Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA

Treść strony

wersja do druku
powrót | ROK 2011

OR.1.2011 z dn. 3 stycznia 2011 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/85/2007 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 22 sierpnia 2007 roku w sprawie powołania Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

OR.2.2011 z dn. 3 stycznia 2011 r. w sprawie aktualizacji "Planu operacyjnego funkcjonowania miasta Chorzów w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny".

OR.3.2011 z dn. 4 stycznia 2011 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr III w dniu 30 grudnia 2010 roku.

OR.4.2011 z dn. 10 stycznia 2011 r. w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta Chorzów, podjętej na sesji Nr III w dniu 30 grudnia 2010 roku.

OR.5.2011 z dn. 17 stycznia 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Franciszkańskiej.

OR.6.2011 z dn. 19 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzów.

OR.7.2011 z dn. 19 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu za najem lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach stanowiących współwłasność Gminy Chorzów lub własność prywatną, a pozostających w zarządzie Gminy Chorzów.

OR.8.2011 z dn. 19 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania środków finansowych z budżetu miasta jednostkom budżetowym miasta Chorzów na realizację programów w zakresie kultury, kultury fizycznej, turystyki i współpracy międzynarodowej.

OR.9.2011 z dn. 19 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Programu stymulacji rozwoju dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz zagrożonej niepełnosprawnością wraz z wdrażaniem rodziny do realizacji programów rehabilitacji w warunkach domowych" oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.10.2011 z dn. 19 stycznia 2011 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr IV w dniu 13 stycznia 2011 roku.

OR.11.2011 z dn. 21 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia programu "Bezpieczne Miasto Chorzów 2011".

OR.12.2011 z dn. 24 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia trybu zbycia i okresu trwania użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. Kaszubskiej - Poniatowskiego.

OR.13.2011 z dn. 26 stycznia 2011 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/129/2007 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego przy ogłaszaniu przetargów, negocjacji i zawieraniu umów dzierżawy w trybie bezprzetargowym oraz za udostępnianie nieruchomości stanowiących własność Miasta Chorzów.

OR.14.2011 z dn. 27 stycznia 2011 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/36/10 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 15 lutego 2010 roku w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Chorzów. 

OR.15.2011 z dn. 31 stycznia 2011 r. w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Prezydenta Miasta Chorzów.

OR.16.2011 z dn. 31 stycznia 2011 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.

OR.17.2011 z dn. 2 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji celowej klubom sportowym działającym na terenie miasta Chorzów w sportach zespołowych.

OR.18.2011 z dn. 3 lutego 2011 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla w Maciejkowicach.

OR.19.2011 z dn. 4 lutego 2011 r. w sprawie odwołania i wyznaczenia przedstawiciela Gminy Chorzów w Radzie Nadzorczej Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z .o.o. w Chorzowie.

OR.20.2011 z dn. 4 lutego 2011 r. o zmianie Zarządzenia Nr Or.16.2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.

OR.21.2011 z dn. 7 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domach pomocy społecznej na terenie Miasta Chorzów na rok 2011.

OR.22.2011 z dn. 7 lutego 2011 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/79/2010 Prezydenta Miasta Chorzowa z dnia 1.06.2010 roku w sprawie: ustalenia składu i trybu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

OR.23.2011 z dn. 9 lutego 2011 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.2.2011 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie aktualizacji "Planu operacyjnego funkcjonowania miasta Chorzów w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny".

OR.24.2011 z dn. 9 lutego 2011 r. w sprawie zasad przekazywania informacji Rzecznikowi Prasowemu Urzędu Miasta.

OR.25.2011 z dn. 15 lutego 2011 r. w sprawie realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w mieście Chorzów w 2011 roku.

OR.26.2011 z dn. 16 lutego 2011 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy ul. Hutniczej i ul. St. Batorego na rzecz Vattenfall Distribution Poland S.A. z siedzibą w Gliwicach.

OR.27.2011 z dn. 16 lutego 2011 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy ul. ks. Machy, ul. Farnej, ul. 16-go Lipca i ul. Wrocławskiej na rzecz Vattenfall Distribution Poland S.A. z siedzibą w Gliwicach.

OR.28.2011 z dn. 16 lutego 2011 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie za ul. Chodkiewicza na rzecz Vattenfall Distribution Poland S.A. z siedzibą w Gliwicach.

OR.29.2011 z dn. 16 lutego 2011 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy ul. Tadeusza Kościuszki na rzecz Vattenfall Distribution Poland S.A. z siedzibą w Gliwicach.

OR.30.2011 z dn. 16 lutego 2011 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy ul. Reymonta, ul. Chałupki i ul. Styczyńskiego na rzecz Vattenfall Distribution Poland S.A z siedzibą w Gliwicach.

OR.31.2011 z dn. 16 lutego 2011 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy ul. Armii Krajowej, ul. Mariańskiej, ul. Racławickiej i ul. Karpackiej na rzecz Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu.

OR.32.2011 z dn. 16 lutego 2011 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/36/2005 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 18 kwietnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia "Polityki Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Miasta Chorzów".

OR.33.2011 z dn. 17 lutego 2011 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/100/2004 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 23 listopada 2004 roku w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania w mieście Chorzów.

OR.34.2011 z dn. 23 lutego 2011 r. w sprawie odwołania Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Technicznych.

OR.35.2011 z dn. 23 lutego 2011 r. w sprawie powołania Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Technicznych.

OR.36.2011 z dn. 23 lutego 2011 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr OR/109/2008 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 29 listopada 2008 r. w sprawie odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola dla których organem prowadzącym jest Miasto Chorzów.

OR.37.2011 z dn. 28 lutego 2011 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora miejskiego do nadzoru przygotowania działań zapewniających funkcjonowanie publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych.

OR.38.2011 z dn. 28 lutego 2011 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. gen. H. Dąbrowskiego - na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach.

OR.39.2011 z dn. 28 lutego 2011 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. Jubileuszowej i ul. ks. Czempiela - na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach.

OR.40.2011 z dn. 28 lutego 2011 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przez miasto Chorzów przedsiębiorcom na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 - j.t. z późn. zm.). 

OR.41.2011 z dn. 1 marca 2011 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr V w dniu 24 lutego 2011 roku.

OR.42.2011 z dn. 1 marca 2011 r. w sprawie lokowania ogłoszeń prasowych Miasta.

OR.43.2011 z dn. 2 marca 2011 r. w sprawie powołania składu Obwodowej Komisji Wyborczej w osiedlu Maciejkowice.

OR.44.2011 z dn. 7 marca 2011 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Chorzów w 2011 roku.

OR.45.2011 z dn. 7 marca 2011 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/46/09 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 11 marca 2009 roku w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR.46.2011 z dn. 10 marca 2011 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Programu profilaktyki przeciw obrzękowej dla osób po zabiegach z zakresu chirurgii onkologicznej" oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.47.2011 z dn. 10 marca 2011 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Przeglądowych zdjęć RTG klatki piersiowej dla mieszkańców Chorzowa w 2011 r." oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.48.2011 z dn. 10 marca 2011 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Profilaktycznych badań mammograficznych poprzedzonych konsultacją lekarską i instruktażem w zakresie samobadania piersi dla mieszkanek Chorzowa w 2011 r." oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.49.2011 z dn. 10 marca 2011 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Profilaktycznych badań stężenia PSA poprzedzonych konsultacją lekarza urologa wraz z badaniem per rectum dla mieszkańców Chorzowa w 2011 r." oraz powołania Komisji Konkrsowej.

OR.50.2011 z dn. 10 marca 2011 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Programu szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla chorzowskich uczniów III klas szkól gimnazjalnych" oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.51.2011 z dn. 14 marca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Chorzów obowiązkowej akcji odszczurzania.

OR.52.2011 z dn. 14 marca 2011 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.46.2011 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Programu profilaktyki przeciw obrzękowej dla osób po zabiegach z zakresu chirurgii onkologicznej" oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.53.2011 z dn. 14 marca 2011 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.47.2011 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Przeglądowych zdjęć RTG klatki piersiowej dla mieszkańców Chorzowa w 2011 r." oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.54.2011 z dn. 14 marca 2011 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.49.2011 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Profilaktycznych badań stężenia PSA poprzedzonych konsultacją lekarza urologa wraz z badaniem per rectum dla mieszkańców Chorzowa w 2011 r." oraz powołania Komisji Konkrsowej.

OR.55.2011 z dn. 14 marca 2011 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.48.2011 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Profilaktycznych badań mammograficznych poprzedzonych konsultacją lekarską i instruktażem w zakresie samobadania piersi dla mieszkanek Chorzowa w 2011 r." oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.56.2011 z dn. 14 marca 2011 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.50.2011 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Programu szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla chorzowskich uczniów III klas szkól gimnazjalnych" oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.57.2011 z dn. 16 marca 2011 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/155/2010 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji inwentaryzacyjnej oraz zakresu odpowiedzialności pracowników Urzędu Miasta Chorzów w zakresie inwentaryzacji.

OR.58.2011 z dn. 17 marca 2011 r. w sprawie planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na lata 2011-2013.

OR.59.2011 z dn. 17 marca 2011 r. w sprawie przygotowania warunków organizacyjnych i technicznych planowania i realizacji zadań obronnych z zakresu przygotowania i koordynacji wsparcia sojuszniczych sił zbrojnych w czasie pokoju, sytuacji kryzysowych i wojny, wykonujących zadania lub przemieszczających się przez obszar miasta Chorzów.

OR.60.2011 z dn. 23 marca 2011 r. w sprawie ustalenia okresu trwania użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Wschodniej oraz formy jej zbycia.

OR.61.2011 z dn. 23 marca 2011 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Profilaktycznych badań słuchu wśród chorzowskich dzieci przedszkolnych w 2011 r." oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.62.2011 z dn. 23 marca 2011 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Chorzowie w zakresie prowadzenia grup wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych od substancji psychoaktywnych" oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.63.2011 z dn. 23 marca 2011 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Chorzowie w zakresie prowadzenia działań edukacyjnych metodą partyworking dla osób zagrożonych narkomanią, eksperymentujących z narkotykami i używających narkotyków" oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.64.2011 z dn. 23 marca 2011 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Programu profilaktyki wad postawy wśród dzieci chorzowskich szkół podstawowych w 2011 r." oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.65.2011 z dn. 28 marca 2011 r. w sprawie odwołania i wyznaczenia przedstawiciela Gminy Chorzó w Radzie Nadzorczej ADM "Chorzów Stary" Sp. z o.o. w Chorzowie.

OR.66.2011 z dn. 28 marca 2011 r. w sprawie odwołania i wyznaczenia przedstawiciela Gminy Chorzów w Radzie Nadzorczej "Centrum Przedsiębiorczości" Sp. z o.o. w Chorzowie.

OR.67.2011 z dn. 31 marca 2011 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/64/2008 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dla dyrektorów jednostek organizacyjnych miasta Chorzów posiadających osobowość prawną oraz spółek prawa handlowego, w których udział miasta Chorzów przewyższa 50%.

OR.68.2011 z dn. 1 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR/154/2010 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

OR.69.2011 z dn. 6 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr VI w dniu 31 marca 2011 roku.

OR.70.2011 z dn. 6 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia okresu trwania użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Chorzowie przy Alei Bojowników o Wolność i Demokrację.

OR.71.2011 z dn. 11 kwietnia 2011 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez nieruchomość położoną w Chorzowie przy ul. Beskidzkiej.

OR.72.2011 z dn. 11 kwietnia 2011 r. w sprawie utraty mocy Zarządzenia Nr OR.66.2011 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 28 marca 2011 w sprawie odwołania i wyznaczenia przedstawiciela Gminy Chorzów w Radzie Nadzorczej "Centrum Przedsiebiorczości" Sp. z o.o.

OR.73.2011 z dn. 12 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia okresu trwania użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. Morcinka.

OR.74.2011 z dn. 15 kwietnia 2011 r. w sprawie odwołania i wyznaczenia przedstawiciela Gminy Chorzów w Radzie "Centrum Przedsiębiorczości" Sp. z o.o. w Chorzowie.

OR.75.2011 z dn. 19 kwietnia 2011 r. o zmianie: zarządzenia OR/118/2009 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR.76.2011 z dn. 28 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej sprawdzającej znajomość zagadnień w zakresie transportu drogowego taksówką.

OR.77.2011 z dn. 4 maja 2011 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr VII w dniu 28 kwietnia 2011 roku.

OR.78.2011 z dn. 5 maja 2011 r. w sprawie utraty mocy Zarzązenia Nr OR/149/2010 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia rozkładu czasu pracy w Urzędzie Miasta w 2011 roku. 

OR.79.2011 z dn. 9 maja 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych im. K. K. Baczyńskiego przy ul. Narutowicza 5 w Chorzowie.

OR.80.2011 z dn. 9 maja 2011 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/4/2006 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 18 stycznia 2006 roku w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania.

OR.81.2011 z dn. 10 maja 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do spraw nieruchomości stanowiących własność Miasta Chorzów. 

OR.82.2011 z dn. 10 maja 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do spraw nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

OR.83.2011 z dn. 12 maja 2011 r. w sprawie ustalenia form spłaty zadłużenia czynszowego.

OR.84.2011 z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie przeprowadzenia w Urzędzie Miasta Chorzów inwentaryzacji środków trwałych i wyposażenia w użytkowaniu - zgodnie z harmonogramem na rok 2011.

OR.85.2011 z dn. 12 maja 2011 r. o zmianie zarządzenia OR/155/2010 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji inwentaryzacyjnej oraz zakresu odpowiedzialności pracowników Urzędu Miasta Chorzów w zakresie inwentaryzacji.

OR.86.2011 z dn. 16 maja 2011 r. o zmianie Zarządzenia OR/143/2009 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu pracy w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR.87.2011 z dn. 16 maja 2011 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/36/10 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 15 lutego 2010 roku w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Chorzów.

OR.88.2011 z dn. 17 maja 2011 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/107/2009 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 7 sierpnia 2009 r. w sprawie regulaminu postępowania w sprawach o sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste oraz użytkowanie, wydzierżawienie i najem nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych.

OR.89.2011 z dn. 17 maja 2011 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy ul. Granicznej i ul. Jurija Gagarina - na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Katowica S.A. z siedzibą w Katowicach.

OR.90.2011 z dn. 17 maja 2011 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy Pl. Powstańców Śląskich - na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach.

OR.91.2011 z dn. 17 maja 2011 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. Gustawa Morcinka - na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach.

OR.92.2011 z dn. 18 maja 2011 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.79.2011 Prezydenta Miasta Chorzów w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych im. K. K. Baczyńskiego przy ul. Narutowicza 5 w Chorzowie.

OR.93.2011 z dn. 19 maja 2011 r. o zmianie Zarządzenia Nr Or/67/2010 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie trybu postępowania z nielegalnymi wysypiskami śmieci, na których występują odpady według kategorii odpadów zgodnie z ustawą o odpadach.

OR.94.2011 z dn. 20 maja 2011 r. w sprawie przeprowadzenia w Wydziale Administracyjnym, w Wydziale Informatyki, w Wydziale Organizacyjnym i Kadr oraz w Biurze Radców Prawnych Urzędu Miasta Chorzów inwentaryzacji środków trwałych i wyposażenia w użytkowaniu.

OR.95.2011 z dn. 20 maja 2011 r. w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu wolnego lokalu mieszkalnego położonego w Chorzowie przy ul. Odrowążów 26/5 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynków oraz w prawie użytkowania wieczystego gruntu, na którym usytuowane są budynki.

OR.96.2011 z dn. 20 maja 2011 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy ul. Józefa Ryszki - na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach.

OR.97.2011 z dn. 20 maja 2011 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy ul. Brzozowej - na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach.

OR.98.2011 z dn. 23 maja 2011 r. w sprawie standardów zatrudniania pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych działających na terenie Chorzowa.

OR.99.2011 z dn. 25 maja 2011 r. w sprawie przeprowadzenia w Wydziale Środowiska Naturalnego i w Wydziale Usług Komunalnych Urzędu Miasta Chorzów inwentaryzacji środków trwałych i wyposażenia w użytkowaniu.

OR.100.2011 z dn. 26 maja 2011 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/154/2010 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

OR.101.2011 z dn. 27 maja 2011 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.

OR.102.2011 z dn. 30 maja 2011 r. w sprawie lokalizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych. 

OR.103.2011 z dn. 8 czerwca 2011 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr VIII w dniu 26 maja 2011 roku.

OR.104.2011 z dn. 17 czerwca 2011 r. w sprawie wydawania materiałów promocyjnych miasta Chorzów podmiotom zewnętrznym.

OR.105.2011 z dn. 28 czerwca 2011 r. o zmianie zarządzenia Nr OR.94.2011 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie przeprowadzenia w Wydziale Administracyjnym,  w Wydziale Informatyki, w Wydziale Organizacyjnym i Kadr oraz w Biurze Prawnym Urzędu Miasta Chorzów inwentaryzacji środków trwałych i wyposażenia w użytkowaniu.

OR.106.2011 z dn. 28 czerwca 2011 r. o zmianie zarządzenia Nr OR.99.2011 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie przeprowadzenia w Wydziale Środowiska Naturalnego i w Wydziale Usług Komunalnych Urzędu Miasta Chorzów inwentaryzacji środków trwałych i wyposażenia w użytkowaniu.

OR.107.2011 z dn. 6 lipca 2011 r. w sprawie zasad korzystania z parkingów Urzędu Miasta Chorzów.

OR.108.2011 z dn. 6 lipca 2011r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr IX w dniu 30 czerwca 2011 roku.

OR.109.2011 z dn. 8 lipca 2011r. w sprawie zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków oraz rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu.

OR.110.2011 z dn. 8 lipca 2011r. w sprawie powołania komisji do wyboru Agenta Emisji Obligacji Komunalnych.

OR.111.2011 z dn. 12 lipca 2011r. w sprawie objęcia dodatkowych udziałów w Regionalnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, pokrytych aportem w postaci przeniesienia własności nieruchoności gruntowej nizabudowanej, położonej w Chorzowie za ulicą ks. Jana Machy 8.

OR.112.2011 z dn. 12 lipca 2011r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

OR.113.2011 z dn. 12 lipca 2011r. w sprawie zasad postępowania w sprawach o wynajem lokali użytkowych pozostających w dyspozycji Gminy Chorzów.

OR.114.2011 z dn. 15 lipca 2011r. w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego ustanowionego na rzecz Przedsiębiorstwa Budowlnanego "DOMBUD" SA z siedzibą w Katowicach na gruncie położonym w Chorzowie przy ul. Niedźwiedziniec.

OR.115.2011 z dn. 18 lipca 2011r. w sprawie utraty mocy Zarządzenia Nr OR/63/2008 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 28 lipca 2008r. w sprawie: przyznawania nagród dla dyrektorów szkół, w których funkcjonują baseny ogólnodostępne.

OR.116.2011 z dn. 21 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczyciel ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 

OR.117.2011 z dn. 22 lipca 2011 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/48/04 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 1 zerwca 2004 roku w sprawie doręczania korespondencji miejscowej za pośrednictwem gońców Urzędu Miasta Chorzów.

OR.118.2011 z dn. 22 lipca 2011 r. w sprawie zmiany w załączniku do Zarządzenia Nr OR.110.2011 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 8 lipca 2011 roku w sprawie powołania komisji do wyboru Agenta Emisji Obligacji Komunalnych.

OR.119.2011 z dn. 29 lipca 2011 r. o zmianie zarządzenia Nr OR.94.2011 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie przeprowadzenia w Wydziale Administracyjnym,  w Wydziale Informatyki, w Wydziale Organizacyjnym i Kadr oraz w Biurze Prawnym Urzędu Miasta Chorzów inwentaryzacji środków trwałych i wyposażenia w użytkowaniu.

OR.120.2011 z dn. 29 lipca 2011 r. o zmianie zarządzenia Nr OR.99.2011 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie przeprowadzenia w Wydziale Środowiska Naturalnego i w Wydziale Usług Komunalnych Urzędu Miasta Chorzów inwentaryzacji środków trwałych i wyposażenia w użytkowaniu.

OR.121.2011 z dn. 1 sierpnia 2011 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/36/2005 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 18 kwietnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia "Polityki Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Miasta Chorzów".

OR.122.2011 z dn. 1 sierpnia 2011 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy ul. Mariańskiej na rzecz Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie.

OR.123.2011 z dn. 9 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu do przeprowadzenia i organizacji wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

OR.124.2011 z dn. 24 sierpnia 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Pokoju.

OR.125.2011 z dn. 25 sierpnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia miejsc umieszczania plakatów i haseł wyborczych w kampanii wyborczej.

OR.126.2011 z dn. 26 sierpnia 2011 r. w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego ustanowionego na rzecz ProActive Doradztwo Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach na gruncie położonym w Chorzowie przy ul. Świerkowej.

OR.127.2011 z dn. 31 sierpnia 2011 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji nr X w dniu 25 sierpnia 2011 roku.

OR.128.2011 z dn. 31 sierpnia 2011 r. w sprawie opracowania Planu Zarządzania Kryzysowego miasta Chorzów.

OR.129.2011 z dn. 1 września 2011 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.101.2011 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.

OR.130.2011 z dn. 1 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

OR.131.2011 z dn. 5 września 2011 r. w sprawie składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na lata 2011 - 2014.

OR.132.2011 z dn. 5 września 2011 r. w sprawie odwołania przedstawicieli Gminy Chorzów z Rady Nadzorczej "Miejskiego Zakładu Kąpielowego" Sp. z o.o. w Chorzowie.

OR.133.2011 z dn. 12 września 2011 r. w sprawie odpowiedzialności za wyposażenie użytkowane w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR.134.2011 z dn. 12 września 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Chorzowie przy ulicy Armii Krajowej.

OR.135.2011 z dn. 12 września 2011 r. w sprawie ustalenia okresu trwania użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. Stefana Batorego.

OR.136.2011 z dn. 12 września 2011 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXV/638/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 30.04.2009 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami gminnymi oraz uchwały Nr X/154/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 25.08.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych.

OR.137.2011 z dn. 14 września 2011 r. w sprawie przeprowadzenia przeklasyfikowania oraz wybrakowania sprzętu i środków obrony cywilnej.

OR.138.2011 z dn. 14 września 2011 r. w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego ustanowionego na gruncie położonym w Chorzowie przy ul. Klonowej 2.

OR.139.2011 z dn. 15 września 2011 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.101.2011 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów, zmienionego Zarządzeniem Nr OR.129.2011 prezydenta Miasta Chorzów z dnia 1 września 2011 roku.

OR.140.2011 z dn. 23 września 2011 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Chorzów obowiązkowej akcji odszczurzania.

OR.141.2011 z dn. 23 września 2011 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Bezpieczeństwa.

OR.142.2011 z dn. 30 września 2011 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Chorzów w Radzie Nadzorczej "Miejskiego Zakładu Kąpielowego" Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Chorzowie.

OR.143.2011 z dn. 4 października 2011 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia programu "Bezpieczne życie".

OR.144.2011 z dn. 4 października 2011 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia programu edukacyjnego "Bezpiecznie kibicuje - mądrze dopinguję - młody kibic".

OR.145.2011 z dn. 4 października 2011 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.142.2011 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 30 września 2011 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Chorzów w Radzie Nadzorczej "Miejskiego Zakładu Kąpielowego" Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Chorzowie.

OR.146.2011 z dn. 6 października 2011 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XI w dniu 29 września 2011 roku.

OR.147.2011 z dn. 10 października 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Żołnierzy Września.

OR.148.2011 z dn. 10 października 2011 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. DTŚ i ul. Piotra Wysockiego na rzecz Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu.

OR.149.2011 z dn. 10 października 2011 r. w sprawie ustanowienia slużebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy ul. Granicznej, ul. St. Batorego i ul. Podmiejskiej na rzecz Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu.

OR.150.2011 z dn. 10 października 2011 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy ul. Głównej, ul. Rębaczy i ul. Kresowej na rzecz Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu.

OR.151.2011 z dn. 12 października 2011 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.84.2011 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie przeprowadzenia w Urzędzie Miasta Chorzów inwentaryzacji środków trwałych i wyposażenia w użytkowaniu - zgodnie z harmonogramem na rok 2011.

OR.152.2011 z dn. 14 października 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Chorzowie.

OR.153.2011 z dn. 14 października 2011 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zorganizowania i wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla gminy Chorzów na podstawie ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) zmienionej ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897).

OR.154.2011 z dn. 17 października 2011 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/36/2010 Prezydenta Miasta Chorżów z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Chorzów.

OR.155.2011 z dn. 18 października 2011 r. w sprawie ustalenia stawek czynszowych za najem lokali użytkowych usytuowanych w budynkach będących własnością lub w zarządzie Gminy Chorzów.

OR.156.2011 z dn. 18 października 2011 r. w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta Chorzów, podjętej na sesji Nr XII w dniu 17 października 2011 roku.

OR.157.2011 z dn. 21 października 2011 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.101.2011 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.

OR.158.2011 z dn. 24 października 2011 r. w sprawie dokumentów niezbędnych do ubiegania się o dotacje i granty z budżetu miasta.

OR.159.2011 z dn. 24 października 2011 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez nieruchomość położoną w Chorzowie przy ul. Stefana Batorego.

OR.160.2011 z dn. 24 października 2011 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działki położone w Chorzowie przy ul. Kaliny.

OR.161.2011  z dn. 28 października 2011 r. w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa w sezonie zimowym 2011/2012.

OR.162.2011 z dn. 2 listopada 2011 r. w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta Chorzów, podjętej na sesji Nr XIII w dniu 27 października 2011 roku.

OR.163.2011 z dn. 4 listopada 2011 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/65/2007 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIII/236/03 Rady Miasta Chorzów z dnia 30.10.2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzów.

OR.164.2011 z dn. 4 listopada 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Katowickiej.

OR.165.2011 z dn. 15 listopada 2011 r.  w sprawie objęcia dodatkowych udziałów w Regionalnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, pokrytych aportem w postaci przeniesienia własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Chorzowie za ulicą ks. Jana Machy 8.

OR.166.2011 z dn. 16 listopada 2011 r. w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta Chorzów, podjętej na sesji Nr XIV w dniu 14 listopada 2011 roku.

OR.167.2011 z dn. 21 listopada 2011 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działki położone w Chorzowie przy ul. Kaliny.

OR.168.2011 z dn. 21 listopada 2011 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy ul. św. Barbary, ul. Dąbrowskiego, ul. Rębaczy, pl. Mickiewicza, ul. Słonecznej, ul. Kilińskiego, ul. Wschodniej i ul. Sienkiewicza, zabudowanych stacjami transformatorowo-rozdzielczymi na rzecz Vattenfall Distribution Poland S.A. z siedzibą w Gliwicach.

OR.169.2011 z dn. 22 listopada 2011 r. w sprawie planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na 2012 rok.

OR.170.2011 z dn. 23 listopada 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

OR.171.2011 z dn. 24 listopada 2011 r.  w sprawie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działki położone w Chorzowie przy ul. Bytkowskiej.

OR.172.2011 z dn. 25 listopada 2011 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Chorzowie przy ulicy Bytkowskiej.

OR.173.2011 z dn. 25 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przyznawania środków finansowych z budżetu miasta Chorzów na realizację projektów wydawniczych.

OR.174.2011 z dn. 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania dotacji z budżetu Miasta Chorzów organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, kultury fizycznej, turystyki i współpracy międzynarodowej.

OR.175.2011 z dn. 30 listopada 2011 r. w sprawie odwołania i wyznaczenia przedstawicieli Gminy Chorzów w Radzie "Centrum Przedsiębiorczości" Sp. z o.o. w Chorzowie.

OR.176.2011 z dn. 1 grudnia 2011 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.101.2011 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.

OR.177.2011 z dn. 1 grudnia 2011 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XV w dniu 24 listopada 2011 roku.

OR.178.2011 z dn. 9 grudnia 2011 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w mieście Chorzów.

OR.179.2011 z dn. 9 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji, uruchamiania na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa i funkcjonowania systemu stałych dyżurów w mieście Chorzów.

OR.180.2011 z dn. 13 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. Katowickiej, na rzecz Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu.

OR.181.2011 z dn. 13 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy ul. ks. Czempiela i ul. Jubileuszowej, na rzecz Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu.

OR.182.2011 z dn. 13 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Chorżów, położonych w Chorzowie przy ul. Rynek, ul. Jagiellońskiej, Pl. Hutników i ul. Dąbrowskiego, na rzecz Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu.

OR.183.2011 z dn. 13 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy ul. Kaliny, na rzecz Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu.

OR.184.2011 z dn. 13 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. Katowickiej, na rzecz Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu.

OR.185.2011 z dn. 13 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia okresu trwania użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. 3-go Maja 86.

OR.186.2011 z dn. 13 grudnia 2011 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia miejskiego ćwiczenia obronnego.

OR.187.2011 z dn. 15 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. Franza Waxmana, na rzecz Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu.

OR.188.2011 z dn. 19 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu do analizy obecnego stanu Chorzowa II dla potrzeb opracowania - Miniprogramu rewitalizacji Chorzowa II w latach 2012-2014.

OR.189.2011 z dn. 19 grudnia 2011 r. w sprawie wykonania uchwały Nr LIV/1045/10 Rady Miasta Chorzów z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonych w Chorzowie przy ul. Truchana 10 i ul. Zjednoczenia 1, stanowiących własność Miasta Chorzów wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, na którym usytuowany jest budynek.

OR.190.2011 z dn. 19 grudnia 2011 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Chorzowie za ul. Sosnową 4 i ustalenia okresu trwania użytkowania wieczystego.

OR.191.2011 z dn. 19 grudnia 2011 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. św. Anny i ustalenia okresu rwania użytkowania wieczystego.

OR.192.2011 z dn. 19 grudnia 2011 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Wschodniej i ustalenia okresu trwania użytkowania wieczystego.

OR.193.2011 z dn. 20 grudnia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia w Urzędzie Miasta Chorzów inwentaryzacji materiałów i wyposażenia w magazynie i w biurze rzeczy znalezionych.

OR.194.2011 z dn. 20 grudnia 2011 r. w sprawie inwentaryzacji8 depozytów i innych walorów znajdujących się w kasie Wydziału Księgowości Urzędu Miasta Chorzów.

OR.195.2011 z dn. 22 grudnia 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania składnikami majątku ruchomego w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR.196.2011 z dn. 22 grudnia 2011 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Miasta Chorzów i określenie zakresu jej działania.

OR.197.2011 z dn. 22 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zagospodarowania Rynku w Chorzowie.

OR.198.2011 z dn. 22 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu ds. modernizacji stadionu przy ul. Cichej 6 w Chorzowie.

OR.199.2011 z dn. 23 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu roboczego ds. nadzoru nad bieżącym wykonaniem Projektu "Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informatycznego 2011 na terenie gmin Górnego Śląska", jako elementu budowy miejskiego systemu monitoringu wizyjnego.

OR.200.2011 z dn. 23 grudnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Chorzowie.

OR.201.2011 z dn. 23 grudnia 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Siemianowickiej.

OR.202.2011 z dn. 23 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych.

OR.203.2011 z dn. 29 grudnia 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Chorzowie przy ulicy Ignacego Mościckiego.

OR.204.2011 z dn. 29 grudnia 2011 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/112/2009 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 2 września 2009 r. w sprawie regulaminu postępowania w sprawach o sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste oraz użytkowanie, wydzierżawienie i najem nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa.

OR.205.2011 z dn. 29 grudnia 2011 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/107/2009 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 7 sierpnia 2009 r. w sprawie regulaminu postępowania w sprawach o sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste oraz użytkowanie, wydzierżawienie i najem nieruchomości zabudowanych  i niezabudowanych.

OR.206.2011 z dn. 29 grudnia 2011 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XVI w dniu 22 grudnia 2011 roku.

OR.207.2011 z dn. 30 grudnia 2011 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.

OR.208.2011 z dn. 30 grudnia 2011 r. w sprawie odpłatności za usługi ksero. osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Garba, dnia: 2011-12-30
utworzony: 14-12-2010 / modyfikowany: 04-11-2013
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu