 22 marca 2010 r. w sprawie wyznaczenia jednostek usuwających pojazdy z drogi na koszt właściciela oraz parkingów strzeżonych na terenie Chorzowa, na których pojazdy usunięte będą umieszczone.

OR/48/2010 z dn. 22 marca 2010 r. w sprawie ustalenia okresu trwania użytkowania wieczystego do nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. św. Barbary - ul. św. Anny.

OR/49/2010 z dn. 23 marca 2010 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/36/10 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 15 lutego 2010 roku w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Chorzów.

OR/50/2010 z dn. 26 marca 2010 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania w użytkowanie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Niedźwiedziniec na rzecz Polskiego Związku Działkowców.

OR/51/2010 z dn. 26 marca 2010 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Beskidzkiej.

OR/52/2010 z dn. 29 marca 2010 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XLVII w dniu 25 marca 2010 roku.

OR/53/2010 z dn. 30 marca 2010 r. w sprawie wdrożenia zasad działania przedsiębiorców podczas akcji ratunkowych prowadzonych po wypadku masowym lub katastrofie przemysłowej.

OR/54/2010 z dn. 31 marca 2010 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXV/638/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 30.04.2009 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami gminnymi oraz uchwały Nr XLVI/882/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 4.03.2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Prezydenta Miasta bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych.

OR/55/2010 z dn. 1 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia okresu trwania użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Głównej - ul. Gdańskiej.

OR/56/2010 z dn. 13 kwietnia 2010 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Klimzy.

OR/57/2010 z dn. 13 kwietnia 2010 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Sportowej.

OR/58/2010 z dn. 13 kwietnia 2010 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy POD C. Skłodowskiej i ul. Brzozowej - na rzecz Vattenfall Distribution Poland S.A.

OR/59/2010 z dn. 13 kwietnia 2010 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy Pl. Piastowskim - na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Katowice S.A.

OR/60/2010 z dn. 13 kwietnia 2010 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy Bałtyckiej - na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Katowice S.A.

OR/61/2010 z dn. 13 kwietnia 2010 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. Wesołej, ul. Szczęśliwej i ul. Słonecznej - na rzecz Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Montażowego Urządzeń Elektronicznych TELPOL.

OR/62/2010 z dn. 13 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

OR/63/2010 z dn. 23 kwietnia 2010 r.  sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. Czempiela - na rzecz Vattenfall Distribution Poland S.A.

OR/64/2010 z dn. 23 kwietnia 2010 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. Lwowskiej - na rzecz Vattenfall Distribution Poland S.A.

OR/65/2010 z dn. 26 kwietnia 2010 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/118/2009 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 11 września 2009 roku w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR/66/2010 z dn. 28 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu do przeprowadzenia i organizacji wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

OR/67/2010 z dn. 30 kwietnia 2010 r. w sprawie trybu postępowania z nielegalnymi wysypiskami śmieci, na których występują odpady według kategorii odpadów zgodnie z ustawą o odpadach. 

OR/68/2010 z dn. 6 maja 2010 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XLVIII w dniu 29 kwietnia 2010 roku.

OR/69/2010 z dn. 7 maja 2010 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Karola Miarki 9.

OR/70/2010 z dn. 7 maja 2010 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXV/638/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 30.04.2009 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami gminnymi oraz uchwały Nr XLVIII/937/10 Rady Miasta Chorzów z dnia 29.04.2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych.

OR/71/2010 z dn. 10 maja 2010 r. w sprawie wyznaczenia miejsc umieszczania plakatów i haseł wyborczych w kampanii wyborczej.

OR/72/2010 z dn. 10 maja 2010 r. dot. ustalenia wysokości wsparcia finansowego klubów w sporcie kwalifikowanym zespołowym.

OR/73/2010 z dn. 19 maja 2010 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/78/2006 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 18 października 2006 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania medali za osiągnięcia w dziedzinie edukacji.

OR/74/2010 z dn. 19 maja 2010 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Miasta Chorzów nieruchomości gruntowych stanowiących drogi, położonych w Chorzowie przy ulicy Wschodniej i ulicy Węzłowiec wraz z oświetleniem.

OR/75/2010 z dn. 24 maja 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu działań Komisji Konkursowych powoływanych w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych Miasta Chorzów z obszaru polityki społecznej, w tym pomocy społecznej oraz z zakresu ochrony i promocji zdrowia w ramach otwartych konkursów ofert w 2010 r. 

OR/76/2010 z dn. 26 maja 2010 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrekora Szkoły Podstawowej Nr 37 im. Karola Grzesika przy ul. Ratuszowej 20 w Chorzowie.

OR/77/2010 z dn. 27 maja 2010 r. w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych w Chorzowie do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP oraz wyborów uzupełniających do Senatu RP, które odbędą się w dniu 20 czerwca 2010 r.

OR/78/2010 z dn. 31 maja 2010 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XLIX w dniu 27 maja 2010 roku.

OR/79/2010 z dn. 1 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia składu i trybu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

OR/80/2010 z dn. 1 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w celu wykonania prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem powszechnego spisu rolnego w 2010 roku.

OR/81/2010 z dn. 11 czerwca 2010 r. o zmianie Zarządzenia nr OR/77/2003 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu przeprowadzania przez Referat Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Chorzów kontroli w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta Chorzów.

OR/82/2010 z dn. 16 czerwca 2010 r. w sprawie zasad rozliczania i waloryzacji kaucji mieszkaniowych wniesionych przez najemców lokali mieszkalnych.

OR/83/2010 z dn. 18 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR/141/2009 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 13 listopada 2009 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących podatków i opłat lokalnych oraz w sprawach dochodów gminy realizowanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego.

OR/84/2010 z dn. 22 czerwca 2010 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/38/2010 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 17 lutego 2010 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.

OR/85/2010 z dn. 25 czerwca 2010 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działki o numerach geodezyjnych: 4190/243 o pow. 339 m2, 4692 o pow. 272 oraz 4695/247 o pow. 132 m2 położone w Chorzowie przy ul. Długiej.

OR/86/2010 z dn. 1 lipca 2010 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr L w dniu 24 czerwca 2010 roku.

OR/87/2010 z dn. 8 lipca 2010 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w mieście Chorzów.

OR/88/2010 z dn. 12 lipca 2010 r. w sprawie zmiany składu Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Miasta Chorzów, powołaną Zarządzeniem Prezydenta Miasta Chorzów Nr OR/121/2009 z dnia 28 września 2009 roku.

OR/89/2010 z dn. 13 lipca 2010 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

OR/90/2010 z dn. 13 lipca 2010 r. w sprawie ewidencji majątku trwałego w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR/91/2010 z dn. 13 lipca 2010 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Chorzowie przy rejonie Al. Bojowników o Wolność i Demokrację, ul. Jubileuszowej i ul. Armii Krajowej.

OR/92/2010 z dn. 13 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia okresu trwania użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. Karola Miarki.

OR/93/2010 z dn. 16 lipca 2010 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę położoną w Chorzowie przy ul. Racławickiej 10.

OR/94/2010 z dn. 20 lipca 2010 r. o zmianie Zarządzenia nr OR/62/2009 Prezydenta Miasta Chorzowa z dnia 27.04.2009 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych.

OR/95/2010 z dn. 20 lipca 2010 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień na stopień nauczyciela mianowanego.

OR/96/2010 z dn. 21 lipca 2010 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/96/2010 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 13 lipca 2010 roku w sprawie wykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Chorzowie w rejonie Al. Bojowników o Wolność i Demokrację, ul. Jubileuszowej i ul. Armii Krajowej.

OR/97/2010 z dn. 28 lipca 2010 r. w sprawie przeprowadzenia w Wydziale Kultury i Sportu oraz w Kancelarii Rady Miasta Urzędu Miasta Chorzów inwentaryzacji środków trwałych i wyposażenia w użytkowaniu. 

OR/98/2010 z dn. 6 sierpnia 2010 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej niezabudowanej, połozonej w Chorzowie przy ul. Franca Waxmana i ustalenia okresu trwania użytkowania wieczystego.

OR/99/2010 z dn. 13 sierpnia 2010 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/97/2010 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 28 lipca 2010 roku w sprawie przeprowadzenia w Wydziale Kultury i Sportu oraz w Kancelarii Rady Miasta Urzędu Miasta Chorzów inwentaryzacji środków trwałych i wyposażenia w uzytkowaniu.

OR/100/2010 z dn. 25 sierpnia 2010 r. w sprawie planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na lata 2010-2012.

OR/101/2010 z dn. 27 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

OR/102/2010 z dn. 30 sierpnia 2010 r. w sprawie uchylenia się od skutków prawnych złożonego w dniu 18 maja 2001 r. oświadczenia o ustanowieniu odrębnej własności lokalu użytkowego, usytuowanego w budynku położonym w Chorzowie przy Pl. Piastowskim 17.

OR/103/2010 z dn. 2 września 2010 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr LI w dniu 26 sierpnia 2010 roku.

OR/104/2010 z dn. 8 września 2010 r. w sprawie Regulaminu służby przygotowawczej w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR/105/2010 z dn. 9 września 2010 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Chorzów obowiązkowej akcji odszczurzania.

OR/106/2010 z dn. 15 września 2010 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy ul. Wschodniej na rzecz Vattenfall Distribution Poland S.A. z siedzibą w Gliwicach.

OR/107/2010 z dn. 15 września 2010 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy Pl. Piastowskim na rzecz Vattenfall Distribution Poland S.A. z siedzibą w Gliwicach.

OR/108/2010 z dn. 15 września 2010 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy Pl. św. Jana na rzecz Vattenfall Distribution Poland S.A. z siedzibą w Gliwicach.

OR/109/2010 z dn. 15 września 2010 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. 3-go Maja na rzecz P.A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach.

OR/110/2010 z dn. 15 września 2010 r. w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. ks. J. Czempiela 9-15.

OR/111/2010 z dn. 20 września 2010 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

OR/112/2010 z dn. 21 września 2010 r. w sprawie zasad udzielania pomocy pracownikom Urzędu Miasta podnoszącym kwalifikacje zawodowe.

OR/113/2010 z dn. 24 września 2010 r. w sprawie powołania przy Urzędzie Miasta Miejskiego Zespołu do przeprowadzenia i organizacji wyborów do rady miasta, sejmiku wojewódzkiego oraz na Prezydenta Miasta.

OR/114/2010 z dn. 27 września 2010 r. w sprawie zniesienia współużytkowania wieczystego gruntu i współwłasności budynku mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, położoną w Chorzowie przy ul. ks. J. Czempiela 9-15.

OR/115/2010 z dn. 27 września 2010 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/38/2010 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 17 lutego 2010 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.

OR/116/2010 z dn. 30 września 2010 r. w sprawie ustalenia okresu trwania dzierżawy dla nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Stefana Batorego 46.

OR/117/2010 z dn. 30 września 2010 r. w sprawie zasad udzielania pomocy pracownikom Urzędu Miasta podnoszącym kwalifikacje zawodowe.

OR/118/2010 z dn. 5 października 2010 r.  w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia programu "Bezpieczne życie".

OR/119/2010 z dn. 5 października 2010 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia programu "Z misiem Tulisiem miło i bezpiecznie".

OR/120/2010 z dn. 6 października 2010 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr LII w dniu 30 września 2010 roku.

OR/121/2010 z dn. 8 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu koordynacji audytu wewnętrznego w mieście Chorzów.

OR/122/2010 z dn. 12 października 2010 r. w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa w sezonie zimowym 2010/2011.

OR/123/2010 z dn. 12 października 2010 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. gen. H. Dąbrowskiego - na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach.

OR/124/2010 z dn. 12 października 2010 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy ul. Siemianowickiej na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach.

OR/125/2010 z dn. 13 października 2010 r. w sprawie ustalenia okresu trwania użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Wiśniowej.

OR/126/2010 z dn. 18 października 2010 r. w sprawie wyznaczenia miejsc umieszczania plakatów i haseł wyborczych w kampanii wyborczej.

OR/127/2010 z dn. 27 października 2010 r. w sprawie ustalenia okresu trwania użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Kaliny 82.

OR/128/2010 z dn. 27 października 2010 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 1520/9 o pow. 554m2, KA1C/00001131/8 położonej w Chorzowie przy ul. Kaliny 82.

OR/129/2010 z dn. 27 października 2010 r. w sprawie skrócenia okresu trwania użytkowania wieczystego ustanowionego na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Katowickiej 61.

OR/130/2010 z dn. 2 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia okresu trwania użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Chorzoiwe przy ul. Miechowickiej.

OR/131/2010 z dn. 2 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia trwania dzierżawy dla nieruchomości gruntowej położonej w Chorzowie przy ul. gen. Henryka Dąbrowskiego.

OR/132/2010 z dn. 3 listopada 2010 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów Nr LIII w dniu 28 października 2010 roku.

OR/133/2010 z dn. 4 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia stawek czynszowych za najem lokali użytkowych usytuowanych w budynkach będących własnością lub w zarządzie Gminy Chorzów.

OR/134/2010 z dn. 9 listopada 2010 r. o zmianie Zarządzenia nr OR/38/2008 Prezydenta Miasta Chorzowa z dnia 2 kwietnia 2008 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia nadzoru nad fundacjami i stowarzyszeniami mającymi swe siedziby na terytorium Miasta Chorzów, dla których Prezydent Miasta Chorzowa  jest organem nadzorującym.

OR/135/2010 z dn. 15 listopada 2010 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Chorzowie przy ulicy Katowickiej.

OR/136/2010 z dn. 15 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę położoną w Chorzowie przy ul. Harcerskiej 2.

OR/137/2010 z dn. 16 listopada 2010 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr LIV w dniu 10 listopada 2010 roku.

OR/138/2010 z dn. 18 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przyznawania Klubom Sportowym dotacji z budżetu miasta na prowadzenie zajęć szkoleniowych z dziećmi i młodzieżą zamieszkałą w Chorzowie w dziedzinie sportu i rekreacji w poszczególnych dyscyplinach sportowych.

OR/139/2010 z dn. 18 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przyznawania dotacji z budżetu miasta na pokrycie kosztów wydawnictw chorzowskich twórców.

OR/140/2010 z dn. 18 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania środków finansowych z budżetu miasta na projekty z zakresu współpracy międzynarodowej.

OR/141/2010 z dn. 19 listopada 2010 r. w sprawie planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na 2011 rok.

OR/142/2010 z dn. 25 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania dotacji z budżetu Miasta Chorzów organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, kultury fizycznej, turystyki i współpracy międzynarodowej.

OR/143/2010 z dn. 6 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego i określenia jego zadań w celu wykonania prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 roku na terenie Miasta Chorzów.

OR/144/2010 z dn. 7 grudnia 2010 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

OR/145/2010 z dn. 8 grudnia 2010 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez dizałkę położoną w Chorzowie przy ul. Floriańskiej.

NOWA KADENCJA PREZYDENTA

OR/146/2010 z dn. 17 grudnia 2010 r. w sprawie odwołania Zastępców Prezydenta Miasta Chorzów.

OR/147/2010 z dn. 20 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Zastępcy Prezydenta Miasta Chorzów ds. Społecznych.

OR/148/2010 z dn. 20 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr II w dniu 14 grudnia 2010 roku.

OR/149/2010 z dn. 22 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia rozkładu czasu pracy w Urzędzie Miasta w 2011 roku.

OR/150/2010 z dn. 23 grudnia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia w Urzędzie Miasta Chorzów inwentaryzacji materiałów i wyposażenia w magazynie i w biurze rzeczy znalezionych.

OR/151/2010 z dn. 27 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Gospodarczych.

OR/152/2010 z dn. 28 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany zarządzenia NrOR/130/2009 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 15 października 2009 r. w sprawie zatwierdzenia nowego cennika za korzystanie z obiektów sportowych w szkołach gminnych.

OR/153/2010 z dn. 31 grudnia 2010 r. w sprawie lokowania ogłoszeń i informacji prasowych Miasta.

OR/154/2010 z dn. 31 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

OR/155/2010 z dn. 31 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji inwentaryzacji oraz zakresu odpowiedzialności pracowników Urzędu Miasta Chorzów w zakresie inwentaryzacji.

OR/156/2010 z dn. 31 grudnia 2010 r. w sprawie odpowiedzialności za wyposażenie użytkowane w Urzędzie Miasta Chorzów.

 osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Garba, dnia: 2010-12-31
utworzony: 10-12-2009 / modyfikowany: 16-02-2012
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów