Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA

Treść strony

wersja do druku
powrót | ROK 2013

OR.1.2013 z dn. 2 stycznia 2013 r. w sprawie lokowania ogłoszeń prasowych Miasta.

OR.2.2013 z dn. 4 stycznia 2013 r. w sprawie powołania Komisji ds. przyznania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym w sportach indywidualnych w 2013 roku.

OR.3.2013 z dn. 4 stycznia 2013 r. w sprawie powołania Komisji ds. przyznania "Nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie sportu za rok 2012".

OR.4.2013 z dn. 4 stycznia 2013 r. w sprawie powołania Komisji ds. przyznania dotacji celowej klubom sportowym działającym na terenie miasta Chorzów w sportach zespołowych w 2013 roku.

OR.5.2013 z dn. 4 stycznia 2013 r. w sprawie powołania Komisji ds. przyznania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym w 2013 roku.

OR.6.2013 z dn. 4 stycznia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia zajęć szkoleniowych z dziećmi i młodzieżą zamieszkałą w Chorzowie w dziedzinie sportu i rekreacji w poszczególnych dyscyplinach sportowych na okres od 01.02.2013 r. do 31.12.2013 r.

OR.7.2013 z dn. 4 stycznia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami na okres od 11.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

OR.8.2013 z dn. 4 stycznia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na okres od 11.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

OR.9.2013 z dn. 4 stycznia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie turystyki i krajoznawstwa na okres od 11.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

OR.10.2013 z dn. 7 stycznia 2013 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.218.2012 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 30.10.2012 r. w sprawie ustalenia zasad użytkowania samochodów służbowych w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR.11.2013 z dn. 8 stycznia 2013 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.259.2012 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 4 grudnia 2012 r. zmieniającego Zarządzenie Nr OR.54.2012 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Chorzów.

OR.12.2013 z dn. 9 stycznia 2013 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach, położonych w Chorzowie przy ul. Rębaczy, ul. Legnickiej i ul. Kresowej na rzecz Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu.

OR.13.2013 z dn. 9 stycznia 2013 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.254.2012 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy ul. Piekarskiej i ul. Leśnej na rzecz Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu.

OR.14.2013 z dn. 9 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR/130/2009 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 15 października 2009 r. w sprawie zatwierdzenia nowego cennika za korzystanie z obiektów sportowych w szkołach gminnych.

OR.15.2013 z dn. 9 stycznia 2013 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XXIX w dniu 20 grudnia 2012 roku.

OR.16.2013 z dn. 9 stycznia 2013 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/16/2012 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 16 stycznia 2012 r. dot. ustalenia wysokości dotacji celowej klubom sportowym działającym na terenie miasta Chorzów w sportach zespołowych.

OR.17.2013 z dn. 11 stycznia 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. gen. Henryka Dąbrowskiego.

OR.18.2013 z dn. 15 stycznia 2013 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste i ustalenia okresu trwania użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. Chropaczowskiej - ul. Pokoju.

OR.19.2013 z dn. 16 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu za najem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzów.

OR.20.2013 z dn. 16 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu za najem lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach stanowiących współwłasność Gminy Chorzów lub własność prywatną, a pozostających w zarządzie Gminy Chorzów.

OR.21.2013 z dn. 18 stycznia 2013 r. w sprawie utraty mocy Zarządzenia Nr OR.19.2013 z dn. 16 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu za najem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzów oraz Zarządzenia Nr OR.20.2013 z dn. 16 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu za najem lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach stanowiących współwłasność Gminy Chorzów lub własność prywatną, a pozostających w zarządzie Gminy Chorzów.

OR.22.2013 z dn. 24 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Chorzowie w zakresie prowadzenia grup wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych od substancji psychoaktywnych" oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.23.2013 z dn. 24 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Programu profilaktyki przeciwobrzękowej dla osób po zabiegach z zakresu chirurgii onkologicznej" oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.24.2013 z dn. 24 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Przeglądowych zdjęć RTG klatki piersiowej dla mieszkańców Chorzowa w 2013 r." oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.25.2013 z dn. 24 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Programu stymulacji rozwoju dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz zagrożonej niepełnosprawnością wraz z wdrażaniem rodziny do realizacji programów rehabilitacji w warunkach domowych" oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.26.2013 z dn. 24 stycznia 2013 r. w sprawie zatrudnienia Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Zdrowia Psychicznego w Chorzowie.

OR.27.2013 z dn. 28 stycznia 2013 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.62.2012 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie Regulaminu koordynacji audytu wewnętrznego w Mieście Chorzów i Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego.

OR.28.2013 z dn. 28 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia programu "Bezpieczne Miasto Chorzów 2013".

OR.29.2013 z dn. 28 stycznia 2013 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę położoną w Chorzowie przy ul. 11-go Listopada 36.

OR.30.2013 z dn. 28 stycznia 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. Średniej 3a.

OR.31.2013 z dn. 28 stycznia 2013 r. w sprawie poszerzenia składu Komisji Przetargowej do spraw nieruchomości stanowiących własność Miasta Chorzów powołanej Zarządzeniem Nr OR/81/2011 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 10 maja 2011 r.

OR.32.2013 z dn. 29 stycznia 2013 r. w sprawie lokalizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych.

OR.33.2013 z dn. 1 lutego 2013 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/129/2007 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego przy ogłaszaniu przetargów, negocjacji i zawieraniu umów dzierżawy w trybie bezprzetargowym oraz za udostępnienie nieruchomości stanowiących własność Miasta Chorzów.

OR.34.2013 z dn. 1 lutego 2013 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/202/2011 Prezydenta Miasta Chorzowa z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych.

OR.35.2013 z dn. 6 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR/98/2011 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie standardów zatrudniania pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych działających na terenie Chorzowa.

OR.36.2013 z dn. 8 lutego 2013 r. w sprawie powołania Zespołu ds. ustlania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, w drodze z pracy do domu i z domu do pracy.

OR.37.2013 z dn. 8 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert na realizację zadania p.n. "Wspieranie działań prowadzonych na rzecz dzieci i młodzieży - realizowanych w formie programów profilaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych - w ramach ochronki parafialnej.

OR.38.2013 z dn. 8 lutego 2013 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.54.2013 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Chorzów.

OR.39.2013 z dn. 8 lutego 2013 r. w sprawie realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w mieście Chorzów w 2013 roku.

OR.40.2013 z dn. 12 lutego 2013 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XXX w dniu 31 stycznia 2013 roku.

OR.41.2013 z dn. 13 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domach pomocy społecznej na terenie Miasta Chorzów na rok 2013.

OR.42.2013 z dn. 13 lutego 2013 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę położoną w Chorzowie przy ul. Katowickiej.

OR.43.2013 z dn. 15 lutego 2013 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez część działki położonej w Chorzowie przy ul. Niedźwiedziniec.

OR.44.2013 z dn. 22 lutego 2013 r. w sprawie wyznaczenia jednostek usuwających pojazdy z drogi na koszt właściciela oraz parkingów strzeżonych na terenie Chorzowa, na których pojazdy usunięte będą umieszczone.

OR.45.2013 z dn. 25 lutego 2013 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez nieruchomość położoną w Chorzowie przy ul. Kaliny 61.

OR.46.2013 z dn. 1 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

OR.47.2013 z dn. 1 marca 2013 r. w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego ustanowionego na gruncie położonym w Chorzowie przy ulicy dr Andrzeja Mielęckiego 3.

OR.48.2013 z dn. 5 marca 2013 r. w sprawie ustalenia zasad odbywania podróży służbowej zamiejscowej prywatnym samochodem przez pracowników Urzędu Miasta Chorzów.

OR.49.2013 z dn. 8 marca 2013 r. w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu wolnego lokalu użytkowego nr 2 położonego w Chorzowie przy ul. Katowickiej 147 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, na którym usytuowany jest budynek.

OR.50.2013 z dn. 8 marca 2013 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na trenie Miasta Chorzów w 2013 roku.

OR.51.2013 z dn. 12 marca 2013 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XXXI w dniu 28 lutego 2013 roku.

OR.52.2013 z dn. 19 marca 2013 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.81.2012 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 13 kwietnia 2012 roku w sprawei organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.

OR.53.2013 z dn. 20 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Profilaktycznych badań mammograficznych poprzedzonych konsultacją lekarską i instruktażem w zakresie samobadania piersi dla mieszkanek Chorzowa w 2013 r." oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.54.2013 z dn. 20 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Programu profilaktyki wad postawy wśród chorzowskich szkół podstawowych w 2013 r." oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.55.2013 z dn. 20 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Profilaktycznych badań stężenia PSA poprzedzonych konsultacją lekarza urologa wraz z badaniem per rectum dla mieszkańców Chorzowa w 2013 r." oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.56.2013 z dn. 20 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Profilaktycznych badań słuchu wśrod chorzowskich dzieci przedszkolnych w 2013 r. oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.57.2013 z dn. 21 marca 2013 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez nieruchomość położoną w Chorzowie przy ul. Floriańskiej.

OR.58.2013 z dn. 21 marca 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. Katowickiej 53 - 55.

OR.59.2013 z dn. 25 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia "Polityki Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Miasta Chorzów".

OR.60.2013 z dn. 3 kwietnia 2013 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.46.2013 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

OR.61.2013 z dn. 4 kwietnia 2013 r. w sprawie odwołania darowizny nieruchomości zabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Racławickiej 23.

OR.62.2013 z dn. 8 kwietnia 2013 r.  zmianie Zarządzenia Nr OR.207.2011 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.

OR.63.2013 z dn. 9 kwietnia 2013 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XXXII w dniu 28 marca 2013 roku.

OR.64.2013 z dn. 11 kwietnia 2013 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzoiwe przy ul. Beskidzkiej na rzecz TP Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

OR.65.2013 z dn. 11 kwietnia 2013 r. w sprawie wniesienia do "Ruch" Chorzów S.A. wkładów pieniężnych na pokrycie akcji.

OR.66.2013 z dn. 12 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia czasu pracy Urzędu Miasta Chorzów w dniu 2 maja 2013 roku.

OR.67.2013 z dn. 17 kwietnia 2013 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr OR.66.2013 Prezydenta Miasta Chorzów z dn. 12 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia czasu pracy Urzędu Miasta Chorzów w dniu 2 maja 2013 roku.

OR.68.2013 z dn. 18 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert na realizację zadań:
1. Wsparcie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży organizowanego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, uprawnione ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
2. Zwiększenie dostępności pomocy dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz prowadzenie działań podtrzymujących abstynencję trzeźwych alkoholików - Organizacja obozu terapeutycznego dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

OR.69.2013 z dn. 24 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania zespołu ds. utworzenia Muzeum Hutnictwa w Chorzowie.

OR.70.2013 z dn. 9 maja 2013 r. w sprawie utraty mocy Zarządzenia Nr OR.I-0153/22/2002 z dnia 22 października 2002 roku.

OR.71.2013 z dn. 13 maja 2013 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XXXIII w dniu 25 kwietnia 2013 roku.

OR.72.2013 z dn. 14 maja 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. Ogrodowej.

OR.73.2013 z dn. 15 maja 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. Niedźwiedziniec

OR.74.2013 z dn. 17 maja 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Racławickiej 20c.

OR.75.2013 z dn. 17 maja 2013 r. w sprawie ustalenia okresu trwania dzierżawy nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Chorzowie przy Alei Wojska Polskiego.

OR.76.2013 z dn. 21 maja 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert na realizację zadań pn.:
1. Organizacja specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego oraz prawnego dla rodzin - mieszkańców Chorzowa,
2. Działania wspomagające rozwój społeczności lokalnej - najstarszych mieszkańców miasta - programy służące aktywizacji i integracji społecznej osób w podeszłym wieku.

OR.77.2013 z dn. 24 maja 2013 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Maciejkowickiej i ul. Karola Adamieckiego i ustalenia okresu trwania użytkowania wieczystego.

OR.78.2013 z dn. 24 maja 2013 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/32/2006 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie dofinansowania zawodowego nauczycieli.

OR.79.2013 z dn. 27 maja 2013 r. w sprawie powołania komisji celem przeglądu dokumentów i kontroli ochrony informacji niejawnych.

OR.80.2013 z dn. 3 czerwca 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Janasa.

OR.81.2013 z dn. 4 czerwca 2013 r. w sprawie doręczania korespondencji miejscowej za pośrednictwem gońców Urzędu Miasta Chorzów.

OR.82.2013 z dn. 5 czerwca 2013 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/10/2004 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 4 lutego 2004 roku w sprawie zasad sprawowania przez Gminę zarządu nieruchomościami, stanowiącymi współwłasność Gminy Chorzów, gdy zasad tych nie ustalono umownie.

OR.83.2013 z dn. 6 czerwca 2013 r. w sprawie zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR.84.2013 z dn. 6 czerwca 2013 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.46.2013 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości cen za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

OR.85.2013 z dn. 6 czerwca 2013 r. w sprawie ustalania stawek czynszu dzierżawnego przy ogłaszaniu przetargów, negocjacji i zawieraniu umów dzierżawy w trybie bezprzetargowym oraz za udostępnianie nieruchomości stanowiących własność Miasta Chorzów.

OR.86.2013 z dn. 7 czerwca 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora:
Przedszkola Nr 17 przy ul. Kasprowicza 1 w Chorzowie
Przedszkola Nr 20 przy ul. ks. J. Czempiela 49 w Chorzowie
Przedszkola Nr 24 przy ul. Lompy 16 w Chorzowie
Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 przy ul. Farnej 5-7 w Chorzowie
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. św. Pawła 11 w Chorzowie
Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Lompy 13 w Chorzowie

OR.87.2013 z dn. 6 czerwca 2013 r. w sprawie powołania zespołu zarządzającego projektem "Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic".

OR.88.2013 z dn. 10 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert na realizację zadania pn. "Organizacja w formie dziennego ośrodka/punktu o charakterze socjoterapeutycznym - specjalistycznego wsparcia i pomocy dla dzieci i młodzieży prezentujących zachowania ryzykowne z zakresu uzależnień".

OR.89.2013 z dn. 14 czerwca 2013 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XXXIV w dniu 29 maja 2013 roku.

OR.90.2013 z dn. 14 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert na realizację zadań pn.:
1. Działalność informacyjno-edukacyjna realizowana w formie środowiskowych programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży;
2. Organizacja oraz promocja wolontariatu na rzecz najstarszych mieszkańców miasta Chorzów.

OR.91.2013 z dn. 20 czerwca 2013 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.81.2013 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 4 czerwca 2013 roku w sprawie doręczenia korespondencji miejscowej za pośrednictwem gońców Urzędu Miasta Chorzów.

OR.92.2013 z dn. 21 czerwca 2013 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/113/2011 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie zasad postępowania w sprawach o wynajem lokali użytkowych pozostających w dyspozycji Gminy Chorzów.

OR.93.2013 z dn. 21 czerwca 2013 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR.94.2013 z dn. 21 czerwca 2013 r. w sprawie powołania komisji do wyboru Agenta Emisji Obligacji Komunalnych.

OR.95.2013 z dn. 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chorzowie.

OR.96.2013 z dn. 27 czerwca 2013 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, połozonej w Chorzowie przy ul. Katowickiej i ustalenia okresu trwania uzytkowania wieczystego.

OR.97.2013 z dn. 2 lipca 2013 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.69.2013 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania zespołu ds. utworzenia Muzeum Hutnictwa w Chorzowie.

OR.98.2013 z dn. 3 lipca 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. Kaszubskiej.

OR.99.2013 z dn. 8 lipca 2013 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy ul. Jubileuszowej i ul. Jurija Gagarina - na rzecz TAURON Ciepło S.A. z siedzibą w Katowicach.

OR.100.2013 z dn. 9 lipca 2013 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Stefana Batorego 14.

OR.101.2013  z dn. 10 lipca 2013 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XXXV w dniu 27 czerwca 2013 roku.

OR.102.2013 z dn. 15 lipca 2013 r. o zmianie Zarządzenia OR/118/2009 Prezydenta Miasta Chorzów z 11 września 2009 roku w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej składników majątku ruchomwego w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR.103.2013 z dn. 15 lipca 2013 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.83.2013 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR.104.2013 z dn. 17 lipca 2013 r. w sprawie zmiany składu osobowego Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, powołanego pismem Nr OR-I.0060/32/2002 z dnia 14 października 2002 roku.

OR.105.2013 z dn. 19 lipca 2013 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.107.2011 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie zasad korzystania z parkingów Urzędu Miasta Chorzów.

OR.106.2013 z dn. 19 lipca 2013 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich, na rzecz TAURON Ciepło S.A. z siedzibą w Katowicach.

OR.107.2013 z dn. 19 lipca 2013 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Chorzów.

OR.108.2013 z dn. 23 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

OR.109.2013 z dn. 26 lipca 2013 r. w sprawie organizacji, uruchamiania na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa i funkcjonowania systemu stałych dyżurów w mieście Chorzów.

OR.110.2013 z dn. 29 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

OR.111.2013 z dn. 30 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora " Programu szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Chorzowa powyżej 60 roku życia" oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.112.2013 z dn.1 sierpnia 2013 o zmianie Zarządzenia Nr OR.184.2012 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 27 września 2012 r. w sprawie ewidencji majątku trwałego w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR.113.2013 z dn. 8 sierpnia 2013 o zmianie Zarządzenia Nr OR.110.2013 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie  powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

OR.114.2013 z dn. 19 sierpnia 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Truchana i ul. H. Sienkiewicza.

OR.115.2013 z dn. 19 sierpnia 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie za ul. Lwowską 8.

OR.116.2013 z dn. 21 sierpnia 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości, położonych w Chorzowie przy ulicy Lwowskiej.

OR.117.2013 z dn. 23 sierpnia 2013 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/196/2011 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Miasta Chorzów i określenia zakresu jej działania.

OR.118.2013 z dn. 26 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia wykazu jednostek organizacyjnych Gminy Chorzów uczestniczących w postępowaniu o wspólnym udzieleniu zamówienia publicznego obejmującego zakup energii elektrycznej w 2014 r.

OR.119.2013 z dn. 28 sierpnia 2013 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.46.2013 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

OR.120.2013 z dn. 2 września 2013 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.105.2013 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie zasad korzystania z parkingów Urzędu Miasta Chorzów.

OR.121.2013 z dn. 30 sierpnia 2013 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.183.2012 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 27 września 2012 roku o zmianie zarządzenia Nr OR.155.2010 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji inwentaryzacji oraz zakresu odpowiedzialności pracowników Urzędu Miasta Chorzów w zakresie inwentaryzacji.

OR.122.2013 z dn. 4 września 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Bytkowskiej 8.

OR.123.2013 z dn. 4 września 2013 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę położoną w Chorzowie przy ul. Racławickiej.

OR.124.2013 z dn. 9 września 2013 r. w sprawie przeprowadzenia w Urzędzie Miasta Chorzów inwentaryzacji składników majątku będących własnością Skarbu Państwa oraz pozostałych składników majątku zgodnie z harmonogramem inwentaryzacji na rok 2013.

OR.125.2013 z dn. 16 września 2013 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XXXVI w dniu 5 września 2013 roku.

OR.126.2013 z dn. 16 września 2013 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.109.2011 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatnicznych przy dokonywaniu wydatków oraz rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu.

OR.127.2013 z dn. 17 września 2013 r. w sprawie rozwiązania umowy o oddanie w użytkowanie wieczyste, ustanowionego na gruncie położonym w Chorzowie przy ul. Opolskiej.

OR.128.2013 z dn. 19 września 2013 r. w sprawie ustalenia okresu trwania dzierżawy części nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Powstańców 1a.

OR.129.2013 z dn. 20 września 2013 r. w sprawie oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. St. Bytomskich i ustalenia okresu trwania użytkowania wieczystego.

OR.130.2013 z dn. 25 września 2013 r. w sprawie powołania Komisji ds. przyznania "Nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury".

OR.131.2013 z dn. 1 października 2013 r. w sprawie ustalenia form spłaty zadłużenia czynszowego.

OR.132.2013 z dn. 1 października 2013 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia programu "Bezpieczne życie".

OR.133.2013 z dn. 1 października 2013 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia programu edukacyjnego "Bezpiecznie kibicuję - mądrze dopinguję - młody kibic".

OR.134.2013 z dn. 1 października 2013 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez nieruchomość położoną w Chorzowie przy ul. Kaliny 61.

OR.135.2013 z dn. 4 października 2013 r. w sprawie podjęcia czynności w celu nabycia akcji Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

OR.136.2013 z dn. 4 października 2013 r. w sprawie rozwiązania umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, ustanowionego na gruncie położonym w Chorzowie przy ulicy Opolskiej.

OR.137.2013 z dn. 4 października 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. Wolności 121.

OR.138.2013 z dn. 4 października 2013 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.46.2013 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

OR.139.2013 z dn. 9 października 2013 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.184.2012 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 27 września 2012 r. w sprawie ewidencji majątku trwałego w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR.140.2013 z dn. 16 października 2013 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XXXVII w dniu 3 października 2013 r.

OR.141.2013 z dn. 24 października 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchoości, położonej w Chorzowie przy ul. Bytkowskiej.

OR.142.2013 z dn. 24 października 2013 r. w sprawie sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. Bytkowskiej.

OR.143.2013 z dn. 28 października 2013 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.32.2012 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

OR.144.2013 z dn. 31 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu przeprowadzania przez Referat Kontroli Urzędu Miasta Chorzów kontroli w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta Chorzów.

OR.145.2013 z dn. 31 października 2013 r. w sprawie odwołania i wyznaczenia nowego przedstawiciela Gminy Chorzów w Radzie Nadzorczej Centrum Przedsiębiorczości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie.

OR.146.2013 z dn. 4 listopada 2013 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/143/2009 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu pracy Urzędu Miasta Chorzów.

OR.147.2013 z dn. 4 listopada 2013 r. w sprawie monitoringu zużycia mediów w budynkach użyteczności publicznej będących własnością Gminy Chorzów.

OR.148.2013 z dn. 6 listopada 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. Sztygarskiej.

OR.149.2013 z dn. 7 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji Nagród Prezydenta Miasta Chorzów za szczególne osiągnięcia w realizacji polityki społecznej Chorzowa w roku 2013.

OR.150.2013 z dn. 7 listopada 2013 r. w sprawie opiniowania wniosków o przyznanie medalu za osiągnięcia w dziedzinie społecznej w 2013 roku.

OR.151.2013 z dn. 8 listopada 2013 r. w sprawie przeprowadzenia w Urzędzie Miasta Chorzów inwentaryzacji doraźnej gwarancji zdeponowanych w kasie.

OR.152.2013 z dn. 13 listopada 2013 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.207.2011 Prezydenta Miasta Chorzów z dn. 30 grudnia 2011 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.

OR.153.2013 z dn. 13 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy ul. Racławickiej, na rzecz TAURON Ciepło S.A. z siedzibą w Katowicach.

OR.154.2013 z dn. 15 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy pl. św. Jana, na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach.

OR.155.2013 z dn. 18 listopada 2013 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XXXVIII w dniu 7 listopada 2013 roku.

OR.156.2013 z dn. 21 listopada 2013 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/10/2014 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 4 lutego 2004 roku w sprawie zasad sprawowania przez Gminę zarządu nieruchomościami stnaowiącymi współwłasność Gminy Chorzów, gdy zasad tych nie ustalono umownie.

OR.157.2013 z dn. 22 listopada 2013 r. w sprawie Regulaminu prac Komisji Konkursowych powoływanych w celu opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w obszarze polityki społecznej oraz w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

OR.158.2013 z dn. 27 listopada 2013 r. w sprawie planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na 2014 rok.

OR.159.2013 z dn. 27 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez nieruchomość położoną w Chorzowie przy ul. Ludwika Urbanowicza.

OR.160.2013 z dn. 5 grudnia 2013 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.54.2012 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Chorzów.

OR.161.2013 z dn. 9 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia okresu trwania dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Chorzowie przy ul. Szpitalnej.

OR.162.2013 z dn. 9 grudnia 2013 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Kluczborskiej i ustalenia okresu trwania użytkowania wieczystego.

OR.163.2013 z dn. 9 grudnia 2013 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.274.2012 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania w mieście Chorzów.

OR.164.2013 z dn. 9 grudnia 2013 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XXXIX w dniu 28 listopada 2013 roku.

OR.165.2013 z dn. 9 grudnia 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

OR.166.2013 z dn. 9 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia czasu pracy Urzędu Miasta Chorzów w dniu 24 grudnia 2013 roku oraz w 2014 roku.

OR.167.2013 z dn. 10 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu programu "Chorzów 60 +".

OR.168.2013 z dn. 10 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert na realizację zadań p.n.:
1.
Organizacja specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego oraz prawnego dla rodzin – mieszkańców Chorzowa;
2.
Organizacja – w dni wolne od nauki szkolnej – zajęć opiekuńczo-wychowawczych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży;
3.
Zwiększenie dostępności pomocy dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz prowadzenie działań podtrzymujących abstynencję trzeźwych alkoholików – kompleksowy program pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom;
4.
Działalność na rzecz osób ze schorzeniami przewlekłymi lub/i nieuleczalnie chorych oraz ich rodzin;
5.
Działalność rehabilitacyjna, edukacyjna, terapeutyczna i uspołeczniająca na rzecz różnych grup osób niepełnosprawnych;
6.
Poradnictwo obywatelskie dla mieszkańców miasta Chorzów.

OR.169.2013 z dn. 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez nieruchomość położoną w Chorzowie przy ul. 3 Maja 3.

OR.170.2013 z dn. 16 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert na realizację zadań:
1. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku;
2. Prowadzenie i zapewnienei miejsc w domu pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych fizycznie.

OR.171.2013 z dn. 17 grudnia 2013 r. w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR.172.2013 z dn. 17 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji ewakuacji kas Urzędu Miasta Chorzów.

OR.173.2013 z dn. 19 grudnia 2013 r. w sprawie wniesienia wkładów pieniężnych na pokrycie nowych udziałów w spółce Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego z ograniczoną odpowiedzialnością w Chorzowie.

OR.174.2013 z dn. 19 grudnia 2013 r. w sprawie wniesienia aportu rzecowego do spółki Tramwaje Śląskie S.A.

OR.175.2013 z dn. 20 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy ul. Jurija Gagarina i ul. Granicznej, na rzecz TAURON Ciepło S.A. z siedzibą w Katowicach.

OR.176.2013 z dn. 27 grudnia 2013 r. w sprawie przedkładania do akceptacji Prezydentowi Miasta ogłoszeń o zbyciu i wydzierżawieniu nieruchomości stanowiących własność Miasta Chorzów.

OR.177.2013 z dn. 31 grudnia 2013 r. w sprawie inwentaryzacji depozytów i innych walorów znajdujących się w kasie Wydziału Księgowości Urzędu Miasta Chorzów.

OR.178.2013 z dn. 31 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia w Urzędzie miasta Chorzów inwentaryzacji materiałów i wyposażenia w magazynie.

OR.179.2013 z dn. 31 grudnia 2013 r. w sprawie zasad prowadzenia kontroli zarządczej w Mieście Chorzów.osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Garba, dnia: 2014-01-02
utworzony: 10-12-2012 / modyfikowany: 24-01-2014
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów