Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA

Treść strony

wersja do druku
powrót | ROK 2009

OR/1/2009 z dn. 6 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu za najem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzów.

OR/2/2009 z dn. 6 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu za najem lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach stanowiących współwłasność Gminy Chorzów lub własność prywatną, a pozostających w zarządzie Gminy Chorzów.

OR/3/2009 z dn. 6 stycznia 2009 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XXXI w dniu 30 grudnia 2009 roku.

OR/4/2009 z dn. 8 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia stawek czynszowych za nejem lokali użytkowych usytuowanych w budynkach będących własnością lub w zarządzie Gminy Chorzów.

OR/5/2009 z dn. 12 stycznia 2009 r. w sprawie gratyfikacji finansowych dla mieszkańców Chorzowa z okazji jubileuszu Długoletniego Pożycia Małżeńskiego oraz jubileuszu Rocznicy Urodzin.

OR/6/2009 z dn. 13 stycznia 2009 r. w sprawie procedury postępowania dotyczącego przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu w zakresie wpłat gotówkowych dokonywanych w kasie Urzędu Miasta Chorzów i do rąk upoważnionych pracowników Urzędu Miasta Chorzów oraz w sprawie dokumentowania faktu zatrzymywania fałszywych znaków pieniężnych.

OR/7/2009 z dn. 13 stycznia 2009 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XXXII w dniu 8 stycznia 2009 roku.

OR/8/2009 z dn. 13 stycznia 2009 r. w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Prezydenta Miasta Chorzów.

OR/9/2009 z dn.  13 stycznia 2009 r. dot. ustalenia wysokości wsparcia finansowego klubów w sporcie kwalifikowanym zespołowym.

OR/10/2009 z dn. 14 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania dotacji z budżetu Miasta Chorzów organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, sportu i rekreacji, turystyki i krajoznawstwa oraz współpracy międzynarodowej.

OR/11/2009 z dn.  15 stycznia 2009 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/70/2003 Prezydenta Miasta Chorzowa z dnia 10 czerwca 2003 roku w sprawie ustalenia zasad wydawania zezwoleń na parkowanie i postój na dziedzińcu Urzędu Miasta i na miejscach postojowych przez Urzędem Miasta.

OR/12/2009 z dn. 19 stycznia 2009 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej w ewakuacji pracowników.

OR/13/2009 z dn. 19 stycznia 2009 r. w sprawie utraty mocy Zarządzeń Prezydenta Miasta Chorzów.

OR/14/2009 z dn. 19 stycznia 2009 r. o zmianie Zarządzenia nr OR/94/2008 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa w sezonie zimowym 2008/2009.

OR/15/2009 z dn.  19 stycznia 2009 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

OR/16/2009 z dn. 20 stycznia 2009 r. w sprawie określenia zasad współpracy przy prowadzeniu miejskiego systemu informacji przestrzennej SIP-Chorzów i odpowiedzialności za zasób informacyjny oraz aplikacje.

OR/17/2009 z dn. 20 stycznia 2009 r. w sprawie powołania komisji celem kontroli ochrony informacji niejawnych.

OR/18/2009 z dn. 20 stycznia 2009 r. w sprawie objęcia dodatkowych udziałów w Regionalnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, pokrytych aportem w postaci przeniesienia własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Chorzowie przy ulicy Siemianowickiej 62.

OR/19/2009 z dn. 20 stycznia 2009 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/71/2007 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie zasad postępowania w sprawach o wynajem lokali użytkowych pozostających w dyspozycji Gminy Chorzów.

OR/20/2009 z dn. 23 stycznia 2009 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Programu profilaktyki wad postawy wśród dzieci chorzowskich szkół podstawowych w 2009 r." oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR/21/2009 z dn. 23 stycznia 2009 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Profilaktycznych badań słuchu wśród chorzowskich dzieci przedszkolnych w 2009 r." oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR/22/2009 z dn. 23 stycznia 2009 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Przeglądowych zdjęć RTG klatki piersiowej dla mieszkańców Chorzowa w 2009 r." oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR/23/2009 z dn. 23 stycznia 2009 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Profilaktycznych badań stężenia PSA poprzedzonych konsultacją lekarza urologa wraz z badaniem per rectum dla mieszkańców Chorzowa w 2009 r." oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR/24/2009 z dn. 23 stycznia 2009 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Profilaktycznych badań mammograficznych poprzedzonych konsultacją lekarską i instruktażem w zakresie samobadania piersi dla mieszkanek Chorzowa w 2009 r." oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR/25/2009 z dn. 23 stycznia 2009 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Programu profilaktyki przeciw obrzękowej dla osób po zabiegach z zakresu chirurgii onkologicznej" oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR/26/2009 z dn. 29 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia programu "Bezpieczne Miasto Chorzów 2009".

OR/27/2009 z dn. 9 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia okresu trwania użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Mariańskiej.

OR/28/2009 z dn. 2 lutego 2009 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domach pomocy społecznej na terenie Miasta Chorzów na rok 2009.

OR/29/2009 z dn. 10 lutego 2009 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Programu szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla chorzowskich uczniów III klas szkół gimnazjalnych" oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR/30/2009 z dn. 11 lutego 2009 r. w sprawie trybu postępowania przy wyburzaniu obiektów budowlanych będących własnością lub w zarządzie Gminy Chorzów.

OR/31/2009 z dn. 12 lutego 2009 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę położoną w Chorzowie przy ul. Nomiarki.

OR/32/2009 z dn. 16 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym indywidualnym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym.

OR/33/2009 z dn. 18 lutego 2009 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/32/2006 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie Dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

OR/34/2009 z dn. 18 lutego 2009 r. w sprawie realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w m. Chorzów w 2009 roku.

OR/35/2009 z dn. 25 lutego 2009 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.I-0153/16/2001 Prezydenta Miasta Chorzowa z dnia 12 września 2001 r. w sprawie zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych.

OR/36/2009 z dn. 25 lutego 2009 r. o zmianie Zarządzenia nr OR.I-0137a/9/93 Prezydenta Miasta Chorzowa z dnia 4 czerwca 1993 r. w sprawie wprowadzenia zakazu palenia tytoniu na terenie obiektów Urzędu Miasta oraz na terenie jednostek organizacyjnych gminy.

OR/37/2009 z dn. 27 lutego 2009 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXIII/576/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 26.02.2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Chorzów wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, na którym usytuowane są budynki.

OR/38/2009 z dn. 3 marca 2009 r. w sprawie skrócenia okresu trwania użytkowania wieczystego ustanowionego na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej "Projekt" oraz Państwa Janiny i Mieczysława Sadlłek, Państwa Jolanty i Edwarda Nowak, Państwa Barbary i Światosława Zawiska, Pani Krystyny Cieleckiej-Sojka, Pani Izabeli Dobosz na gruncie położonym w Chorzowie przy ul. 11 Listopada - ul. Polnej.

OR/39/2009 z dn. 3 marca 2009 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XXXIII w dniu 26 lutego 2009 roku.

OR/40/2009 z dn. 3 marca 2009 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Chorzów obowiązkowej akcji odszczurzania.

OR/41/2009 z dn. 4 marca 2009 r. w sprawie zasad przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Chorzów oraz wolne stanowiska dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta Chorzów.

OR/42/2009 z dn. 5 marca 2009 r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu do przeprowadzenia i organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego.

OR/43/2009 z dn. 5 marca 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Chorzów w 2009 roku.

OR/44/2009 z dn. 5 marca 2009 r. w sprawie zmian w Zarządzeniach Prezydenta Miasta Chorzów numer:
- OR/20/2009r. z 23 stycznia 2009r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora „Programu profilaktyki wad postawy wśród dzieci chorzowskich szkół podstawowych w 2009 r.” oraz powołania Komisji Konkursowej,
- OR/22/2009 z 23 stycznia 2009r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora „Przeglądowych zdjęć RTG klatki piersiowej dla mieszkańców Chorzowa w 2009 r.” oraz powołania Komisji Konkursowej,
- OR/23/2009r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora „Profilaktycznych badań stężenia PSA poprzedzonych konsultacją lekarza urologa wraz z badaniem per rectum dla mieszkańców Chorzowa w 2009 r.” oraz powołania Komisji Konkursowej,
- OR/24/2009r. z 23 stycznia 2009r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora „Profilaktycznych badań mammograficznych poprzedzonych konsultacją lekarską i instruktażem w zakresie samobadania piersi dla mieszkanek Chorzowa w 2009 r.” oraz powołania Komisji Konkursowej
- OR/29/2009r. z dnia 10.02.2009r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora „Programu szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla chorzowskich uczniów III klas szkół gimnazjalnych” oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR/45/2009 z dn. 6 marca 2009 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w mieście Chorzów.

OR/46/2009 z dn. 11 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR/47/2009 z dn. 12 marca 2009 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/30/2009 Prezydenta Miasta Chorzów z dn. 11 lutego 2009 r. w sprawie trybu postępowania przy wyburzaniu obiektów budowlanych będących własnością lub w zarządzie Gminy Chorzów.

OR/48/2009 z dn. 18 marca 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR/46/09 z dnia 11.03.2009 w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR/49/2009 z dn. 19 marca 2009 r. w sprawie wyznaczenia wyznaczenia nowego przedstawiciela Gminy Chorzów w Radzie Nadzorczej Przedsiębiorstwa Techniki Sanitarnej „ALBA” Spółka z o.o. w Chorzowie.

OR/50/2009 z dn. 19 marca 2009 r. dot. ustalenia wysokości wsparcia finansowego klubów w sporcie kwalifikowanym zespołowym.

OR/51/2009 z dn. 20 marca 2009 r. w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR/52/2009 z dn. 26 marca 2009 r. o zmianie Zarządzenia Nr Or.I-0153/15/2002 z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej sprawdzającej znajomość zagadnień w zakresie transportu drogowego taksówką.

OR/53/2009 z dn. 27 marca 2009 r. w sprawie skrócenia okresu trwania użytkowania wieczystego ustanowionego do udziałów w nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. 3-go Maja 52a na rzecz Pani Anety Kirchner-Piwoń i Pana Władysława Cesarz.

OR/54/2009 z dn. 31 marca 2009 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji nr XXXIV w dniu 26 marca 2009 roku.

OR/55/2009 z dn. 3 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad wyznaczania do sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Miasta Chorzów oraz zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, na którym usytuowane są budynki.

OR/56/2009 z dn. 3 kwietnia 2009 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/46/2009 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 11 marca 2009 roku w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR/57/2009 z dn. 6 kwietnia 2009 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/30/2009 Prezydenta Miasta Chorzów z dn. 11 lutego 2009 r. w sprawie trybu postępowania przy wyburzaniu obiektów budowlanych będących własnością lub w zarządzie Gminy Chorzów.

OR/58/2009 z dn. 14 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania Zespołu Euro 2012 - UM Chorzów.

OR/59/2009 z dn. 14 kwietnia 2009 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/67/2003 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 28 maja 2003 roku w sprawie udostępniania informacji publicznej w zakresie działalności organów i Urzędu Miasta Chorzów.

OR/60/2009 z dn. 17 kwietnia 2009 r. w sprawie wyznaczenia miejsc umieszczania plakatów i haseł wyborczych w kampanii wyborczej.

OR/61/2009 z dn. 20 kwietnia 2009 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/58/2009 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 14 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania Zespołu Euro 2012 - UM Chorzów.

OR/62/2009 z dn. 27 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia postępowania o udzielanie zamówień publicznych.

OR/63/2009 z dn. 30 kwietnia 2009 r. o zmianie Zarządzenia nr OR/70/203 Prezydenta Miasta Chorzowa z dnia 10 czerwca 2003 roku w sprawie ustalenia zasad wydawania zezwoleń na parkowanie i postój na dziedzińcu Urzędu Miasta i na miejscach postojowych przed Urzędem Miasta.

OR/64/2009 z dn. 5 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia "Zasad przyznawania środków finansowych dla placówek oświatowych organizujących półkolonie zimowe i letnie dla uczniów".

OR/65/2009 z dn. 6 maja 2009 r. w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Chorzowie przy ulicy Wolności 103.

OR/66/2009 z dn. 6 maja 2009 r. w sprawie ustalenia procedury i podziału kompetencji w zakresie realizacji Uchwały Nr L/685/02 Rady Miasta Chorzów z dnia 31 stycznia 2002 roku w sprawie wspierania budownictwa mieszkaniowego.

OR/67/2009 z dn. 6 maja 2009 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XXXV w dniu 30 kwietnia 2009 roku.

OR/68/2009 z dn. 7 maja 2009 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/36/2005 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 18 kwietnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia "Polityki Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Miasta Chorzów".

OR/69/2009 z dn. 11 maja 2009 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 7 przy ul. Łagiewnickiej 16 w Chorzowie.

OR/70/2009 z dn. 12 maja 2009 r. w sprawie zasad udzielania pożyczek na sfinansowanie wydatków związanych z osiągnięciem celów (rezultatów) właściwych realizacji zadań publicznych gminy i powiatu (zarządzenie tylko do użytku wewnętrznego).

OR/71/2009 z dn. 12 maja 2009 r. w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych w Chorzowie do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w dniu 7 czerwca 2009 roku.

OR/72/2009 z dn. 26 maja 2009 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 27 przy ul. Wandy 34 w Chorzowie.

OR/73/2009 z dn. 1 czerwca 2009 r. w o zmianie Zarządzenia Nr OR/72/2009 Prezydenta Miasta Chorzów z dn. 26 maja 2009 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 27 przy ul. Wandy 34 w Chorzowie.

OR/74/2009 z dn. 1 czerwca 2009 r. w sprawie likwidacji Zespołu Euro 2012 - UM Chorzów oraz Miejskiego Sztabu Organizacji Euro 2012 na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

OR/75/2009 z dn. 3 czerwca 2009 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XXXVI w dniu 28 maja 2009 roku.

OR/76/2009 z dn. 10 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Chorzów.

OR/77/2009 z dn. 17 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR/24/2002 z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chorzowie.

OR/78/2009 z dn. 24 czerwca 2009 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/70/2003 Prezydenta Miasta Chorzowa z dnia 10 czerwca 2003 roku w sprawie ustalenia zasad wydawania zezwoleń na parkowanie i postój na dziedzińcu Urzędu Miasta i na miejscach postojowych przez Urzędem Miasta.

OR/79/2009 z dn. 25 czerwca 2009 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/51/2004 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu pracy w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR/80/2009 z dn. 29 czerwca 2009 r. w sprawie Regulaminu służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR/81/2009 z dn. 30 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Chorzów.

OR/82/2009 z dn. 30 czerwca 2009 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Chorzów w Radzie Nadzorczej "Centrum Przedsiębiorczości" Spółka z o.o. w Chorzowie.

OR/83/2009 z dn. 1 lipca 2009 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XXXVIII w dniu 25 czerwca 2009 roku.

OR/84/2009 z dn. 8 lipca 2009 r. dot. ustalenia wysokości wsparcia finansowego klubów w sporcie kwalifikowanym zespołowym.

OR/85/2009 z dn. 8 lipca 2009 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Chorzowie na lata 2008 - 2010 w zakresie prowadzenia grup wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych od substancji psychoaktywnych" oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR/86/2009 z dn. 8 lipca 2009 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Chorzowie na lata 2008 - 2010 w zakresie prowadzenia działań edukacyjnych metodą partyworking dla osób zagrożonych narkomanią, eksperymentujących z narkotykami i używających narkotyków" oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR/87/2009 z dn.  10 lipca 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych na czas nieoznaczony oraz na czas oznaczony do 3 lat.

OR/88/2009 z dn. 13 lipca 2009 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

OR/89/2009 z dn. 14 lipca 2009 r. o zmianie Zarządzenia nr OR/81/2009 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Chorzów.

OR/90/2009 z dn. 16 lipca 2009 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/36/2005 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 18 kwietnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia "Polityki Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Miasta Chorzów"

OR/91/2009 z dn. 16 lipca 2009 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/88/2009 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

OR/92/2009 z dn. 17 lipca 2009 r. w sprawie skrócenia okresu trwania użytkowania wieczystego ustanowionego na rzecz Park - Dom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie na nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Tęczowej - Rodzinnej.

OR/93/2009 z dn. 17 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia okresu trwania użytkowania wieczystego do nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Odrodzenia 36.

OR/94/2009 z dn. 17 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia okresu trwania użytkowania wieczystego do nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Jurija Gagarina 35.

OR/95/2009 z dn. 20 lipca 2009 r. o zmianie Zarządzenia Prezydenta Miasta Chorzów Nr OR/72/2008 z dnia 19 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Chorzów.

OR/96/2009 z dn. 24 lipca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Miasta Chorzów

 OR/97/2009 z dn. 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XXXIX w dniu 23 lipca 2009 roku.

 OR/98/2009 z dn. 28 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Chorzów

OR/99/2009 z dn. 29 lipca 2009 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr OR/14/2006 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 7 marca 2006 roku w sprawie wdrożenia systemu IPE-PN służącego do porównywania danych zawartch w katastrze nieruchomości oraz w bazach podatku od nieruchomości

OR/100/2009 z dn. 30 lipca 2009 r. o zmianie OR/96/2009 z dn. 24 lipca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Miasta Chorzów

OR/101/2009 z dn. 31 lipca 2009 r. o zmianie OR/48/04 z dn. 1 czerwca 2004 r. w sprawie doręczania korespondencji miejscowej za pośrednictwem gońców Urzędu Miasta Chorzów

 OR/102/2009 z dn. 4 sierpnia 2009 r. w sprawie skrócenia okresu trwania użytkowania wieczystego ustanowionego na rzecz Park- Dom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie na nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Tęczowej - Rodzinnej

OR/103/2009 z dn. 4 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia okresu trwania użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Kresowej - ul. Rębaczy-ulicy Torowej

OR/104/2009 z dn. 7 sierpnia 2009 r. w sprawie zasad organizacji dostępu do powiatowych baz danych krajowego systemu informacji o terenie prowadzonych w SIP-Chorzów oraz udostępniania materiałów z państwowego zasobu geodezyjnegoi kartograficznego

OR/105/2009 z dn. 7 sierpnia 2009 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę położoną w Chorzowie przy ul. Bytkowskiej

OR/106/2009 z dn. 7 sierpnia 2009 r. o zmianie Zarządzenia nr OR/77/2003 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu przeprowadzania przez Referat Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Chorzów kontroli w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta Chorzów.

OR/107/2009 z dn. 7 sierpnia 2009 r. w sprawie regulaminu postępowania w sprawach o sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste oraz użytkowanie, wydzierżawienie i najem nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych.

OR/108/2009 z dn. 7 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

OR/109/2009 z dn. 14 sierpnia 2009 r. w sprawie zatrudnienia Pana Jerzego Szafranowicz na stanowisku Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy Dyrektora Romualda Romuszyńskiego.

OR/110/2009 z dn. 25 sierpnia 2009 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/93/2008 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 29 października 2008 roku o zmianie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr OR/59/08 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 30 czerwca 2008 roku, zmienionego Zarządzeniem Nr OR/78/08 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 1 września 2008 roku.

OR/111/2009 z dn.  27 sierpnia 2009 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/81/2009 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Chorzów.

OR/112/2009 z dn. 2 września 2009 r. w sprawie regulaminu postępowania w sprawach o sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste oraz użytkowanie, wydzierżawienie i najem nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa.

OR/113/2009 z dn. 2 września 2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do spraw nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, a położonych na terenie Chorzowa.

OR/114/2009 z dn. 2 września 2009 r. w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego ustanowionego na rzecz Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chorzowie na gruncie położonym w Chorzowie, przy ulicy Wojska Polskiego.

OR/115/2009 z dn. 4 września 2009 r. w sprawie zasad prowadzenai w Urzędzie Miasta Chorzów ewidencji majątku trwałego Miasta Chorzów i Skarbu Państwa oraz nie będącego jego majątkiem użytkowanego lub zarządzanego przez Urząd Miasta Chorzów oraz jednostki organizacyjne Miasta Chorzów.

OR/116/2009 z dn. 8 września 2009 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Chorzów obowiązkowej akcji odszczurzania.

OR/117/2009 z dn. 9 września 2009 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Maista Chorzów, podjętych na sesji Nr XL w dniu 3 września 2009 roku.

OR/118/2009 z dn. 11 września 2009 r. w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej skłądników majątku ruchomego w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR/119/2009 z dn. 14 września 2009 r. w sprawie ustalenia okresu trwania użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Sztygarskiej - ul. Lipińskiej.

OR/120/2009 z dn. 28 września 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Chorzowie przy ul. Piotra Wysockiego 8, ul. Legnickiej, ul. Ogrodowej.

OR/121/2009 z dn. 28 września 2009 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR/122/2009 z dn. 1 października 2009 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia programu "Bezpieczne życie"

OR/123/2009 z dn. 1 października 2009 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia programu "Z misiem Tulisiem miło i bezpiecznie".

OR/124/2009 z dn. 1 października 2009 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/93/2008 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 29 października 2008 roku o zmianie Regulaminu orgaizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr OR/59/08 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 30 czerwca 2008 roku, zmienionego Zarządzeniem Nr OR/78/08 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 1 września 2008 roku.

OR/125/2009 z dn. 6 października 2009 r. w sprawie ustalenia okresu trwania użytkowania wieczystego do nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Mariańskiej.

OR/126/2009 z dn. 6 października 2009 r. w sprawie ustalenia okresu trwania wieczystego do nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Lwowskiej. 

OR/127/2009 z dn. 13 października 2009 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę położoną w Chorzowie przy ul. Krakowskiej.

OR/128/2009 z dn. 13 października 2009 r. w sprawie ustalenia okresu trwania użytkowania wieczystego do nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Chorzowie przy ul. Katowickiej 64a.

OR/129/2009 z dn. 13 października 2009 r. w sprawie ustalenia okresu trwania użytkowania wieczystego do nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Chorzowie przy Pl. Piastowskim.

OR/130/2009 z dn. 15 października 2009 r. w sprawie zatwierdzenia nowego cennika za korzystanie z obiektów sportowych w szkołach gminnych.

OR/131/2009 z dn. 16 października 2009 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/81/2009 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Chorzów

OR/132/2009 z dn. 14 października 2009 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XLI w dniu 8 października 2009 roku.

OR/133/2009 z dn. 19 października 2009 r. w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa w sezonie zimowym 2009/2010.

OR/134/2009 z dn. 21 października 2009 r. w sprawie przeprowadzenia w Urzędzie Miasta Chorzów inwentaryzacji wszystkich aktywów jednostki.

OR/135/2009 z dn. 21 października 2009 r. w sprawie opracowania miejskiego planu ewakuacji (przyjęcia) na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny (ewakuacja III stopnia).

OR/136/2009 z dn. 26 października 2009 r. o zmianie Zarządzenia Prezydenta Miasta Chorzów Nr OR/72/2008 z dnia 19 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Chorzów.

OR/137/2009 z dn. 3 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia stawek czynszowych za najem lokali użytkowych usytuowanych w budynkach będących własnościa lub w zarządzie Gminy Chorzów.

OR/138/2009 z dn. 5 listopada 2009 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XLII w dniu 29 października 2009 roku.

OR/139/2009 z dn. 5 listopada 2009 r. o zmianie Zarządzenia OR/45/2007 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania składnikami majątku ruchomego w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR/140/2009 z dn. 13 listopada 2009 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/118/2009 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 11 września 2009 r. w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Miasta Chorzów. 

OR/141/2009 z dn. 13 listopada 2009 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących podatków i opłat lokalnych oraz w sprawach dochodów gminy realizowanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego.

OR/142/2009 z dn. 16 listopada 2009 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Chorzów na inwestycje/zadania remontowe na rzecz Zakładu Komunalnego "PGM" w Chorzowie.

OR/143/2009 z dn. 17 listopaa 2009 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu pracy Urzędu Miasta Chorzów.

OR/144/2009 z dn. 17 listopada 2009 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/81/2009 Prezydenta miasta Chorzowa z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Chorzów.

OR/145/2009 z dn. 19 listopada 2009 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/62/2009 Prezydenta Miasta Chorzowa z dnia 27.04.2009 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych.

OR/146/2009 z dn. 20 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia okresu trwania użytkowania wieczystego do nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. A. Krajowej.

OR/147/2009 z dn. 24 listopada 2009 r. w sprawie planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na 2010 rok.

OR/148/2009 z dn. 1 grudnia 2009 r. w sprawie powołania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Chorzowie.

OR/149/2009 z dn. 2 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XLIII w dniu 26 listopada 2009 roku.

OR/150/2009 z dn. 2 grudnia 2009 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

OR/151/2009 z dn. 8 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia rozkładu czasu pracy w Urzędzie Miasta w 2010 roku.

OR/152/2009 z dn. 9 grudnia 2009 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/88/2009 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

OR/153/2009 z dn. 10 grudnia 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Chorzowie przy ulicy Kozielskiej.

OR/154/2009 z dn. 16 grudnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Programu stymulacji rozwoju dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz zagrożonej niepełnosprawnością wraz z wdrażaniem rodziny do realizacji programów rehabilitacji w warunkach domowych" oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR/155/2009 z dn. 16 grudnia 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Chorzowie przy ulicy Łagiewnickiej.

OR/156/2009 z dn. 16 grudnia 2009 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy Pl. Piastowskim - na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Katowice S.A.

OR/157/2009 z dn. 16 grudnia 2009 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy ul. Łagiewnickiej, ul. Niedurnego - na rzecz Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

OR/158/2009 z dn. 18 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXV/638/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 30.04.2009 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami gminnymi oraz uchwały Nr XLIII/831/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 26.11.2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Prezydenta Miasta bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych.

OR/159/2009 z dn. 23 grudnia 2009 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/93/2008 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 29 października 2008 roku o zmianie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr OR/59/08 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 30 czerwca 2008 roku, zmienionego Zarządzeniem Nr OR/78/08 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 1 września 2008 roku.

OR/160/2009 z dn. 28 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XLIV w dniu 17 grudnia 2009 roku.

OR/161/2009 z dn. 30 grudnia 2009 r. w sprawie lokowania ogłoszeń i informacji prasowych Miasta.

OR/162/2009 z dn. 30 grudnia 2009 r. w sprawie określenia zasad przyznawania, określenia okresów używalności sortów mundurowych dla Strażników Miejskich Urzędu Miasta w Chorzowie oraz ustalenia zasad pokrywania przez Urząd Miasta kosztów czyszczenia i konserwacji umundurowania Strażników Miejskich.

OR/163/2009 z dn. 31 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym indywidualnym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym.

 osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Garba, dnia: 2009-12-31
utworzony: 22-12-2008 / modyfikowany: 06-05-2013
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu