Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2009

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR/2/2009

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR/4/2010 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 8.01.2010 R.

Zarządzenie Nr OR / 2 / 2009
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 6 stycznia 2009 roku

w sprawie ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu za najem lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach stanowiących współwłasność Gminy Chorzów lub własność prywatną, a pozostających w zarządzie Gminy Chorzów.

Na podstawie art. 26 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. - z późniejszymi zmianami) i art. 752 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) – zarządzam:

§ 1.

 1. Ustala się wysokość stawki bazowej czynszu za najem lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach stanowiących współwłasność Gminy Chorzów lub własność prywatną, a pozostających w zarządzie Gminy Chorzów, w wysokości 6,17 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu.

 2. Ustalając wysokość stawki czynszowej dla danego lokalu należy stosować współczynniki korygujące stawkę bazową, o której mowa w ust. 1, ustalone uchwałą Nr XXIX/509/08 Rady Miasta Chorzów z dnia 27.11.2008 r. w sprawie ustalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chorzów na lata 2009-2013 – w maksymalnej wysokości.
  Wyjątek stanowi współczynnik obniżający z tytułu sprzątania przez najemców powierzchni wspólnych w budynku, gdzie wysokość obniżki uzależniona jest od faktycznego zmniejszenia kosztów utrzymania czystości w danej nieruchomości.

 3. Zapisów zawartych w ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku dokonania innych ustaleń ze współwłaścicielem lub właścicielem budynku.

§ 2.

Traci moc Zarządzenie Nr OR/4/2008 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 3 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu za najem lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach stanowiących współwłasność Gminy Chorzów lub własność prywatną, a pozostających w zarządzie Gminy Chorzów.

§ 3.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Komunalnego PGM w Chorzowie.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

(-) mgr inż. Marek Kopelosoba odpowiedzialna za treść: Danuta Prochowska, dnia: 2009-01-06
utworzony: 05-01-2009 / modyfikowany: 19-10-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów