Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót ORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA

Treść strony

wersja do druku
powrót | ROK 2012

OR.1.2012 z dn. 2 stycznia 2012 r. w sprawie gratyfikacji finansowych dla mieszkańców Chorzowa z okazji jubileuszu Długoletniego Pożycia Małżeńskiego oraz jubileuszu Rocznicy Urodzin.

OR.2.2012 z dn. 5 stycznia 2012 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy ul. gen. H. Dąbrowskiego, ul. Krzywej, ul. Sobieskiego na rzecz Vattenfall Distribution Poland S.A. z siedzibą w Gliwicach.

OR.3.2012 z dn. 5 stycznia 2012 r. w sprawie utraty mocy Zarządzenia Nr OR/89/2008 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 13 października 2008 r. w sprawie przeprowadzania kontroli Zakładu Komunalnego "PGM" oraz Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów z podziałem zadań kontrolnych pomiędzy Referatem Kontroli Wewnętrznej, Wydziałem IK i KW.

OR.4.2012 z dn. 9 stycznia 2012 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ulicy Tadeusza Kościuszki.

OR.5.2012 z dn. 10 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Komisji ds. udzielania dotacji celowej klubom sportowym działającym na terenie miasta Chorzów w sportach zespołowych w 2012 roku.

OR.6.2012 z dn. 10 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Komisji ds. przyznawania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w 2012 roku.

OR.7.2012 z dn. 10 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Komisji ds. przyznawania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w 2012 roku.

OR.8.2012 z dn. 10 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Komisji ds. przyznawania "Nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie sportu za rok 2011".

OR.9.2012 z dn. 10 stycznia 2012 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.197.2011 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie powołania Zespołu ds. zagospodarowania Rynku w Chorzowie.

OR.10.2012 z dn. 10 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu za najem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzów.

OR.11.2012 z dn. 10 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu za najem lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach stanowiących współwłasność Gminy Chorzów lub własność prywatną, a pozostających w zarządzie Gminy Chorzów.

OR.12.2012 z dn. 11 stycznia 2012 r. o zmianie zarządzenia Nr OR.109.2011 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków oraz rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu.

OR.13.2012 z dn. 13 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania środków finansowych z budżetu miasta jednostkom budżetowym miasta Chorzów na realizację programów w zakresie kultury, kultury fizycznej, turystyki i współpracy międzynarodowej.

OR.14.2012 z dn. 16 stycznia 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Maciejkowickiej.

OR.15.2012 z dn. 16 stycznia 2012 r. w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego ustanowionego na gruncie położonym w Chorzowie przy ulicy Jubileuszowej.

OR.16.2012 z dn. 16 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji celowej klubom sportowym działającym na terenie miasta Chorzów w sportach zespołowych. 

OR.17.2012 z dn. 16 stycznia 2012 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/181/2011 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy ul. ks. Czempiela i Jubileuszowej, na rzecz Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu.

OR.18.2012 z dn. 20 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert na realizację zadań:
1. Wspieranie działań prowadzonych na rzecz dzieci i młodzieży – realizowanych w formie programów profilaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych – w ramach ochronki parafialnej;
2. Działalność informacyjno-edukacyjna – realizowana w formie środowiskowych programów profilaktycznych skierowanych dla dzieci i młodzieży;
3. Organizacja oraz promocja wolontariatu na rzecz najstarszych mieszkańców Miasta

OR.19.2012 z dn. 24 stycznia 2012 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/39/2010 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

OR.20.2012 z dn. 24 stycznia 2012 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/85/2007 Prezydenta Miasta Chorzów z dn. 22 sierpnia 2007 roku w sprawie powołania Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

OR.21.2012 z dn. 26 stycznia 2012 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy ul. Ignacego Mościckiego oraz parku na Górze Wyzwolenia na rzecz Vattenfall Distribution Poland S.A. z siedzibą w Chorzowie.

OR.22.2012 z dn. 26 stycznia 2012 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. 3-go Maja na rzecz Vattenfall Distribution Poland S.A. z siedzibą w Gliwicach.

OR.23.2012 z dn. 26 stycznia 2012 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy ul. Brzozowej na rzecz Vattenfall Distribution Poland S.A. z siedzibą w Gliwicach.

OR.24.2012 z dn. 26 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia programu "Bezpieczne Miasto Chorzów 2012".

OR.25.2012 z dn. 26 stycznia 2012 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/15/2006 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 8 marca 2006 r. w sprawie powołania komisji ds. umorzeń, rozkładania na raty oraz stosowania innych ulg dotyczących należności pieniężnych, wynijkających z czynności prawnych Miasta Chorzów.

OR.26.2012 z dn. 27 stycznia 2012 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 17/1 o powierzchni całkowitej 484 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00008289/9, położonej w Chorzowie przy ul. 3-go Maja 86.

OR.27.2012 z dn. 27 stycznia 2012 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/100/2004 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 23 listopada 2004 roku w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania w mieście Chorzów.

OR.28.2012 z dn. 30 stycznia 2012 r. w sprawie realizacji zadań w zakreise obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego miasta Chorzów w 2012 roku.

OR.29.2012 z dn. 31 stycznia 2012 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XVII w dniu 26 stycznia 2012 roku

OR.30.2012 z dn. 1 lutego 2012 r. w sprawie lokowania ogłoszeń prasowych Miasta.

OR.31.2012 z dn. 1 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR/196/2011 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 22 grudnia 2011 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Miasta Chorzów i określenie zakresu jej działania. 

OR.32.2012 z dn. 6 lutego 2012 r. w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

OR.33.2012 z dn. 7 lutego 2012 r. o zmianie zarządzenia Nr OR/155/2011 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ustalenia stawek czynszowych za najem lokali użytkowych usytuowanych w budynkach będących własnością lub w zarządzie Gminy Chorzów. 

OR.34.2012 z dn. 9 lutego 2012 r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny i przekazania do utylizacji akt kierowców, którzy zmarli, co odnotowano w aktach ewidencji ludności.

OR.35.2012 z dn. 13 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domach pomocy społecznej na terenie Miasta Chorzów na rok 2012. 

OR.36.2012 z dn. 14 lutego 2012 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/36/2005 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 18 kwietnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia "Polityki Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Miasta Chorzów".

OR.37.2012 z dn. 15 lutego 2012 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/143/2012 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 17 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu pracy w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR.38.2012 z dn. 17 lutego 2012 r. w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR.39.2012 z dn. 17 lutego 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Przeglądowych zdjęć RTG klatki piersiowej dla mieszkańców Chorzowa w 2012 r. " oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.40.2012 z dn. 17 lutego 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Programu profilaktyki wad postawy wśród dzieci chorzowskich szkół podstawowych w 2012 r." oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.41.2012 z dn. 17 lutego 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Profilaktycznych badań słuchu wśród chorzowskich dzieci przedszkolnych w 2012 r." oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.42.2012 z dn. 17 lutego 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Programu stymulacji rozwoju dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz zagrożonej niepełnosprawnością wraz z wdrażaniem rodziny do realizacji programów rehabilitacji w warunkach domowych" oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.43.2012 z dn. 17 lutego 2012 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę położoną w Chorzowie przy ul. Gustawa Morcinka.

OR.44.2012 z dn. 21 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia procedury postępowania w przypadku niespełnienia przez dzieci i młodzież obowiązku szkolnego i nauki.

OR.45.2012 z dn. 29 lutego 2012 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XVIII w dniu 23 lutego 2012 roku.

OR.46.2012 z dn. 1 marca 2012 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/55/2009 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad wyznaczania do sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Miasta Chorzów oraz zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, na którym usytuowane są budynki.

OR.47.2012 z dn. 6 marca 2012 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.207.2011 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.

OR.48.2012 z dn. 6 marca 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Pokoju.

OR.49.2012 z dn. 6 marca 2012 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych, położonych w Chorzowie przy ul. Pokoju i ustalenia okresu trwania użytkowania wieczystego.

OR.50.2012 z dn. 8 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu stanowiącego własność Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, a przekazanego w użytkowanie Miastu Chorzów stosownie do umowy nr 1846/09 o prowadzenie punktów informacji turystycznej w ramach projektu "Śląski System Informacji Turystycznej".

OR.51.2012 z dn. 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu "Bezpieczne Miasto Chorzów 2012".

OR.52.2012 z dn. 14 marca 2012 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.174.2011 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania dotacji z budżetu Miasta Chorzów organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, sportu i rekreacji, turystyki i krajoznawstwa oraz współpracy międzynarodowej.

OR.53.2012 z dn. 14 marca 2012 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Chorzów w 2012 roku.

OR.54.2012 z dn. 14 marca 2012 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Chorzów.

OR.55.2012 z dn. 19 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Chorzowie w zakresie prowadzenia grup wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych od substancji psychoaktywnych" oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.56.2012 z dn. 19 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Programu profilaktyki przeciwobrzękowej dla osób po zabiegach z zakresu chirurgii onkologicznej" oraz pwoołania Komisji Konkursowej.

OR.57.2012 z dn. 19 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora  "Profilaktycznych badań stężenia PSA poprzedzonych konsultacją lekarza urologa wraz z badaniem per rectum dla mieszkańców Chorzowa w 2012 r." oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.58.2012 z dn. 19 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Profilaktycznych badań mammograficznych poprzedzonych konsultacją lekarską i instruktażem w zakresie samobadania piersi dla mieszkanek Chorzowa w 2012 r." oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.59.2012 z dn. 21 marca 2012 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działki położone w Chorzowie przy ul. Janasa.

OR.60.2012 z dn. 27 marca 2012 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ulicy Pudlerskiej.

OR.61.2012 z dn. 27 marca 2012 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ulicy Krętej.

OR.62.2012 z dn. 27 marca 2012 r. w sprawie Regulaminu koordynacji audytu wewnętrznego w Mieście Chorzów i Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego.

OR.63.2012 z dn. 27 marca 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru zezwolenia i opłat za amatorski połów ryb w stawach Bęben II i Bagier położonych w Chorzowie w Zespole Krajobrazowo-Przyrodniczym "ŻABIE DOŁY".

OR.64.2012 z dn. 5 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji ds. protokolarnego przejęcia majątku spółki "Miejski Zakład Kąpielowy" Sp. z o.o. w likwidacji.

OR.65.2012 z dn. 5 kwietnia 2012 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XIX w dniu 29 marca 2012 roku.

OR.66.2012 z dn. 5 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad udostępniania pomieszczeń tymczasowych.

OR.67.2012 z dn. 5 kwietnia 2012 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę położoną w Chorzowie przy ul. Wschodniej.

OR.68.2012 z dn. 6 kwietnia 2012 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ulicy 3-go Maja - ulicy Pokoju.

OR.69.2012 z dn. 6 kwietnia 2012 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ulicy Racławickiej.

OR.70.2012 z dn. 6 kwietnia 2012 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyte nieruchomości gruntowej położonej w Chorzowie przy ulicy Pokoju.

OR.71.2012 z dn. 6 kwietnia 2012 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej polegajacej na prawie przechodu i przejazdu przez działki położone w Chorzowie przy ul. Racławickiej.

OR.72.2012 z dn. 6 kwietnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Programu profilaktyki wad postawy wśrod dzieci chorzowskich szkół podstawowych w 2012 r." oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.73.2012 z dn. 13 kwietnia 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości, położonej w Chorzowie za placem św. Jana 23. 

OR.74.2012 z dn. 13 kwietnia 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ullicy Teodora Kalidego.

OR.75.2012 z dn. 13 kwietnia 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Pokoju 27.

OR.76.2012 z dn. 13 kwietnia 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Sosnowej 17.

OR.77.2012 z dn. 13 kwietnia 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Cisowej 2.

OR.78.2012 z dn. 13 kwietnia 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Pokoju 158.

OR.79.2012 z dn. 13 kwietnia 2012 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działki położone w Chorzowie przy ul. 75 Pułku Piechoty i ul. Nomiarki.

OR.80.2012 z dn. 13 kwietnia 2012 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ulicy Janasa.

OR.81.2012 z dn. 13 kwietnia 2012 r. w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.

OR.82.2012 z dn. 13 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert na realizację zadania: Wsparcie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży organizowanego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, uprawnione ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

OR.83.2012 z dn. 23 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej ds. wybrakowania akt Referatu Ewidencji Ludności, należących do kategorii archiwalnej B-5, a których czas przechowywania upłynął.

OR.84.2012 z dn. 24 kwietnia 2012 r. o zmianie zarządzenia OR/118/2009 Prezydenta Miasta Chorzów z 11 września 2009 r. w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR.85.2012 z dn. 30 kwietnia 2012 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.130.2011 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 1 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

OR.86.2012 z dn. 27 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego w związku z obchodami w dniu 23 czerwca 2012 roku Uroczystości 90. Rocznicy Powrotu Królewskiej Huty do Polski i Wkroczenia Wojska Polskiego.

OR.87.2012 z dn. 7 maja 2012 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej ds. brakowania dokumentacji księgowej, której termin przechowywania w archiwum upłynął.

OR.88.2012 z dn. 9 maja 2012 r. w sprawie zmiany składu osobowego Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, powołanego pismem Nr OR-I.0060/32/2002 z dnia 14 października 2002 roku.

OR.89.2012 z dn. 9 maja 2012 r. w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których wykonywana będzie kara ograniczenia wolności oraz praca społeczne użyteczna orzeczona w zamian grzywny.

OR.90.2012 z dn. 10 maja 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Długiej.

OR.91.2012 z dn. 9 maja 2012 r. w sprawie wyznaczenia Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach jako właściwego do wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na rzecz podległych jednostek organizacyjnych.

OR.92.2012 z dn. 10 maja 2012 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XX w dniu 26 kwietnia 2012 roku.

OR.93.2012 z dn. 11 maja 2012 r. w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania.

OR.94.2012 z dn. 17 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy ul. Brzozowej i ul. Kasztanowej, na rzecz Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu.

OR.95.2012 z dn. 17 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. Maciejkowickiej, na rzecz Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu.

OR.96.2012 z dn. 17 maja 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Śląskiej.

OR.97.2012 z dn. 22 maja 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

OR.98.2012 z dn. 25 maja 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert na realizację zadania: Organizacja - w dni wolne od nauki szkolnej - zajęć opiekuńczo-wychowawczych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, w szczególności z problemem alkoholowym.

OR.99.2012 z dn. 29 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy ul. Brzozowej - na rzecz TAURON Ciepło S.A. z siedzibą w Katowicach.

OR.100.2012 z dn. 29 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia slużebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy ul. Legnickiej, na rzecz Firmy MORIS Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach.

OR.101.2012 z dn. 29 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy Pl. Adama Mickiewicza na rzecz TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach.

OR.102.2012 z dn. 29 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy ul. Sienkiewicza, ul. Truchana i ul. Wolności na rzecz TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach.

OR.103.2012 z dn. 25 maja 2012 r. w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodzie przetargu wolnego lokalu mieszkalnego położonego w Chorzoiwe przy ul. Drzymały 12/10a wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części, na którym usytuowane są budynki.

OR.104.2012 z dn. 31 maja 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Krętej i ul. ks. J. Gałeczki.

OR.105.2012 z dn. 31 maja 2012 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych, położonych w Chorzowie przy ul. ks. Jana Gałeczki i ustalenia okresu trwania użytkowania wieczystego.

OR.106.2012 z dn. 5 czerwca 2012 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych, położonych w Chorzowie między ul. Wiejską a stacją PKP Chorzów Stary i ustalenia okresu trwania użytkowania wieczystego.

OR.107.2012 z dn. 6 czerwca 2012 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ulicy Łagiewnickiej.

OR.108.2012 z dn. 6 czerwca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert na realizację zadań p.n.:
1. „Prowadzenie ośrodka wsparcia – dziennego domu pomocy w lokalu mieszczącym się w Chorzowie, przy ul. Dąbrowskiego 104”,
2. „Prowadzenie ośrodka wsparcia – dziennego domu pomocy”
oraz w zakresie określenia propozycji dotacji.

OR.109.2012 z dn. 12 czerwca 2012 r. w sprawie powołania Zespołu do wyznaczenia kierunków rozwoju dla potrzeb opracowania Miniprogramu rewitalizacji Chorzowa II w latach 2012-2016.

OR.110.2012 z dn. 12 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XXI w dniu 31 maja 2012 roku.

OR.111.2012 z dn. 20 czerwca 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Głównej.

OR.112.2012 z dn. 20 czerwca 2012 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Głównej.

OR.113.2012 z dn. 20 czerwca 2012 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ulicy Stefana Batorego 14.

OR.114.2012 z dn. 20 czerwca 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Cisowej 3.

OR.115.2012 z dn. 20 czerwca 2012 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste i ustalenia okresu trwania użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. Stefana Żeromskiego.

OR.116.2012 z dn. 20 czerwca 2012 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste i ustalenia okresu trwania użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. Lwowskiej.

OR.117.2012 z dn. 20 czerwca 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości, położonej w Chorzowie przy pl. św. Jana.

OR.118.2012 z dn. 21 czerwca 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora:
- Szkoły Podstawowej Nr 13 im. T. Kościuszki przy ul. Styczyńskiego 32 w Chorzowie,
- Szkoły Podstawowej Nr 25 im. S. Hadyny przy ul. Głównej 21 w Chorzowie,
- Gimnazjum Nr 2 przy ul. Sportowej 4 w Chorzowie,
- Zespołu Szkół Integracyjnych przy ul. św. Piotra 9a w Chorzowie,
- Zespołu Szkół Nr 3 przy ul. 3-go Maja 16 w Chorzowie.

OR.119.2012 z dn. 21 czerwca 2012 r. w sprawie opracowania planu obrony cywilnej miasta.

OR.120.2012 z dn. 21 czerwca 2012 r. w sprawie ewidencjonowania i organizacji formacji obrony cywilnej na obszarze miasta Chorzów.

OR.121.2012 z dn. 22 czerwca 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Ignacego Paderewskiego.

OR.122.2012 z dn. 22 czerwca 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Janasa.

OR.123.2012 z dn. 22 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XXII w dniu 14 czerwca 2012 roku.

OR.124.2012 z dn. 25 czerwca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert na realizację zdania p.n. "Organizacja poradnictwa rodzinnego dla rodzin naturalnych i zastępczych skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie" oraz w zakresie określenia propozycji wysokości dotacji.

OR.125.2012 z dn. 26 czerwca 2012 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy ul. św. Barbary, ul. Dąbrowskiego, ul. Rębaczy, pl. Mickiewicza, ul. Słonecznej, ul. Kilińskiego, ul. Wschodniej i ul. Sienkiewicza, zabudowanych stacjami tranformatorowo-rozdzielczymi na rzecz TAURON Dystrybucja GZE S.A. z siedzibą w Gliwicach.

OR.126.2012 z dn. 27 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dla dyrektorów jednostek organizacyjnych miasta Chorzów posiadających osobowość prawną oraz członków zarządów spółek prawa handlowego, w których udział miasta Chorzów przekracza 50% kapitału zakładowego. 

OR.127.2012 z dn. 28 czerwca 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Wandy.

OR.128.2012 z dn. 28 czerwca 2012 r. o zmianie Zarządzenia Prezydenta Miasta Chorzów Nr OR/82/2008 z dnia 19 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Chorzów.

OR.129.2012 z dn. 29 czerwca 2012 r. w sprawie odwołania i wyznaczenia przedstawiciela Gminy Chorzów w Radzie Nadzorczej "Miejskiego Zakładu Kąpielowego" Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Chorzowie.

OR.130.2012 z dn. 29 czerwca 2012 r. w sprawie odwołania i wyznaczenia przedstawiciela Gminy Chorzów w Radzie Nadzorczej "ADM Chorzów Stary" Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie.

OR.131.2012 z dn. 29 czerwca 2012 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Chorzów w Radzie Nadzorczej "Centrum Przedsiębiorczości" Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie.

OR.132.2012 z dn. 2 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

OR.133.2012 z dn. 3 lipca 2012 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Bezpieczeństwa.

OR.134.2012 z dn. 5 lipca 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Programu szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Chorzowa powyżej 65 roku życia" oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.135.2012 z dn. 6 lipca 2012 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XXIII w dniu 28 czerwca 2012 roku.

OR.136.2012 z dn. 11 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycielu ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego. 

OR.137.2012 z dn. 10 lipca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie pięciu udziałów w Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Chorzowie.

OR.138.2012 z dn. 10 lipca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie pięciu udziałów w Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Chorzowie.

OR.139.2012  z dn. 10 lipca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie jednego udziału w Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Chorzowie.

OR.140.2012  z dn. 10 lipca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie jednego udziału w Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Chorzowie.

OR.141.2012 z dn. 13 lipca 2012 r. w sprawie sprzedaży nakładów poniesionych przez Miasto Chorzów na wybudowanie obiektów i urządzeń usytuowanych na terenie ośrodka Radoszowy położonego w Rudzie Śląskiej.

OR.142.2012 z dn. 19 lipca 2012 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.134.2012 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Programu szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Chorzowa powyżej 65 roku życia" oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.143.2012 z dn. 19 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

OR.144.2012 z dn. 19 lipca 2012 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Zdrowia Psychicznego w Chorzowie.

OR.145.2012 z dn. 27 lipca 2012 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.143.2012 z dn. 19 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

OR.146.2012 z dn. 30 lipca 2012 r. w sprawie ustanowienia logo miasta Chorzowa oraz zasad jego stosowania.

OR.147.2012 z dn. 31 lipca 2012 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XXIV w dniu 26 lipca 2012 roku.

OR.148.2012 z dn. 31 lipca 2012 r. w sprawie zatwierzdenia REgulaminu udzielania dotacji celowej osobom fizycznym na inwestycje związane z termodernizacją źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach realizacji "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Miasta Chorzów"

OR.149.2012 z dn. 31 lipca 2012 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.130.2011 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 1 września 2011 w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

OR.150.2012 z dn. 31 lipca 2012 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. Leśnej, na rzecz Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu

OR.151.2012 z dn. 31 lipca 2012 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy ul. Odległej i ul. Wolności, na rzecz Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu.

OR.152.2012 z dn. 31 lipca 2012 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy ul. dr Andrzeja Mielęckiego i ul. Strzelców Bytomskich, na rzecz Górnośląskiej Spółki Gazowanictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu.

OR.153.2012 z dn. 31 lipca 2012 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste i ustalenia okresu trwania użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. Kozielskiej 10.

OR.154.2012 z dn. 31 lipca 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Chorzowie przy ulicy Wita Stwosza

OR.155.2012 z dn. 31 lipca 2012 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste i ustalenia okresu trwania użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. 3-go Maja - ul.Krakusa

OR.156.2012 z dn. 31 lipca 2012 r. w sprawie utraty mocy Zarządzenia Nr OR/63/2006 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 1 września 2006 r. w sprawie określenia danych i informacji stanowiących tajemnicę służbową w Urzędzie Miasta Chorzów, nie będącą informacją niejawną.

OR.157.2012 z dn. 01 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad wynagradzania kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Chorzów nie posiadających osobowości prawnej.

OR.158.2012 z dn. 07 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy Pl. św, Jana, na rzecz Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie.

OR.159.2012 z dn. 14 sierpnia 2012 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/65/2007 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIII/236/03 Rady Miasta Chorzów z dnia 30.10.2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzów.

OR.160.2012 z dn. 14 sierpnia 2012 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/113/2011 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie zasad postępowania w sprawach o wynajem lokali użytkowych pozostających w dyspozycji Gminy Chorzów. 

OR.161.2012 z dn. 21 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. Siemianowickiej, na rzecz Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu.

OR.162.2012 z dn. 21 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy ul. Granicznej i ul. Jurija Gagarina - na rzecz TAURON Ciepło S.A. z siedzibą w Katowiach.

OR.163.2012 z dn. 21 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. gen. Dąbrowskiego, na rzecz Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu.

OR.164.2012 z dn. 22 sierpnia 2012 r. o zmianie zarządzenia Nr OR.109.2011 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków oraz rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu.

OR.165.2012 z dn. 28 sierpnia 2012 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Trzynieckiej.

OR.166.2012 z dn. 30 sierpnia 2012 r. w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego ustanowionego na gruncie położonym w Chorzowie przy ulicy Powstańców.

OR.167.2012 z dn. 31 sierpnia 2012 r. w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu wolnego lokalu mieszkalnego położonego w Chorzowie przy ul. Karwińskiej 5a/1 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynków oraz w prawie własności gruntu, na którym usytuowane są budynki.

OR.168.2012 z dn. 31 sierpnia 2012 o zmianie zarządzenia Nr OR/113/2011 Przydenta Miasta Chorzów z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie zasad postęowania w sprawach o wynajem lokali użytkowych pozostających w dyspozycji Gminy Chorzów.

OR.169.2012 z dn. 6 września 2012 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XXV w dniu 30 sierpnia 2012 roku.

OR.170.2012 z dn. 7 września 2012 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania w mieście Chorzów.

OR.171.2012 z dn. 7 września 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy Pl. św. Jana.

OR.172.2012 z dn. 13 września 2012 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.38.2012 Prezydenta Miasta Chorzow z dnia 17 lutego 2012 roku w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR.173.2012 z dn. 13 września 2012 r. w sprawie regulaminu postępowania w sprawach o sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste oraz użytkowanie, wydzierżawienie i najem nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Chorzów.

OR.174.2012 z dn. 13 września 2012 r. w sprawie regulaminu postępowania w sprawach o sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste oraz użytkowanie, wydzierżawienie i najem nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

OR.175.2012 z dn. 13 września 2012 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.130.2011 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 1 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

OR.176.2012 z dn. 12 września 2012 r. w sprawie przeprowadzenia w Urzędzie Miasta Chorzów inwentaryzacji pełnej wszystkich aktywów jednostki.

OR.177.2012 z dn. 14 września 2012 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/143/2009 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 17 listopada 2009 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu pracy Urzędu Miasta Chorzów.

OR.178.2012 z dn. 12 września 2012 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie w spółkę prawa handlowego.

OR.179.2012 z dn. 17 września 2012 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia programu "Bezpieczne życie".

OR.180.2012 z dn. 17 września 2012 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia programu edukacyjnego "Bezpiecznie kibicuję - mądrze dopinguję - młody kibic".

OR.181.2012 z dn. 21 września 2012 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/104/10 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 8 września 2010 roku w sprawie Regulaminu służby przygotowawczej w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR.182.2012 z dn. 21 września 2012 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/41/2009 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 4 marca 2009 roku w sprawie zasad przeprowadzania naboru na wolne stanowiska dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta Chorzów. 

OR.183.2012 z dn. 27 września 2012 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.155.2010 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji inwentaryzacji oraz zakresu odpowiedzialności pracowników Urzędu Miasta Chorzów w zakresie inwentaryzacji.

OR.184.2012 z dn. 27 września 2012 r. w sprawie ewidencji majątku trwałego w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR.185.2012 z dn. 27 września 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Strzelców Bytomskich.

OR.186.2012 z dn. 27 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, położonej w Chorzowie u zbiegu ulic Torowej - Kresowej - Rębaczy.

OR.187.2012 z dn. 27 września 2012 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez nieruchomości położone w Chorzowie przy ul. Michałkowickiej.

OR.188.2012 z dn. 1 października 2012 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.207.2011 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.

OR.189.2012 z dn. 1 października 2012 r. w sprawie autonomicznego stanowiska komputerowego w Urzędzie Miasta.

OR.190.2012 z dn. 1 października 2012 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Miasta Chorzów w celu zniszczenia książeczek czekowych i druków ścisłego zarachowania. 

OR.191.2012 z dn. 2 października 2012 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.1.2012 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 2 stycznia 2012 roku w sprawie gratyfikacji finansowych dla mieszkańców Chorzowa z okazji jubileuszu Długoletniego Pożycia Małżeńskiego oraz jubileuszu Rocznicy Urodzin.

OR.192.2012 z dn. 2 października 2012 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej ds. wybrakowania akt Urzędu Stanu Cywilnego, należących do kategorii archiwalnej B-5, a których czas przechowywania upłynął.

OR.193.2012 z dn. 3 października 2012 r. w sprawie powołania Komisji ds. przyznania "Nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury".

OR.194.2012 z dn. 4 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Przyznawania Nagrody Prezydenta Miasta Chorzów w dziedzinie kultury.

OR.195.2012 z dn. 5 października 2012 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr OR/105/2003 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 7 października 2003 roku w sprawie wykonania zestawień "wydatków budżetu miasta" oraz Zarządzenia Nr OR.I-0137a/Pf-25/21/96 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 10 lipca 1996 roku w sprawie zapewnienia ochrony wiadomości stanowiących tajemnicę państwową w związku z udzieleniem odpowiedzi na zapytania kierowane przez osoby zagraniczne.

OR.196.2012 z dn. 5 października 2012 r. o zmianie Zarządzenia OR.84.2012 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR.197.2012 z dn. 5 października 2012 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.150.2012 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31.07.2012 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. Leśnej, na rzecz Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu.

OR.198.2012 z dn. 5 października 2012 r. w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej i celowej przyznawanej z budżetu miasta dla samorządowych instytucji kultury.

OR.199.2012 z dn. 9 października 2012 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.32.2012 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

OR.200.2012 z dn. 10 października 2012 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XXVI w dniu 26 września 2012 roku.

OR.201.2012 z dn. 11 października 2012 r. w sprawie powołania komisji do wyboru Agenta Emisji Obligacji Komunalnych. 

OR.202.2012 z dn. 11 października 2012 r. w sprawie powołania Zespołu ds. koordynacji i uzgadniania inwestycji.

OR.203.2012 z dn. 12 października 2012 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich, na rzecz TAURON Dystrybucja GZE S.A. z siedzibą w Gliwicach.

OR.204.2012 z dn. 12 października 2012 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiacej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. Katowickiej, na rzecz Alsen Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

OR.205.2012 z dn. 12 października 2012 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy ul. Wiejskiej, ul. Głównej, ul. Kresowej, przy granicy z Bytomiem, na rzecz TAURON Dystrybucja GZE S.A. z siedzibą w Gliwicach.

OR.206.2012 z dn. 12 października 2012 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Piekarskiej i ustalenia okresu trwania użytkowania wieczystego.

OR.207.2012 z dn. 15 października 2012 r. w sprawie rozwiązania umów użytkowania wieczystego ustanowionego na gruncie położonym w Chorzowie przy ul. Powstańców.

OR.208.2012 z dn. 15 października 2012 r. o zmianie Zarządzenia OR.118.2009 Prezydenta Miasta Chorzów z 11 września 2009 r. w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR.209.2012 z dn. 16 października 2012 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. Krzywej, na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach.

OR.210.2012 z dn. 16 października 2012 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy pl. św. Jana, na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach.

OR.211.2012 z dn. 17 października 2012 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.188.2012 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 1 października 2012 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.207.2011 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.

OR.212.2012 z dn. 17 października 2012 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/11/2007 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 19 stycznia 2007 roku w sprawie powołania Komisji ds. Wynajmu Lokali Mieszkalnych. 

OR.213.2012 z dn. 22 października 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Krętej.

OR.214.2012 z dn. 23 października 2012 r. w sprawie ustalenia stawek czynszowych za najem lokali użytkowych usytuowanych w budynkach będących własnością lub w zarządzie Gminy Chorzów.

OR.215.2012 z dn. 23 października 2012 r. w sprawie utraty mocy zarządzenia OR.196.2012 Prezydenta Miasta Chorzów z 5.10.2012 r. w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR.216.2012 z dn. 25 października 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr OR.76.2011 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 28 kwietnia 2011 r. dot. powołania Komisji egzaminacyjnej sprawdzającej znajomość zagadnień w zakresie transportu drogowego taksówką.

OR.217.2012 z dn. 30 października 2012 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia miejskiego ćwiczenia obronnego.

OR.218.2012 z dn. 30 października 2012 r. w sprawie ustalenia zasad użytkowania samochodów służbowych w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR.219.2012 z dn. 30 października 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Powstańców.

OR.220.2012 z dn. 30 października 2012 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.109.2011 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków oraz rozliczania płatności dokonywanicy przy ich wykorzystaniu.

OR.221.2012 z dn. 30 października 2012 r. w sprawie powołania Komisji Nagród Prezydenta Miasta Chorzów za szczególne osiągnięcia w realizacji polityki społecznej Chorzowa w roku 2012.

OR.222.2012 z dn. 30 października 2012 r. w sprawie opiniowania wniosków o przyznanie medalu za osiągnięcia w dziedzinie społecznej w 2012 roku.

OR.223.2012 z dn. 31 października 2012 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/81/2011 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do spraw nieruchomości stanowiących własność Miasta Chorzów.

OR.224.2012 z dn. 31 października 2012 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/82/2011 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do spraw nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

OR.225.2012 z dn. 31 października 2012 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.54.2012 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Chorzów.

OR.226.2012 z dn. 5 listopada 2012 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XXVII w dniu 25 października 2012 roku.

OR.227.2012 z dn. 8 listopada 2012 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/202/2011 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych.

OR.228.2012 z dn. 12 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia czasu pracy Urzędu Miasta Chorzów w dniu 24 grudnia 2012 roku.

OR.229.2012 z dn. 19 listopada 2012 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji ds. opiniowania wniosków dotyczących przyznawania "Medalu za osiągnięcia w dziedzinie sportu, turystyki i rekracji"

OR.230.2012 z dn. 20 listopada 2012 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy ul. Łagiewnickiej i ul. Rodziny Oswaldów, na rzecz TAURON Ciepło S.A. z siedzibą w Katowicach.

OR.231.2012 z dn. 20 listopada 2012 r. w sprawie ustanowienia służebności przesylu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy pl. św. Jana, na rzecz Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu.

OR.232.2012 z dn. 20 listopada 2012 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.183.2012 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 27 września 2012 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.155.2012 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji inwentaryzacji oraz zakresu odpowiedzialności pracowników Urzędu Miasta Chorzów w zakresie inwentaryzacji.

OR.233.2012 z dn. 21 listopada 2012 r. w sprawie powołania, organizacji i trybu pracy Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

OR.234.2012 z dn. 21 listopada 2012 r. w sprawie powołania, organizacji i trybu pracy Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

OR.235.2012 z dn. 22 listopada 2012 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/27/10 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych urzędniczych, w Urzędzie Miasta Chorzów oraz niektórych kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

OR.236.2012 z dn. 22 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej ds. brakowania dokumentacji zlikwidowanych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, w których Miasto Chorzów było udziałowcem i wygaszonych administracyjnych tytułów wykonawczych, których termin przechowywania w archiwum upłynał.

OR.237.2012 z dn. 22 listopada 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. 11-go Listopada 36a.

OR.238.2012 z dn. 23 listopada 2012 r. w sprawie planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na 2013 rok.

OR.239.2012 z dn. 26 listopada 2012 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy ul. św. Kingi i przy ul. 3-go Maja na rzecz Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

OR.240.2012 z dn. 26 listopada 2012 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy ul. Żołnierzy Września, ul. Śląskiej na rzecz Polskiej Cyfrowej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

OR.241.2012 z dn. 26 listopada 2012 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy al. Wojska Polskiego, ul. Tysiąclecia i między al. Wojska Polskiego a granicą Miasta z Katowicami, na rzecz Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

OR.242.2012 z dn. 26 listopada 2012 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy ul. Lwowskiej i w "Parku na Górze Redena", na rzecz Telekomunikacji Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie.

OR.243.2012 z dn. 26 listopada 2012 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. J. Gałeczki, na rzecz Telekomunikacji Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie.

OR.244.2012 z dn. 26 listopada 2012 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. Składowej, na rzecz Telekomunikacji Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie.

OR.245.2012 z dn. 26 listopada 2012 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy ul. Bocznej i ul. Wandy na rzecz TAURON Ciepło S.A. z siedzibą w Katowicach.

OR.246.2012 z dn. 26 listopada 2012 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. Gustawa Morcinka - na rzecz TAURON Ciepło S.A. z siedzibą w Katowicach.

OR.247.2012 z dn. 26 listopada 2012 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.93.2012 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania.

OR.248.2012 z dn. 27 listopada 2012 r. w sprawie organizacji i zasad działania punktu zabiegów sanitarnych.

OR.249.2012 z dn. 27 listopada 2012 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy ul. 3-go Maja, na rzecz Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiebiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie.

OR.250.2012 z dn. 27 listopada 2012 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy ul. Armii Krajowej, na rzecz Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu.

OR.251.2012 z dn. 27 listopada 2012 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy ul. Armii Krajowej na rzecz Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu.

OR.252.2012 z dn. 30 listopada 2012 r. w sprawie opiniowania wniosków o przyznanie medalu za osiągnięcia w dziedzinie ochrony zdrowia w 2012 roku.

OR.253.2012 z dn. 30 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR.254.2012 z dn. 30 listopada 2012 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy ul. Piekarskiej i ul. Leśnej, na rzecz Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu.

OR.255.2012 z dn. 3 grudnia 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. 3-go Maja 35.

OR.256.2012 z dn. 3 grudnia 2012 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. ks. bpha Bernarda Bogedaina, na rzecz Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu.

OR.257.2012 z dn. 3 grudnia 2012 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy ul. Floriańskiej, ul. Sienkiewicza i ul. Krakusa, na rzecz Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu.

OR.258.2012 z dn. 3 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Zespołu ds. koordynacji realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Chorzowie na lata 2013-2015.

OR.259.2012 z dn. 4 grudnia 2012 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.54.2012 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Chorzów.

OR.260.2012 z dn. 4 grudnia 2012 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.250.2012 Prrezydenta Miasta Chorzów z dnia 27.11.2012 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy ul. Armii Krajowej na rzecz Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu.

OR.261.2012 z dn. 6 grudnia 2012 r. w sprawie wniesienia do "Ruch" Chorzów S.A. wkładów pieniężnych na pokrycie akcji.

OR.262.2012 z dn. 7 grudnia 2012 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.251.2012 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy ul. Armii Krajowej na rzecz Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu.

OR.263.2012 z dn. 7 grudnia 2012 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzoiwe przy ul. Floriańskiej, na rzecz Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu.

OR.264.2012 z dn. 10 grudnia 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Niedźwiedziniec.

OR.265.2012 z dn. 10 grudnia 2012 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XXVIII w dniu 29 listopada 2012 roku.

OR.266.2012 z dn. 11 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego.

OR.267.2012 z dn. 11 grudnia 2012 r. w sprawie obowiązku konsultowania zarządzeń, konkursów, programów itp., które mogą mieć charakter promocyjny.

OR.268.2012 z dn. 12 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu prac Komisji Konkursowych powoływanych w celu opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w obszarze polityki społecznej oraz w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

OR.269.2012 z dn. 13 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert na realizację zadań publicznych w obszarze polityki społecznej oraz w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

OR.270.2012 z dn. 13 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert na realizację zadania pn. "Dofinansowanie działalności placówek wsparcia dziennego z programem opiekuńczo-wychowawczym, socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w szczególności z problemem alkoholowym" oraz w zakresie określenia propozycji wysokości dotacji na jego dofinansowanie.

OR.271.2012 z dn. 18 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu przeprowadzania przez Referat Kontroli Urzędu Miasta Chorzów kontroli w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta oraz w jednostekach organizacyjnych Miasta Chorzów.

OR.272.2012 z dn. 19 grudnia 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

OR.273.2012 z dn. 19 grudnia 2012 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.207.2011 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.

OR.274.2012 z dn. 20 grudnia 2012 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania w mieście Chorzów.

OR.275.2012 z dn. 20 grudnia 2012 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XXIX w dniu 20 grudnia 2012 roku.

OR.276.2012 z dn. 20 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert na realizację zadania: Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domu pomocy społęcznej dla osób w podeszłym wieku.osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Garba, dnia: 2012-12-20
utworzony: 22-12-2011 / modyfikowany: 13-02-2013
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów