Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYRADA MIASTAUCHWAŁYVIII kadencja (2018-2023)ROK 2021SESJA XXXIX - 26.08.2021 r.

Treść strony

wersja do druku
powrót | SPIS UCHWAŁ

UCHWAŁA NR XXXIX/641/2021 z dnia 26.08.2021 r.

w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie

 

UCHWAŁA NR XXXIX/642/2021 z dnia 26.08.2021 r.

w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie

 

UCHWAŁA NR XXXIX/643/2021 z dnia 26.08.2021 r.

o zmianie Uchwały Nr XXX/503/2020 Rady Miasta Chorzów z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2021

 

UCHWAŁA NR XXXIX/644/2021 z dnia 26.08.2021 r. 

o zmianie uchwały Nr XXX/504/2020 Rady Miasta Chorzów z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów

 

UCHWAŁA NR XXXIX/645/2021 z dnia 26.08.2021 r.

w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury: Muzeum w Chorzowie oraz Muzeum Hutnictwa w Chorzowie (w organizacji) w jedną instytucję kultury o nazwie Muzeum Hutnictwa w Chorzowie

 

UCHWAŁA NR XXXIX/646/2021 z dnia 26.08.2021 r.

o zmianie uchwały Nr XI/181/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 września 2011 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Rekreacji i Sportu w Chorzowie

 

UCHWAŁA NR XXXIX/647/2021 z dnia 26.08.2021 r.

o zmianie uchwały Nr XIX/313/20 Rady Miasta Chorzów z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Miasto Chorzów, ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat

 

UCHWAŁA NR XXXIX/648/2021 z dnia 26.08.2021 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Chorzowa w 2021 roku

 

UCHWAŁA NR XXXIX/649/2021 z dnia 26.08.2021 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXI/345/20 Rady Miasta Chorzów z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

UCHWAŁA NR XXXIX/650/2021 z dnia 26.08.2021 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXI/344/20 Rady Miasta Chorzów z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Chorzów

 

UCHWAŁA NR XXXIX/651/2021 z dnia 26.08.2021 r.

o zmianie uchwały Nr XXXV/638/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów dla części obszaru gminy Chorzów położonego w rejonie ulic Głównej, Maciejkowickiej, Kresowej i Rębaczy

 

UCHWAŁA NR XXXIX/652/2021 z dnia 26.08.2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. Mariańskiej

 

UCHWAŁA NR XXXIX/653/2021 z dnia 26.08.2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, położonej w Chorzowie za ul. Inwalidzką 1d

 

UCHWAŁA NR XXXIX/654/2021 z dnia 26.08.2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. Armii Krajowej 28

 

UCHWAŁA NR XXXIX/655/2021 z dnia 26.08.2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. Michała Wolskiego

 

UCHWAŁA NR XXXIX/656/2021 z dnia 26.08.2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przysługującego Miastu Chorzów spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 1 usytuowanego w Chorzowie przy ul. Cieszyńskiej 10

 

UCHWAŁA NR XXXIX/657/2021 z dnia 26.08.2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału Miasta Chorzów wynoszącego 4/6 w lokalu mieszkalnym nr 4 usytuowanym w Chorzowie przy ul. Karpackiej 29a

 

UCHWAŁA NR XXXIX/658/2021 z dnia 26.08.2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Chorzowie za ul. Długą

 

UCHWAŁA NR XXXIX/659/2021 z dnia 26.08.2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Katowickiej

 

UCHWAŁA NR XXXIX/660/2021 z dnia 26.08.2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Miasta Chorzów udziału wynoszącego 3/6 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. 11 Listopada 17, udziału wynoszącego 5/8 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Wileńskiej 12, udziału wynoszącego 3/8 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Pudlerskiej 27

 

UCHWAŁA NR XXXIX/661/2021 z dnia 26.08.2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Miasta Chorzów prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Węzłowiec

 

UCHWAŁA NR XXXIX/662/2021 z dnia 26.08.2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie w rejonie ul. Kluczborskiej oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

 

UCHWAŁA NR XXXIX/663/2021 z dnia 26.08.2021 r. 

o zmianie uchwały Nr XII/193/19 Rady Miasta Chorzów z dnia 12 września 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta oraz nadania jej statutu

 

UCHWAŁA NR XXXIX/664/2021 z dnia 26.08.2021 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej planowanej wycinki około 40 drzew na skwerze u zbiegu ulic Sportowej i Racławickiej w Chorzowie oraz likwidacji przedmiotowego skweru dla planowanej budowy parkingu samochodowego

 

UCHWAŁA NR XXXIX/665/2021 z dnia 26.08.2021 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi Nr RS.1510.3.4.2021

 

APEL XXXIX/A/2/2021 z dnia 26.08.2021 r.      

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych dla personelu zatrudnionego w podmiotach leczniczych, w tym pracowników i osób, z którymi zawarto umowy cywilnoprawne, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz.1104)osoba odpowiedzialna za treść: Elżbieta Pietrzyk, dnia: 2021-09-02
utworzony: 02-09-2021 / modyfikowany: 02-09-2021
wprowadził(a): Marta Bednarek
rejestr zmian

Stopka serwisu