Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA

Treść strony

wersja do druku
powrót | ROK 2017

OR.1.2017 z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie: odwołania i wyznaczenia nowego przedstawiciela Gminy Chorzów w Radzie Nadzorczej Przedsiębiorstwa Techniki Sanitarnej ALBA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie ul. Bytkowska 15, 41-503 Chorzów, Nr KRS 0000084737.

OR.2.2017 z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie: ustalenia wysokości dotacji celowej klubom sportowym działającym na terenie miasta Chorzów w sportach zespołowych.

OR.3.2017 z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XXX w dniu 22 grudnia 2016 roku.

OR.4.2017 z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w Chorzowie, przy ul. Lwowskiej, na rzecz Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Składowej 1.

OR.5.2017 z dnia 9 stycznia 2017 roku o zmianie Zarządzenia Prezydenta Miasta Chorzów Nr OR/157/2012 z dnia 01 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Chorzów.

OR.6.2017 z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie: powołania Komisji ds. przyznania Nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie sportu za rok 2016.

OR.7.2017 z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie: powołania Komisji ds. przyznania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym w sportach indywidualnych w 2017 roku.

OR.8.2017 z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie: powołania Komisji ds. przyznania dotacji celowej klubom sportowym działającym na terenie miasta Chorzów w sportach zespołowych w 2017 roku.

OR.9.2017 z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie: powołania Komisji ds. przyznania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym w 2017 roku.

OR.10.2017 z dnia 9 stycznia 2017 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.142.2014 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 5 września 2014r. w sprawie składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na lata 2014-2017 z późniejszymi zmianami.

OR.11.2017 z dnia 10 stycznia 2017 r. o zmianie zarządzenia Prezydenta Miasta Chorzów Nr OR.139.2016 z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji (MPA).

OR.12.2017 z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Długiej 53

OR.13.2017 z dnia 16 stycznia 2017r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.177.2016 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

OR.14.2017 z dnia 16 stycznia 2017 roku w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu przysługującego Miastu Chorzów w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Chorzowie w rejonie ulicy Kluczborskiej.

OR.15.2017 z dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę położoną w Chorzowie przy ul. Nomiarki.

OR.16.2017 z dnia 20 stycznia 2017 roku o utracie mocy Zarządzenia Nr OR.85.2016 Prezydenta Miasta Chorzowa z dnia 25 marca 2016r. w sprawie powierzenia jednoosobowej spółce Gminy Chorzów ADM Serwis Sp. z o.o.,  obowiązkowego zadania własnego gminy polegającego na „Całorocznym utrzymaniu czystości ulicy Wolności wraz z ulicami bocznymi od ulicy Wolności i miejscami postojowymi”.

OR.17.2017 z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu przysługującego Miastu Chorzów w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Chorzowie róg ul. Poznańskiej, ul. Kasprowicza, ul. Siemianowickiej i ul. Krakowskiej.

OR.18.2017 z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia programu "Bezpieczne Miasto Chorzów 2017".

OR.19.2017 z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Profilatycznych badań stężenia PSA poprzedzonych konsultacją lekarza urologa oraz z badaniem per rectum dla mieszkańców Chorzowa w 2017r." oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.20.2017 z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Programu profilaktyki przeciwobrzędkowej dla osób po zabiegach z zakresu chirurgii onkoligicznej" oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.21.2017 z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Programu stymulacji rozwoju dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz zagrożonej niepełnosprawnością wraz z wdrażaniem rodziny do realizacji programów rehabilitacji w warunkach domowych" oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.22.2017 z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert wybór realizatora "Profilaktycznych badań słuchu wśród chorzowskich sześcioletnich dzieci w 2017r." oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.23.2017 z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Profikatycznych badań mammograficznych poprzedzonych konsultacją lekarską i instriktażem w zakresie samobadania piersi mieszkanek Chorzowa w 2017r." oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.24.2017 z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Przeglądowych zdjęć RTG klatki piersiowej dla mieszkańców Chorzowa w 2017r." oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.25.2017 z dnia 2 lutego 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wydawania materiałów promocyjnych miasta Chorzów podmiotom zewnętrznym.

OR.26.2017 z dnia 3 lutego 2017 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.261.2016 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na okres od 01.02.2017 r. do 15.12.2017 r.

OR.27.2017 z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie powołania Komisji Integracyjnej dla pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr Edwarda Hankego w Chorzowie.

OR.28.2017 z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w Chorzowie, przy ul. Mariańskiej, na rzecz Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Składowej 1.

OR.29.2017 z dnia 10 lutego 2017 roku o zmianie Zarządzenia nr OR.264.2016 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia do użytku wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego Urzędu Miasta Chorzów.

OR.30.2017 z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Miasta Chorzów w 2017 roku.

OR.31.2017 z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XXXI w dniu 2 lutego 2017 roku.

OR.32.2017 z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w Chorzowie, przy al. Widokowej, na rzecz Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Składowej 1.

OR.33.2017 z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w Chorzowie, przy ul. Opolskiej, na rzecz Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Składowej 1.

OR.34.2017 z dnia 13 lutego 2017 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR/41/2006 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie powołania komisji urbanistyczno-architektonicznej i ustelania jej regulaminu.

OR.35.2017 z dnia 13 lutego 2017 roku o zmianie zarządzenia nr OR.266.2016 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zasad dofinansowania wyjazdów śródrocznych na tzw. „zielone szkoły” dla dzieci zamieszkałych na terenie miasta Chorzów.

OR.36.2017 z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.37.2017 z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora „Programu szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Chorzowa powyżej 60 roku życia” oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.38.2017 z dnia 13 lutego 2017 roku o zmianie zarządzenia nr OR.265.2016 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wyjściowych stawek za najem sal, pomieszczeń przeznaczonych do zajęć obiektów sportowych i innych pomieszczeń znajdujących się w placówkach oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez miasto Chorzów, oddanych w trwały zarząd dyrektorom tych placówek.

OR.39.2017 z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych o charakterze profilaktycznym mającym na celu przeciwdziałanie problemowi alkoholowemu, uzależnieniom oraz agresji dla dzieci i młodzieży zamieszkałej w Chorzowie na okres od 01.03.2017 r. do 15.12.2017 r.

OR.40.2017 z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w mieście Chorzów w 2017 roku.

OR.41.2017 z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Długiej.

OR.42.2017 z dnia 23 lutego 2017 roku o zmianie Zarządzenia Prezydenta Miasta Chorzów Nr OR.27.2017 z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji Integracyjnej dla pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr Edwarda Hankego w Chorzowie.

OR.43.2017 z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia procedury postępowania w przypadku niespełniania przez dzieci i młodzież obowiązku szkolnego i nauki.

OR.44.2017 z dnia 27 lutego 2017 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.21.2015 Prezydenta Miasta Chorzów Miasta Chorzów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR.45.2017 z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w Chorzowie, przy ul. Jubileuszowej, na rzecz Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Składowej 1.

OR.46.2017 z dnia 3 marca 2017 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.142.2014 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 5 września 2014 r. w sprawie składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na lata 2014 - 2017 z późniejszymi zmianami.

OR.47.2017 z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegaia zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Chorzowa.

OR.48.2017 z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XXXII w dniu 28 lutego 2017 roku.

OR.49.2017 z dnia 10 marca 2017 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Gustawa Morcinka.

OR.50.2017 z dnia 10 marca 2017 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działki położone w Chorzowie przy ul. Gustawa Morcinka.

OR.51.2017 z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Integracyjnej dla pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr Edwarda Hankego w Chorzowie.

OR.52.2017 z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie powołania zespołu roboczego ds. organizacji World Press Photo w Chorzowie.

OR.53.2017 z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie powołania na stanowisku pełniącego obowiązki Dyrektora SP ZOZ Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr Edwarda Hankego w Chorzowie.

OR.54.2017 z dnia 16 marca 2017 roku o zmianie Zarządzenia Prezydenta Miasta Chorzów Nr OR.51.2017 z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Integracyjnej dla pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr Edwarda Hankego w Chorzowie.

OR.55.2017 z dnia 16 marca 2017 roku o zmianie Zarządzenia OR.236.2016 w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XXIX w dniu 24 listopada 2016 roku.

OR.56.2017 z dnia 16 marca 2017 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.96.2015 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie planu wykorzystania zasubu nieruchomości Miasta Chorzów na lata 2015 - 2017.

OR.57.2017 z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2017 roku.

OR.58.2017 z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu "Polityki Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Miasta Chorzów".

OR.59.2017 z dnia 20 marca 2017 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.138.2015 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie ewidencji majątku trwałego w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR.60.2017 z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie ustalenia kosztu pobytu na 2017 r. w hostelu Ośrodka Wsparcia Rodziny, z siedzibą w Chorzowie przy ul. Siemianowickiej 58.

OR.61.2017 z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chorzowie.

OR.62.2017 z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzania kontroli oświadczeń o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim składanych przez przedsiębiorców do Prezydenta Miasta Chorzów.

OR.63.2017 z dnia 23 marca 2017 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.157.2014 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 1 października 2014 roku w sprawie zasad udzielania pożyczek na sfinansowanie wydatków związanych z osiągnięciem celów (rezultatów) właściwych realizacji zadań publicznych gminy i powiatu.

OR.64.2017 z dnia 24 marca 2017 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.251.2016 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.

OR.65.2017 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w spółce Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Chorzowie.

OR.66.2017 z dnia 27 marca 2017 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.213.2016 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 19 października 2016 roku w sprawie określenia lokali, w których usytuowane będą punkty nieodpłatnej pomocy oraz harmonogramu udzialania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Chorzów.

OR.67.2017 z dnia 28 marca 2017 roku o zmianie Zarządzenia OR.196.2011 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Miasta Chorzów i określenia zakresu jej działania.

OR.68.2017 z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia rekrutacji Kadry CUMY realizującej zadania dla 10-cio osobowej grupy chorzowskiej młodzieży w ramach projektu pn. „CUMA – Projekt Centrum Usług Szkoleniowych i Aktywizacji Zawodowej dla Młodzieży w Chorzowie wspierającego ożywienie gospodarcze i społeczne zrewitalizowanego Rynku i jego otoczenia”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej.

OR.69.2017 z dnia 31 marca 2017 roku o zmianie Zarządzenia Prezydenta Miasta Chorzów Nr OR.52.2017 z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu roboczego ds. organizacji World Press Photo w Chorzowie.

OR.70.2017 z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom obecnych klas III i VI szkoł podstawowych i przeniesienia tych uczniów do oddziałów klas IV i VII w nowotworzonych szkołach podstawowych z przekształcenia gimnazjów w Chorzowie.

OR.71.2017 z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów, zamieszkałych poza obwodem  na rok szkolny 2017/2018.

OR.72.2017 z dnia 3 kwietnia 2017 roku w sprawie wyboru przedstawicieli pracowników Urzędu Miasta Chorzów.

OR.73.2017 z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów na rok szkolny 2017/2018.

OR.74.2017 z dnia 6 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania zespołu roboczego do realizacji projektu LUMAT.

OR.75.2017 z dnia 7 kwietnia 2017 roku w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XXXIII w dniu 30 marca 2017 roku.

OR.76.2017 z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Chorzów, w sprawie wejścia Miasta w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o związku metropolitalnym w województwie śląskim.

OR.77.2017 z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XXXIV w dniu 11 kwietnia 2017 roku.

OR.78.2017 z dnia 21 kwietnia 2017 roku w psrawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert na realizację zadania pn.: Wsparcie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży organizowanego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, uprawnione ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

OR.79.2017 z dnia 21 kwietnia 2017 roku o zmianie zarządzenia Nr OR.73.2017 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Miasto Chorzów na rok szkolny 2017/2018.

OR.80.2017 z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Skarbu Państwa, którym gospodaruje Miasto Chorzów.

OR.81.2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR/202/2011 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych.

OR.82.2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.268.2016 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie powierzenia jednoosobowej spółce Gminy Chorzów ADM Serwis Sp. z o.o. wpisanej do KRS nr 0000175800 z siedzibą w Chorzowie, obowiązkowego zadania własnego Gminy polegającego na utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Chorzów.

OR.83.2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Ogrodowej - na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej.

OR.84.2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Ogrodowej - na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej.

OR.85.2017 z dnia 4 maja 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na organizację i przeprowadzenie projektu pn. „Kibice razem” w ramach profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na okres od 15.05.2017 r. do 15.12.2017 r.

OR.86.2017 z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XXXV w dniu 27 kwietnia 2017 roku.

OR.87.2017 z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie ustalenia okresu trwania dzierżawy nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Wiejskiej 30.

OR.88.2017 z dnia 10 maja 2017 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.177.2016 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

OR.89.2017 z dnia 12 maja 2017 roku w sprawie odwołania ze stanowiska pełniącego obowiązki Dyrektora SP ZOZ Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr Edwarda Hankego w Chorzowie.

OR.90.2017 z dnia 12 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia Zasad Nadzoru Właścicielskiego nad Spółkami z Udziałem Miasta Chorzów.

OR.91.2017 z dnia 12 maja 2017 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora SP ZOZ Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii im dr E. Hankego w Chorzowie.

OR.93.2017 z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XXXVI w dniu 12 maja 2017 roku.

OR.94.2017 z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert na realizację zadania "Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie pracy wychowawców podwórkowych".

OR.95.2017 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na organizację Turniejów Koszykówki ulicznej (streetball) na terenie miasta Chorzów na okres od 09.06.2017 r. do 15.12.2017 r.

OR.96.2017 z dnia 31 maja 2017 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.268.2016 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie powierzenia jednoosobowej spółce Gminy Chorzów ADM Serwis Sp. z o.o. wpisanej do KRS nr 0000175800 z siedzibą w Chorzowie, obowiązkowego zadania własnego Gminy polegającego na utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Chorzów.

OR.97.2017 z dnia 1 czerwca 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej  dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów:
1. Przedszkola Nr 1 przy ul. Obrońców Chorzowa 14 w Chorzowie,
2. Przedszkola Nr 3 przy ul. Cieszyńskiej 21 w Chorzowie,
3. Przedszkola Nr 11 przy ul. Czystej 12 w Chorzowie,
4. Przedszkola Nr 16 Integracyjnego przy ul. Brzozowej 9 w Chorzowie,
5. Przedszkola Nr 22 przy ul. Brzezińskiej 1a w Chorzowie,
6. Szkoły Podstawowej Nr 13 im. Tadeusza Kościuszki przy ul. Styczyńskiego 32 w Chorzowie,
7. Szkoły Podstawowej Nr 17 im. Jana Pawła II przy ul. Łagiewnickiej 18 w Chorzowie,
8. Szkoły Podstawowej Nr 25 im. Stanisława Hadyny przy ul. Głównej 21 w Chorzowie,
9. Szkoły Podstawowej Nr 2  im. Jana Pawła II z klasami Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II przy ul. Sportowej 4 w Chorzowie,
10. Zespołu Szkół Integracyjnych przy ul. św. Piotra 9a w Chorzowie,
11. Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Dąbrowskiego 36 w Chorzowie,
12. Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 przy ul. S. Batorego 37 w Chorzowie,
13. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 przy ul. Dyrekcyjnej 3 w Chorzowie,
14. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 przy ul. 3-go Maja 16 w Chorzowie

OR.98.2017 z dnia 6 czerwca 2017 roku w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego, ustanowionego na gruncie położonym w Chorzowie przy ulicy Pokoju.

OR.99.2017 z dnia 7 czerwca 2017 roku w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XXXVII w dniu 25 maja 2017 roku.

OR.100.2017 z dnia 9 czerwca 2017 roku w sprawie określenia zasad organizacji kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Mieście Chorzów.

OR.101.2017 z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Klonowej 9 na rzecz współużytkowników wieczystych nieruchomości przyległej.

OR.102.2017 z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany składu osobowego Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, powołanego pismem Nr OR-I.0060/32/2002 z dnia 14 października 2002 roku.

OR.103.2017 z dnia 13 czerwca 2017 roku powołania Komisji Konkursowej ds. oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert na realizację zadań:
1.  Zapewnienie, w ramach placówek wsparcia dziennego, pomocy dzieciom i młodzieży oraz rodzinom z zaburzoną funkcją opiekuńczo-wychowawczą, w szczególności z problemem alkoholowym.
2.  Organizacja oraz promocja wolontariatu na rzecz najstarszych mieszkańców Miasta Chorzów.

OR.104.2017 z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie regulaminu koordynacji audytu wewnętrznego w Mieście Chorzów i Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego.

OR.105.2017 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert na realizację zadania: Prowadzenie ośrodków wsparcia - Dziennych Domów Pomocy.

OR.106.2017 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Chorzowie przy ulicy Nomiarki.

OR.107.2017 z dnia 20 czerwca 2017 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.160.2016 Prezydenta Miasta Chorzowa z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego Projektem „CUMA – Projekt Centrum Usług Szkoleniowych i Aktywizacji Zawodowej dla Młodzieży w Chorzowie wspierającego ożywienie gospodarcze i społeczne zrewitalizowanego Rynku i jego otoczenia” realizowanego w ramach Konkursu Dotacji „Modelowa Rewitalizacja Miast” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.

OR.108.2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert na realizację zadania: Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci pochodzących z terenu Miasta Chorzów.

OR.109.2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.173.2012 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 13 września 2012 r. w sprawie regulaminu postępowania w sprawach o sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste oraz użytkowanie, wydzierżawienie i najem nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność Miasta Chorzów.

OR.110.2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku o zmianie Zarządzenia N OR.174.2012 Prezydenta Miasta Chorzów z nia 13 września 2012 r. w sprawie regulaminu postępowania w sprawach o sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste oraz użytkowanie, wydzierżawienie i najem nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa.

OR.111.2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawi ustalenia okresu trwania dzierżawy nieruchomości gruntowej zabudowanej; położonej w Chorzowie przy ul. Mariańskiej.

OR.112.2017 z dnia 22 czerwca 2017 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.82.2017 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie powierzenia jednoosobowej spółce Gminy Chorzów ADM Serwis Sp. z o.o. wpisanej do KRS nr 0000175800 z siedzibą w Chorzowie, obowiązkowego zadania własnego Gminy polegającego na utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Chorzów.

OR.113.2017 z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR/183/2014 z dnia 07 listopada 2014r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego II kadencji w Chorzowie.

OR.114.2017 z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Chorzowie, przy ul. Krakowskiej, na rzecz Spółki Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Składowej 1.

OR.115.2017 z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XXXVIII w dniu 22 czerwca 2017 roku.

OR.116.2017 z dnia 4 lipca 2017 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

OR.117.2017 z dnia 4 lipca 2017 roku w sprawie ustalenia okresu trwania dzierżawy nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Stefana Batorego 40.

OR.118.2017 z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości grunowej niezabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Chropaczowskiej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości przyległej.

OR.119.2017 z dnia 11 lipca 2017 roku o zmianie Zarządzenia nr OR. 263.2016 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 29 grudnia  2016 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

OR.120.2017 z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

OR.121.2017 z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Tadeusza Kościuszki.

OR.122.2017 z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

OR.123.2017 z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Chorzowie przy pl. Piastowskim 18-20, na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych.

OR.124.2017 z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Władysława Truchana 28 na rzecz właściciela nieruchomości przyległej.

OR.125.2017 z dnia 17 lipca 2017 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR/7/2008 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie zwrotu pracownikom Urzędu Miasta Chorzów kosztów szczepień ochronnych.

OR.126.2017 z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie nowych akcji w spółce "Ruch" Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie.

OR.127.2017 z dnia 21 lipca 2017 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.251.2016 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.

OR.128.2017 z dnia 27 lipca 2017 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.177.2016 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

OR.129.2017 z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. 3 Maja, na rzecz Spółki ORANGE Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 160.

OR.130.2017 z dnia 2 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania Zespołu zarządzającego projektem pn.:"Razem można więcej" - aktywizacja społeczna osób z dzielnicy Chorzowa-Centrum.

OR.131.2017 z dnia 2 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności przekształcenia gimnazjów w szkoły podstawowe, liceum ogólnokształcące, technikum oraz branżową szkołę pierwszego stopnia w Chorzowie.

OR.132.2017 z dnia 2 sierpnia 2017 roku o zmianie Zarządzenia nr OR.170.2015 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez nieruchomość położoną w Chorzowie między ul. ks. Józefa Czempiela 1-15 a ul. Brzozową 2a.

OR.133.2017 z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie odwołania ze stanowiska pełniącej obowiązki Dyrektora SPZOZ Chorzowskiego Centrum Pedriatrii i Onkologii im. dr Edwarda Hankego w Chorzowie.

OR.134.2017 z dnia 4 sierpnia 2017 roku w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Klonowej 9 na rzecz współużytkowników wieczystych nieruchomości przyległej.

OR.135.2017 z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji ds. opracowania propozycji zadań realizowanych w ramach 5. edycji Budżetu Obywatelskiego Chorzowa.

OR.136.2017 z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę położoną w Chorzowie przy ul. Sztygarskiej.

OR.137.2017 z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 w Chorzowie.

OR.138.2017 z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chorzowie.

OR.139.2017 z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Chorzowie.

OR.140.2017 z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie.

OR.141.2017 z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 33 w Chorzowie.

OR.142.2017 z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 13 w Chorzowie.

OR.143.2017 z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 11 w Chorzowie.

OR.144.2017 z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 16 Integracyjnego w Chorzowie.

OR.145.2017 z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 17 w Chorzowie.

OR.146.2017 z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 1 w Chorzowie.

OR.147.2017 z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 22 w Chorzowie.

OR.148.2017 z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych będących w posiadaniu Straży Miejskiej w Chorzowie.

OR.149.2017 z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 3 w Chorzowie.

OR.150.2017 z dnia 24 sierpnia 2017 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR/11/2007 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 19 stycznia 2007 roku w sprawie powołania Komisji ds. Wynajmu Lokali Mieszkalnych.

OR.151.2017 z dnia 29 sierpnia 2017 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.131.2017 Prezydenta Miasta Chorzow z dnia 2 sieprnia 2017 roku w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności przekształcenia gimnazjów w szkoły podstawowe, liceum ogólnokształcące, technikum oraz branżową szkołę pierwszego stopnia w Chorzowie.

OR.152.2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 22 w Chorzowie.

OR.153.2017 z dnia 1 września 2017 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.177.2016 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 17 sierpnia 2016 r. sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

OR.154.2017 z dnia 1 września 2017 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzoiwe przy ulicy Katowickiej.

OR.155.2017 z dnia 1 września 2017 roku w sprawie standardów zatrudniania pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych działających na terenie Chorzowa.

OR.156.2017 z dnia 4 września 2017 roku w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania środków finansowych z budżetu misata na projekty z zakresu współpracy międzynarodowej.

OR.157.2017 z dnia 11 września 2017 roku w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XXXIX w dniu 31 sierpnia 2017 roku.

OR.158.2017 z dnia 13 września 2017 roku w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia programu "Bezpieczne życie".

OR.159.2017 z dnia 13 września 2017 roku w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia programu profilaktycznego "Bezpiecznie kibicuję - mądrze dopinguję - młody kibic".

OR.160.2017 z dnia 19 września 2017 roku w sprawie powołania Komisji ds. oceny dokumentacji niearchiwalnej w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR.161.2017 z dnia 20 września 2017 roku w sprawie powołania Komisji Nagród ds. opiniowania kandydatur do "Nagrody Prezydenta Chorzowa w dziedzinie kultury".

OR.162.2017 z dnia 21 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu schroniska dla bezdomnych zwierząt w Chorzowie przy ul. Opolskiej 36.

OR.163.2017 z dnia 22 września 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert na realizację zadania: Prowadzenie ośrodka wsparcia – dziennego domu pomocy dla osób od 24 roku życia z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi.

OR.164.2017 z dnia 25 września 2017 roku w sprawie ustalenia zasad gospodarowania, administrowania i zarządzania lokalami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi stanowiącymi własność lub współwłasność Skarbu Państwa usytuowanych w budynkach położonych na nieruchomościach stanowiących własność lub współwłasność Skarbu Państwa.

OR.165.2017 z dnia 25 września 2017 roku w sprawie powołania składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na lata 2017-2020.

OR.166.2017 z dnia 28 września 2017 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę położoną w Chorzowie przy ul. Targowej.

OR.167.2017 z dnia 3 października 2017 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy dr Andrzej Mielęckiego.

OR.168.2017 z dnia 4 października 2017 roku w sprawie Regulaminu przyznawania Nagrody Prezydenta Miasta Chorzów za szczególne osiągnięcia w realizacji polityki społecznej Chorzowa.

OR.169.2017 z dnia 5 października 2017 roku w sprawie odwołania Komisji Integracyjnej dla pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr Edwarda Hankego w Chorzowie

OR.170.2017 z dnia 5 października 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)" oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.171.2017 z dnia 5 października 2017 roku w sprawie wyznaczenia Administratora boisk osiedlowych.

OR.172.2017 z dnia 6 października 2017 roku w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w Chorzowie, między ul. Miłą, Okrężną i Katowicką, przy ul. Kruszcowej, Gruntowej i Ogrodowej oraz przy granicy z Bytomiem, na rzec Spółki Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Składowej 1.

OR.173.2017 z dnia 9 października 2017 roku w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XLI w dniu 28 września 2017 roku.

OR.174.2017 z dnia 13 października 2017 roku w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania środków finansowych z budżetu miasta jednostkom budżetowym miasta Chorzów na realizację programów w zakresie kultury, kultury fizycznej, turystyki i współpracy międzynarodowej.

OR.175.2017 z dnia 13 października 2017 roku w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Chorzowie przy ulicy Lwowskiej.

OR.176.2017 z dnia 18 października 2017 roku w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w spółce Centrum Przedsiębiorczości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Chorzowie.

OR.177.2017 z dnia 18 października 2017 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.242.2015 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie odpowiedzialności za wyposażenie użytkowane w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR.178.2017 z dnia 19 października 2017 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Szpitalnej.

OR.179.2017 z dnia 25 października 2017 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.251.2016 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.

OR.180.2017 z dnia 25 października 2017 roku w sprawie określenia lokali, w których usytuowane będą punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Chorzów.

OR.181.2017 z dnia 26 października 2017 roku w sprawie Komisji Nagród Przezydenta Miasta Chorzów za szczególne osiągnięcia w realizacji polityki społecznej Chorzowa.

OR.182.2017 z dnia 26 października 2017 roku w sprawie opiniowania wniosków o przyznanie medalu za osiągnięcia w dziedzinie społecznej.

OR.183.2017 z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XLII w dniu 26 października 2017 roku.

OR.184.2017 z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego III kadencji w Chorzowie.

OR.185.2017 z dnia 9 listopada 2017 roku o zmianie Zarządzenia OR.183.2012 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 27 września 2012 roku o zmianie zarządzenia OR.155.2010 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji inwentaryzacji oraz zakresu odpowiedzialności pracowników Urzędu Miasta Chorzów w zakresie inwentaryzacji.

OR.186.2017 z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie określenia zasad zapewnienia transportu dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, organizowanego przez Miasto Chorzów oraz zasad zwrotu kosztów przejazdu w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców lub opiekunów prawnych.

OR.187.2017 z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji wartości niematerialnych i prawnych drogą weryfikacji salda w Mieście Chorzów.

OR.188.2017 z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych do których dostęp jest utrudniony, drogą weryfikacji salda w Mieście Chorzów.

OR.189.2017 z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji obcych środków trwałych powierzonych Miastu Chorzów do użytkowania, w drodze spisu z natury.

OR.190.2017 z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania dotacji z budżetu Miasta Chorzów organizacjom pozarządowym oraz  podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, kultury fizycznej, turystyki i współpracy międzynarodowej.

OR.191.2017 z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert na realizację zadania: "Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Chorzów".

OR.192.2017 z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia czasu pracy Urzędu Miasta Chorzów w 2018 roku.

OR.193.2017 z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych za rok 2017 oraz za rok 2018 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie.

OR.194.2017 z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie rozwiązania umowy oddania w użytkowanie gruntu położonego w Chorzowie przy pl. Dworcowym 6.

OR.195.2017 z dnia 24 listopada 2017 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.183.2016 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi znajdującymi się w budynkach będących własnością lub w zarządzie miasta.

OR.196.2017 z dnia 29 listopada 2017 roku o zmianie: Zarządzenia Nr OR.171.2013 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR.197.2017 z dn. 1 grudnia 2017 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.224.2016 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania zagadnień związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

OR.198.2017 z dn. 1 grudnia 2017 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR/30/2009 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie trybu postępowania przy wyburzaniu obiektów budowlanych będących własnością lub w zarządzie Gminy Chorzów.

OR.199.2017 z dn. 5 grudnia 2017 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

OR.200.2017 z dn. 6 grudnia 2017 roku w sprawie: ogłoszenia rekrutacji Kadry CUMY (II nabór) realizującej zadania dla 10-cio osobowej grupy chorzowskiej młodzieży w ramach projektu pn. „CUMA – Projekt Centrum Usług Szkoleniowych i Aktywizacji Zawodowej dla Młodzieży w Chorzowie wspierającego ożywienie gospodarcze i społeczne zrewitalizowanego Rynku i jego otoczenia”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej.

OR.201.2017 z dn. 7 grudnia 2017 roku w sprawie inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania będących na stanie poszczególnych Wydziałów Urzędu Miasta Chorzów.

OR.202.2017 z dn. 7 grudnia 2017 roku w sprawie inwentaryzacji depozytów i innych walorów znajdujących się w kasie Wydziału Księgowości Urzędu Miasta Chorzów.

OR.203.2017 z dn. 7 grudnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia w Urzędzie Miasta Chorzów inwentaryzacji materiałów i wyposażenia w magazynie.

OR.204.2017 z dn. 12 grudnia 2017 roku w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XLIII w dniu  30 listopada 2017 roku.

OR.205.2017 z dn. 13 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert na realizację zadania „Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci pochodzących z terenu Miasta Chorzów”.

OR.206.2017 z dn. 13 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert na realizację zadań:
1. Organizowanie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego dla rodzin, w szczególności z problemem alkoholowym – mieszkańców Chorzowa;
2. Zwiększenie dostępności pomocy dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz prowadzenie działań podtrzymujących abstynencję trzeźwych alkoholików – kompleksowy program pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom;
3. Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej, poprzez rozwój różnych form aktywności i pasji wśród dzieci i młodzieży (realizacja programów profilaktycznych, socjoterapeutycznych, kompensacyjno - terapeutycznych oraz rozwojowych;
4. Wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, przewlekle lub/i nieuleczalnie chorych oraz ich rodzin, w tym promocja oraz organizacja wolontariatu.

OR.207.2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.

OR.208.2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR.209.2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami na okres od 20.01.2018 r. do 17.12.2018 r.

OR.210.2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na okres od 22.01.2018 r. do 17.12.2018 r.

OR.211.2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na okres od 01.02.2018 r. do 17.12.2018 r.

OR.212.2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa na okres od 01.02.2018 r. do 15.12.2018 r.

OR.213.2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia zajęć szkoleniowych z dziećmi i młodzieżą zamieszkałą w Chorzowie w dziedzinie sportu i rekreacji w poszczególnych dyscyplinach sportowych na okres od 01.02.2018 r. do 17.12.2018 r.

OR.214.2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie nowych akcji w spółce "Ruch" Chorzów S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Chorzowie.

OR.215.2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących podatków i opłat lokalnych oraz w sprawach dochodów gminy realizowanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego.

OR.216.2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji ds. wyrażenia zgody na udzielenie ulg w podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym, podatku leśnym oraz ulg na podstawie art. 18 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jak również udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości na podstawie obowiązujących uchwał Rady Miasta Chorzów.

OR.217.2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku o zmianie Zarządzenia nr OR.1.2012 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 2 stycznia 2012 roku w sprawie gratyfikacji finansowych dla mieszkańców Chorzowa z okazji jubileuszu Długoletniego Pożycia Małżeńskiego oraz jubileuszu Rocznicy Urodzin.

OR.218.2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych nasesji Nr XLIV w dniu 21 grudnia 2017 roku.

OR.219.2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.268.2016 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie powierzenia jednoosobowej spółce Gminy Chorzów ADM Serwis Sp. z o.o. wpisanej do KRS nr 0000175800 z siedzibą w Chorzowie, obowiązkowego zadania własnego Gminy polegającego na utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Chorzów.

OR.220.2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.268.2016 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie powierzenia jednoosobowej spółce Gminy Chorzów ADM Serwis Sp. z o.o. wpisanej do KRS nr 0000175800 z siedzibą w Chorzowie, obowiązkowego zadania własnego Gminy polegającego na utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Chorzów.

OR.221.2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.268.2016 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie powierzenia jednoosobowej spółce Gminy Chorzów ADM Serwis Sp. z o.o. wpisanej do KRS nr 0000175800 z siedzibą w Chorzowie, obowiązkowego zadania własnego Gminy polegającego na utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Chorzów.

OR.222.2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie: ewidencji majątku trwałego w Urzędzie Miasta Chorzów.osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Garba, dnia: 2016-12-29
utworzony: 29-12-2016 / modyfikowany: 24-01-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu