Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2009

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR/10/2009

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR/142/2010 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 25.11.2010 R.

Zarządzenie Nr OR / 10 / 2009
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 14 stycznia 2009 roku

w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania dotacji z budżetu Miasta Chorzów organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, sportu i rekreacji, turystyki i krajoznawstwa oraz współpracy międzynarodowej.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591), art. 3 ust. 2 i 3, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr. 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz art. 106 ust. 2 pkt 1 lit. d, art 131 ust 1 i art. 176 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm)

zarządzam:

§ 1.

Zatwierdzić Regulamin przyznawania dotacji z budżetu Miasta Chorzów organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, sportu i rekreacji, turystyki i krajoznawstwa oraz współpracy międzynarodowej, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Kultury i Sportu, a nadzór nad jego wykonaniem resortowemu Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Społecznych.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

(-) mgr inż. Marek Kopel

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]


ZMIANY DO ZARZĄDZENIA:

- Zarządzenie Nr OR/1/2010 Prezydenta Miasta Chorzów z dn. 7.01.2010 r.osoba odpowiedzialna za treść: Barbara Oleksy, dnia: 2009-01-13
utworzony: 05-01-2009 / modyfikowany: 19-10-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów