Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót ORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA

Treść strony

wersja do druku
powrót | ROK 2014

OR.1.2014 z dn. 2 stycznia 2014 r. w sprawie lokowania ogłoszeń prasowych Miasta.

OR.2.2014 z dn. 8 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami na okres od 11.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

OR.3.2014 z dn. 8 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia zajęć szkoleniowych z dziećmi i młodzieżą zamieszkałą w Chorzoiwe w dziedzinie sportu i rekreacji w poszczególnych dyscyplinach sportowych na okres od 1.02.2014 r. do 31.12.2014 r.

OR.4.2014 z dn. 8 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na okres od 11.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

OR.5.2014 z dn. 8 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie turystyki i krajoznawstwa na okres od 11.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

OR.6.2014 z dn. 8 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Komisji ds. przyznania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym w 2014 roku.

OR.7.2014 z dn. 8 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Komisji ds. przyznania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym w sportach indywidualnych w 2014 roku.

OR.8.2014 z dn. 8 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Komisji ds. przyznania dotacji celowej klubom sportowym działającym na terenie miasta Chorzów w sportach zespołowych w 2014 roku.

OR.9.2014 z dn. 8 stycznia 2014 r. w sprawie powołanie Komisji ds. przyznania Nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie sporto na rok 2014.

OR.10.2014 z dn. 9 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji celowej klubom sportowym działającym na terenie miasta Chorzów w sportach zespołowych.

OR.11.2014 z dn. 10 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działki położone w Chorzowie przy ul. Sztygarska.

OR.12.2014 z dn. 14 stycznia 2014 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XL w dniu 19 grudnia 2013 roku.

OR.13.2014 z dn. 14 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Komisji ds. wyłączenia materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, które utraciły przydatność użytkową.

OR.14.2014 z dn. 14 stycznia 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Katowickiej 50.

OR.15.2014 z dn. 16 stycznia 2014 r. w sprawie powołania zespołu pomocniczego w ramach projektu "Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic".

OR.16.2014 z dn. 17 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy ul. Władysława Truchana i ul. Wolności, na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie.

OR.17.2014 z dn. 17 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy ul. Wschodniej i ul. Węzłowiec, na rzedz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółki z o.o. z siedzibą w Warszawie Oddział w Zabrzu.

OR.18.2014 z dn. 20 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy ul. Żwirki i Wigury i Parku Róż, na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie.

OR.19.2014 z dn. 21 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Zespołu ds. budowy miejskiego monitoringu wizyjnego.

OR.20.2014 z dn. 23 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu "Bezpieczne Miasto Chorzów 2014".

OR.21.2014 z dn. 23 stycznia 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. Maciejkowickiej.

OR.22.2014 z dn. 24 stycznia 2014 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.59.2013 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia "Polityki Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Miasta Chorzów".

OR.23.2014 z dn. 27 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Przeglądowych zdjęć RTG klatki piersiowej dla mieszkańców Chorzowa w 2014 r." oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.24.2014 z dn. 27 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Programu stymulacji rozwoju dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz zagrożonej niepełnosprawnością wraz z wdrażaniem rodziny do realizacji programów rehabilitacji w warunkach domowych" oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.25.2014 z dn. 27 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Programu profilaktyki przeciwobrzękowej dla osób po zabiegach z zakresu chirurgii onkologicznej" oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.26.2014 z dn. 27 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Programu profilaktyki wad postawy wśród dzieci chorzowskich szkół podstawowych w 2014 r." oraz powołania komisji Konkursowej.

OR.27.2014 z dn. 27 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Profilaktycznych badań słuchu wśród chorzowskich sześcioletnich dzieci w 2014 r." oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.28.2014 z dn. 27 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany składu osobowego Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, powołanego pismem Nr OR-I.0060/32/202 z dnia 14 października 2012 roku.

OR.29.2014 z dn. 27 stycznia 2014 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr OR.176.2013 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie przedkładania do akceptacji Prezydentowi Miasta ogłoszeń o zbyciu i wydzierżawieniu nieruchomości, stanowiących własność Miasta Chorzów.

OR.30.2013 z dn. 28 stycznia 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. św. Anny.

OR.31.2014 z dn. 28 stycznia 2014 r. w sprawie rozwiązania umowy oddania gruntu w użytkowanie wieczyste, ustanowionego na gruncie położonym w Chorzowie przy ulicy Pokoju.

OR.32.2014 z dn. 30 stycznia 2014 r. w sprawie realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w mieście Chorzów w 2014 roku.

OR.33.2014 z dn. 30 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy ul. Metalowców, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółki z o.o. z siedzibą w Warszawie Oddział w Zabrzu.

OR.34.2014 z dn. 30 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy POD im. K. Damrota przy ul. Podmiejskiej, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółki z o.o. z siedzibą w Warszawie Oddział w Zabrzu.

OR.35.2014 z dn. 31 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy ul. Racławickiej oraz między ul. Trzyniecką, ul. Chocimską i ul. Długą na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie.

OR.36.2014 z dn. 3 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. Michała Wolskiego, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółki z o.o. z siedzibą w Warszawie Oddział w Zabrzu, Rozdzielna Gazu w Świętochłowicach.

OR.37.2014 z dn. 3 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy ul. Juliusza Ligonia i ul. Pudlerskiej na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie.

OR.38.2014 z dn. 3 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. Wschodniej, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółki z o.o. z siedzibą w Warszawie Oddział w Zabrzu.

OR.39.2014 z dn. 6 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. Janiny Omańkowskiej, na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie.

OR.40.2014 z dn. 10 lutego 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych o charakterze profilaktycznym na okres od 01.03.2014 r. do 31.12.2014 r.

OR.41.2014 z dn. 12 lutego 2014 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.173.2012 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 13 września 2012 r. w sprawie regulaminu postępowania w sprawach o sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste oraz użytkowanie, wydzierżawienie i najem nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność Miasta Chorzów.

OR.42.2014 z dn. 13 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.43.2014 z dn. 13 lutego 2014 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.131.2013 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 1 października 2013 r. w sprawie ustalenia form spłaty zadłużenia czynszowego.  

OR.44.2014 z dn. 14 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własnośc Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy ul. Armii Krajowej i al. Bojowników o Wolność i Demokrację, na rzecz TAURON Dystrybucka S.A. z siedzibą w Krakowie.

OR.45.2014 z dn. 14 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzoiwe przy granicy miasta z Bytomiem, na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie.

OR.46.2014 z dn. 14 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy ul. Granicznej, ul. Karpackiej, ul. ks. bpha Lisieckiego i ul. Prostej, na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie.

OR.47.2014 z dn. 14 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościahc stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy ul. Michałkowickiej, na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie.

OR.48.2014 z dn. 14 lutego 2014 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.109.2011 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków oraz rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu.

OR.49.2014 z dn. 17 lutego 2014 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XLI w dniu 6 lutego 2014 roku.

OR.50.2014 z dn. 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domach pomocy społecznej na terenie Miasta Chorzów na rok 2014.

OR.51.2014 z dn. 27 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Chorzów w 2014 roku.

OR.52.2014 z dn. 27 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Chorzów oraz stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Miasta Chorzów położonych w Chorzowie przy POD „Niedźwiedziniec”, POD im. K. „Damrota”, ul. Podmiejskiej, ul. Piekarskiej i POD „Kopernik”, na rzecz T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 12, Biuro Regionalne w Katowicach przy ul. Sowińskiego 46a.

OR.53.2014 z dn. 28 lutego 2014 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.202.2011 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych.

OR.54.2014 z dn. 5 marca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert na realizację zadania pn. "Wspieranie działań prowadzonych na rzecz dzieci i młodzieży - realizowanych w formie programów profilaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych - w ramach ochronki parafialnej.

OR.55.2014 z dn. 6 marca 2014 r. w sprawie szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony w mieście Chorzów.

OR.56.2014 z dn. 7 marca 2014 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. Kadeckiej.

OR.57.2014 z dn. 7 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Miasta Chorzów oraz na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy ul. Rębaczy - na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 207 Oddział w Czeladzi, Zakład Centralny Zakład Odwadniania Kopalń z siedzibą w Czeladzi przy ul. Kościuszki 9.

OR.58.2014 z dn. 14 marca 2014 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/196/2011 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Miasta Chorzów i określenia zakresu jej działania.

OR.59.2014 z dn. 19 marca 2014 r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu do przeprowadzenia i organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego.

OR.60.2014 z dn. 19 marca 2014 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XLII w dniu 6 marca 2014 roku.

OR.61.2014 z dn. 19 marca 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Klimzy.

OR.62.2014 z dn. 24 marca 2014 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.46.2013 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

OR.63.2014 z dn. 26 marca 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Kolejowej.

OR.64.2014 z dn. 31 marca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia w Urzędzie Miasta Chorzów inwentaryzacji składników majątkowych zgodnie z harmonogramem na rok 2014.

OR.65.2014 z dn. 31 marca 2014 r. w sprawie planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na lata 2014-2016.

OR.66.2014 z dn. 3 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Chorzowie w zakresie prowadzenia grup wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych od substancji psychoaktywnych" oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.67.2014 z dn. 3 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Profilaktycznych badań stężenia PSA poprzedzonych konsultacją lekarza urologa wraz z badaniem per rectum dla mieszkańców Chorzowa w 2014 r." oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.68.2014 z dn. 3 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Profilaktycznych badań mammograficznych poprzedzonych konsultacją lekarską i instruktażem w zakresie samobadnia piersi dla mieszkanek Chorzowa w 2014 r." oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.69.2014 z dn. 8 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia nowego przedstawiciela Gminy Chorzów w Radzie Nadzorczej Ruch Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie.

OR.70.2014 z dn. 9 kwietnia 2014 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.46.2013 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

OR.71.2014 z dn. 9 kwietnia 2014 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XLIII w dniu 27 marca 2014 r.

OR.72.2014 z dn. 14 kwietnia 2014 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.158.2013 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na 2014 rok.

OR.73.2014 z dn. 15 kwietnia 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie między ul. Wiejską, a stacją PKP Chorzów Stary.

OR.74.2014 z dn. 17 kwietnia 2014 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/202/2011 Prezydenta Miasta Chorzowa z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych.

OR.75.2014 z dn. 17 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji ds. opracowania propozycji zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego w 2014 roku.

OR.76.2014 z dn. 18 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert na realizację zadań:
1. Wsparcie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży organizowanego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, uprawnione ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
2. Zwiększenie dostępności pomocy dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz prowadzenie działań podtrzymujących abstynencję trzeźwych alkoholików - Organizacja obozu terapeutycznego dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

OR.77.2014 z dn. 29 kwietnia 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy św. Anny.

OR.78.2014 z dn. 25 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej, rozstrzygającej w konkursie rzeźbiarskim upamiętniającym postać Pana Gerarda Cieślika.

OR.79.2014 z dn. 5 maja 2014 r. w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych w Chorzowie do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 r.

OR.80.2014 z dn. 5 maja 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Odległej.

OR.81.2014 z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XLIV w dniu 24 kwietnia 2014 roku.

OR.82.2014 z dn. 8 maja 2014 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Jubileuszowej i ustalenia okresu trwania użytkowania wieczystego.

OR.83.2014 z dn. 13 maja 2014 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.81.2012 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.

OR.84.2014 z dn. 14 maja 2014 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.131.2013 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 1 października 2013 roku w sprawie ustalenia form spłaty zadłużenia czynszowego.

OR.85.2014 z dn. 15 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. Opolskiej na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie.

OR.86.2014 z dn. 19 maja 2014 r. w sprawie wyznaczenia miejsc umieszczania plakatów i haseł wyborczych w kampanii wyborczej.

OR.87.2014 z dn. 19 maja 2014 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.207.2011 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.

OR.88.2014 z dn. 19 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy ul. Racławickiej, na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie.

OR.89.2014 z dn. 20 maja 2014 r. w sprawie wniesienia do "Ruch" Chorzów S.A. wkładów pieniężnych na pokrycie akcji.

OR.90.2014 z dn. 27 maja 2014 r. w sprawie procedury postępowania windykacyjnego i egzekucyjnego dotyczącego lokali użytkowych oraz zasad przyznawania ulg w spłacie należności za te lokale.

OR.91.2014 z dn. 30 maja 2014 r. w sprawie określenia wykazu jednostek organizacyjnych Gminy Chorzów uczestniczących w postępowaniu o wspólnym udzieleniu zamówienia publicznego obejmującego zakup energii elektrycznej na 2015 r.

OR.92.2014 z dn. 30 maja 2014 r. w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta Chorzów Nr XLV/871/14, podjętej na sesji Nr XLV w dniu 29 maja 2014 roku.

OR.93.2014 z dn. 30 maja 2014 r. w sprawie wniesienia do "Ruch" Chorzów S.A. wkładów pieniężnych na pokrycie akcji.

OR.94.2014 z dn. 2 czerwca 2014 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.87.2014 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 19 maja 2014 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.207.2011 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.

OR.95.2014 z dn. 5 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora:
Przedszkola Nr 5 przy ul. Poniatowskiego 27 w Chorzowie
Przedszkola Nr 6 przy ul. Gałeczki 56 w Chorzowie
Przedszkola Nr 13 przy ul. Sobieskiego 13 w Chorzowie
Przedszkola Nr 21 przy ul. Ryszki 33 w Chorzowie
Przedszkola Nr 25 przy ul. Kilińskiego 3 w Chorzowie
Przedszkola Nr 26 przy ul. Ligonia 14 w Chorzowie
Gimnazjum Nr 1 im. M. Konopnickiej przy ul. Dąbrowskiego 53 w Chorzowie
Gimnazjum Nr 4 im. Wojska Polskiego przy ul. Śląskiej 3 w Chorzowie

OR.96.2014 z dn. 6 czerwca 2014 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XLV w dniu 29 maja 2014 roku.

OR.97.2014 z dn. 9 czerwca 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. Kluczborskiej.

OR.98.2014 z dn. 9 czerwca 2014 r. w sprawie obowiązku noszenia identyfikatorów przez pracowników Urzędu Miasta Chorzów.

OR.99.2014 z dn. 10 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR.100.2014 z dn. 11 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w Chorzoiwe przy ul. Nomiarki, na rzecz Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. z siedzibą w Chorzowie.

OR.101.2014 z dn. 12 czerwca 2014 r. w sprawie sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. 3-go Maja - ul. Pokoju.

OR.102.2014 z dn. 12 czerwca 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Michałkowickiej.

OR.103.2014 z dn. 13 czerwca 2014 r. w sprawie powołania zespołu pomocniczego w ramach projektu "Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic".

OR.104.2014 z dn. 13 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert na realizację zadań:
1. Dofinansowanie działalności placówki wsparcia dziennego z programem opiekuńczo-wychowawczym, dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w szczególności z problememe alkoholowym,
2. Działalność informacyjno-edukacyjna - realizowana w formie środowiskowych programów profilaktycznych, skierowanych do dzieci i młodzieży,
3. Działania wspomagające rozwój społeczności lokalnej - najstarszych mieszkańców miasta - programy służące aktywizacji i integracji społecznej osób w podeszłym wieku,
4. Organizacja i promocja wolontariatu na rzecz najstarszych mieszkańców miasta Chorzów,
5. Organizacja poradnictwa rodzinnego dla rodzin naturalnych i rodzinnych form pieczy zastępczej skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie.

OR.105.2014 z dn. 18 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert na realizację zadania pn. "Prowadzenie ośrodków wsparcia - dziennych domów pomocy" oraz w zakresie określenia propozycji wysokości dotacji na ich dofinansowanie.

OR.106.2014 z dn. 18 czerwca 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. św. Anny.

OR.107.2014 z dn. 24 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działki położone w Chorzowie przy ul. Kościuszki.

OR.108.2014 z  dn. 3 lipca 2014 r. w sprawie wykonania uchwał Rady MIasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XL VI w dniu 26 czerwca 2014 roku.

OR.109.2014 z dn. 4 lipca 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Augusta Kordeckiego.

OR.110.2014 z dn. 4 lipca 2014 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXV/638/09 z dnia 30.04.2009 r. w sprawie gospodarowania nieruchmomościami gminnymi oraz uchwały Nr XL/769/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 19.12.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zasad udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych.

OR.111.2014 z dn. 4 lipca 2014 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Stacyjnej i ustalenia okresu trwania użytkowania wieczystego.

OR.112.2014  z dn. 4 lipca 2014 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. A. Krajowej i za ul. Bałtycką i ustalenia okresu trwania użytkowania wieczystego.

OR.113.2014  z dn. 7 lipca 2014 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

OR.114.2014 z dn. 10 lipca 2014 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.54.2012, Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Chorzów.

OR.115.2014 z dn. 15 lipca 2014 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

OR.116.2014 z dn. 16 lipca 2014 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta, podjętych na sesji Nr XLVII w dniu 8 lipca 2014 roku.

OR.117.2014 z dn. 16 lipca 2014 r. o zmianie Zarządzenia OR.108.2014, Prezydent Miasta Chorzów z dnia 3 lipca 2014r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XLVI w dniu 26 czerwca 2014r.

OR.118.2014 z dn. 22 lipca 2014 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.207.2011 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.

OR.119.2014 z dn. 23 lipca 2014 r. w sprawie utraty mocy Zarządzenia Nr Or-I-0153/22/2001 z dnia 18 grudnia 2001 roku.

OR.120.2014 z dn. 23 lipca 2014 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/15/2006 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 8 marca 2006 roku w sprawie powołania komisji ds. umorzeń, rozkładania na raty oraz stosowania innych ulg dotyczących należności pieniężnych, wynikających z czynnosci prawnych Miasta Chorzów.

OR.121.2014 z dn. 23 lipca 2014 r. w sprawie objęcia w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Techniki Sanitarnej ALBA Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie i pokrycie ich aportem w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Kluczborskiej.

OR.122.2014 z dn. 25 lipca 2014 r. w sprawie powołania zespołu do prowadzenia sprawy postępowania administracyjnego związanego z projektem "e-System Informacji Budżetowej i Podatkowej w Chorzowie" realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie o numerze UDA-RPSL.02.02.00-00-013/12-00 z dnia 23 maja 2013 r. w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

OR.123.2014 z dn. 25 lipca 2014 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.115.2014 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 15 lipca 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

OR.124.2014 z dn 28 lipca 2014 r. w sprawie wyznaczenia jednostek usuwających pojazdy z drogi na koszt właściciela oraz parkingów strzeżonych na terenie Chorzowa, na których pojazdy usunięte będą umieszczone.

OR.125.2014 z dn. 30 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Programu szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Chorzowa powyżej 60 roku życia" oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.126.2014 z dn. 31 lipca 2014 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

OR.127.2014 z dn. 31 lipca 2014 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia miejskiego ćwiczenia obronnego.

OR.128.2014 z dn. 5 sierpnia 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Ignacego Mościckiego 24.

OR.129.2014 z dn. 19 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji do wyboru Agenta Emisji Obligacji Komunalnych.

OR.130.2014 z dn. 25 sierpnia 2014 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.46.2013 Prezydenta Miasta Chorzów z dn. 1 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

OR.131.2014 z dn. 26 sierpnia 2014 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.207.2014 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.

OR.132.2014 z dn. 26 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Chorzów Wewnętrznej Procedury Przeciwdziałania Mobbingowi.

OR.133.2014 z dn. 26 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania zespołu pomocniczego do prowadzenia spraw związanych z projektem pn.: Program kompleksowej likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko dąbrowskiej w części dotyczącej Chorzowa.

OR.134.2014 z dn. 27 sierpnia 2014 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.171.2013 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR.135.2014 z dn. 28 sierpnia 2014 r. w sprawie odwołania i wyznaczenia nowego przedstawiciela Gminy Chorzów w Radzie Nadzorczej ADM Chorzów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie.

OR.136.2014 z dn. 1 września 2014 r. w sprawie przeprowadzenia w Urzędzie Miasta Chorzów inwentaryzacji składników majątkowych zgodnie z harmonogramem na rok 2014.

OR.137.2014 z dn. 1 września 2014 r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu do przeprowadzenia i organizacji wyborów do Rady Gminy, Sejmiku Województwa i Prezydenta Miasta.

OR.138.2014 z dn. 3 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji magazynowej.

OR.139.2014 z dn. 3 września 2014 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste sprzedaży nieruchomości, położonej w Chorzowie u zbiegu al. Bojowników o Wolność i Demokrację - ul. Racławickiej

OR.140.2014 z dn. 3 września 2014 r. w sprawie utworzenia pionu ochrony informacji niejawnych, określenia stanowisk, których zajmowanie może łączyć się z dostępem do informacji niejawnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" i "ZASTRZEŻONE".

OR.141.2014 z dn. 4 września 2014 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.54.2012 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Chorzów.

OR.142.2014 z dn. 5 września 2014 r. w sprawie składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na lata 2014 - 2017.

OR.143.2014 z dn. 5 września 2014 r. w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn. "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Chorzów" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN).

OR.144.2014 z dn. 9 września 2014 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XLVIII w dniu 28 sierpnia 2014 roku.

OR.145.2014 z dn. 15 września 2014 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/113/2011 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie zasad postępowania w sprawach o wynajem lokali użytkowych pozostających w dyspozycji Gminy Chorzów.

OR.146.2014 z dn. 15 września 2014 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.202.2012 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 11 października 2012 roku w sprawie powołania Zespołu ds. koordynacji i uzgadniania inwestycji.

OR.147.2014 z dn. 18 września 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert na realizację zadania p.n.: "Prowadzenie ośrodka wsparcia - dziennego domu pobytu dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, psychiczną i niepełnosprawnościami sprzężonym powyżej 24 roku życia" oraz w zakresie określenia propozycji wysokości dotacji na jego dofinansowanie.

OR.148.2014 z dn. 22 września 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Armii Krajowej.

OR.149.2014 z dn. 22 września 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Wschodniej.

OR.150.2014 z dn. 22 września 2014 r. w sprawie powołania Komisji ds. przyznania "Nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury".

OR.151.2014 z dn. 24 września 2014 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia programu profilaktycznego "Bezpiecznie kibicuję - mądrze dopinguję - młody kibic".

OR.152.2014 z dn. 24 września 2014 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia programu "Bezpieczne życie".

OR.153.2014 z dn. 24 września 2014 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/7/2008 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 16 stycznia 2008 roku w sprawie zwrotu pracownikom Urzędu Miasta Chorzów kosztów szczepień ochronnych.

OR.154.2014 z dn. 24 września 2014 r. w sprawie ustalenia kosztu pobytu na 2014 r. w hostelu Ośrodka Wsparcia Rodziny, z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Siemianowickiej 58.

OR.155.2014 z dn. 29 września 2014 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr OR.145.2014 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 15 września 2014 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR/113/2011 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 12 lipca 2011 roku w sprawie zasad postępowania w sprawach o wynajem lokali użytkowych pozostających w dyspozycji Gminy Chorzów.

OR.156.2014 z dn. 30 września 2014 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.109.2011 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków oraz rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu.

OR.157.2014 z dn. 1 października 2014 r. w sprawie zasad udzielania pożyczek na sfinansowanie wydatków związanych z osiągnięciem celów (rezultatów) właściwych realizacji zadań publicznych gminy i powiatu.

OR.158.2014 z dn. 3 października 2014 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr L w dniu 25 września 2014 roku.

OR.159.2014 z dn. 10 października 2014 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.207.2011 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.

OR.160.2014 z dn. 10 października 2014 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomosci stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. św. Barbary, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółki z o.o. z siedzibą w Warszawie Oddział w Zabrzu.

OR.161.2014 z dn. 13 października 2014 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.152.2011 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 14 października 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Chorzowie.

OR.162.2014 z dn. 14 października 2014 r. w sprawie zasad wyznaczania do sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Miasta Chorzów oraz zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, na którym usytuowane są budynki.

OR.163.2014 z dn. 15 października 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy Placu Piastowskim 18.

OR.164.2014 z dn. 15 października 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy Placu Piastowskim 20.

OR.165.2014 z dn. 15 października 2014 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/65/2007 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 30.10.2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzów.

OR.166.2014 z dn. 15 października 2014 r. w sprawie powołania komisji ds. umorzeń, rozkładania na raty oraz stosowania innych ulg dotyczących należności pieniężnych, wynikających z czynności prawnych Miasta Chorzów.

OR.167.2014 z dn. 20 października 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Katowickiej.

OR.168.2014 z dn. 21 października 2014 r. w sprawie powołania Komisji Nagród Prezydenta Miasta Chorzów za szczególne osiągnięcia w realizacji polityki społecznej Chorzowa w roku 2014.

OR.169.2014 z dn. 21 października 2014 r. w sprawie opiniowania wniosków o przyznanie medalu za osiągnięcia w dziedzinie społecznej w 2014 roku.

OR.170.2014 z dn. 24 października 2014 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Miłej i ustalenia okresu trwania użytkowania wieczystego.

OR.171.2014 z dn. 24 października 2014 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. Tadeusza Kościuszki, na rzecz Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Chorzowie.

OR.172.2014 z dn. 24 października 2014 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy ul. 3 Maja i ul. Żołnierzy Września, na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie.

OR.173.2014 z dn. 24 października 2014 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie między ul. Katowicką a ul. Kalidego oraz ul. Nową, na rzecz Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółką z o.o. z siedzibą w Chorzowie.

OR.174.2014 z dn. 24 października 2014 r. w sprawie wniesienia wkładów pieniężnych na pokrycie nowych udziałów w spółce Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Chorzowie.

OR.175.2014 z dn. 31 października 2014 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania Miejskiego Centrum Zarządzenia Kryzysowego.

OR.176.2014 z dn. 3 listopada 2014 r. w sprawie objęcia dodatkowych udziałów w Regionalnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, pokrytych aportem w postaci przeniesienia własności nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy Pl. Piastowskim i za ul. Kadecką.

OR.177.2014 z dn. 3 listopada 2014 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. Maciejkowickiej i ul. Karola Adamieckiego, na rzecz Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Chorzowie.

OR.178.2014 z dn. 4 listopada 2014 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez nieruchomość położoną w Chorzowie przy ul. Lipińskiej 26.

OR.179.2014 z dn. 4 listopada 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Miłej.

OR.180.2014 z dn. 5 listopada 2014 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez nieruchomość położoną w Chorzowie przy ul. Beskidzkiej i Żołnierzy Września.

OR.181.2014 z dn. 5 listopada 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Jubileuszowej.

OR.182.2014 z dn. 7 listopada 2014 r. w sprawie systemu nagrywania rozmów telefonicznych w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR.183.2014 z dn. 7 listopada 2014 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego II kadencji w Chorzowie.

OR.184.2014 z dn. 13 listopada 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr OR/130/2009 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 15 października 2009 r. w sprawie zatwierdzenia nowego cennika za korzystanie z obiektów sportowych w szkołach gminnych.

OR.185.2014 z dn. 13 listopada 2014 r. w sprawie zasad stosowania w Urzędzie Miasta Chorzów instrukcji kancelaryjnej, instrukcji archiwalnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz obiegu dokumentów i spraw.

OR.186.2014 z dn. 14 listopada 2014 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr LI w dniu 30 października 2014 roku.

OR.187.2014 z dn. 14 listopada 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR/24/2002 z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

OR.188.2014 z dn. 14 listopada 2014 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własnosć Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. Karola Chodkiewicza, na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie.

OR.189.2014 z dn. 14 listopada 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Langiewicza.

OR.190.2014 z dn. 14 listopada 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. 11-go Listopada 36.

OR.191.2014 z dn. 20 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania dotacji z budżetu Miasta Chorzów organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, kultury fizycznej, turystyki i współpracy międzynarodowej.

OR.192.2014 z dn. 21 listopada 2014 r. w sprawie planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na 2015 rok.

OR.193.2014 z dn. 21 listopada 2014 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej między ul. św. Józefa i ul. Mariańską, na rzecz TELPOL Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Montażowe Urządzeń Elektronicznych Jerzy Krempa z siedzibą w Chorzowie.

OR.194.2014 z dn. 21 listopada 2014 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych przy ul. Krakowskiej i ul. Tadeusza Kościuszki oraz placu Piastowskim, na rzecz TELPOL Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Montażowe Urządzeń Elektronicznych Jerzy Krempa z siedzibą w Chorzowie.

OR.195.2014 z dn. 24 listopada 2014 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.85.2013 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego przy ogłaszaniu przetargów, negocjacji i zawieraniu umów dzierżawy w trybie bezprzetargowym oraz za udostępnianie nieruchomości stanowiących własność Miasta Chorzów.

OR.196.2014 z dn. 27 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia czasu pracy Urzędu Miasta Chorzów w dniu 24 grudnia 2014 roku oraz w 2015 roku.

OR.197.2014 z dn. 27 listopada 2014 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Chorzów położonej w Chorzowie przy ul. Powstańców 60a, na rzecz T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 12, Biuro Regionalne w Katowicach przy ul. Sowińskiego 46a.

OR.198.2014 z dn. 27 listopada 2014 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie w rejonie ul. Odległej, przy granicy ze Świętochłowicami, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółki z o.o. z siedzibą w Warszawie Oddział w Zabrzu, Rozdzielnia Gazu w Świętochłowicach.

OR.199.2014 z dn. 27 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu pracy Urzędu Miasta Chorzów.

OR.200.2014 z dn. 1 grudnia 2014 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/81/2011 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do spraw nieruchomości stanowiących własność Miasta Chorzów.

OR.201.2014 z dn. 1 grudnia 2014 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/82/2011 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do spraw nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

OR.202.2014 z dn. 1 grudnia 2014 r. w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego ustanowionego na gruncie położonym w Chorzowie przy ulicy Pogodnej 1.

OR.203.2014 z dn. 1 grudnia 2014 r. w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego ustanowionego na gruncie położonym w Chorzowie przy ulicy Stefana Batorego.

OR.204.2014 z dn. 2 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

OR.205.2014 z dn. 5 grudnia 2014 r. w sprawie utworzenia zespołu do spraw monitorowania i prowadzenia sprawozdawczości z realizacji Programu Ochrony Powietrza dla terenu województwa śląskiego.

OR.206.2014 z dn. 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania na stanowisko dyrektora Chorzowskiego Centrum Kultury w Chorzowie.

OR.207.2014 z dn. 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Dyrektora Muzeum w Chorzowie.

OR.208.2014 z dn. 11 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy ul. ks. Józefa Czempiela, na rzecz Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółką z o.o. z siedzibą w Chorzowie.

OR.209.2014 z dn. 11 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy ul. Kaliny, na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie.

OR.210.2014 z dn. 11 grudnia 2014 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/81/2011 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do spraw nieruchomości stanowiących własność Miasta Chorzów.

OR.211.2014 z dn. 11 grudnia 2014 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.173.2012 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 13 września 2012 r. w sprawie regulaminu postępowania w sprawach o sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste oraz użytkowanie, wydzierżawienie i najem nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność Miasta Chorzów.

OR.212.2014 z dn. 11 grudnia 2014 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.174.2012 z dnia 13 września 2012 r. w sprawie regulaminu postępowania w sprawach o sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste oraz użytkowanie, wydzierżawienie i najem nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, stanowiących własność Skarbu Państwa.

OR.213.2014 z dn. 12 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert na realizację zadań:

 1. Zwiększenie dostępności pomocy dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz prowadzenie działań podtrzymujących abstynencję trzeźwych alkoholików - kompleksowy program pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom;
 2. Działalność na rzecz osób ze schorzeniami przewlekłymi lub/i nieuleczalnie chorych oraz ich rodzin;
 3. Działalność rehabilitacyjna, edukacyjna, terapeutyczna i uspołeczniająca na rzecz różnych grup osób niepełnosprawnych.

OR.214.2014 z dn. 12 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert na realizację zadań:

 1. Zapewnienie, w ramach placówek wsparcia dziennego, pomocy dzieciom i młodzieży oraz rodzinom z zaburzoną funkcją opiekuńczo-wychowawczą, w szczególności z problemem alkoholowym;
 2. Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej, poprzez rozwój różnych form aktywności i pasji wśród dzieci i młodzieży (realizacja programów profilaktycznych, socjoterapeutycznych, kompensacyjno-terapeutycznych oraz rozwojowych).

OR.215.2014 z dn. 15 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy ul. Inwalidzkiej, na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie.

OR.216.2014 z dn. 16 grudnia 2014 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/65/2007 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIII/236/03 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 października 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzów.

OR.217.2014 z dn. 16 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Procedury Działania Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Chorzowie.

OR.218.2014 z dn. 17 grudnia 2014 r. w sprawie odwołania członków Naukowej Rady Programowej wydawnictwa "Zeszyty chorzowskie".

OR.219.2014 z dn. 17 grudnia 2014 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.219.2014 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Chorzów.

OR.220.2014 z dn. 19 grudnia 2014 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.182.2014 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie systemu nagrywania rozmów telefonicznych w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR.221.2014 z dn. 19 grudnia 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. św. Anny.

OR.222.2014 z dn. 22 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy ul. Wesołej i ul. Czystej, na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie.

OR.223.2014 z dn. 22 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy Rawie oraz między ul. Armii Krajowej i ul. Wolności, na rzecz Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółką z o.o. z siedzibą w Chorzowie.

OR.224.2014 z dn. 23 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia zajęć szkoleniowych z dziećmi i młodzieżą zamieszkałą w Chorzowie w dziedzinie sportu i rekreacji w poszczególnych dyscyplinach sportowych na okres od 01.02.2015 r. do 17.12.2015 r.

OR.225.2014 z dn. 23 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie turystyki i krajoznawstwa na okres od 01.02.2015 r. do 31.12.2015 r.

OR.226.2014 z dn. 23 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na okres od 01.02.2015 r. do 31.12.2015 r.

OR.227.2014 z dn. 23 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami na okres od 01.02.2015 r. do 31.12.2015 r.

OR.228.2014 z dn. 30 grudnia 2014 r. w sprawie inwentaryzacji depozytów i innych walorów znajdujących się w kasie Wydziału Księgowości Urzędu Miasta Chorzów.

OR.229.2014 z dn. 30 grudnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia w Urzędzie Miasta Chorzów inwentaryzacji materiałów i wyposażenia w magazynie.

 osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Garba, dnia: 2013-12-30
utworzony: 17-12-2013 / modyfikowany: 28-09-2015
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów