Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2009

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR/4/2009

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR/137/2009 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 3.11.2009 R.

Zarządzenie Nr OR / 4 / 2009
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 8 stycznia 2009 roku

w sprawie ustalenia stawek czynszowych za najem lokali użytkowych usytuowanych w budynkach będących własnością lub w zarządzie Gminy Chorzów.

Na podstawie art.26 ust.1, art.30 ust.1 i ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz.1591 z 2001 r. - z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr XXV/156/91 Rady Miejskiej w Chorzowie z dnia 19 czerwca 1991 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi znajdującymi się w budynkach będących własnością lub w zarządzie miasta - zarządzam:

§ 1.

Ustala się stawki czynszowe za najem lokali użytkowych usytuowanych w budynkach będących własnością lub w zarządzie Gminy Chorzów w następującej wysokości: 1. podstawowa stawka opłaty czynszowej, korygowana współczynnikami zalecanymi uchwałą Nr XXV/156/91 Rady Miejskiej w Chorzowie z dnia 19.06.1991 r. w prawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi znajdującymi się w budynkach będących własnością lub w zarządzie miasta, wynosi 21,36 zł/m2, 2. stawka czynszowa za najem garaży wynosi 4,38 zł/m2

§ 2.

Ustala się, że stawki czynszowe określone w paragrafie 1 niniejszego zarządzenia mają zastosowanie o ile nie są niższe niż 70% bazowej stawki czynszowej za najem lokalu mieszkalnego usytuowanego w mieszkaniowym zasobie Gminy Chorzów - kwota ta stanowi minimalną stawkę czynszową za najem lokali użytkowych pomniejszaną, w przypadku własności komunalnej, o podatek od nieruchomości.

§ 3.

Traci moc Zarządzenie Nr OR/98/2008 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia stawek czynszowych za najem lokali użytkowych usytuowanych w budynkach będących własnością lub w zarządzie Gminy Chorzów.

§ 4.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta d/s Technicznych.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

(-) mgr inż. Marek Kopelosoba odpowiedzialna za treść: Danuta Prochowska, dnia: 2009-01-08
utworzony: 05-01-2009 / modyfikowany: 19-10-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów